Polaganje stručnih ispita
Inženjerska komora Srbije
Polaganje stučnih ispita > Uputstvo


UPUTSTVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Napomena: Kandidati koji polažu stručni ispit iz oblasti energetske efikasnosti uputstvo za polaganje tog ispita mogu pogledati ovde.NAČIN PRIJAVLJIVANJA ISPITA
 • Prijavljivenja se vrši popunjavanjem elektronskog obrasca na sledećem linku.
  Ukoliko je započeto popunjavanje elektrosnke prijave prekinuto, ili ukoliko je kasnije kandidatu iz bilo kog razloga potreban broj prijave, kandidat može proveriti broj svoje prijave ponovnim započinjanjem popunjavanja obrasca. U tom slučaju će sistem opomenuti kandidata da već postoji prijava za istu oblast i navešće pod kojim brojem postoji prijava.

  Prilikom popunjavanja prijave kandidat predlaže temu za izradu stručnog rada.

 • Odštampana prijava i ostala nephodna dokumenta dostavljaju se Inženjerskoj komori Srbije lično ili putem pošte na adresu Komore, Bulevar vojvode Mišića 37, 11000 Beograd.
  Lična predaja dokumenata se vrši u kancelariji broj 1 (pisarnica) na drugom spratu u prostorijama Komore, Bulevar vojvode Mišića 37, 11000 Beograd.

Dokumenta koja se prilažu uz prijavu
 • Original ili overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Overena fotokopija diplome ili svedočanstva o stečenom stručnom obrazovanju i dodatak diplomi izdat uz diplomu u skladu sa članom 99. Zakona o visokom obrazovanju.
 • Potvrda poslodavca o vrsti poslova na kojima je kandidat radio. Potvrda pored naznačene dužine radnog staža treba da sadrži i detaljnije podatke o vrsti poslova na kojima je kandidat radio (učestvovanje u izradi projekta ili izvođenja radova i dr.). Obrazac potvrde poslodavca o vrsti poslova na kojima je kandidat radio možete preuzeti ovde
 • Kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu kao dokaz za oslobađanje polaganja opšteg dela stručnog ispita
Prilikom podnošenja prijave za polaganje stručnih ispita nije potrebno vršiti unapred nikakve uplate niti dostavljati dokaz o uplati.
Kandidati vrše uplate i dostavljaju dokaz o uplati tek nakon obaveštenja Komisije, a u skladu sa uputstvima koje prime.

Dokumenta koja se prilažu uz prijavu u zavisnosti od oblasti iz koje se polaže ispit
 • Projektni zadatak - Prilikom podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita molimo kandidate, koji polažu stručni ispit iz oblasti mašinstva, elektrotehnike, pejzažne arhitekture, vodoprivredu erozivnih područja i oblasti tehnologije da dostave i detaljani projektni zadatak koji se odnosi na predloženu temu za izradu stručnog rada. koji mora da bude u skladu za Zakonom o planiranju i izgradnju i svim pripadajućim podzakonskim aktima.
 • Izveštaj o pismenom delu stručnog ispita iz oblasti urbanizma - Kandidati koji polažu stručni ispit iz oblasti urbanizma potrebno je da dostave Izveštaj o pismenom delu stručnog ispita iz oblasti urbanizma. Obrazac Izveštaja o pismenom delu stručnog ispita, kandidati mogu preuzeti ovde
 • Kandidati, koji polažu stručni ispit iz oblasti geodezije potrebno je da izrade projektni zadatak na osnovu uputstva za pripremu projektnog zadatka koji možete preuzeti ovde
 • Kandidati koji polažu stručni ispit iz oblasti građevine u naslovu teme treba da navedu opis teme sa naznakom da li je tema iz projktovanja ili izvođenja objekta, kao i bliže podatke o dimenzijama i vrstama objekta. Kandidati koju polažu stručni ispit pred Komisijom za konstrukcije treba da predlože mentora sa spiska članova Komisija a koji se nalazi na sajtu Komore – stranica : Komisije.
 • Za elektrotehničku struku je prilikom predaje prijave neophodno dostaviti i projektni zadatak i tehnički opis projekta.ISPITNI ROKOVI

Novembarski ispitni rok: rok za prijavljivanje je 01. septembar.

