Po鑕tna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud 鑑sti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 萳anovi >
 Vesti i doga餫ji >
 Stru鑞i ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje 鑜anova
 Literatura
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skup箃ina >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Design of reinforced concrete structures according to EN 1992-1-1, Eurocode 2
Prof. Dr.-Ing. Vladimir Benko, PhD,
Prof. Ing. Jaroslav Halvonik,PhD.
Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavr筧vanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora
Energetska efikasnost


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o 鑜anarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu li鑞ih podataka
Mirovanje 鑜anstva
In緀njerska komora Srbije - Mati鑞a sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju mo緀te pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Arhiva vesti
 
          ARHIVA VESTI    
 
29.12.2010.
Radno vreme Komore za predstoje鎒 praznike
 
22.12.2010.
Predavanje na temu "Infrastruktura kvaliteta - usagla筧vanje sa Evropskim direktivama" koje se odr綼va u Beogradu
 
21.12.2010.
Predavanje na temu "Protivpani鑞o osvetljenje" koje se odr綼va u Beogradu
 
21.12.2010.
Predavanje na temu "Uloga Beogradskog centra za stanovanje u doma鎜j stanogradnji, 1970-1985" koje se odr綼va u Beogradu
 
20.12.2010.
Predavanje na temu "Obilazak sistema za pre鑙规avanje otpadnih voda u Gornjem Milanovcu" koje se odr綼va u Gornjem Milanovcu
 
17.12.2010.
Predavanje na temu "Numeri鑛o-eksperimentalna dijagnostika 鑦rsto鎒 konstrukcija" koje se odr綼va u Beogradu
 
17.12.2010.
Predavanje na temu "Primena va緀鎖h propisa u planiranju, projektovanju i izgradnji - primeri iz prakse" koje se odr綼va u Valjevu
 
16.12.2010.
Zakazana 筫sta redovna Skup箃ina In緀njerske komore Srbije
 
16.12.2010.
Predavanje na temu "Teorija i primena mikro armiranog betona" koje se odr綼va u Ni箄
 
15.12.2010.
Predavanje na temu "Strukturno kabliranje" koje se odr綼va u 萢鑛u
 
15.12.2010.
Predavanja na temu "Mogu鎛osti i potrebe kori规enja autohtone vegetacije u urbanim uslovima ozelenjavanja" i "Pove鎍nje energetske efikasnosti komunalne bio mase" koje se odr綼vaju u Novom Sadu
 
10.12.2010.
Poseta gradili箃u Novog Mosta preko Dunava kod Be筴e - polazak iz Subotice
 
10.12.2010.
Predavanje na temu "Prezentacija novih proizvoda i evropskih standarda u oblasti za箃ite od prenapona u elektroenergetskim, telekomunikacionim i ra鑥narskim mre綼ma" koje se odr綼va u Ni箄
 
10.12.2010.
Predavanje na temu "Sanacija gra餰vinskih konstrukcija o箃e鎒nih zemljotresom 03.11.2010.g. u Kraljevu. Provera seizmi鑛e mikroregionalizacije, izrada nove seizmi鑛e karte za podru鑚e Kraljeva i okoline" koje se odr綼va u Kraljevu
 
09.12.2010.
Predavanje na temu "Upotreba 筶jake za nasipe i kolovozne konstrukcije" koje se odr綼va u Novom Sadu
 
09.12.2010.
Predavanje na temu "Zagrevanje transformatora" koje se odr綼va u Valjevu
 
09.12.2010.
Predavanje na temu "Prakti鑞a primena pravilnika o saobra鎍jnoj signalizaciji" koje se odr綼va u Valjevu
 
09.12.2010.
Predavanje na temu "Uticaj cenovnika za projektovanje na cenu za izvo餰nje i primena normativa za elektroradove u gra餰vinarstvu" koje se odr綼va u Beogradu
 
08.12.2010.
Predavanje Obilazak gradili箃a - most na Savi u Beogradu
 
07.12.2010.
Seminar "Energetska efikasnost u doma鎖nstvima i zgradama"
 
03.12.2010.
Poziv 鑜anovima Komore za u鑕规e u proceni 箃ete u Kraljevu
 
03.12.2010.
Predavanje Projektovanje i izvo餰nje mre綼 za digitalni prenos televizijskog signala i problemi u prijemu u Novom Sadu
 
03.12.2010.
Predavanje Primena ejektora - injektora - Beograd, petak, 10.12.2010. godine
 
02.12.2010.
Predavanje Upravljanje projektnom dokumentacijom i primena najnovijih normi putem E-CAD programskih alata, na primeru alata SEE Electrical - Beograd, utorak, 7.12.2010. godine
 
01.12.2010.
XVII Nau鑞i skup - Razvoj traktora i mobilnih sistema
 
26.11.2010.
Savetovanje "Uloga recikla緀 u hijerarhiji upravljanja komunalnim otpadom"
 
24.11.2010.
Sedmo nau鑞o-stru鑞o savetovanje "Ocena stanja, odr綼vanje i sanacija gra餰vinskih objekata i naselja" - prvo obave箃enje i poziv za prijavu radova
 
24.11.2010.
Izve箃aj 緄rija za op箃i javni i anonimni konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanisti鑛og re筫nja kombinovane de鑚e ustanove u Beogradu
 
19.11.2010.
Tehno-ekonomska optimizacija pre鑞ika cevovoda u Beogradu
 
19.11.2010.
Za箃ita od po綼ra primenom sistema ravnih krovova u Ni箄
 
18.11.2010.
Za箃ita od po綼ra primenom sistema ravnih krovova u Beogradu
 
18.11.2010.
Projektovanje elektri鑞ih instalacija u skladu sa novim propisima i pore餰nje u odnosu na dosada筺je u Beogradu
 
18.11.2010.
Iskustva u kori规enju alternativnih izvora energije(sun鑑ne 鎒lije, vetrenja鑕 i minielektrane) u Novom Sadu
 
17.11.2010.
Konferencija "Zidane konstrukcije - nosivost, trajnost i energetska efikasnost"
 
16.11.2010.
Odr綼na Konferencija za medije povodom aktivnosti koje Komora preduzima u vezi zemljotresa koji je zadesio Kraljevo i okolinu, Stru鑞a i finansijska pomo Kraljevu i okolini
 
16.11.2010.
Hidrauli鑛i udar u dvofaznim sistemima termoenergetskih i termotehni鑛ih postrojenja u Beogradu
 
16.11.2010.
Uputstvo za utvr餴vanje kategorija i stepena o箃e鎒nja stambenih objekata o箃e鎒nih zemljotresom i obrazac Zapisnika drugostepene komisije za utvr餴vanje stepena (kategorije) o箃e鎒nja objekata
 
12.11.2010.
Za箃ita od po綼ra primenom sistema ravnih krovova u Novom Sadu
 
12.11.2010.
Besplatne ulaznice za 48. Me饀narodni sajam name箃aja, opreme i unutra筺je dekoracije, 48. Me饀narodnu izlo綽u ma筰na, alata i repromaterijala za drvnu industriju
 
10.11.2010.
Projektovanje i izvo餰nje IP telefonskih centrala u javnim i privatnim tf mre綼ma u Novom Sadu
 
10.11.2010.
Komora stru鑞o i finansijski poma緀 Kraljevo i okolinu
 
10.11.2010.
Restauracija i konzervacija spomenika kulture - MANASTIRI. Funkcija kao imperativ u za箃iti duhovnog nasle餫 u Beogradu
 
10.11.2010.
Upoznavanje sa novim proizvodima i evropskim standardima u oblasti za箃ite od prenapona u elektroenergetskim, telekomunikacionim i ra鑥narskim mre綼ma u Novom Sadu
 
09.11.2010.
Otvorena regionalna kancelarija In緀njerske komore Srbije u Novom Pazaru
 
05.11.2010.
Izlo綽a i promocija monografije arhitekte Bore Radusinovi鎍 dobitnika Tabakovi鎒ve nagrade za arhitekturu 2010
 
03.11.2010.
Za箃ita od po綼ra primenom sistema ravnih krovova u Kragujevcu
 
03.11.2010.
Bezbednost i zdravlje na radu sa akcentom na gradili箃a, izrade elaborata o ure餰nju gradili箃a i ure餰nje odnosa na gradili箃ima u Novom Sadu
 
02.11.2010.
Seminar - Kampanja podizanja svesti o zna鑑ju akreditacije i ocenjivanja usagla筫nosti infrastruktura kvaliteta
 
02.11.2010.
Za箃ita od po綼ra primenom sistema ravnih krovova u Subotici
 
01.11.2010.
Savremeni SCADA sistemi u Novom Sadu
 
27.10.2010.
5. Me饀narodni sajam investicija i nekretnina i 19. Me饀narodni sajam energetike sa za箃itom 緄votne sredine
 
22.10.2010.
Besplatne ulaznice za 55. Me饀narodni beogradski sajam knjiga
 
19.10.2010.
Primena novih propisa u oblasti elektri鑞ih instalacija u Kraljevu
 
18.10.2010.
Formule - retrospektivna izlo綽a biroa SADAR + VUGA
 
12.10.2010.
Besplatne ulaznice za 6. Me饀narodni sajam energetike u Beogradu
 
11.10.2010.
Poseta gradili箃u Novog Mosta preko Dunava kod Be筴e polazak iz Novog Sada
 
06.10.2010.
Stru鑞a poseta hidroelektrani 衑rdap - Kladovo - polazak iz Subotice
 
06.10.2010.
Obilazak gradili箃a Most na Savi - polazak iz Kraljeva
 
05.10.2010.
Op箃i javni i anonimni konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanisti鑛og re筫nja kombinovanih de鑚ih ustanova u Beogradu
 
04.10.2010.
Stru鑞o predavanje na temu "Upoznavanje sa novim proizvodima i evropskim standardima u oblasti za箃ite od prenapona u elektroenergetskim, telekomunikacionim i ra鑥narskim mre綼ma" u Beogradu
 
04.10.2010.
Stru鑞o-edukativni seminar na temu "Prenaponska za箃ita na napojnim, mre緉o-komunikacionim i signalnim elektri鑞im vodovima" u Beogradu
 
30.09.2010.
"Partnerstvo privatnog i javnog sektora u oblasti tehni鑛ih (hidro)sistema" u 萢鑛u
 
30.09.2010.
Dani arhitekure Ni筧 - Oktobar mesec arhitekture plus u Ni箄
 
30.09.2010.
"Geolo筴e, in緀njerskogeolo筴e i geotehni鑛e podloge kao sastavni delovi planske i dokumentacije i glavnih gra餰vinskih projekata - prema Re筫njima u novom zakonu o Planiranju i izgradnji" na Div鑙barima
 
28.09.2010.
Obnovljivi izvori energije - male hidroelektrane - Energetska budu鎛ost Srbije
 
22.09.2010.
Izlo綽a "Ku鎍 je na筧 velika su箃ina"
 
21.09.2010.
Savremene metode ru筫nja objekata sa osvrtom na mere za箃ite 緄votne sredine u Novom Sadu
 
21.09.2010.
"Energetski efikasni objekti i sistemi gradnje" u Subotici
 
17.09.2010.
Dani komore na vii sajmu gra餰vine i opreme u Ni箄
 
17.09.2010.
Planiranje u okviru za箃i鎒nih prostora, u Kraljevu
 
13.09.2010.
Novi propisi za energetsku efikasnost zgrada u Gr鑛oj i njihov uticaj na gra餰vinsku industriju
 
10.09.2010.
Sedmi 箄madijski sajam poljoprivrede u Kragujevcu
 
08.09.2010.
"Obilazak Avalskog tornja"
 
01.09.2010.
Konkurs za sufinansiranje projekata
 
30.08.2010.
SUSRETI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE
 
09.08.2010.
Informacija o pribavljenom poslovnom prostoru u vlasni箃vu Komore.
 
22.07.2010.
Predavanja - Letnji nau鑞i susreti Valjevske gimnazije 2010.
 
15.07.2010.
Radno vreme regionalnih kancelarija Komore u toku jula i avgusta
 
09.07.2010.
Rezultati Konkursa za pobolj筧nje na鑙na i tehnologije izgradnje stambenih objekata u selima Srbije pod nazivom "Lepa Srbija"
 
