Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Упутство


УПУТСТВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА


Напомена: Кандидати који полажу стручни испит из области енергетске ефикасности упутство за полагање тог испита могу погледати овде.НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ИСПИТА
 • Пријављивења се врши попуњавањем електронског обрасца на следећем линку.
  Уколико је започето попуњавање електронске пријаве прекинуто, или уколико је касније кандидату из било ког разлога потребан број пријаве, кандидат може проверити број своје пријаве поновним започињањем попуњавања обрасца. У том случају ће систем опоменути кандидата да већ постоји пријава за исту област и навешће под којим бројем постоји пријава.

  Приликом попуњавања пријаве кандидат предлаже тему за израду стручног рада.

 • Одштампана пријава и остала непходна документа достављају се Инжењерској комори Србије лично или путем поште на адресу Коморе, Булевар војводе Мишића 37, 11000 Београд.
  Лична предаја докумената се врши у канцеларији број 1 (писарница) на другом спрату у просторијама Коморе, Булевар војводе Мишића 37, 11000 Београд.

Документа која се прилажу уз пријаву
 • Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених.
 • Оверена фотокопија дипломе или сведочанства о стеченом стручном образовању и додатак дипломи издат уз диплому у складу са чланом 99. Закона о високом образовању.
 • Потврда послодавца о врсти послова на којима је кандидат радио. Потврда поред назначене дужине радног стажа треба да садржи и детаљније податке о врсти послова на којима је кандидат радио (учествовање у изради пројекта или извођења радова и др.). Образац потврде послодавца о врсти послова на којима је кандидат радио можете преузети овде
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту као доказ за ослобађање полагања општег дела стручног испита за кандидате који су већ полагали општи део стручног испита.
Приликом подношења пријаве за полагање стручних испита није потребно вршити унапред никакве уплате нити достављати доказ о уплати.
Кандидати врше уплате и достављају доказ о уплати тек након обавештења Комисије, а у складу са упутствима које приме.

Документа која се прилажу уз пријаву у зависности од области из које се полаже испит
 • Пројектни задатак - Приликом подношења пријаве за полагање стручног испита молимо кандидате, који полажу стручни испит из области машинства, електротехнике, пејзажне архитектуре, водопривреду ерозивних подручја и области технологије да доставе и детаљани пројектни задатак који се односи на предложену тему за израду стручног рада. који мора да буде у складу за Законом о планирању и изградњу и свим припадајућим подзаконским актима.
 • Извештај о писменом делу стручног испита из области урбанизма - Кандидати који полажу стручни испит из области урбанизма потребно је да доставе Извештај о писменом делу стручног испита из области урбанизма. Образац Извештаја о писменом делу стручног испита, кандидати могу преузети овде
 • Кандидати, који полажу стручни испит из области геодезије потребно је да израде пројектни задатак на основу упутства за припрему пројектног задатка који можете преузети овде
 • Кандидати који полажу стручни испит из области грађевине у наслову теме треба да наведу опис теме са назнаком да ли је тема из пројктовања или извођења објекта, као и ближе податке о димензијама и врстама објекта. Кандидати коју полажу стручни испит пред Комисијом за конструкције треба да предложе ментора са списка чланова Комисија а који се налази на сајту Коморе – страница : Комисије.
 • За електротехничку струку је приликом предаје пријаве неопходно доставити и пројектни задатак и технички опис пројекта.ИСПИТНИ РОКОВИ

Новембарски испитни рок: рок за пријављивање је 01. септембар.

Мартовски испитни рок: рок за пријављивање је 01. децембар.