Martovski ispitni rok: rok za prijavljivanje je 01. decembar.

Junski ispitni rok: rok za prijavljivanje je 01. mart.Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela :

OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA

polaže se prema jedinstvenom programu, i obuhvata proveru poznavanja osnova ustavnog uređenja, radnih odnosa i opšteg upravnog postupka.POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA
polaže se prema posebno utvrđenom programu za određeni stepen obrazovanja, odgovarajuće struke, i obuhvata:

Pismeni deo ispita:

 • izrada pismenog stručnog rada, odnosno projekta.

Stručni rad za prostornog planera i urbanistu je dokumentacija koju je kandidat izradio u okviru poslova koje je obavljao, odnosno u čijoj izradi je učestvovao ili koju je izradio po temi zadatoj od strane komisije i to:
 1. Za prostornog planera-planski dokument iz oblasti prostornog planiranja
 2. Za urbanistu-urbanistički plan
Usmeni deo ispita:

 • Kandidat može pristupiti polaganju posebnog dela stručnog ispita ako je njegov pisani rad pozitivno ocenjen od strane mentora.

 • odbrana stručnog rada iz oblasti izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata.

 • provera poznavanja zakona i drugih propisa, kao i standarda i normativa koji se odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, kao i zakona i drugih propisa iz oblasti iz koje lice polaže stručni ispit

 • odnosno za prostornog planera i urbanistu:

 • odbrana stručnog rada u oblasti prostornog planiranja-za prostornog planera, odnosno u oblasti urbanističkog planiranja-za urbanistu;

 • provera poznavanja zakona i drugih propisa, kao i standarda i normativa koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje i izradu planskih dokumenata, kao i zakona i propisa kojima su uređena pitanja zaštite životne sredine, zaštite i korišćenja prirodnih i kulturnih dobara i korišćenja građevinskog zemljišta.STRUČNI RAD

Komisija dodeljuje kandidatu mentora i odobrava, odnosno koriguje predloženu temu za izradu stručnog rada o čemu će kandidat biti blagovremeno obavešten.

Kandidat izrađuje stručni rad pod nadzorom mentora iz čije oblasti je tema pisanog rada i u zavisnosti od stepena obrazovanja sastoji se:
 1. za visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (diplomirani inženjeri)-izrada projekta za gradnju složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje i drugih objekata ili složenih rekonstrukcija za te objekte, projekata složenih postrojenja, uređaja, instalacija, izrade tehnoloških projekata i rešenja za složene i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte kao i drugih projekata i dokumentacije za izgradnju tih objekata;
 2. za visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije)-(inženjer)-izrada projekata za građenje manje složenih objekata visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje i drugih objekata ili razrada glavnih projekata za te objekte, manje složenih postrojenja, uređaja i instalacija (elektro, mašinski, vodovoda i kanalizacije i dr.), izrada tehnoloških projekata za manje složene objekte ili tehnoloških rešenja za te objekte i drugih projekata i dokumentacije za gradnju tih objekata;
 3. srednja stručna sprema (tehničar)-izrada projekata za gradnju jednostavnijih objekata visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje i drugih manjih objekata, dokumentacije za rekonstrukciju tih objekata, projekata unutrašnjih instalacija i uređaja, projekata uređenja zemljišta, tehnoloških projekata i rešenja za jednostavnije objekte i drugih projekata i dokumentacije za gradnju tih objekataODLAGANJE ISPITA

Ukoliko je kandidat iz opravdanih razloga sprečen da pripremi ispit za rok u kome je prijavio polaganje stručnog ispita, dužan je da podnese zahtev za odlaganje ispita Komisiji za polaganje stručnog ispita. Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatraće se da ispit nije položio.