01.07.2010.
Stru鑞a poseta hidroelektrani 衑rdap - Kladovo
 
28.06.2010.
"Nove metode projektovanja u skladu sa normom ISO/IEC/EN 81346 i programska oprema SEE Electrical kao potpora uvo餰nju novih standarda"
 
25.06.2010.
Izlo綽e "Salon arhitekture 2010" i "01. jul Dan arhitekata Novog Sada"
 
15.06.2010.
Predavanje "CAD/CAM/CAE integrisani pristup razvoja proizvoda" u 萢鑛u
 
15.06.2010.
Predavanje "Prenaponska za箃ita na napojnim, mre緉o - komunikacionim i signalnim elektri鑞im vodovima" u Zrenjaninu
 
16.06.2010.
Dodeljene godi筺je nagrade In緀njerske komore Srbije
 
15.06.2010.
Predavanje "Sistemi neprekidnog napajanja, Napajanja telekomunikacionih ure餫ja, Solarna i hibridna re筫nja napajanja" u Novom Sadu
 
09.06.2010.
Specijalisti鑛e akademske studije "EDUCATE - Postgraduate Cource in Water Resources in Environmental Management"
 
08.06.2010.
"Obilazak Avalskog tornja"
 
04.06.2010.
Predavanje "Mesto i uloga geotermalne energije u novim izvorima energije" u Novom Sadu
 
03.06.2010.
Gradnja niskoenergetskih objekata LOGLEN
 
02.06.2010.
Me饀narodni sajam komunalne opreme "KOMDEL EXPO" u Kragujevcu
 
01.06.2010.
"Bezbednost i zdravlje na radu sa akcentom na gradili箃a, izrade elaborata o ure餰nju gradili箃a i ure餰nje odnosa na gradili箃ima" u Zrenjaninu
 
31.05.2010.
萫tvrti nau鑞i - stru鑞i skup "Elasti鑞i spektar odgovora za seizmi鑛o projektovanje prema evropskim propisima"
 
28.05.2010.
Me饀narodni sajam ekologije, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije - SEEE NI 2010.
 
26.05.2010.
Kongres o upotrebi drveta
 
25.05.2010.
"Trend razvoja rashladnih sistema" u Beogradu
 
24.05.2010.
"Obilazak Avalskog tornja" u Beogradu
 
21.05.2010.
Stru鑞o predavanje sa prezentacijom Firme ENEL PS
 
19.05.2010.
Novo uputstvo AASHTO za projektovanje kolovoznih konstrukcija
 
19.05.2010.
Unapre餰nje postupaka projektovanja sistema komunalne gradnje
 
19.05.2010.
Primena novog zakona o planiranju i izgradnji - Prijavljivanje zavr筫no
 
14.05.2010.
77. Medunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu
 
12.05.2010.
39. Konferencija o kori规enju Voda 2010 - Drugo obave箃enje
 
12.05.2010.
Dani In緀njerske komore Srbije u Kragujevcu
 
12.05.2010.
Ni筴o Trijenale Arhitekture - Decenija prva
 
11.05.2010.
Promenjen iznos naknade za izdavanje licenci i 鑜anarine za 鑜anove In緀njerske komore Srbije u 2010. godini
 
10.05.2010.
Odr綼na Peta redovna sednica Skup箃ine Komore
 
10.05.2010.
"Obilazak Avalskog tornja" u Beogradu
 
06.05.2010.
Besplatne ulaznice za 54. Me饀narodni sajam tehnike i tehni鑛ih dostignu鎍 u Beogradu
 
06.05.2010.
Primena DSS i GIS-a u oblasti odbrane od poplava sa procenom rizika i potencijalnom 箃etom
 
06.05.2010.
Arhitektonsko-urbanisti鑛o projektovanje u kontekstu novog Zakona
 
06.05.2010.
Izrada 筫ma ure餰nja naseljenih mesta u prostornom planu jedinica lokalne samouprave
 
05.05.2010.
Druga me饀narodna Konferencija BLOK
 
04.05.2010.
Savremena gra餰vinska praksa 2010 - druga informacija
 
30.04.2010.
Konkurs za godi筺je nagrade Komore
 
30.04.2010.
XXIII Sabor geodeta Srbije
 
27.04.2010.
"Katastar vodova i podzemnih instalacija" u 萢鑛u
22.04.2010.
"Projektanska re筫nja ADPTACIJA KOMUNIKACIONOG SISTEMA I SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA NA TRASI NAFTOVODA DUNAV (granica sa Hrvatskom) - NOVI SAD - PAN菶VO" u Beogradu
 
22.04.2010.
"Za箃ita od po綼ra objekata uz primenu novih propisa - Zakona od za箃ite od po綼ra i drugih tehni鑛ih propisa"
 
22.04.2010.
"Normativno regulisanje projektovanja vi筫porodi鑞ih stambenih zgrada i stanova u tr緄筺im uslovima"
 
19.04.2010.
KONFERENCIJA "Savremena gra餰vinska praksa 2010"
 
16.04.2010.
"Obilazak Avalskog tornja - Najzna鑑jniji objekti i nove tehnologije" u Kraljevu
 
15.04.2010.
"Savremeni pristup u izgradnji objekata duhovne kulture" u Beogradu
 
15.04.2010.
"Sistem kontrole kvaliteta na izvodenu radova novog mosta preko Dunava kod Be筴e" u Novom Sadu
 
15.04.2010.
"Obnova drvoreda u Beogradu" u Beogradu
 
14.04.2010.
Predavanje "Trendovi razvoja programa simulacije energetskog pona筧nja gra餰vinskih objekata, uticaj klimatskih promena i urbanizacije na budu鎒 termi鑛e karakteristike zgrada"
 
13.04.2010.
"Mogu鎛ost geodetskog monitoringa (klizi箃a, odroni, bujice)u realnom vremenu" u Subotici
 
12.04.2010.
"Obnovljivi izvori energije "- Solarna energija danas u Subotici
 
09.04.2010.
"Uskla餴vanje prostornih planova op箃ine sa odredbama obaveznog sadr綼ja prostornog plana" u Beogradu
 
09.04.2010.
Besplatne ulaznice za 36. Me饀narodni sajam gra餰vinarstva u Beogradu
 
07.04.2010.
"Upotreba podzemnih voda kao izvora toplote za toplotne pumpe voda-voda" u Valjevu
 
07.04.2010.
"Multimedijalne prezentacije - realizacija re筫nja elektronskog sistema glasanja, iskustva iz prakse" u Novom Sadu
 
06.04.2010.
Rasprava - Radni materijal Pravilnika o li鑞om pe鑑tu i uslovima za kori规ene li鑞og pe鑑ta 鑜ana In緀njerske komore Srbije
 
29.03.2010.
Povodom Uskr筺jih praznika, Komora ne鎒 raditi od petka, 02. aprila do ponedeljka, 05. aprila 2010. godine.
 
26.03.2010.
FORUM URBANUM - Sajam urbanizma
 
26.03.2010.
Drugo nau鑞o - stru鑞o savetovanje Zemljotresno in緀njerstvo i in緀njerska seizmologija
 
24.03.2010.
KAPITALNE INVESTICIJE U URBANISTI菿IM PLANOVIMA - Uslovljenost i realizacija - u Kraljevu
 
24.03.2010.
GEOTEHNI菿A ISTRA甀VANjA - zna鑑j , zakonska regulativa i izbor na鑙na fundiranja u Subotici
 
24.03.2010.
Predavanje na temu "Primena Incomat konstruktivnih sistema za za箃itu obala i kanala od erozije i SoilTain strukturnih elemenata za brane, nadvi筫nja u cilju za箃ite od poplava, valobrane, podvodne grebene"
 
23.03.2010.
Predavanje na temu "Proizvodnja i ugradnja livenog asfalta - iskustva kompanije Aeschlimann iz ﹙ajcarske"
 
19.03.2010.
Skup na temu Primena novog zakona o planiranju i izgradnji sa osvrtom na najnovije podzakonske akte
 
18.03.2010.
Sistem Pametna ku鎍 u 萢鑛u
 
16.03.2010.
Ekspertiza geometrije Lepenskog vira u Beogradu
 
16.03.2010.
Seminar Arhitektura i savremeni tokovi u ﹑aniji 1925. - 2010.
 
15.03.2010.
Zatra緀no mi筶jenje Ministarstva 緄votne sredine i prostornog planiranja vezano za primenu 鑜. 189, 191. i 192. Zakona o planiranju i izgradnji
 
13.03.2010.
Konkurs za pobolj筧nje na鑙na i tehnologije izgradnje stambenih objekata u selima Srbije -"LEPA SRBIJA"
 
11.03.2010.
Izlo綽a arhitektonskih radova "ARH 003", odr綼鎒 se tre鎖 put za redom u Subotici, Moderna galerija likovni susret, periodu od 16.03.2010. - do 31.03. 2010. godine
 
08.03.2010.
Rasprava - Radni materijal Odluke o vrstama licenci koje izdaje In緀njerska komora Srbije
 
05.03.2010.
Sajam name箃aja i gra餰vinarstva "DOMEXPO" u Kragujevcu
 
05.03.2010.
Izlo綽a iz Be鑑: Modeli stanovanja - Eksperiment i svakodnevni 緄vot
 
04.03.2010.
"Energetska efikasnost zgrada i obnovljivi izvori energije" u Novom Sadu
 
02.03.2010.
Sajam name箃aja i gra餰vinarstva "DOMEXPO"u Kragujevcu
 
26.02.2010.
Obilazak radova na rekonstrukciji hidroelektrana Me饀vr筳e i Ov鑑r banja u 萢鑛u
 
26.02.2010.
"Obnovljivi izvori energije - temelj odr緄vog razvoja" u Beogradu
 
22.02.2010.
"Projektanska re筫nja i realizacija izvo餰nja telekomunikacionih i elektroenergetskih sistema gradskog kompleksa Belleville i sistema za potrebe univerzijade 2009" u Beogradu
 
19.02.2010.
"Aktuelna saobra鎍jna signalizacija" u Valjevu
 
18.02.2010.
Projektovanje i gra餰nje potpuno adaptabilnih stambeno - poslovnih objekata garantovane energetske efikasnosti - A klase u Kraljevu
 
18.02.2010.
Projektovanje i gra餰nje potpuno adaptabilnih stambeno - poslovnih objekata garantovane energetske efikasnosti - A klase u Ni箄
 
17.02.2010.
THE WAY TO THE FUTURE "IMS" fasade i tavanice - moderna re筫nja, futuristi鑛i dizajn u Beogradu
 
12.02.2010.
"SAOBRA艫JNA BUKA" -uzroci nastajanja, posledice na izlo緀no stanovni箃vo u ugro緀nim zonama na regionalnim putevima u Republici Srbiji i metode za箃ite (u skladu sa Evropskim zakonodavstvom) u Beogradu
 
12.02.2010.
BAZA PROPISA ZA SVE 萀ANOVE KOMORE
 
12.02.2010.
Nova Odluka o odre餴vanju teritorija regionalnih centara
 
10.02.2010.
"Elektronska detekcija eksplozivnih i 箃etnih gasova i para u funkciji spre鑑vanja eksplozija, po綼ra i trovanja" u Novom Sadu
 
10.02.2010.
Daljinska kontrola podstanica i akvizicija podataka u praksi u 萢鑛u
 
09.02.2010.
Ponedeljak, 15. februar 2010. godine Dan dr綼vnosti Srbije - neradni dan
 
09.02.2010.
"ARHIENALE 5 - PRESEK"
 
08.02.2010.
"TOPOCAD alati za rad sa geoprostornim podacima i upravljanje dokumentacijom op箃e namene" u Kragujevcu
 
05.02.2010.
"Beogradska pozori箃a i Opere" u Beogradu
 
04.02.2010.
"Javni vodovodni distributivni sistem kao izvor obezbedivanja vode za protivpo綼rne potrebe", "Postrojenja za preci筩avanje otpadnih voda i naselja - SBR sistemi" i "Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora - elektrane na biomasu" u Novom Sadu
 
01.02.2010.
Rasprava o Odluci o utvr餴vanju nacrta Odluke o 鑜anarini za 鑜anove In緀njerske komore Srbije u 2010. godini i o Odluci o utvr餴vanju nacrta Odluke o naknadi za izdavanje licenci
 
