Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni projektanti > Diplomirani inženjeri šumarstva
Odgovorni projektanti ::: DIPLOMIRANI INŽENJERI ŠUMARSTVA
Vrste licenci odgovornog projektanta za diplomiranog inženjera šumarstva:

373 - Odgovorni projektant za pejzažnoarhitektonsko uređenje slobodnih prostora
375 - Odgovorni projektant objekata za uređenje bujica i zaštitu od erozije i melioracija šumskih i poljoprivrednih površina


373 - Odgovorni projektant za pejzažnoarhitektonsko uređenje slobodnih prostora

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Šumarskog fakulteta u Beogradu - studijski program Pejzažna arhitektura i hortikultura ili
 • Diploma Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu - studijski program Pejzažna arhitektura
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti šumarstva (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
Izrada projekata pejzažnoarhitektonskog uređenja otvorenih prostora, kao što su: parkovi, gradski vrtovi, otvoreni rekreativni prostori, šetališta, izletišta, pjacete i trgovi, otvoreni prostori stambenih blokova, hotelski vrtovi, dvorišta škola, bolnica, dečijih i sl. ustanova, zaštitni zeleni pojasevi, zelenilo saobraćajnica, groblja, botanički i zoo-vrtovi, krovni vrtovi, kućni vrtovi, projekti biodekoracija enterijera i sl.
U okviru navedenih tipova prostora projekti podrazumevaju:
 • oblikovanje reljefa - nivelisanje terena, komunikacija i rešavanje površinske drenaže;
 • projektovanje vodenih elemenata (veštački potoci, slapovi, vodeni biotopi, fontane i sl.);
 • projektovanje zelenila i izbor vrsta biljaka;
 • projektovanje sanacije i rekonstrukcije zaštićenih objekata vrtno-parkovskog i prirodnog nasleđa;
 • projektovanje vrtnih i parkovskih staza i platoa;
 • projektovanje fudbalskih, golf i drugih travnatih sportskih terena sa drenažnim i zalivnim sistemom;
 • projektovanje malih vrtno-parkovskih objekata (pergola, objekata za dečiju igru, otvorenih mini amfiteatara, stepenica, česmi, ograda, kapija i sl.);
 • projektovanje sistema za zalivanje zelenila;
 • projektovanje - dizajn parkovskog i urbanog mobilijara i njegova prostorna i funkcionalna organizacija (klupe, žardinjere, kandelabri, oprema za dečiju igru i sl.);
 • izrada projekata za rekultivaciju jalovišta, pepelišta, kamenoloma i komunalnih deponija.
375 - Odgovorni projektant objekata za uređenje bujica i zaštitu od erozije i melioracija šumskih i poljoprivrednih površina

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Šumarskog fakulteta u Beogradu, Odseka za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, ili Odseka za eroziju i melioracije ili
 • Odseka za zaštitu od erozije i uređenje bujica ili Instituta za vodoprivredu erozivnih područja
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti šumarstva (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju od ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ).

Opis delatnosti:
 • Projekti regulacije, uređenja i sanacije bujičnih tokova;
 • Projekti pragova i bujičnih pregrada za zadržavanje nanosa;
 • Inženjerska hidrologija (obrada, interpretacija, provera i analiza hidroloških i hidrometeoroloških podataka, kao i proračuni za potrebe planiranja, projektovanja, izgradnje i eksploatacije za potrebe uređenja bujičnih tokova i zaštite od erozije na vodama II reda);
 • Projekti bioloških, biotehničkih i tehničkih sistema za protiveroziono uređenje slivova;
 • Projekti naturalnog uređenja tokova (biološko i biotehničko uređenje);
 • Delova vodoprivrednih osnova, prostornih planova i plana upravljanja slivovima iz oblasti uređenja i zaštite od bujica i erozije;
 • Projekti uređenja skijaških staza, restauracija i protiveroziona zaštita primenom bioloških, biotehničkih i tehničkih mera;
 • Projekti za pošumljavanje i uređenje različitih tipova šumskih i poljoprivrednih zemljišta u cilju antierozivne zaštite;
 • Planska dokumentacija za zaštitu od bujica i erozije (izrada planova za odbranu od bujičnih poplava na vodama II reda i elaborata za proglašenje erozionih područja);
 • Projekti pošumljavanja goleti;
 • Projekti infiltracionih banketa- Alžirskih terasa i gradona, stepenastih terasa i konturnih rovova;
 • Projektovanje ilofilterskih sistema za zaštitu zemljišta od erozije;
 • Projekti specijalnih travnih zasada;
 • Projekti sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje na erodiranim površinama do 20 hektara;
 • Projekti za rekultivaciju jalovišta, pepelišta, kamenoloma i komunalnih deponija;
 • Projekti zaštitnih šumskih pojaseva za borbu protiv eolske erozije na otvorenom prostoru i unutar urbanih celina;
 • Projekti zaštitnih bioloških pojaseva, odbrane od buke i zaštite akvatorija;
 
13. decembar 2019.
 
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta