Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
 
:: Naslovna strana > ZAKONI

 BAZA DOMAĆIH PROPISA ZA SVE ČLANOVE KOMORE
Inženjerska komora Srbije omogućila je svim svojim članovima besplatan pristup bazi propisa u okviru informacionog sistema Inženjerske komore Srbije koristeći usluge servisa INTERMEX. Pored baze propisa dostupni su vam i pravna mišljenja, obrasci i modeli ugovora kao i sudska praksa.

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

 ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI
Zakon o planiranju i izgradnji ( "Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Odluka US RS, 24/2011 (čl. 88. i 89. nisu u prečišćenom tekstu), 121/2012 (čl. 2. nije u prečišćenom tekstu), 42/2013 - Odluka US RS, 50/2013 - Odluka US RS, 98/2013 - Odluka US RS, 132/2014 (čl. 129-134. nisu u prečišćenom tekstu), 145/2014, 83/2018 (čl. 105-110. nisu u prečišćenom tekstu), 31/2019 (čl. 18-20. nisu u prečišćenom tekstu), 37/2019 - drugi zakon, 9/2020 (čl. 50-55. nisu u prečišćenom tekstu) i 52/2021 (čl. 2. i 3. nisu u prečišćenom tekstu) (izvor: Propisi.net)
Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020) (izvor: www.mgsi.gov.rs)
Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72 od 3. septembra 2009, 81 od 2. oktobra 2009 - ispravka, 64 od 10. septembra 2010 - US, 24 od 4. aprila 2011, 121 od 24. decembra 2012, 42 od 14. maja 2013 -US, 50 od 7. juna 2013 - US, 98 od 8. novembra 2013 - US, 132 od 9. decembra 2014, 145 od 29. decembra 2014, 83 od 29. oktobra 2018, 31/2019-9) (izvor: www.mgsi.gov.rs)
Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72 od 3. septembra 2009, 81 od 2. oktobra 2009 - ispravka, 64 od 10. septembra 2010 - US, 24 od 4. aprila 2011, 121 od 24. decembra 2012, 42 od 14. maja 2013 -US, 50 od 7. juna 2013 - US, 98 od 8. novembra 2013 - US, 132 od 9. decembra 2014, 145 od 29. decembra 2014, 83 od 29. oktobra 2018. godine) (izvor: www.mgsi.gov.rs)
Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) (izvor: www.paragraf.rs)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 132/2014 od 9.12.2014. godine) (izvor: www.parlament.gov.rs)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 24/2011 od 4.4.2011. godine) (izvor: Propisi.net)
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Službeni glasnik RS", br. 72/09)

Napomena:
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 47/03 i 34/06). Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 72/09), primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu zakona koji prestaje da važi danom stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.


 PODZAKONSKI AKTI - PRAVILNICI
Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača i registrima licenciranih lica ("Službeni glasnik RS", br. 2/2021 od 13.1.2021. godine) (izvor: www.propisi.net)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za odgovorna lica i registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019 i 2/2021 - dr. pravilnik) (izvor: www.paragraf.rs)
Pravilnik o stručnim poslovima prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti koje obavljaju licencirana lica (izvor: www.propisi.net)
Pravilnik o uslovima i kriterijumima na osnovu kojih se izdaje akreditacija, kriterijumima za utvrđivanje programa stručnog usavršavanja za pojedine stručne oblasti, uslovima i načinu sprovođenja stručnog usavršavanja licenciranih i drugih zainteresovanih lica (izvor: www.propisi.net)
Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (izvor: www.mgsi.gov.rs)
Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata (izvor: Propisi.net)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za odgovorna lica i registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera ("Službeni glasnik RS", br. 51/2019 od 19.7.2019. godine) (izvor: www.mgsi.gov.rs)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure (izvor: propisi.net )
Pravilnik o klasifikaciji objekata (izvor: bpp.uzzpro.gov.rs )
Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (izvor: bpp.uzzpro.gov.rs )
Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (izvor: bpp.uzzpro.gov.rs )
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige (izvor: Propisi.net)
Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table (izvor: Propisi.net)
Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanju zatvorenog gradilišta (izvor: bpp.uzzpro.gov.rs )
Izmenjen Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora (izvor: www.srbija.gov.rs )
Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe zakona o planiranju i izgradnji (izvor: bpp.uzzpro.gov.rs )
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja i održavanja Centralnog registra planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema i digitalnom formatu dostavljanja planskih dokumenata (izvor: propisi.net)
Pravilnik o sadržini, načinu, postupku i rokovima izrade i objavljivanje separata (izvor: propisi.net)
Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa (izvor: propisi.net)
Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova sa izmenama i dopunama objavljenim 26. avgusta ("Sl. Glasnik RS", br.74/2015) i izmenama objavljenim 28. septembra 2015. godine ("Sl. Glasnik RS", br.82/2015) (izvor: propisi.net)
Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji (izvor: propisi.net)


 BAZA PROPISA U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA
(Izvor: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture)


 IZBOR STARIH PROPISA


 BAZA STRANIH PROPISA
Public Consultation on the Recognition of Professional Qualifications Directive
Code of Conduct for the European engineers certified by ECEC
Statutes of the European Council of Engineers Chambers
 ORGANIZACIJE U KOJIMA JE KOMORA OSTVARILA ČLANSTVO
European Council of Engineers Chamber
The World Federation of Engineering Organizations
European Council of Civil Engineers
Inženjerska inicijativa za regionalnu saradnju


26. mart 2023.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (16)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet


hram
 
Literatura