29.01.2010.
Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za 鑜anove mati鑞ih sekcija projektanata i izvo餫鑑 radova
 
29.01.2010.
Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za 鑜anove Mati鑞e sekcije urbanista
 
18.01.2010.
Tender za izbor izvo餫鑑 radova za izgradnju kanalizacione mre緀
 
15.01.2010.
Nove metode za izgradnju, rekonstrukcije i sanacije objekata u gradjevinarstvu u Beogradu
 
12.01.2010.
Projektovanje i gra餰nje potpuno adaptabilnih stambeno - poslovnih objekata garantovane energetske efikasnosti - A klase u Novom Sadu
 
31.12.2009.
Imenovane sudije Suda 鑑sti In緀njerske komore Srbije -Oduzeto 5 licenci u proteklom sazivu Suda 鑑sti-
 
31.12.2009.
Projektovanje i gra餰nje potpuno adaptabilnih stambeno - poslovnih objekata garantovane energetske efikasnosti - A klase u Beogradu
 
28.12.2009.
Dodeljena Nagrada Ranko Radovi
 
28.12.2009.
Osiguranje profesionalne odgovornosti 鑜anova In緀njerske komore Srbije
 
22.12.2009.
"Samogrejna ekolo筴a ku鎍" i "Istorijat termi鑛og aspekta gradnje ku鎍" u Beogradu
 
16.12.2009.
"Odr綼na 萫tvrta redovna sednica Skup箃ine In緀njerske komore Srbije"
 
15.12.2009.
"Godi筺ji skup regionalnih odbora Master planovi dekorativnog i funkcionalnog osvetljenja gradova" u Novom Sadu
 
15.12.2009.
"Ro箃iljno-kasetne me饀spratne plo鑕 velikih raspona sa konstrukcijski ugra餰nim adekvatnim izolacijama" u Subotici
 
14.12.2009.
"Toplifikacija i gasifikacija u skladu sa prostornim planom op箃ine Kraljevo" u Kraljevu
 
14.12.2009.
"Novi standardi u projektovanju sistema besprekidnog napajanja kriti鑞ih aplikacija - re筫nja i iskustva" u Novom Sadu
 
11.12.2009.
"Hidroizolacija u visokogradnji" u Kraljevu
 
10.12.2009.
"Savremeni problemi u podizanju drvoreda u urbanim sredinama i njihova ugro緀nost sa svih aspekata" i "Spoljno dekorativno osvetljenje u drvoredima" i "Primena superkriti鑞e ekstrakcije u prehrambenim tehnologijama" u Novom Sadu
 
08.12.2009.
Pejza緉a arhitektura i klimatske promene, u Beogradu
 
08.12.2009.
Energetika Srbije-danas i sutra sa aspekta ma筰nske struke, u Beogradu
 
08.12.2009.
Bespravna izgradnja, u Beogradu
 
08.12.2009.
Podzemna izgradnja, u Beogradu
 
08.12.2009.
Stru鑞a prezentacija "Miniranje bez primene eksploziva"
 
04.12.2009.
Stru鑞i skup sa prezentacijom: PRIMENA I PROBLEMI U PRIMENI ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI I PRAVILNIKA O LEGALIZACIJI OBJEKATA
 
03.12.2009.
Okrugli sto - razgovori o primeni proizvoda od gline u zidanim konstrukcijama
 
27.11.2009.
Infrastruktura u gradskom podru鑚u i priklju鑙vanje sve ve鎒g broja objekata na postoje鎒 infrastrukturne sisteme u Kragujevcu
 
26.11.2009.
Neki problemi savremene seizmi鑛e analize konstrukcija
 
26.11.2009.
40. kongres o KGH - Za odr緄vu budu鎛ost kroz dogradnju pro筶osti
 
23.11.2009.
Stipendirane postdiplomske studije u Italiji
 
23.11.2009.
Sprovo餰nje mera bezbednosti i zdravlja na radu u gra餰vinarstvu
 
23.11.2009.
Planiranje i razvoj sela
 
17.11.2009.
Me饀narodni nau鑞o-stru鑞i skup "Gra餰vinarstvo - nauka i praksa" - prvo saop箃enje i poziv za u鑕规e
 
12.11.2009.
Trend razvoja rashladnih sistema u Kraljevu
 
12.11.2009.
"Sprovo餰nje mera bezbednosti i zdravlja na radu u gra餰vinarstvu" u Novom Sadu
 
10.11.2009.
Novi popusti na sve vrste turisti鑛ih aran緈ana i avio karata TA "Kompas Beograd" za 鑜anove Komore
 
09.11.2009.
Ocena 緄votnog ciklusa betonskih konstrukcija
 
05.11.2009.
IKS - MOBNET PRI華JMO BESPLATNO!
 
05.11.2009.
25. Me饀narodni sajam gra餰vinarstva u Novom Sadu
 
04.11.2009.
Stru鑞a prezentacija "Najzna鑑jniji objekti i nove tehnologije - Avalski toranj"
 
04.11.2009.
Odr綼na promocija knjige "Najzna鑑jniji nau鑞i i stru鑞i radovi Nikole Hajdina u komentarima inostrane literature"
 
04.11.2009.
Izlo綽a "ARH -002" u Kikindi
 
23.10.2009.
Iskustvo Urbanisti鑛og zavoda Beograd u primeni novog Zakona o planiranju i izgradnji - planovi u toku i primena novih procedura pripreme i dono筫nja planskih dokumenata
 
23.10.2009.
Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada u Kragujevcu
 
21.10.2009.
Dani Arhitekture Ni筧 2009. - Trijenale Arhitekture Ni 2009.
 
20.10.2009.
54. Me饀narodni sajam knjiga u Beogradu
 
13.10.2009.
23. Sednica Izvr筺og odbora ECEC-a odr綼na u Beogradu
 
09.10.2009.
5. Medunarodni sajam energetike
 
09.10.2009.
Dani in緀njera Srbije 2009
 
09.10.2009.
Projektovanje i planiranje u radio komunikacijama - radiodifuzni servisi, region Beograd
 
07.10.2009.
Geotehni鑛i aspekti gra餰vinarstva - drugo obave箃enje
 
02.10.2009.
Tehni鑛i dan u Valjevu
 
02.10.2009.
Promocija upotrebe drveta kao gra餰vinskog materijala u Srbiji
 
02.10.2009.
Nau鑞i skup "iNDiS 2009"
 
01.10.2009.
Iskustvo Urbanistickog zavoda Beograd u primeni novog Zakona o planiranju i izgradnji - planovi u toku i primena novih procedura pripreme i dono筫nja planskih dokumenata
 
01.10.2009.
"Primena FIDIC uslova ugovaranja po zakonima RS", region Novi Sad
 
28.09.2009.
Savetovanje Geoinfo - 2009
 
28.09.2009.
Tehnologije postavljanja podzemnih instalacija bez kopanja, region 萢鑑k
 
25.09.2009.
30. stru鑞o - nau鑞i skup "Vodovod i kanalizacija 09"
 
25.09.2009.
Termi鑛i izolovane fasade
 
16.09.2009.
Savetovanje "Male hidroelektrane" - Energetski neiskori规eni potencijal Srbije
 
16.09.2009.
"Geolo筴e, in緀njerskogeolo筴e i geotehni鑛e podloge kao sastavni delovi planske i projektne dokumentacije", region Valjevo
 
15.09.2009.
"O strukturi urbanog ambijenta", region Beograd
 
15.09.2009.
"Odredivanje merodavnih parametara tla na osnovu "in-situ" CPT opita", region Novi Sad
 
10.09.2009.
"Procena usluga u planiranju i izgradnji", region Beogradu
 
10.09.2009.
Provodjenje urbanistickih projekata kroz katastarski operat i elaborat u Valjevu
 
10.09.2009.
III Godi筺ji sastanak svih 鑜anova Regionalnih odbora podsekcija sa podru鑚a regionalnog centra Ni筧 na VI Sajmu gra餰vine i opreme u Ni箄
 
07.09.2009.
"Iskustva iz prakse, izvo餰nje elektrotehni鑛ih projekata", region Novi Sad
 
07.09.2009.
III Me饀narodno savetovanje iz oblasti Prefabrikovane armiranobetonske konstrukcije na teritoriji srednje i isto鑞e Evrope
 
03.09.2009.
Prezentacija sa stru鑞im predavanjem u organizaciji firme "Trimo in緀njering"
 
01.09.2009.
Nagrada Ranko Radovi 2009
 
01.09.2009.
Izlo綽a "Be鑛a stanogradnja - Inovativno. Socijalno Ekolo筴i" i radionica "Socijalno i moderno - stanogradnja u Be鑥"
 
27.08.2009.
"Gostovanje Izlo綽e ARH- 002 u Somboru, region Subotica
 
27.07.2009.
Radno vreme regionalnih kancelarija u letnjem periodu
 
09.07.2009.
Dani Komore na Vlasinskom letu 09
 
25.06.2009.
Prezentacije sa stru鑞im predavanjem u organizaciji firme "Trimo in緀njering"
 
23.06.2009.
Predavanje "Savremeni grad i podzemna izgradnja II"
 
23.06.2009.
Predavanje "Savremene metode u projektovanju i izvo餰nju radova na monta緄 i pu箃anju u rad, kao i eksploataciji i odr綼vanju elektrohidrauli鑛e opreme i sistema na hidroelektranama, branama i brodskim prevodnicama"
 
19.06.2009.
Predavanje "Projektovanja i izgradnja crpnih stanica vodosnabdevanja, primer glavne crpne stanice ﹖rand u Novom Sadu" i "Uvo餰nje pre鑙规enih otpadnih voda u maticu reke. Primer grada Segedina u Ma餫rskoj"
 
19.06.2009.
IV beogradska internacionalna nedelja arhitekture - BINA '09
 
18.06.2009.
Predavanje "Energetska efikasnost - savremeni trendovi toplotnih podstanica"
 
17.06.2009.
Dodeljene Godi筺je nagrade In緀njerske komore Srbije
 
15.06.2009.
"U箃eda energije primenom mera energetske efikasnosti u industriji"
 
09.06.2009.
Nau鑞o - stru鑞i skup "Osnovne metode zemljotresnog in緀njerstva i novi metod pra鎒nja stanja konstrukcija od dejstva zemljotresa"
 
09.06.2009.
Pre鑙规avanje podzemnih voda severnog banata sa obezbe餰njem standarda kvaliteta vode za pi鎒 - primer re筫nje pre鑙规avanja podzemnih voda izvori箃a alltech-fermin u Senti
 
09.06.2009.
Novija iskustva strate筴ih projekata evropskih gradova
 
04.06.2009.
Predavanje "Primena novih propisa u oblasti elektri鑞ih instalacija"
 
03.06.2009.
Nau鑞i skup "Regionalni razvoj, prostorno planiranje i strate筴o upravljanje"
 
01.06.2009.
Tribina "Izgradnja objekata od ideje do uknji緀nja"
 
26.05.2009.
Komsije Upravnog odbora In緀njerske komore Srbije
 
21.05.2009.
38. Konferencija o kori规enju voda 2009.
 
