Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni projektanti > Diplomirani inženjeri poljoprivrede
Odgovorni projektanti ::: DIPLOMIRANI INŽENJERI POLJOPRIVREDE
Vrste licenci odgovornog projektanta za diplomiranog inženjera poljoprivrede:

373 - Odgovorni projektant za pejzažnoarhitektonsko uređenje slobodnih prostora
376 - Odgovorni projektant poljoprivrednih projekata hidromelioracionih sistema
377 - Odgovorni projektant prehrambeno - tehnoloških procesa


373 - Odgovorni projektant za pejzažnoarhitektonsko uređenje slobodnih prostora

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Šumarskog fakulteta u Beogradu - studijski program Pejzažna arhitektura i hortikultura ili
 • Diploma Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu - studijski program Pejzažna arhitektura
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti šumarstva (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
Izrada projekata pejzažnoarhitektonskog uređenja otvorenih prostora, kao što su: parkovi, gradski vrtovi, otvoreni rekreativni prostori, šetališta, izletišta, pjacete i trgovi, otvoreni prostori stambenih blokova, hotelski vrtovi, dvorišta škola, bolnica, dečijih i sl. ustanova, zaštitni zeleni pojasevi, zelenilo saobraćajnica, groblja, botanički i zoo-vrtovi, krovni vrtovi, kućni vrtovi, projekti biodekoracija enterijera i sl.
U okviru navedenih tipova prostora projekti podrazumevaju:
 • oblikovanje reljefa - nivelisanje terena, komunikacija i rešavanje površinske drenaže;
 • projektovanje vodenih elemenata (veštački potoci, slapovi, vodeni biotopi, fontane i sl.);
 • projektovanje zelenila i izbor vrsta biljaka;
 • projektovanje sanacije i rekonstrukcije zaštićenih objekata vrtno-parkovskog i prirodnog nasleđa;
 • projektovanje vrtnih i parkovskih staza i platoa;
 • projektovanje fudbalskih, golf i drugih travnatih sportskih terena sa drenažnim i zalivnim sistemom;
 • projektovanje malih vrtno-parkovskih objekata (pergola, objekata za dečiju igru, otvorenih mini amfiteatara, stepenica, česmi, ograda, kapija i sl.);
 • projektovanje sistema za zalivanje zelenila;
 • projektovanje - dizajn parkovskog i urbanog mobilijara i njegova prostorna i funkcionalna organizacija (klupe, žardinjere, kandelabri, oprema za dečiju igru i sl.);
 • izrada projekata za rekultivaciju jalovišta, pepelišta, kamenoloma i komunalnih deponija.
376 - Odgovorni projektant poljoprivrednih projekata hidromelioracionih sistema

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu - smer Melioracije zemljišta ili
 • Diploma Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu - smer Uređenje i korišćenje voda u poljoprivredi
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti poljoprivrede (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ).

Opis delatnosti:
 • Projekti sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje poljoprivrednih površina, travnjaka, parkovskih, sportskih, rekreacionih i drugih površina;
 • Projekti sanacije, revitalizacije i modernizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje;
 • Izrada projektne dokumentacije iz oblasti hidromelioracionih i delova vodoprivrednih sistema (uključujući izradu poljoprivredne i vodoprivredne osnove, planova upravljanja slivovima i druga meliorativna i vodoprivredna planska dokumenta);
 • Projekti ribnjaka;
 • Projekti osnova korišćenja, uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta;
 • Projekti identifikacije i kategorizacije zemljišnog pokrivača;
 • Izrada projektne dokumentacije za programe komasacije zemljišta, komasacione procene zemljišta, uređenja zemljišta komasacijom;
 • Izrada projektne dokumentacije bonitiranja i katastarskog klasiranja zemljišta;
 • Izrada izveštaja masovne i pojedinačne procene tržišne i revalorizacione vrednosti poljoprivrednog zemljišta, uključujući i objekte koji su u funkciji poljoprivrede;
 • Projekti sistema za prečišćavanje i tretman otpadnih i zagađenih voda iz poljoprivredne proizvodnje;
 • Projekti rekultivacije, remedijacije i revitalizacije poljoprivrednog zemljišta i drugih zemljišnih površina, kao i drugih srodnih mera i postupaka;
 • Projekti fizičkih i hemijskih melioracija zemljišta;
 • Projekti monitoringa poljoprivrednog zemljišta (i drugih površina tretiranih u postupku rekultivacije, remedijacije i revitalizacije), voda za poljoprivrednu proizvodnju i prečišćenih otpadnih i zagađenih voda iz poljoprivredne proizvodnje.
377 - Odgovorni projektant prehrambeno - tehnoloških procesa

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu - Prehrambeni smer
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti poljoprivrede (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ).

Opis delatnosti:
 • Projekti tehnoloških procesa u prehrambenoj industriji.
 
13. decembar 2019.
 
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta