:: Naslovna strana > Vesti > Regeneracija otvorenih prostora u funkciji termalnog komfora, predavanje u Beogradu sa video prenosom u Subotici, Novom Sadu, Nišu, Čačku i Kraljevu
 
20.09.2016.
Regeneracija otvorenih prostora u funkciji termalnog komfora, predavanje u Beogradu sa video prenosom u Subotici, Novom Sadu, Nišu, Čačku i Kraljevu
 

U organizaciji Inženjerske komore Srbije - Izvršnog odbora matične sekcije planera i Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista, u ponedeljak, 26. septembra 2016. godine, sa početkom od 12 časova biće održano predavanje na temu "Regeneracija otvorenih prostora u funkciji termalnog komfora". 

Predavač: v. prof. dr Aleksandra Đukić, dipl.inž.arh.

Predavanje se održava u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 37/II, sa video prenosom u Subotici, Korzo 1/II, Novom Sadu, Danila Kiša 3, Nišu, TPC "Gorča", Obrenovićeva 12A, prvi sprat, lokal broj 3, Čačku, Čačanski partizanski odred 3A i Kraljevu, Regionalna privredna komora Kraljevo, Omladinska 2  mala sala I sprat.

Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore, saglasno Pravilniku o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije.

Predavanje je namenjeno licenciranim inženjerima sa brojevima licenci: 100,200,201,202,203 i 300.

Visina kotizacije za prisustvo na predavanju iznosi 300,00 dinara, po osobi, sa uračunatim PDV-om. Ista se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije 160-40916-33. Poziv na broj: odgovarajuća šifra predavanja, model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati dostavlja se na dan održavanja predavanja.

Sadržaj predavanja:
Uvod
Suočavanje sa klimatskim promenama
Termalni komfor u otvorenim gradskim prostorima
Studija slučaja: blok 21 na Novom Beogradu
Studija slučaja: konkursna rešenja za trg u Leskovcu
Zaključak

U prvom delu predavanja biće izložene posledice energetski intenzivnog načina života na ugrožavajnje izdržljivosti eko-sistema i globalnuo zagrevanje. Posebna pažnja je posveena klimatskim promenama u Srbiji i trenutnom stanju životne sredine EU i regionu. U okviru analize biće prikazani značajni međunarodni i nacionalni dokumenti, regionalne i lokalne strategije, zakoni i standardi, a osvrt će biti dat i na pojedine inicijative, vizije i rešenja koja bi mogla biti korišćena kao putokaz i primer za našu praksu. U našoj praksi urbanističkog planranja i projektovanja evidentan je izostanak implementacije strategije zaštite od klimatskih promena u svim nivoima planskih okumenata kao i njihovo sprovođenje u praksi. Iako su neki od ovih predloga nastali u drugačijem društveno-ekonomskom kontekstu, evidentno je da je moguće izvršiti transponovanje ili modifikovanje primenjenih modela i u lokalnim uslovima.

U drugom delu osvrt je na kriterijumima komfora u otvrenom javnom gradskom prostoru, sa posebnim akcentom na termalni komfor. Biće predstavljen i jedan softver za proveru termalnog kmfora u otvorenom prostoru.

U trećem i četvrtom delu predavanja biće izložena dva istraživanja koja su objavljena iataknutim međunarodnim šasopisima i u kojima se proveravaju efekti urbanističkog planiranja i projektovanja, kao i parcijalnih intervencija na nivou mega bloka igradskog trga.

U Zaključnom delu biće sumirani rezultati do kojih se došlo, kao i smernice za moguću primenu u urbanističkomprojektovanju otvorenih gradskih prostora.

Za prisustvo na predavanju možete se prijaviti putem sledećih linkova:

Link za prisustvovanje predavanju u Beogradu (šifra predavanja 7009)

Link za prisustvovanje predavanju u Subotici (šifra predavanja 7010)

Link za prisustvovanje predavanju u Novom Sadu (šifra predavanja 7011)

Link za prisustvovanje predavanju u Nišu (šifra predavanja 7014)

Link za prisustvovanje predavanju u Čačku (šifra predavanja 7012)

Link za prisustvovanje predavanju u Kraljevu (šifra predavanja 7013)