19.05.2009.
Konferencija "Graditeljstvo i odr緄vi razvoj"
 
13.05.2009.
Odr綼na Tre鎍 redovna sednica Skup箃ine In緀njerske komore Srbije
 
13.05.2009.
Prezentacija firme PALSTAT s.r.o.
 
11.05.2009.
Me饀narodni kongres Sportski objekti - stanje i perspektive
 
07.05.2009.
08. maj 2009. godine - skra鎒no radno vreme Komore
 
30.04.2009.
VI Nau鑞o - stru鑞o savetovanje II obave箃enje
 
30.04.2009.
Forum urbanum - II informacija
 
29.04.2009.
SUSRETI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE
 
28.04.2009.
Neradni dan - 1. maj 2009. godine
 
24.04.2009.
"Urbanisti鑛o planiranje i projektovanje u zoni neposredne za箃i鎒ne okoline kulturnog dobra na primeru srednjevekovnog grada Magli鑑"
 
21.04.2009.
Konkurs za godi筺je nagrade Komore
 
21.04.2009.
Predavanje "Za箃ita od po綼ra visokih objekata"
 
16.04.2009.
Tre鎍 redovna sednica Skup箃ine In緀njerske komore Srbije
 
16.04.2009.
Prezentacije Komore i SGITS 14. decembar na 35. Me饀narodnom sajmu gra餰vinarstva
 
16.04.2009.
Konkurs za izradu idejnog urbanistickog rje筫nja spomen podru鑚a Donja Gradina
 
16.04.2009.
Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma
 
15.04.2009.
35. Me饀narodni sajam gra餰vinarstva u Beogradu
 
15.04.2009.
Neradni dani - 17. i 20. april 2009. godine
 
13.04.2009.
Prezentacija sa stru鑞im predavanjem firme "Trimo in緀njering"
 
09.04.2009.
Prezentacija sa stru鑞im predavanjem
 
08.04.2009.
"Primena Priru鑞ika za urbani dizajn u praksi"
 
07.04.2009.
"Primena senzora MicroStrain Inc. u ma筰nstvu, gra餰vinarstvu, elektrotehnici, robotici, vojnoj industriji i drugim oblastima tehnike, sa posebnim osvrtom na monitoring sisteme razli鑙tih vrsta in緀njerskih konstrukcija"
 
03.04.2009.
Prezentacija sa stru鑞im predavanjem firme "Trimo in緀njering" - Kragujevac
 
01.04.2009.
Prezentacija sa stru鑞im predavanjem firme "Trimo in緀njering" - Ni
 
01.04.2009.
Primena Priru鑞ika za urbani dizajn u praksi
 
31.03.2009.
Sistemi za箃ite od strujnog udara u elektri鑞im instalacijama niskog napona
 
31.03.2009.
Primena Priru鑞ika za urbani dizajn u praksi
 
27.03.2009.
"Prednosti jednocevnog sistema grejanja"
 
25.03.2009.
Ministar 緄votne sredine i prostornog planiranja dr Oliver Duli posetio Komoru
 
23.03.2009.
"Projektovanje, izvo餰nje i odr綼vanje ravnih krovova", sa predstavljanjem programa firme "Sika"
 
23.03.2009.
FORUM URBANUM - Sajam urbanizma
 
20.03.2009.
Prezentacija sa stru鑞im predavanjem firme "Trimo in緀njering"
 
18.03.2009.
Odr綼na prezentacija renomiranog arhitekte Daniela Libeskinda
 
17.03.2009.
Odr綼na prezentacija danskog arhitekte i urbanistie Jana Gela, stru鑞jaka za javni prostor gradova
 
11.03.2009.
Stipendirano stru鑞o usavr筧vanje u Italiji
 
09.03.2009.
Predavanje "Primena Priru鑞ika za urbani dizajn u praksi", u Beogradu
 
06.03.2009.
Predavanje "Primena te鑞og naftnog gasa (TNG) u industriji i kotlarnice na biomasu sa posebnim osvrtom na prehrambenu industriju", u Valjevu
 
06.03.2009.
Konferencija "Savremena gra餰vinska praksa 2009"
 
02.03.2009.
Data saglasnost na Statut In緀njerske komore Srbije
 
02.03.2009.
Odr綼na prezentacija Nacrta zakona o ure餰nju prostora, gra餰vinskom zemlji箃u i izgradnji
 
27.02.2009.
Predavanje na temu "Sala筰"
 
26.02.2009.
Predavanje "Tehnologija dizanja velikih tereta u gra餰vinarstvu, upravlja鑛i sistemi i elektrohidrauli鑛a oprema; Primeri u projektovanju i izvo餰nju", u Beogradu
 
26.02.2009.
Predavanje sa prezentacijom "Ure餫ji za pre鑙规avanje otpadnih voda kontehnerskog tipa"
 
25.02.2009.
Prezentacija nacrta Zakona o ure餰nju prostora, gra餰vinskom zemlji箃u i izgradnji
 
25.02.2009.
Prezentacija renomiranog arhitekte Daniela Libeskinda
 
24.02.2009.
Predavanje "Arhitektura Vojvodine ka regionalnoj arhitekturi", u Subotici
 
24.02.2009.
Nacrt jedinstvenih tehni鑛ih uslova za projektovanje i gra餰nje stambenih zgrada i stanova
 
23.02.2009.
Odr綼na Druga redovna sednica Skup箃ine In緀njerske komore Srbije
 
13.02.2009.
Zelena arhitektura - uloga ekoloskih materijala
 
13.02.2009.
Upoznavanje 鑜anstva o cenovniku projektantskih usluga za elektro radove na objektima visokogradnje - Uticaj cenovnika za projektovanje i izvo餰nje kao i primena normativa za elektroradove u gra餰vinarstvu
 
13.02.2009.
Ponedeljak, 16. februar 2009. godine - neradni dan
 
11.02.2009.
Zakazana druga redovna Skup箃ina In緀njerske komore Srbije
 
11.02.2009.
SAVREMENE TEHNOLOGIJE : Sistemi suve gradnje - primena spustenih plafona prema tipovima - prednosti, karakteristike, EU standardi,opis pozicija i obracun
 
06.02.2009.
Predavanje "Sistemi za daljinsko o鑙tavanje brojila elektri鑞e energije i upravljanje potro筺jom - problemi i mogu鎛osti"
 
06.02.2009.
Predavanje "Zna鑑j prevencije i planiranja u odbrani od poplava"
 
06.02.2009.
Predavanje "Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada"
 
06.02.2009.
Stru鑞a prezentacija firme "SIKA" i "MARBO-TEAM"
 
04.02.2009.
Nacrt zakona o ure餰nju prostora, gra餰vinskom zemlji箃u i izgradnji
 
03.02.2009.
Model kontrole tro筴ova za potrebe upravljanja projektima u gra餰vinarstvu i stvaranje baze normativa za gra餰vinske radove
 
02.02.2009.
Prezentacija danskog arhitekte i urbanistie Jana Gela, stru鑞jaka za javni prostor gradova
 
02.02.2009.
Predavanje "Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada"
 
28.01.2009.
Po鑕la Javna rasprava o Nacrtu zakona o planiranju i izgradnji
 
23.01.2009.
Predavanje "Klizi箃e u zoni mosta Sloboda u Novom Sadu"
 
22.01.2009.
Okrugli sto na temu "Put ka operativnijem sistemu dobijanja odobrenja (dozvole) za izgradnju, uprava i struka - problematika sprovo餰nja zakonske regulative"
 
19.01.2009.
Stipendirano stru鑞o usavr筧vanje za ma筰nske in緀njere
 
15.01.2009.
Javna rasprava radne verzije nacrta Zakona o planiranju, gra餰vinskom zemlji箃u i izgradnji
 
13.01.2009.
E-u鑕nje o obnovljivim izvorima energije u Isto鑞im i Jugoisto鑞im Evropskim zemljama, Arapskim zemljama, Azijskom kontinentu i Australiji
 
09.01.2009.
Izlo綽a radova arhitekata sa regiona Subotica - "ARH 002"
 
31.12.2008.
萫tvrta izlo綽a radova arhitekata P鑙njskog okruga - "Arhienale 4"
 
26.12.2008.
"Izrada konkursnog materijala za implementaciju sredstava EU za sisteme i ure餫je za infrastrukturu i za箃itu 緄votne sredine na slivu reka Zapadne Morave,Ibra, Save i Dunava"
 
23.12.2008.
"Najzna鑑jniji izvedeni projekti u zemlji i inostranstvu odgovornih izvo餫鑑 radova ma筰nske struke za 2007/2008. za region Beograda"
 
19.12.2008.
"Pra鎒nje stanja konstrukcija" i "Rana istorija razvoja zemljotresnog in緀njerstva"
 
16.12.2008.
Problematika nadgradnje objekata
 
16.12.2008.
Betoni u XXI veku - svojstva i primena
 
10.12.2008.
Obnovljivi izvori energije
 
10.12.2008.
Geografski informacioni sistem i telekomunikaciona struktura - TeleCAD GIS
 
10.12.2008.
Primena va緀鎖h propisa u planiranju, projektovanju i izgradnji
 
04.12.2008.
Odr綼na Prva redovna (konstitutivna) sednica Skup箃ine In緀njerske komore Srbije
 
04.12.2008.
〆sto savetovanje "Ocena stanja, odr綼vanje i sanacija gra餰vinskih objekata i naselja" - Prvo obave箃enje i poziv za prijavu radova
 
26.11.2008.
"Razmatranje aktuelnih pitanja u vezi izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji"
 
25.11.2008.
Okrugli sto "Odr緄vi razvoj dr綼vnih puteva Srbije"
 
24.11.2008.
5. Me饀narodni sajam za箃ite 緄votne sredine "EKOFAIR" i 4. Me饀narodni sajam energetike
 
20.11.2008.
Zakazana prva redovna konstitutivna sednica Skup箃ine Komore
 
17.11.2008.
Javni konkurs za Idejno urbanisti鑛o-arhitektonsko re筫nje Univerzitetskog kompleksa fakulteta umetnosti na Cetinju
 
17.11.2008.
IV Siimppozijum Istra緄vanja i projektovanja za privredu
 
14.11.2008.
Produ緀n rok za javnu raspravu na Nacrt odluke o izmenama i dopunama Statuta In緀njerske komore Srbije
 
10.11.2008.
46. Me饀narodni sajam name箃aja, opreme i unutra筺je dekoracije UFI, 46. Me饀narodna izlo綽a repromaterijala, ma筰na i alata za obradu drveta
 
05.11.2008.
Me饀narodni sajam gra餰vinarstva u Novom Sadu
 
03.11.2008.
Odluka o odobravanju nov鑑nih sredstava za sufinansiranje projekata
 
29.10.2008.
Predu緀n rok za javnu raspravu na Odluku o vrstama licenci koje izdaje In緀njerska komora Srbije
 
24.10.2008.
Dani arhitekture Ni筧 2008.
 
24.10.2008.
U鑕规e 鑜anova u komisijama za planove
 
23.10.2008.
"Najzna鑑jniji izvedeni projekti u zemlji i inostranstvu odgovornih izvo餫鑑 radova ma筰nske struke za 2007/2008. sa regiona Beograd
 
21.10.2008.
U鑕规e 鑜anova u komisijama za planove
 
21.10.2008.
Manifestacija "Dani in緀njera Srbije 2008" na Pali鎢
 
21.10.2008.
Gostuju鎍 izlo綽a radova "ARH 001" iz Subotice
 
20.10.2008.
Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma
 
17.10.2008.
"Nove tehnologije u hidroizolaciji - materijali na bazi bentonita"
 
14.10.2008.
53. Me饀narodni beogradski sajam knjiga u Beogradu
 
13.10.2008.
Konkurs za dodelu zlatne medalje Gistava Mangela
 
08.10.2008.
Seminar:"SEE Electrical CADdy++, savremen alat za ra鑥narski podr綼noprojektovanje u elektrotehnici"
 
07.10.2008.
"Kompenzacija reaktivne snage u prisustvu nelinearnih prijemnika"
 
01.10.2008.
Sajam hortikulture u Novom Sadu
 
01.10.2008.
Prezentacija Programskog Paketa Tele-CAD-GIS
 
24.09.2008.
Predavanje "Primena propisa iz oblasti za箃ite od po綼ra u projektovanju i izvo餰nju", u Novom Sadu, 8.oktobra 2008. godine
 
24.09.2008.
Seminar "Energetski menad緈ent i kontrola i obnovljivi i alternativni izvori energije"
 
22.09.2008.
Prezentacija sa predavanjem na temu "Primena ekolo筴ih proizvoda u praksi" firme Regeneracija d.o.o Sombor
 
22.09.2008.
Tribina "Male hidroelektrane nekad i sad"
 
18.09.2008.
V Sajam gra餰vine i opreme u Ni箄
 
15.09.2008.
"Savremeni na鑙ni projektovanja i izvo餰nja unutra筺jih termotehni鑛ih i vodovodnih instalacija"
*Predavanje pomereno za 26.septembar 2008.
 