Јунски испитни рок: рок за пријављивање је 01. март.Стручни испит се састоји из општег и посебног дела :

ОПШТИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА

полаже се према јединственом програму, и обухвата проверу познавања основа уставног уређења, радних односа и општег управног поступка.ПОСЕБНИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА
обухвата проверу познавања закона и других прописа, као и стандарда и норматива који се односе на израду техничке документације и грађење објеката, као и закона и других прописа из области из које лице полаже стручни испит, проверу познавања закона и других прописа, као и стандарда и норматива који се односе на просторно и урбанистичко планирање, односно израду планских докумената, познавања стандарда и норматива који се односе на енергетску ефикасност, као и закона и других прописа којима су уређена питања заштите животне средине, заштите и коришћења природних и културних добара и коришћење грађевинског земљишта.
Полаже се према посебно утврђеном програму за одређени степен образовања, одговарајуће струке, и обухвата:

Писмени део испита:

 • израда писменог стручног рада, односно пројекта.


Стручни рад за полагање стручног испита, у области просторног односно урбанистичког планирања, је документација коју је кандидат израдио у оквиру послова које је обављао, односно у чијој изради је учествовао или коју је израдио по теми задатој од стране комисије и то:
 1. За област просторног планирања - просторни план;
 2. За област урбанистичког планирања - урбанистички план.
Усмени део испита:

 • Кандидат може приступити полагању посебног дела стручног испита ако је његов писани рад позитивно оцењен од стране испитивача.

 • одбрана стручног рада из области израде техничке документације, односно грађења објеката.

 • провера познавања закона и других прописа, као и стандарда и норматива који се односе на израду техничке документације и грађење објеката, као и закона и других прописа из области из које лице полаже стручни испит

 • односно за просторног планера и урбанисту:

 • одбрана стручног рада у области просторног планирања-за просторног планера, односно у области урбанистичког планирања-за урбанисту;

 • провера познавања закона и других прописа, као и стандарда и норматива који се односе на просторно и урбанистичко планирање и израду планских докумената, као и закона и прописа којима су уређена питања заштите животне средине, заштите и коришћења природних и културних добара и коришћења грађевинског земљишта.СТРУЧНИ РАД

Комисија додељује кандидату испитивача и одобрава, односно коригује предложену тему за израду стручног рада о чему ће кандидат бити благовремено обавештен.

Кандидат израђује стручни рад под надзором испитивача из чије области је тема писаног рада и у зависности од степена образовања састоји се:
 1. за лица која су стекла образовање на мастер академским студијама (мастер академске студије) - мастер инжењер, састоји се од израде пројекта за грађење захтевних и технички и технолошки специфичних објеката - зграда (категорије В) и инжењерских објеката или захтевних реконструкција за те објекте, пројеката постројења, уређаја, инсталација, израде технолошких пројеката и решења за захтевне и технички и технолошки специфичне индустријске и друге привредне објекте као и других пројеката и документације за изградњу тих објеката;
 2. за лица која су стекла образовање на основним академским студијама - дипломирани инжењер или инжењер, односно струковним студијама (основне струковне студије, специјалистичке струковне студије) састоји се од израде пројекта мање захтевних објеката - зграда (категорије Б) и инжењерских објеката или разрада пројекта за извођење за те објекте, мање захтевних постројења, уређаја и инсталација (електро, машински, водовода и канализације и др.), израда технолошких пројеката за мање захтевне објекте или технолошких решења за те објекте и других пројеката и документације за градњу тих објеката;
 3. за лица која су стекла средње образовање - техничар, састоји се од израде пројеката за грађење незахтевних објеката - зграда (категорије А) и инжењерских објеката - документације за реконструкцију тих објеката, пројеката унутрашњих инсталација и уређаја, пројеката уређења земљишта, технолошких пројеката и решења за незахтевне објекте и других пројеката и документације за грађење тих објеката.ОДЛАГАЊЕ ИСПИТА

Уколико је кандидат из оправданих разлога спречен да припреми испит за рок у коме је пријавио полагање стручног испита, дужан је да поднесе захтев за одлагање испита Комисији за полагање стручног испита. Ако кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио.

