:: Naslovna strana > Vesti >38. Konferencija o kori规enju voda 2009.
 
21.05.2009.
38. Konferencija o kori规enju voda 2009.
  Srpsko dru箃vo za za箃itu voda i Institut "Jaroslav 萫rni" Beograd u saradnji sa JKP "Vodovod" U緄ce, organizuju 38. Konfereciju o kori规enju voda 2009., od 08. do 11. juna 2009. godine u hotelu Palisad na Zlatiboru. Svi u鑕snici Konferencije, kao i autori, obavezni su da uplate kotizaciju:
Individualni 鑜anovi SDZV (koji su izmirili 鑜anarinu za 2009. godinu) 5000,00 dinara (~50 EUR)
Studenti (uz kopiju potvrde Fakulteta/Univerziteta o upisu na redovne/poslediplomske studije u 筴olskoj 2008/2009. god.) 2000,00 dinara (~20 EUR)
Ostali u鑕snici 6000,00 dinara (~60 EUR)
Kotizaciju treba uplatiti na teku鎖 ra鑥n Srpskog dru箃va za za箃itu voda najkasnije do 4. juna 2009. godine. Podaci za pla鎍nje u dinarima su:
Srpsko dru箃vo za za箃itu voda, Beograd,
Teku鎖 ra鑥n: 205-15923-43, Komercijalna banka AD, Beograd
PIB 101602479, Mat.br. 07070730, ﹊fra delatnosti 91120
SDZV nije obveznik PDV
U slu鑑ju pla鎍nja u Evrima, molimo da se za potrebne instrukcije obratite Srpskom dru箃vu za za箃itu voda.
Mole se u鑕snici Konferencije da pri registraciji u prijemnoj kancelariji Konferencije obavezno donesu kopiju virmana o upla鎒noj kotizaciji. Kotizacija se izuzetno mo緀 uplatiti na licu mesta. Svima onima koji uplate kotizaciju a ne prisustvuju Konferenciji Zbornik radova bi鎒 poslat po箃om nakon Konferencije.

Za definitivno prijavljivanje u鑕规a za Konferenciju (uklju鑥ju鎖 i autore) treba OBAVEZNO ispuniti prilo緀ne prijave poslati ih Srpskom dru箃vu za za箃itu voda i Hotelu "Palisad", Zlatibor. Registracija u鑕snika obavi鎒 se u prijemnoj kancelariji Konferencije. Svi u鑕snici koji su uplatili kotizaciju dobi鎒 pri registraciji Zbornik radova i prate鎖 materijal. Kotizacija se ne vra鎍. Prijemna kancelarija Konferencije 鎒 raditi u Hotelu "Palisad", i to:
  • 7. juna od 1600 - 2000
  • 8., 9. i 10. juna od 0900 - 1200 i od 1500 - 1800
Sve dodatne informacije mogu se dobiti od teh. sekretara Organizacionog odbora Konferencije, Milene Miloradov, Srpsko dru箃vo za za箃itu voda,
11000 Beograd,
Kneza Milo筧 9/I,
soba 105,
tel/faks +381 (0) 11 32 41 656.

Detaljnije informacije (uslovi i cene sme箃aja, Program rada Konferencije) mo緀te pogledati ovde

Prijavu u鑕规a i sme箃aja mo緀te pogledati ovde