12.09.2008.
Simpozijum 2008.
 
05.09.2008.
"U箃eda elektri鑞e energije racionalnim projektovanjem javnog osvetljenja u urbanizovanim naseljima"
 
03.09.2008.
Savetovanje "Nove tehnologije u gra餰vinarstvu"
 
03.09.2008.
Obuka "Primena FIDIC uslova ugovora"
 
02.09.2008.
Za箃ita na radu u gra餰vinarstvu
 
02.09.2008.
Stavljena van snage i na javnu raspravu Odluka o vrstama licenci koje izdaje In緀njerska komora Srbije
 
28.08.2008.
Javni poziv - konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radovic
 
27.08.2008.
Izlo綽a "Za javni prostor u gradu - Evropska nagrada za gradski javni prostor 2008."
 
27.08.2008.
Konkurs za izradu idejnog re筫nja rekonstrukcije Enterijera ゛ba鑛og pozori箃a
 
22.08.2008.
Geolo筴e i geotehni鑛e podloge kao sastavni delovi projektne dokumentacije
 
22.08.2008.
"SAVREMENE TEHNOLOGIJE : Sistemi suve gradnje - primena spu箃enih plafona prema tipovima - prednosti, karakteristike, EU standardi,opis pozicija i obra鑥n"
 
20.08.2008.
Konvencija "Projektovanje sistema IP mre緉og video nadzora"
 
11.08.2008.
Metodologija planiranja u za箃i鎒nim kulturno-istorijskim celinama / Urbana obnova Starog jezgra Zemuna
 
06.08.2008.
Sajam SAIE08 u Bolonji
 
04.08.2008.
Savetovanje "Nove tehnologije u gra餰vinarstvu"
 
30.07.2008.
Doneta Odluka o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje In緀njerska komora Srbije
 
16.07.2008.
"Nove tehnologije u oblasti antikorozione za箃ite 鑕li鑞ih konstukcija"
 
16.07.2008.
Promenjen iznos 鑜anarine od 31. jula 2008. godine
 
10.07.2008.
Dan Komore na Vlasinskom letu 2008.
 
09.07.2008.
I ove godine Komora u鑕stvovala na Veselom spustu u Kraljevu, 29. juna 2008. godine
 
26.06.2008.
Konkurs za idejno arhitektonsko - konstruktivno re筫nje kompleksa bazena
 
26.06.2008.
Manifestacija "Nedelja arhitekture"
 
26.06.2008.
Veliki Vidovdanski koncert Hora RTS u Hramu Svetog Save na Vra鑑ru
 
25.06.2008.
Izdanja Jugoslovenskog pregleda 20% jeftinija za 鑜anove Komore
 
24.06.2008.
Doneta Odluka o poni箃avanju postupka i rezultata izbora za 鑜anove Skup箃ine In緀njerske komore Srbije
 
23.06.2008.
Lokalna problematika
 
23.06.2008.
Manifestacija "Veseli spust" u Kraljevu, 29. juna 2008. godine
 
20.06.2008.
"Ure餰nje obale Ibra - Kompleks Magli"
 
20.06.2008.
"Problematika elektroenergetskih tehni鑛ih uslova pri izgradnji objekata"
 
19.06.2008.
"Savremene tendencije u projektovanju i izvo餰nju radova u in緀njersko tehni鑛im oblastima"
 
19.06.2008.
"Saobra鎍jno tehni鑛a dokumentacija naselljnih mesta"
 
19.06.2008.
"Standardizacija optickih komponenti i sistema za primenu u pristupnim, distribucionim i glavnim opti鑛im mre綼ma telekomunikacija"
 
17.06.2008.
Prakti鑞a iskustva iz realizacije projekta DREPR u Vojvodini
 
17.06.2008.
Prezentacija o Danfoss proizvodnom programu
 
17.06.2008.
"Informacije o osloba餫nju od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase"
 
17.06.2008.
"Individualni i kolektivni priklju鑓i na niskonaponsku mre緐- projektovanje i izvo餰nje"
 
17.06.2008.
Proslavljen Dan In緀njerske komore Srbije
 
12.06.2008.
Metodologija planiranja u za箃i鎒nim kulturno-istorijskim celinama / Urbana obnova Starog jezgra Zemuna
 
12.06.2008.
Saop箃enje Nadzornog odbora o nepravilnostima u postupku izbora za 鑜anove Skup箃ine Komore
 
10.06.2008.
"Video nadzor, savremene tehnologije i standardi"
 
05.06.2008.
"Interakcija izme饀 Eurocode 7- Geotehni鑛o projektovanje i Eurocode 8- projektovanje seizmi鑛i otpornih temelja"
 
02.06.2008.
Efikasna elektrifikacija naselja i podru鑚a - re筧vanje problema i isporuka elektri鑞e energije niskog nivoa kvaliteta - prezentacija ure餫ja
 
30.05.2008.
Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta In緀njerske komore Srbije
 
30.05.2008.
Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za 鑜anove mati鑞e sekcije projektanata I izvo餫鑑 radova
 
30.05.2008.
Elektri鑞e instalacije u javnim zgradama
 
30.05.2008.
"Revitalizacija sistema daljinskog grejanja u Kragujevcu na osnovu kredita KFW banke"
 
30.05.2008.
"Optimalno funkcionisanje i projektovanje akumulacija u slo緀nim vodoprivrednim sistemima"
 
27.05.2008.
Savetovanje "Sada筺jost i budu鎛ost bezbednosti od po綼ra"
 
27.05.2008.
Susreti prostornih planera Srbije
 
26.05.2008.
36. Me饀narodni sajam za箃ite i bezbednosti u Beogradu
 
22.05.2008.
Drugo obave箃enje o 37. Konferenciji VODA 2008.
 
22.05.2008.
Tribina "Upoznavanje 鑜anova sa Cenovnikom za projektovanje i izvo餰nje radova"
 
20.05.2008.
Primena FIDIC uslova ugovora
 
16.05.2008.
Predavanje "Metode naknadnog ispitivanja kvaliteta betona"
 
15.05.2008.
Predavanje "Sprovo餰nje mera bezbednosti i zdravlja na radu u gra餰vinarstvu"
 
14.05.2008.
Odr綼na Peta redovna sednica Skup箃ine In緀njerske komore Srbije
 
12.05.2008.
Savremene tendencije u projektovanju i izvo餰nju radova u ine緀njersko-tehni鑛im strukama
 
12.05.2008.
BEOGRADSKI SAJAM tehnike i tehni鑛ih dostignu鎍 od 12. do 16. maja
 
30.04.2008.
FORUM URBANUM - Sajam urbanizma
 
29.04.2008.
"Predstavljanje i rad u programskom paketu Tele CAD-GIS"
 
24.04.2008.
Drugo obave箃enje nau鑞o - stru鑞og savetovanja "Zemljotresno in緀njerstvo i in緀njerska seizmologija"
 
17.04.2008.
"Nove tehnologije u stabilizaciji zemljišta i pove鎍nja nosivosti tla"
 
16.04.2008.
"Izrada konkursnog materijala za implementaciju sredstava EU za sisteme i ure餫je za infrastrukturu i za箃itu 緄votne sredine"
 
15.04.2008.
Promocija knjige "Tehnologija gra餰nja"
 
14.04.2008.
Beogradski Sajam gra餰vinarstva
 
10.04.2008.
Izlo綽a: "Ravangrad - ulica ve鑕rnja"
 
10.04.2008.
Dan SGITS-a i In緀njerske komore Srbije na 34. me饀narodnom sajmu gra餰vinarstva
 
08.04.2008.
"Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada" u Beogradu
 
07.04.2008.
"Savetovanje diplomiranih in緀njera ostalih tehni鑛ih struka" u Novom Sadu
 
07.04.2008.
"Strategija razvoja 筰rokopojasnih telekomunikacionih mre綼 AP Vojvodine za period 2007. - 2010.godine" u Subotici
 
04.04.2008.
Prezentacija kompanije SCHIEDEL u Novom Sadu
 
03.04.2008.
Peta redovna sednica Skup箃ine In緀njerske komore Srbije
 
03.04.2008.
Konkurs za godi筺je nagrade Komore
 
03.04.2008.
Prezentacija kompanije SCHIEDEL u Subotici
 
02.04.2008.
"Arhitektura i konteksti", tribina u Valjevu
 
02.04.2008.
Doneta Odluka o na鑙nu odre餴vanja cena projektantskih usluga za objekte visokogradnje
 
01.04.2008.
Izbori za 鑜anove skup箃ine Komore u Mati鑞oj sekciji izvo餫鑑 radova
 
01.04.2008.
Izbori za 鑜anove skup箃ine Komore u Mati鑞oj sekciji projektanata
 
01.04.2008.
"Savremena gra餰vinska praksa 2008" u Novom Sadu - Iri筴i venac, hotel Norcev
 
25.03.2008.
Izbori za 鑜anove skup箃ine Komore u Mati鑞oj sekciji urbanista
 
25.03.2008.
Izbori za 鑜anove skup箃ine Komore u Mati鑞oj sekciji planera
 
21.03.2008.
Prezentacije kompanije SCHIEDEL u Beogradu
 
17.03.2008.
Prezentacije kompanije SCHIEDEL u Kragujevcu
 
11.03.2008.
Uticaj projekata na 緄votnu sredinu kao sastavni deo projektno - tehni鑛e dokumentaciju, I i II deo
 
11.03.2008.
BEOGRADSKI SAJAM automobila od 13. do 19.marta
 
14.03.2008.
Izbori za 鑜anove Skup箃ine
 
07.03.2008.
"Strategija razvoja 筰rokopojasnih telekomunikacionih mre綼 AP Vojvodine za period 2007. - 2010.godine"
 
07.03.2008.
Prezentacije kompanije SCHIEDEL u Vrnja鑛oj banji
 
05.03.2008.
Prezentacije kompanije SCHIEDEL u Ni箄
 
03.03.2008.
Kori规enje pepela iz TE Kostolac
 
28.02.2008.
Obuka "Primena FIDIC uslova ugovora"
 
28.02.2008.
"﹖a investitori treba da znaju prilikom izgradnje objekata u Srbiji"
 
26.02.2008.
Kompjuterski programi za prora鑥ne termotehni鑛ih instalacija
 
19.02.2008.
Upravljanje projektima kori筩enjem softverskih sistema
 
18.02.2008.
Prezentacija sa predavanjem: "Za箃ita od atmosferskih i sklopnih prenapona prema IEC 62305"
 
14.02.2008.
Seminar "﹖a investitori treba da znaju prilikom izgradnje objekata u Srbiji"
 
13.02.2008.
Edukativni skup: "Ozna鑑vanje radova na putu" i "Studijska i projektna dokumentacija u oblasti saobra鎍ja"
 
11.02.2008.
Me饀narodni sajam BATIBOW 2008
 
11.02.2008.
INTERGEO EAST na Beogradskom sajmu
 
07.02.2008.
Predavanje "Srpsko crkveno graditeljstvo"
 
06.02.2008.
Predavanje "Strukturno kabliranje u savremenim poslovnim objektima, standardi, projektna re筫nja sa primerima u izvo餰nju"
 
06.02.2008.
Tribina "Primena propisa u projektovanju i izgradnji"
 
04.02.2008.
Izlo綽a radova "ARH 001"
 
04.02.2008.
Predavanje "Nove tehnologije u gra餰nju drvetom" u 萢鑛u
 
04.02.2008.
Predavanje: "Predavanje "Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada"" u Kraljevu
 
01.02.2008.
Predavanje: "Betoni u 21. veku svojstva i primene" u Novom Sadu
 
31.01.2008.
Predavanje "Upravljanje rizicima po綼ra u gra餰vinarstvu"
 
31.01.2008.
Predavanje "Normativi za elektro radove u gra餰vinarstvu i op箃i komentar na cenovnik za projektovanje"
 
28.01.2008.
Predavanje "Detekcija po綼ra u objektima razli鑙tih profila"
 
24.01.2008.
"Energetska efikasnost i upravljanje objektima"
 
24.01.2008.
"ARHIENALE 3" izlo綽a arhitekata P鑙njskog okruga
 
21.01.2008.
Prezentacija proizvodnog programa Trimo
 
21.01.2008.
Odr緄vi prostorni razvoj gradova
 
18.01.2008.
37. konferencija o kori规enju i za箃iti voda "VODA 2008"
 
