:: Naslovna strana > Vesti > Saopštenje članovima Inženjerske komore Srbije
 
23.11.2015.
Saopštenje članovima Inženjerske komore Srbije
 


Poštovani članovi Inženjerske komore Srbije,

Podsećamo vas da saglasno odredbama Pravilnika o načinu, postupku i rokovima sprovođenja objedinjene procedure od 1. januara 2016. godine otpočinje elektronsko izdavanje građevinskih dozvola.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zajedno sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), razvija softver koji će se primenjivati u ovu svrhu. Postupak izrade ovog softvera je u završnoj fazi. Sva dokumentacija koja će se podnositi u postupku elektronskog izdavanja građevinskih dozvola dostavljaće se prema odredbama Pravilnika o načinu, postupku i rokovima sprovođenja objedinjene procedure, potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu. Lice koje bude podnosilo tehničku dokumentaciju putem sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola moraće da poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat kojim se potpisuju dokumenta u digitalnoj formi. Kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u formi smart kartice ili USB tokena, vrši se potpisivanje dokumenata u digitalnoj formi i na taj način se pouzdano garantuje identitet potpisnika, integritet elektronskih dokumenata, i onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadržaj.

Kako bi svojim članovima ponudila lak i brz postupak dobijanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata koji je neophodan prilikom predavanja tehničke dokumentacije u digitalnom obliku, a u okviru postupka izdavanja elektronskih građevinskih dozvola, Inženjerska komora Srbije zaključila je sa Privrednom komorom Srbije, kao ovlašćenim sertifikacionim telom, Ugovor o formiranju registracionog autoriteta, između Inženjerske komore Srbije i Privredne komore Srbije, kao i Ugovor o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
Ovim ugovorima Inženjerska komora Srbije uvodi se u mrežu registracionih autoriteta sertifikacionog tela Privredne komore Srbije, kao ovlašćena jedinica za vršenje poslova registracije korisnika u postupku izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
Inženjerska komora Srbije kao registracioni autoritet vršiće prijem i proveru zahteva za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i prosleđivati ih na obradu Privrednoj komori Srbije, kao i izdavati gotove kvalifikovane elektronske sertifikate Privredne komore Srbije svojim članovima. Predaja zahteva za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata kao i preuzimanje gotovih sertifikata moći će da se vrši u Sekretarijatu Inženjerske komore Srbije u Beogradu kao i u svim regionalnim kancelarijama Komore.

Potpisivanje tehničke dokumentacije u digitalnoj formi može se vršiti sa svakim kvalifikovanim digitalnim sertifikatom koje izdaje bilo koje ovlašćeno sertifikaciono telo u Republici Srbiji.

Potpisivanjem navedenih ugovora sa Privrednom komorom Srbije, Inženjerska komora Srbije je postala registracioni autoritet ovlašćen za vršenje poslova registracije korisnika u postupku izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata Privredne komore Srbije, a sve u cilju omogućavanja svojim članovima da na jednom mestu, pored usluga koje im Komora već pruža, pribave i potreban kvalifikovani digitalni sertifikat na jednostavan i brz način.

Napominjemo da će tehnička dokumentacija koja se podnosi putem sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola i dalje sadržati, kao i do sada, skeniranu odgovarajuću licencu člana Komore, kao i potvrdu kojom se potvrđuje da je član na dan izdavanja potvrde izmirio obavezu plaćanja članarine kao i da mu Odlukom Suda časti izdata licenca nije oduzeta. I ovi dokumenti će se potpisivati kvalifikovanim digitalnim sertifikatom inženjera koji podnosi tehničku dokumentaciju.

Inženjerska komora Srbije i Privredna komora Srbije trenutno vrše zajedničku izradu sistema poručivanja kvalifikovanih digitalnih sertifikata koji će se vršiti putem internet prezentacije Inženjerske komore Srbije. O puštanju u rad sistema poručivanja kvalifikovanih digitalnih sertifikata kao i o načinu korišćenja sistema svi članovi Inženjerske komore Srbije biće blagovremeno obavešteni putem internet prezentacije Komore kao i putem elektronske pošte.

Pravilnik o načinu, postupku i rokovima sprovođenja objedinjene procedure možete preuzeti sa internet prezentacije Inženjerske komore Srbije na linku.