:: Naslovna strana > Vesti > Konkurs za sufinansiranje projekata
 
13.07.2007.
Konkurs za sufinansiranje projekata
  Na osnovu člana 54. stav 1. tačke 10. i 12. Statuta Inženjerske komore Srbije("Službeni glasnik RS", broj 88/05), Izvršni odbori matičnih sekcija projektanata i izvođača radova su na svojoj drugoj zajedničkoj sednici održanoj 04.07.2007.god doneli Odluku o raspisivanju

Konkursa za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matične sekcije projektanata i izvođača radova.


Opšti uslovi: Komora, po osnovu sufinansiranja projekata je suizdavač, odnosno suorganizator. Na konkurs se mogu prijaviti članovi Komore, registrovana strukovna udruženja sa teritorije Republike Srbije kao i ostala pravna i fizička lica.

Projekti kao predmet sufinansiranja su: stručna predavanja i seminari, kongresi i simpozijumi strukovnih udruženja, stručni skupovi, izložbe i prezentacije, izdavačka delatnost (knjige, priručnici, časopisi), posete stručnim skupovima, unapređenje tehnologije rada, unapređenje kvaliteta proizvoda i dr.

Projekti koji imaju prioritet kod dodele sredstava za sufinansiranje su:
 1. Izrada programa za praćenje stručnog usavršavanja članova IKS;
 2. Izrada programa za poboljšanje položaja članstva;
 3. Izrada programa za unapređenje projektovanja i upravljanje projektima;
 4. projekti - aktivnosti koji doprinose racionalnijem projektovanju i izvođanju radova:
  • smanjenju roka;
  • smanjenju cene;
  • postizanju potrebnog kvaliteta.
 5. projekti - aktivnosti koji predstavljaju nastavak primenjenih i razvojnih istraživanja:
  • da su u funkciji rešavanja konkretno aktuelnih problema;
  • da su neposredno primenjivi u praksi, projektovanju i izvođenju radova, rekonstrukciji i održavanju raznovrsnih objekata.
 6. projekti - aktivnosti koji se odnose na:
  • zaštitu životne okoline, zaštitu od požara i bezbednost zdravlja ljudi na radu;
  • uštedu energije;
  • racionalno korišćenje i zaštitu resursa voda;
  • unapređenje domaće proizvodnje i izvoza proizvoda.
Prijava na konkurs za sufinansiranje projekata podnosi se na Obrascu prijave za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove MSP i MSIR (preuzmi obrazac)
Uz Obrazac se obavezno prilaže:
 • program aktivnosti;
 • finansijski plan aktivnosti;
 • Poželjno je da organizator dostavi primerak štampanog i digitalnog materijala.
Prijave će biti razmatrane na osnovu Pravilnika za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove MSP i MSIR (preuzmi pravilnik) usvojenog od strane Izvršnih odbora matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.

Rok za dostavljanje prijava 10.09.2007.godine.
Prijave treba dostaviti poštom ili lično na adresu Komore, Ul.Kneza Miloša br.9, II sprat sa naznakom "Za Konkurs - sufinansiranje projekata MSP i MSIR"

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojevima telefona 011/3248-586 i 3235-515.