Образац захтева за одлагање испита можете преузети овдеПОПРАВНИ ИСПИТ

Поправни испит кандидат полаже у року који није краћи од 30 дана од дана полагања стручног испита, а уколико кандидат не положи поправни испит у два узастопна рока, упућује се на поновно полагање целог испита.ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Износ трошкова полагања испита:
 • ЗА ЦЕО ИСПИТ - 30.000,00 динара
 • ПОСЕБАН ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА - 20.000,00 динара
  (важи само за кандидате који су ослобођени полагања општег дела стручног испита)
 • ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ - 10.000,00 динара
Уплату треба извршити на рачун Инжењерске коморе Србије број: 160-40916-33

Уколико трошкове полагања стручног испита сноси кандидат, уплата се може извршити у пошти или банци на горе поменути рачун Инжењерске коморе Србије.
 • Уплатилац: Име и презиме кандидата који полаже стручни испит
 • Сврха уплате: Полагање стручног испита – [навести испитни рок] - област из које се полаже.
 • Позив на број: 09 - број пријаве

Уколико трошкове полагања стручног испита сноси правно лице, позвати службу за рачуноводствене послове ИКС-а (тел. 011/655-7426 или 011/655-7425), за издавање предрачуна потребно је доставити податке за идентификацију правног лица (ПИБ, матични број фирме, шифра делатности, идентификациони број ПДВ-а и број рачуна правног лица, пуна адреса и назив правног лица)

Уколико је кандидат због болести или из оправданих разлога спречен да припреми испит за рок у коме је пријавио полагање стручног испита, дужан је да поднесе захтев за одлагање испита Комисији за полагање стручног испита.

Уплата, коју је кандидат извршио, признаје се и кандидат ће извршити само доплату до пуне цене стручног испита која буде одређена за испитни рок у коме ће кандидат изаћи на стручни испит. Ако кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио и нема право повраћаја уплаћеног новца.

Кандидати који су у СИТС-у раније платили полагање стручног испита, плаћају само разлику до износа садашње вредности трошкова полагања стручног испита.УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТРАНА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА ЛИЦЕНЦА ПО ПРОПИСИМА ДРУГИХ ЗЕМАЉА

Страна физичка лица којима је издата лиценца по прописима других земаља, могу да полажу стручни испит, под условима реципроцитета. Пријава за полагање стручног испита за страна физичка лица којима је издата лиценца по прописима других земаља преузима се у Секретаријату Инжењерске коморе Србије. Исправе које се прилажу уз пријаву:
 1. диплому о завршеним академским односно струковним или другим одговарајућим студијама, односно документ о стеченом образовању;
 2. уверење о положеним стручним испитима;
 3. доказ о чланству у другој инжењерској комори односно професионалној организацији, односно одговарајуће овлашћење за обављање стручних послова издато према прописима других земаља;
 4. доказ о положеном стручном испиту;
 5. лиценцу, односно друго овлашћење;
 6. референц листу.
Пријава са исправама у овереном препису на српском језику доставља се Секретаријату Инжењерске коморе Србије. Стручни испит за страна физичка лица којима је издата лиценца по прописима других земаља обухвата општи део и део посебног дела стручног испита.

Општи део стручног испита:

Полаже се према јединственом програму, и обухвата проверу познавања основа уставног уређења, радних односа и општег управног поступка.

Део посебног дела стручног испита:

Обухвата проверу познавања закона и других прописа, као и стандарда и норматива који се односе на израду техничке документације и грађење објеката, као и закона и других прописа из области из које лице полаже стручни испит, проверу познавања закона и других прописа, као и стандарда и норматива који се односе на просторно и урбанистичко планирање, односно израду планских докумената, као и закона и других прописа којима су уређена питања заштите животне средине, заштите и коришћења природних и културних добара и коришћење грађевинског земљишта.
Контакт особа за ближе информације за полагање стручног испита за страна физичка лица: Ана Ждеро, тел. 011/655 74 21, електронска пошта: ana.zdero@ingkomora.rs

Пријава за полагање стручног испита за страна физичка лица

Пријаву за полагање стручног испита за страна физичка лица можете преузети овде.