Obrazac zahteva za odlaganje ispita možete preuzeti ovdePOPRAVNI ISPIT

Popravni ispit kandidat polaže u roku koji nije kraći od 30 dana od dana polaganja stručnog ispita, a ukoliko kandidat ne položi popravni ispit u dva uzastopna roka, upućuje se na ponovno polaganje celog ispita.TROŠKOVI STRUČNOG ISPITA

Iznos troškova polaganja ispita:
 • ZA CEO ISPIT - 30.000,00 dinara
 • POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA - 20.000,00 dinara
  (važi samo za kandidate koji su oslobođeni polaganja opšteg dela stručnog ispita)
 • ZA POPRAVNI ISPIT - 10.000,00 dinara
Uplatu treba izvršiti na račun Inženjerske komore Srbije broj: 160-40916-33

Ukoliko troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat, uplata se može izvršiti u pošti ili banci na gore pomenuti račun Inženjerske komore Srbije.
 • Uplatilac: Ime i prezime kandidata koji polaže stručni ispit
 • Svrha uplate: Polaganje stručnog ispita – [navesti ispitni rok] - oblast iz koje se polaže.
 • Poziv na broj: 09 - broj prijave

Ukoliko troškove polaganja stručnog ispita snosi pravno lice, pozvati službu za računovodstvene poslove IKS-a (tel. 011/655-7426 ili 011/655-7425), za izdavanje predračuna potrebno je dostaviti podatke za identifikaciju pravnog lica (PIB, matični broj firme, šifra delatnosti, identifikacioni broj PDV-a i broj računa pravnog lica, puna adresa i naziv pravnog lica)

Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz opravdanih razloga sprečen da pripremi ispit za rok u kome je prijavio polaganje stručnog ispita, dužan je da podnese zahtev za odlaganje ispita Komisiji za polaganje stručnog ispita.

Uplata, koju je kandidat izvršio, priznaje se i kandidat će izvršiti samo doplatu do pune cene stručnog ispita koja bude određena za ispitni rok u kome će kandidat izaći na stručni ispit. Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatraće se da ispit nije položio i nema pravo povraćaja uplaćenog novca.

Kandidati koji su u SITS-u ranije platili polaganje stručnog ispita, plaćaju samo razliku do iznosa sadašnje vrednosti troškova polaganja stručnog ispita.UPUTSTVO ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STRANA FIZIČKA LICA KOJIMA JE IZDATA LICENCA PO PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA

Strana fizička lica kojima je izdata licenca po propisima drugih zemalja, mogu da polažu stručni ispit, pod uslovima reciprociteta. Prijava za polaganje stručnog ispita za strana fizička lica kojima je izdata licenca po propisima drugih zemalja preuzima se u Sekretarijatu Inženjerske komore Srbije. Isprave koje se prilažu uz prijavu:
 1. diploma o visokom obrazovanju;
 2. uverenje o položenim stručnim ispitima;
 3. dokaz o članstvu u drugoj inženjerskoj komori;
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu;
 5. licenca;
 6. referenc listu.
Prijava sa ispravama u overenom prepisu na srpskom jeziku dostavlja se Sekretarijatu Inženjerske komore Srbije. Stručni ispit za strana fizička lica kojima je izdata licenca po propisima drugih zemalja obuhvata opšti deo i deo posebnog dela stručnog ispita.

Opšti deo stručnog ispita:

Polaže se prema jedinstvenom programu, i obuhvata proveru poznavanja osnova ustavnog uređenja, radnih odnosa i opšteg upravnog postupka.

Deo posebnog dela stručnog ispita:

Obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa, kao i standarda i normativa koji se odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, kao i zakona i drugih propisa iz oblasti iz koje lice polaže stručni ispit, proveru poznavanja zakona i drugih propisa, kao i standarda i normativa koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, odnosno izradu planskih dokumenata, kao i zakona i drugih propisa kojima su uređena pitanja zaštite životne sredine, zaštite i korišćenja prirodnih i kulturnih dobara i korišćenje građevinskog zemljišta.
Kontakt osoba za bliže informacije za polaganje stručnog ispita za strana fizička lica: Ana Ždero, tel. 011/655 74 21, elektronska pošta: ana.zdero@ingkomora.rs