18.01.2008.
Zemljotresno in緀njerstvo i in緀njerske seizmologija
 
15.01.2008.
Promocija monografije "Jugoslavija na tehni鑛om polju 1919-1929"
 
14.01.2008.
Konkurs za prijavu radova za prvu izlo綽u 15 - 25. februar 2008. Subotica
 
28.12.2007.
Radno vreme Komore za predstoje鎒 praznike
 
28.12.2007.
Konkurs za prijavu radova izlaga鑑 za ARHIENALE 3
 
19.12.2007.
Savetovanje "U箃eda elektri鑞e energije u industrijskim postrojenjima, rasveti i doma鎖nstvima"
 
18.12.2007.
Poziv za izlaganje radova iz oblasti arhitekture, urbanizma, konstrukcije i enterijera
 
18.12.2007.
Tribina Predavanje: "Prenos opti鑛ih signala i primena"
 
18.12.2007.
Zajedni鑛i godi筺ji skup Regionalnih odbora sa regiona Novi Sad
 
17.12.2007.
Tribina "Problem nadgradnje i lokalna samouprava"
 
17.12.2007.
Tribina "Transponovanje tradicionalne gradnje u savremena projektantska re筫nja"
 
14.12.2007.
Odr綼n GIS - Primena u urbanisti鑛om planiranju
 
11.12.2007.
Tribina "Za箃ita od po綼ra u objektima visokogradnje namenjeni poslovanju i vi筫porodi鑞om stanovanju koji u podrumskom delu sadr緀 prostor gara緀 i prostor skloni箃a"
 
10.12.2007.
Savetovanje "Nove tehnologije u gra餰vinarstvu"
 
07.12.2007.
"Energetska efikasnost - podizanje pritiska vode u vi筫spratnicama"
 
03.12.2007.
Predavanje "Za箃ita na radu u gra餰vinarstvu"
 
03.12.2007.
Predavanje "Pejza緉a arhitektura / urban dizajn"
 
03.12.2007.
Strategija razvoja op箃ine - jo jedan nepotreban papir ili neminovni dogovor o budu鎛osti?
 
28.11.2007.
Predavanje Normativi za elektro radove u gra餰vinarstvu i op箃i komentar na cenovnik za projektovanje
 
28.11.2007.
Predavanje "Harmonizacija na筫 regulative za projektovanje seizmi鑛ih otpornih konstrukcija zgrada i mostova sa Eurocode 8"
 
28.11.2007.
Seminar GIS - primena u urbanisti鑛om planiranju
 
26.11.2007.
Tribina "Od akte o urbanisti鑛im uslovima do upotrebne dozvole"
 
26.11.2007.
Predavanje "Upravljanje rizicima po綼ra u gra餰vinarstvu"
 
26.11.2007.
Tribina "Odredbe aktuelne regulative iz oblasti za箃ite od po綼ra zidanih konstrukcija"
 
23.11.2007.
Predavanje "Seizmi鑛o poja鑑nje objekata prilikom nadgradnje i izrada novih seizmi鑛ih karata"
 
22.11.2007.
Predavanje "Obnovljivi izvori energije - teorija i praksa"
 
21.11.2007.
Predavanje "Toplotna pumpa i njena primena"
 
19.11.2007.
Otvorena regionalna kancelarija u 萢鑛u
 
19.11.2007.
Ocenjivanje usaglasenosti prema direktivi EU za gra餰vinske proizvode
 
19.11.2007.
Predavanje Nove tehnologije me饀spratnih tavanica, novi izolacioni materijali i materijali za protivpo綼rnu za箃itu, protivpo綼rna vrata i paneli
 
19.11.2007.
Predavanje "Kontrolni sistemi osvetljenja"
 
16.11.2007.
Predavanje "SOLARNA ARHITEKTURA, istorijat, energija, op箃i principi pasivni i aktivni"
 
14.11.2007.
Prezentacija gra餰vinskih plo鑑, novi proizvodi - primena plo鑑 u kupatilima, spa, wellness prostorima, bazenima, strehama..
 
14.11.2007.
Tribina "Projekti saobra鎍jne signalizacije - potreba i zakonska obaveza"
 
13.11.2007.
Tribina "Investicije - Koliko i 箃a gradimo"
 
09.11.2007.
Dizajniranje recikla緉im materijalom
 
08.11.2007.
Osiguranje u in緀njerskoj praksi
 
08.11.2007.
Predavanje "Gromobranska i prenaponska za箃ita"
 
07.11.2007.
Slu綽a za pravne savete
 
06.11.2007.
Predavanje "Primena savremenih geodetskih metoda u projektovanju i izvo餰nju geodetskih radova"
 
01.11.2007.
2. Sajam investicija INVEST EXPO u Novom Sadu
 
31.10.2007.
Tribina "Tunel ispod Fru筴e Gore kao deo saobra鎍jnice koja spaja Temi箆ar - Novi Sad - ゛bac"
 
30.10.2007.
Odr綼ni "Dani in緀njera Srbije", 22-24.oktobra 2007. godine
 
29.10.2007.
Predavanje "Strukturno kabliranje u savremenim poslovnim objektima, standardi, projektna re筫nja sa primerima u izvo餰nju"
 
29.10.2007.
Dani arhitekture Ni 2007
 
25.10.2007.
Predavanje "Satelitske komunikacije"
 
25.10.2007.
Predavanje "Primena informacionih tehnologija u projektovanjima i unapre餰nju rada lokalnih samouprava"
 
25.10.2007.
Predavanje "Protivpo綼rna za箃ita - norme i propisi"
 
22.10.2007.
Izlo綽a II Salon pejza緉e arhitekture
 
19.10.2007.
Tribina "Mini hidroelektrane na Regionu"
 
18.10.2007.
52. Me饀narodni beogradski sajam knjiga u Beogradu
 
16.10.2007.
Tribina "Problemi gasifikacije u Ni箄 - re筧vanje"
 
16.10.2007.
"Dani in緀njera Srbije" u Vrnja鑛oj Banji
 
12.10.2007.
Stru鑞i skup-tribina "Geolo筴e i geotehni鑛e podloge kao sastavni delovi projektne dokumentacije"
 
09.10.2007.
Geotehni鑛i aspekti gra餰vinarstva
 
08.10.2007.
"Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma"
 
05.10.2007.
"Lasersko skeniranje terena i objekata iz vazduha"
 
05.10.2007.
Mese鑞i 鑑sopis Mati鑞e sekcije urbanista In緀njerske komore Srbije
 
05.10.2007.
Redovni godi筺ji skup Sekcije urbanista In緀njerske komore Srbije
 
04.10.2007.
Predavanje: "Projektovanje ra鑥narskih mre綼" u Novom Sadu
 
03.10.2007.
IABSE kongres u 萯kagu
 
03.10.2007.
Susreti korisnika ArchiCADa na Irikom vencu
 
28.09.2007.
"U susret izradi saobra鎍jne studije Valjeva"
 
28.09.2007.
Stru鑞o savetovanje "Inteligentne ku鎒" u Kraljevu
 
28.09.2007.
Tribina "Visoke tehnologije u oblasti obnovljivih izvora energije i njihova primena u arhitekturi" u Novom Sadu
 
27.09.2007.
Predavanje "Sistem upravljanja kvalitetom, implementacija i sertifikacija"
 
27.09.2007.
VI Simpozijum "Procedure i problematika izgradnje objekata" u Vrnja鑛oj Banji
 
27.09.2007.
Stru鑞i skup-tribina "Primena normativa za elektro radove u gra餰vinarstvu" u Beogradu
 
26.09.2007.
Stru鑞o savetovanje "Daljinska kontrola podstanica i akvizacija podtaka u praksi" u Kraljevu
 
25.09.2007.
Primena normativa za elektro radove u gra餰vinarstvu
 
21.09.2007.
Od urbanizma do gra餰vinske dozvole - Kako primenjujemo Zakon o planiranju i izgradnji
 
20.09.2007.
Savetovanje "NOVE TEHNOLOGIJE U GRA蠩VINARSTVU"
 
20.09.2007.
Predavanje "Ispitivanje sleganja in緀njerskih objekata geodetskim metodama" u Kragujevcu
 
20.09.2007.
Tribina "Investicije- koliko i 箃a gradimo?" u Ni箄
 
20.09.2007.
Predavanje "Problemi pri projektovanju i pokretanje inicijative za izmenu Pravilnika o tehni鑛im normativima za hidratantsku mre緐 za ga筫nje po綼ra" u Novom Sadu
 
19.09.2007.
Predavanje "Primena propisa iz oblasti za箃ite od po綼ra u projektovanju i izvo餰nju"
 
19.09.2007.
Odr綼ni dani In緀njerske komore Srbije na IV sajma Gra餰vine i opreme u Ni箄 11-14. septembar 2007.god.
 
19.09.2007.
Odr綼ni "Susreti prostornih planera Srbije - 2007." Na Kopaoniku
 
17.09.2007.
Stru鑞i skup-tribina "Primer sanacije krovnih nosa鑑 industrijske hale"
 
07.09.2007.
Dani Komore na IV Sajmu gra餰vine i opreme u Ni箄
 
07.09.2007.
Me饀narodni sajam energetike u Beogradu
 
07.09.2007.
Izlo綽a Barcelona in Progress
 
07.09.2007.
GEO-INFO 2007
 
05.09.2007.
LUSAS, Mostovi, Gra餰vine, Strukturalni softver
 
04.09.2007.
Javna rasprava o Nacrtu pravilnika o sadr緄ni i na鑙nu izrade tehni鑛e dokumentacije za objekte visokogradnje
 
27.08.2007.
LUSAS, Mostovi, Gra餰vine, Strukturalni softver
 
15.08.2007.
Susreti prostornih planera Srbije
 
02.08.2007.
Nau鑞i skup "Odr緄vi prostorni razvoj gradova Srbije"
 
13.07.2007.
Konkurs za sufinansiranje projekata
 
09.07.2007.
Komora u鑕stvovala na "Veselom spustu" u Kraljevu
 
28.06.2007.
Nau鑞o - stru鑞o savetovanje "Geotehni鑛i aspekti gra餰vinarstva"
 
28.06.2007.
Region 萢鑑k - Obave箃enje 鑜anovima Komore
 
28.06.2007.
Region Subotica - Obave箃enje 鑜anovima Komore
 
26.06.2007.
Proslavljen je Dan In緀njerske komore Srbije
 
25.06.2007.
Region Novi Sad - Obave箃enje 鑜anovima Komore
 
22.06.2007.
Region Ni - Obave箃enje 鑜anovima Komore
 
19.06.2007.
Region Valjevo - Obave箃enje 鑜anovima Komore
 
19.06.2007.
Region Kragujevac - Obave箃enje 鑜anovima Komore
 
19.06.2007.
Prezentacija u organizaciji Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih in緀njera elektrotehnike
 
18.06.2007.
Tribina u Valjevu
 
15.06.2007.
Mati鑞a sekcija urbanista raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma
 
13.06.2007.
Otvorena sednica IO mati鑞e sekcije planera
 
13.06.2007.
Predavanje u okviru programa permanentnog usavr筧vanja 鑜anova Komore
 
29.05.2007.
Urbanisti鑛o - arhitektonski konkurs za unapre餰nje romskog naselja "Grdi鑛a Kosa 2" u Kraljevu
 
28.05.2007.
Predavanje "Upotreba cevastih stubova naponskih nivoa od 0,4 KB do 400 KB"
 
21.05.2007.
Savetovanje u Kragujevcu
 
17.05.2007.
Izlo綽a Arhienale Vranje 2007
 
04.05.2007.
Beogradski Me饀narodni sajam tehnike i tehni鑛ih dostignu鎍 od 08. do 12. maja 2007. godine
 
24.04.2007.
Utvr餰n je Dan In緀njerske komore Srbije
 
18.04.2007.
萫tvrto predavanje u okviru ciklusa predavanja "Moja arhitektura"
 
