:: Naslovna strana > Vesti > OBAVEŠTENJE RASPISANI IZBORI ZA PREDSEDNIKE PODSEKCIJA U MATIČNOJ SEKCIJI PROJEKTANATA I MATIČNOJ SEKCIJI IZVOĐAČA RADOVA
 
31.08.2016.
OBAVEŠTENJE RASPISANI IZBORI ZA PREDSEDNIKE PODSEKCIJA U MATIČNOJ SEKCIJI PROJEKTANATA I MATIČNOJ SEKCIJI IZVOĐAČA RADOVA
 

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 36. Statuta Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 88/05, 16/09 i 27/16) i člana 59. stav 1. Pravilnika o načinu organizovanja podsekcija br. 1339/1 od 28.03.2016. godine, Upravni odbor Inženjerske komore Srbije doneo je Odluku o raspisivanju izbora za predsednike podsekcija br. 3042/1-4.2. od 01.08.2016. godine, koju možete preuzeti ovde

Obaveštavaju se članovi Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova da se u skladu sa čl.54 i čl.55. Pravilnika o načinu organizovanja podsekcija, objavljuje birački spisak za izbor predsednika podsekcija u Matičnoj sekciji projektanata i Matičnoj sekciji izvođača radova.

Birački spisak za izbor predsednika podsekcija u Matičnoj sekciji projektanata, možete preuzeti ovde.
Birački spisak za izbor predsednika podsekcija u Matičnoj sekciji izvođača radova, možete preuzeti ovde.

Birački spisak se vodi po podsekcijama za Matičnu sekciju projektanata, odnosno Matičnu sekciju izvođača radova i sadrži: redni broj, ime i prezime člana Komore, broj odnosno brojeve licenci, godinu rođenja i mesto prebivališta. Član Komore ima pravo uvida u birački spisak i pravo da zahteva njegove ispravke (upis, brisanje, izmenu ili dopunu biračkog spiska).

Članovi Komore mogu izvršiti uvid u birački spisak, tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska do 22.08.2016. godine do 12 časova.

Izmene u biračkom spisku vrše se na osnovu zahteva člana Komore sa overenim ličnim pečatom člana Komore, navođenjem broja licence i potpisom podnosioca zahteva.

Izbori za predsednike podsekcija u Matičnoj sekciji projektanata i Matičnoj sekciji izvođača radova sprovode se u skladu sa Pravilnikom o načinu organizovanja podsekcija, koji možete preuzeti ovde

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora o raspisivanju izbora za predsednike podsekcija, Izvršni odbor Matične sekcije projektanata, odnosno Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova doneće Odluku o vremenu u kome se održavaju izbori, odnosno sprovodi izborni postupak kao i Odluku o utvrđivanju načina glasanja za izbor predsednike podsekcija.

Izvršni odbor Matične sekcije projektanata, odnosno Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova doneće i Odluku o imenovanju Izborne komisije.

Pravo da bude kandidovan, da bira i bude biran za predsednika podsekcije ima svaki član Komore u okviru matične sekcije, odnosno podsekcije čiji je član. Izborno pravo nemaju članovi Komore kojima miruju prava i obaveze u smislu člana 74. Statuta Inženjerske komore Srbije. Član Komore može biti biran za predsednika podsekcije samo ispred jedne matične sekcije.

Predsednika podsekcije biraju članovi podsekcije. Predsednik podsekcije je lice koje predstavlja podsekciju na teritoriji cele Republike Srbije. Predsednik podsekcije je član Izvršnog odbora po položaju. Predsednik podsekcije ne može istovremeno obavljati funkciju predsednika regionalnog odbora podsekcije. Mandat predsednika podsekcije traje četiri godine i može biti biran najviše dva puta uzastopno.

O svim fazama u toku ovog izbornog postupka Komora će blagovremeno obaveštavati članove putem internet prezentacije.