16.04.2007.
Konferencija "Uvo餰nje novog referentnog sistema Srbije" - Kori规enje AGROS sistema
 
16.04.2007.
Savremena gra餰vinska praksa 2007
 
16.04.2007.
Savetovanje na Zlatiboru
 
12.04.2007.
Novo radno vreme Komore od 08 do 19 鑑sova
 
10.04.2007.
Beogradski 33. Me饀narodni sajam gra餰vinarstva od 11. do 15. aprila 2007. godine
 
05.04.2007.
Rezultati izbora za 鑜anove Izvr筺ih odbora Mati鑞ih sekcija projektanata i izvo餫鑑 radova
 
03.04.2007.
Prof. dr Dragoslav ﹗marac novi Predsednik In緀njerske komore Srbije
 
26.03.2007.
Rezultati dopunskih izbora za 鑜ana Izvr筺og odbora Mati鑞e sekcije Planera
 
23.03.2007.
Po鑙nju izbori za 鑜anove Izvr筺ih odbora
 
23.03.2007.
Progla筫ni su rezultati izbora za predsednike podsekcija
 
22.03.2007.
Izve箃aj sekretarijata Komore o rezultatima glasanja za izbor predsednika podsekcija
 
22.03.2007.
Beogradski 45. Me饀narodni salon automobila odr綼va se od 23. marta do 01. aprila 2007. godine
 
21.03.2007.
Savetovanje "GIS tehnologije u lokalnoj samoupravi i in緀njerstvu"
 
19.03.2007.
Rezultati izbora za 鑜anove Izvr筺og odbora Mati鑞e sekcije planera
 
16.03.2007.
Novosadski 23. sajam gra餰vinarstva odr綼va se od 20. do 25. marta 2007. godine.
 
14.03.2007.
Seminar o upotrebi betona u izgradnji puteva
 
13.03.2007.
Po鑙nju izbori za Predsednike podsekcija i kandidovanje za 鑜anove Izvr筺og odbora
 
13.03.2007.
萫tvrta redovna sednica Skup箃ine In緀njerske komore Srbije
 
09.03.2007.
Rezultati izbora za 鑜anove Izvr筺og odbora Mati鑞e sekcije urbanista
 
09.03.2007.
Program permanentnog usavr筧vanja
 
09.03.2007.
Obave箃enje 鑜anovima Komore iz sekcija projektanata i izvo餫鑑 radova
 
27.02.2007.
Izborna sednica 鑜anova podsekcija mati鑞ih sekcija projektanata i izvodja鑑 radova za region Kraljevo
 
27.02.2007.
Izborna sednica 鑜anova podsekcija mati鑞ih sekcija projektanata i izvodja鑑 radova za region 萢鑑k
 
26.02.2007.
Izborna sednica 鑜anova podsekcija mati鑞ih sekcija projektanata i izvodja鑑 radova za region Novi Sad
 
23.02.2007.
Po鑙nju izbori za 鑜anove Izvr筺og odbora mati鑞e sekcije urbanista
 
23.02.2007.
Rezultati kandidovanja za 鑜anove Izvr筺og odbora mati鑞e sekcije urbanista
 
21.02.2007.
Rezultati kandidovanja za 鑜anove Izvr筺og odbora mati鑞e sekcije planera
 
21.02.2007.
Seminar "Upravljanje pomo鎢 ciljeva" u Beogradu
 
20.02.2007.
Izborna sednica 鑜anova podsekcija mati鑞ih sekcija projektanata i izvodja鑑 radova za region Valjevo
 
20.02.2007.
Izborna sednica 鑜anova podsekcija mati鑞ih sekcija projektanata i izvodja鑑 radova za region Kragujevac
 
14.02.2007.
Izlo綽a "SKICIRANJE" u Galeriji Dru箃va arhitekata Ni
 
14.02.2007.
Izborne sednice 鑜anova podsekcija sa podru鑚a regiona Beograd
 
13.02.2007.
Izborna sednica 鑜anova regionalnih odbora podsekcija, mati鑞ih sekcija projektanata i izvodja鑑 radova, za region Ni
 
09.02.2007.
Izbori za 鑜anove Izvr筺og odbora Mati鑞e sekcije planera
 
08.02.2007.
Izborna sednica 鑜anova podsekcija diplomiranih in緀njera arhitektrure mati鑞ih sekcija projektanata i izvodja鑑 radova za region Beograd
 
07.02.2007.
Izborna sednica 鑜anova podsekcija, mati鑞ih sekcija projektanata i izvo餫鑑 radova iz regiona Subotice
 
02.02.2007.
ODLUKA o sprovo餰nju izbora za 鑜anove regionalnih odbora
 
01.02.2007.
Izbori za 鑜anove Izvr筺og odbora Mati鑞e sekcije urbanista
 
26.01.2007.
Druga izlo綽a "ARHIENALE" u Vranju
 
23.01.2007.
Konferencija Evropskog saveza 筴ola pejza緉e arhitekture
 
17.01.2007.
Me饀narodni sajam gra餰vine i gra餰vinske opreme u Solunu
 
26.12.2006.
Doneti pravilnici o po鑑snim 鑜anovima i nagradama koje dodeljuje Komora
 
26.12.2006.
Donet pravilnik o na鑙nu organizovanja podsekcija
 
26.12.2006.
Odluka o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija
 
20.12.2006.
Stru鑞o predavanje u Kragujevcu
 
13.12.2006.
Tribina i savetovanje u Ni箄
 
07.12.2006.
Predstavljanje knjige "Tradicionalno graditeljstvo pomoravlja i savremena arhitektura"
 
06.12.2006.
Seminar "Planiranje razvoja sela"
 
04.12.2006.
Stupile na snagu odluke o 鑜anarini i naknadi za izdavanje licence u 2006. godini
 
04.12.2006.
Skup 鑜anova Mati鑞e sekcije urbanista In緀njerske komore Srbije i 鑜anova iz regiona Kraljeva
 
28.11.2006.
Odluke o odobravanju nov鑑nih sredstava za sufinansiranje projekata
 
28.11.2006.
Odr綼ni "Dani arhitekture Ni筧"
 
27.11.2006.
Odluka o utvr餴vanju izgleda i forme licence, li鑞og pe鑑ta i legitimacije 鑜ana In緀njerske komore Srbije
 
07.11.2006.
Beogradski sajam name箃aja
 
07.11.2006.
Jesenji specijalizovani sajmovi u Novom Sadu
 
26.10.2006.
Kriterijumi za finansijsku podr筴u koju pru綼 In緀njerska komora Srbije
 
24.10.2006.
Beogradski sajam kniga
 
23.10.2006.
Pre鑙规en tekst Odluke o na鑙nu odre餴vanja minimalnih cena
 
23.10.2006.
Odluka o dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje In緀njerska komora Srbije
 
20.10.2006.
Skup 鑜anova mati鑞e sekcije urbanista IKS i 鑜anova iz regiona Beograda
 
18.10.2006.
Konkurs za urbanisti鑛o-arhitektonsko idejno re筫nje za pe筧鑛i most u Kraljevu
 
17.10.2006.
Skup predstavnika in緀njerskih komora regiona
 
27.09.2006.
Skup 鑜anova Mati鑞e sekcije urbanista IKS i 鑜anova iz regiona zapadne Srbije
 
07.09.2006.
Susreti prostornih planera Srbije
 
06.09.2006.
Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije organizuje "Nacionalnu konferenciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije"
 
06.09.2006.
III Sajam gra餰vine i opreme u Ni箄
 
31.08.2006.
Skup 鑜anova Mati鑞e sekcije urbanista i Udru緀nja urbanista Srbije - Vojvo餫nsko udru緀nje urbanista
 
23.08.2006.
Konkurs za sufinansiranje projekata Mati鑞e sekcije urbanista
 
22.08.2006.
Konkurs za sufinansiranje projekata Mati鑞e sekcije prostornih planera
 
15.08.2006.
ISPRAVKA Odluke o na鑙nu odre餴vanja minimalnih cena
 
02.08.2006.
Savetovanje sa prate鎜m izlo綽om "NOVE TEHNOLOGIJE U GRA蠩VINARSTVU"
 
31.07.2006.
Konkurs za sufinansiranje projekata mati鑞ih sekcija projektanata i izvo餫鑑 radova
 
21.07.2006.
Ministarstvo za kapitalne investicije dalo saglasnost na Eti鑛i kodeks In緀njerske komore Srbije
 
19.07.2006.
Doneta Odluka o na鑙nu odre餴vanja minimalnih cena
 
14.07.2006.
Regionalni odbor Kragujevac - GIS tehnologije i informacioni sistemi
 
26.06.2006.
Savremeni sistemi drvenih konstrukcija LKV i LLD u na筼j arhitekturi - predavanje otkazano
 
22.06.2006.
Savremene metode projektovanja sistema za za箃itu od ki筺ih voda
 
16.06.2006.
Upravljanje investicijama u gra餰vinarstvu
 
14.06.2006.
GIS Tehnologije i informativni sistemi u lokalnoj samoupravi
 
12.06.2006.
Povod za stav
 
09.06.2006.
Upravljanje projektima
 
08.06.2006.
Inspekcijski nadzor i iskustva gra餰vinske inspekcije
 
02.06.2006.
Specifi鑞ost primene programskog paketa Tower pri numeri鑛oj analizi
 
23.05.2006.
SAOP㏕ENJE
 
16.05.2006.
Konkurs za saradnika za informati鑛u podr筴u
 
15.05.2006.
50. JUBILARNI SAJAM TEHNIKE
 
11.05.2006.
Odgovor Poreske uprave na inicijativu Komore vezano za evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa
 
28.04.2006.
Prezentacija predloga cenovnika minimalnih cena projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte
 
28.04.2006.
32. me饀narodni Sajam gra餰vinarstva
 
20.04.2006.
IZVE㏕AJ izborne komisije; izbor 鑜ana IO podsekcije dipl.in.arh. mati鑞e sekcije projektanata
 
19.04.2006.
Dan Saveza gra餰vinskih in緀njera i tehni鑑ra Srbije i In緀njerske komore Srbije
 
05.04.2006.
Savremeni sistemi drvenih konstrukcija LKV i LLD u na筼j arhitekturi i gra餰vinarstvu
 
5.04.2006.
Saop箃enje
 
3.04.2006.
Redakcija "Glasnika" In緀njerske komore Srbije priprema novu rubriku pod nazivom "Povod za stav"
 
31.03.2006.
Tre鎍 redovna sednica Skup箃ine In緀njerske komore Srbije
 
28.03.2006.
Upravljanje projektima kori规enjem softverskog paketa MS Project 2003
 
23.03.2006.
22. me饀narodni sajam GRA蠩VINARSTVA
 
23.03.2006.
Savremeni materijali u enterijeru
 
20.03.2006.
Raspisivanje dopunskih izbora za 鑜anove Skup箃ine
 
17.03.2006.
Savremene metode projektovanja sistema za za箃itu od ki筺ih voda
 
15.03.2006.
Prvi ARHIENALE u Vranju
 
13.03.2006.
Odgovornost u鑕snika u procesu izgradnje objekata
 
8.03.2006.
IZVE㏕AJ izborne komisije; izbor Predsednika podsekcije dipl.in.el. mati鑞e sekcije izvo餫鑑 radova
 
7.03.2006.
FIDIC, principi, organizacija, ciljevi i uslovi za in緀njere
 
2.03.2006.
PREPORUKA 鑜anovima Komore
 
24.02.2006.
Solarna arhitektura
 
22.02.2006.
Integralni tekst saglasnosti Ministarstva za kapitalne investicije [doc]
 
21.02.2006.
Savremene metode projektovanja sistema za za箃itu od ki筺ih voda
 
20.02.2006.
Tre鎖 INTEGEO EAST sajam od 22. do 24. februara
 
16.02.2006.
AxisVM - softver za analizu gra餰vinskih konstrukcija
 
16.02.2006.
Evrokod 2 za prora鑥n betonskih konstrukcija
 
14.02.2006.
15. februar neradni dan
 
13.02.2006.
Izbori u sekciji izvo餫鑑 radova
 
08.02.2006.
Otvaranje izlo綽e ARHIENALE u Vranju
 
03.02.2006.
Specifi鑞ost primene programskog paketa TOWER pri numeri鑛oj analizi
 
02.02.2006.
Otvorena sednica Izvr筺og odbora Mati鑞e sekcije prostornih planera
 
26.01.2006.
Sistemi izolacije VAEPLAN proizvodja鑑 Hirler GmbH iz Nema鑛e
 
25.01.2006.
Savremeni na鑙ni krovopokrivanja i oblaganja fasade
 
25.01.2006.
Upravljanje investicijama u gra餰vinarstvu
 
13.01.2006.
Konkurs za 筫fa slu綽e za finansijsko-ra鑥novodstvene poslove
 
13.01.2006.
SAOP㏕ENjE
 
9.01.2006.
Internacionalni nau鑞o-stru鑞i skup
 
22.12.2005.
KONKURS za dodelu godi筺je nagrade mati鑞e sekcije prostornih planera
 
21.12.2005.
Konstituisan je Sud 鑑sti
 
19.12.2005.
FIDIC, Principi, Organizacija, Ciljevi i uslovi za in緀njere
 
17.12.2005.
Primena mera za箃ite od po綼ra u stambenim, poslovnim i javnim objektima
 
17.12.2005.
STRU萅A PREZENTACIJA
 
15.12.2005.
A緐riranje kontakt podataka u bazi In緀njerske komore Srbije
 
13.12.2005.
Prostorni plan op箃ine - Zakon o planiranju i izgradnji
 
07.12.2005.
Konkurs za trg u Rumi
 
5.12.2005.
Prostorni plan op箃ine
 
5.12.2005.
Sistemi suve gradnje
 
30.11.2005.
Regionalni ekspertski sastanak
 
30.11.2005.
Odr綼va se predavanje na temu: "Upravljanje projektima"
 
29.11.2005.
36. me饀narodni kongres KGH
 
25.11.2005.
Dvodnevni seminar i obuka 鑜anova Komore
 
25.11.2005.
Kalkulacije u gra餰vinarstvu - prora鑥n elemenata cene
 
24.11.2005.
Druga sednica podsekcije ma筰nskih in緀njera
 
23.11.2005.
TRIBINA "Normativ za elektro radove u gra餰vinarstvu"
 
21.11.2005.
INFORMACIJA 鑜anovima Komore
 
21.11.2005.
Prezentacija poslovnih i tehni鑛ih projekata pomo鎢 programa za izradu overhead prezentacija (Power Point, Impress)
 
21.11.2005.
Energetski efikasna pogonska tehnologija
 
15.11.2005.
Savetovanje "Nove tehnologije u gra餰vinarstvu"
 
14.11.2005.
BEOGRADSKI SAJAM name箃aja od 14. do 20.novembra
 
14.11.2005.
Strate筴a procena uticaja na 緄votnu sredinu -Izve箃aj o strate筴oj proceni u planskim dokumentima
 
14.11.2005.
Primena mera za箃ite od po綼ra u stambenim, poslovnim i javnim objektima
 
05.11.2005.
Projektovanje upravlja鑛ih sistema sa PLC ure餫jem
 
04.11.2005.
POSETA RUSKE DELEGACIJE
 
03.11.2005.
REZULTATI GLASANjA za izbor Predsednika podsekcije dipl.gra.in.
 
03.11.2005.
Osnivanje regionalnih odbora u Novom Sadu
 
03.11.2005.
14. SALON URBANIZMA u Ni箄
 
31.10.2005.
TRIBINA "Normativ za elektro radove u gra餰vinarstvu"
 
31.10.2005.
ASEIZMI菿O PROJEKTOVANJE GRA蠩VINSKIH OBJEKATA
 
27.10.2005.
Novosadski Sajam 1-4. novembra
 
26.10.2005.
Toplotna pumpa za grejanje i hla餰nje
 
25.10.2005.
Seminar "Integritet gra餰vinskih konstrukcija" 27-28.oktobar
 
24.10.2005.
Osnivanje regionalnih odbora: gra餰vinski in緀njeri, region Novi Sad
 
24.10.2005.
BEOGRADSKI SAJAM knjiga od 25. do 31.oktobra
 
22.10.2005.
Statut Komore stupio na snagu
 
19.10.2005.
Bira se predsednik podsekcije dip.gra. in.
 
19.10.2005.
Kalkulacije u gra餰vinarstvu - prora鑥n elemenata cene
 
17.10.2005.
Ponovljeni izbori za predsednika podsekcije diplomiranih gra餰vinskih in緀njera
 
10.10.2005.
TRIBINA "Normativ za elektro radove u gra餰vinarstvu"
 
7.10.2005.
Saop箃enje
 
5.10.2005.
ArchiCAD Academija
 
5.10.2005.
TRIBINA "Normativ za elektro radove u gra餰vinarstvu"
 
3.10.2005.
Izbori za predsednika podsekcije dipl.gra.in.
 
3.10.2005.
Nau鑞o stru鑞o savetovanje na Kopaoniku 25-28.okotbar
 
30.09.2005.
BEOGRADSKI SAJAM energetike od 4. do 7. oktobra
 
28.09.2005.
Naj鑕规e gre筴e prilikom tehni鑛og pregleda objekta
 
27.09.2005.
TRIBINA "Normativ za elektro radove u gra餰vinarstvu"
 
22.09.2005.
Saop箃enje
 
22.09.2005.
Me饀narodni sajam tehnike-Plovdiv
 
22.09.2005.
Stru鑞i seminar
 
20.09.2005.
Izrada tekstualne tehni鑛e dokumentacije u radnim tabelama
 
14.09.2005.
Konkurs za predava鑕
 
12.09.2005.
SEIZMI菿O POJA華NJE OBJEKTA
 
6.09.2005.
II Sajam gra餰vine i opreme u Ni箄 u hali 萢ir, od 14. do 17. septembra
 
30.08.2005.
Konkurs za sufinansiranje projekata
 
3.08.2005.
PLAN I PROGRAM RADA IKS U 2005. godini
 
1.08.2005.
Normativ za elektro radove u gra餰vinarstvu
 
25.07.2005.
Izdavanje MasterCard STANDARD kreditne kartice produ緀no do kraja godine
 
25.07.2005.
Novi poslovni prostor In緀njerske komore Srbije
 
30.06.2005.
Odr綼na je druga redovna sednica Skup箃ine Komore
 
22.06.2005.
Obave箃enje svim 鑜anovima Komore
 
20.06.2005.
Inicijativa Upravnog odbora vezana za primenu Zakona o javnim nabavkama
 
20.06.2005.
Odr綼no prvo predavanje u okviru programa permanentnog usavr筧vanja 鑜anova Komore
 
10.06.2005.
Druga redovna sednica Skup箃ine IKS
 
6.06.2005.
Program permanentnog usavr筧vanja - predavanje u Novom Sadu
 
30.05.2005.
Nacrt pravilnika za sadr綼j tehni鑛e dokumentacije
 
17.05.2005.
Letnja 筴ola urbanizma
 
5.05.2005.
Beogradski sajam tehnike i tehni鑛ih dostignu鎍 od 9. maja do 13. maja
 
4.05.2005.
Unutra筺ja gromobranska i prenaponska za箃ita
 
26.04.2005.
Dan In緀njerske komore Srbije i SGITS-a
 
18.04.2005.
Beogradski Sajam gra餰vinarstva od 26. aprila do 30. aprila
 
15.04.2005.
PROCESSING 2005
 
5.04.2005.
Nacrt Statuta i Pravilnika Suda 鑑sti In緀njerske komore Srbije
 
24.03.2005.
Planska i normativna za箃ita prostora i 緄votne sredine
 
23.03.2005.
Konferencija "Savremena gra餰vinska praksa"
 
21.03.2005.
Novosadski Sajam gra餰vinarstva od 29. marta do 3. aprila
 
18.03.2005.
DANI BE華 U BEOGRADU - simpozijum o saobra鎍ju
 
16.03.2005.
PROCESSING 2005
 
15.03.2005.
Gost Urbanisti鑛og zavoda Beograda- arhitekta Eugenio Maccagnani
 
9.03.2005.
Komisije upravnog odbora
 
27.02.2005.
Objavljen je spisak predavanja
 
22.02.2005.
Sve鑑na dodela za planere i urbaniste
 
19.02.2005.
Otvaranje regionalnih kancelarija
 
18.02.2005.
Veliko interesovanje za program permanentnog usavr筧vanja
 
17.02.2005.
SE艫NJA
 
12.02.2005.
MINIMALNE CENE U PROJEKTOVANJU
 
11.02.2005.
IKS raspisuje konkurs za radno mesto sekretara i pravnog referenta *konkurs je zatvoren*
 
9.02.2005.
Pod pokroviteljstvom In緀njerske komore Srbije organizuje se savetovanje ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA
 
9.02.2005.
Program permanentnog usavr筧vanja
 
3.02.2005.
Izve箃aj sa prve vanredne sednice Skup箃ine Komore
 
11.01.2005.
Zakazana je vanredna sednica Skup箃ine Komore za 21. januar 2005. godine...
 
26.11.2004.
UNDP kancelarija u Vranju raspisuje konkurs za slede鎢 poziciju - Vo餫 tima za strate筴o planiranje
 
26.11.2004.
Poziv za seminar o stambenoj izgradnji u Vrnja鑛oj Banji
 
10.11.2004.
Objavljen je Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licenci (word fajl)
 
10.11.2004.
Potrebni gra餰vinski in緀njeri sa licencom
 
26.10.2004.
Rezultati izbora za predsednike podsekcija
 
23.10.2004.
Zavr筫ni izbori za predsednike podsekcija
 
20.10.2004.
Dopis Ministarstvu finansija vezano za uvo餰nje fiskalnih kasa
 
19.10.2004.
Ministar Velimir Ili podr綼o konzorcijum doma鎖h firmi
 
15.10.2004.
Izbori - pripreme za vanrednu sednicu Skup箃ine IKS
 
2.10.2004.
Gra餰vinskom preduze鎢 potrebni in緀njeri
 
20.09.2004.
Pokrenuta inicijativa za osnivanje nacionalnog FIDIC udru緀nja
 
19.08.2004.
Produ緀n rok za konkurs za idejno re筫nje mosta preko Ade
 
9.08.2004.
Pokretanje inicijative za prigovor na uslove konkursa za most preko Ade i tendera za most preko Dunava kod Be筴e
 
8.08.2004.
Po鑕la je obnova 鑜anarine za 2004/2005. godinu
 
28.07.2004.
Postavljen je forum na sajtu In緀njerske komore Srbije
 
23.07.2004.
Izve箃aj sa prve redovne sednice Skup箃ine In緀njerske komore Srbije
 
7.07.2004.
Kako da postavite svoju li鑞u prezentaciju (samo za 鑜anove IKS)
 
7.07.2004.
Li鑞e prezentacije 鑜anova IKS
 
23.06.2004.
Predlo緀ni su kandidati Ministarstva za kapitalne investicije za 鑜anove Upravnog i Nadzornog odbora IKS
 
14.06.2004.
Rezultati izbora za delegate Skup箃ine IKS
 
7.06.2004.
Unapre餰nje sajta In緀njerske komore Srbije
 
28.05.2004.
Na osnovu oglasa u dnevnom listu "DNEVNIK", od 26. 05. 2004. u kome je objavljen poziv na javnu tribinu...
 
28.05.2004.
Saop箃enje Sekretarijata IKS
 
22.05.2004.
Zavr筫na je rasprava o nacrtu Statuta
 
11.05.2004.
IKS, Gra餰vinski fakultet univerziteta u Beogradu i Zavod za izgradnju Novog Sada organizuju seminar na temu...
 
4.05.2004.
Predavanje na Gra餰vinskom fakultetu
 
29.04.2004.
Saradnja IKS-a sa hiCAD d.o.o. iz Novog Sada u pru綼nju najpovoljnijih uslova za nabavku legalnog softvera...
 
13.04.2004.
Izrada prostornog plana - prezentacija
 
26.03.2004.
Op箃ine na teritoriji AP Vojvodine koje ne primenjuju Poslovnik o radu komisija za planove
 
17.03.2004.
Obave箃enje o obra鎍nju nadzornom odboru Komore
 
12.03.2004.
Program rada i finansijskog plana sekcije ovla规enih planera
 
23.02.2004.
Program rada sekcije urbanista za 2004. godinu
 
20.02.2004.
Stru鑞i ispiti za planere i urbaniste
 
2.02.2004.
Predlog minimalnih cena za izradu urbanisti鑛ih planova
 
2.02.2004.
Za lica sa zavr筫nom vi筼m 筴olom, dopis Ministarstva urbanizma i gra餰vina
 
20.02.2004.
Promocija programskog paketa za izradu projektne dokumentacije
 
24.10.2003.
Ukazivanje na nedostatke prilikom podno筫nja prijava
 
 
06. februar 2016.
 
English
Pretraga 鑜anova IKS
Pretraga referenci
Li鑞e prezentacije
Ponude zaposlenja (7)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum
Prijava na sistem
Korisni鑛o ime
Lozinka


Pretraga sajta