Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni projektanti > Diplomirani građevinski inženjeri
Odgovorni projektanti ::: DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI
Vrste licenci odgovornog projektanta za diplomiranog građevinskog inženjera:

310 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
311 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje
312 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje
313 - Odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje
314 - Odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije
315 - Odgovorni projektant saobraćajnica
316 - Odgovorni projektant objekata građevinske geotehnike
317 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija i arhitektonskih projekata
318 - Odgovorni projektant drumskih saobraćajnica
381 - Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada


310 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Beogradu - konstruktivni odsek ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - Građevinski odsek-procena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata; konstruktivni smer, smer za industrijsku gradnju (prema planovima i programima pre 1999. god.) ili
 • Diploma Građevinsko arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek, konstruktorski smer (od 1995) ili
 • Državni Univerzitet u Novom Pazaru - diplomske akademske studije - odsek građevinarstvo ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - konstruktivni smer
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010.),iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010.)

Opis delatnosti:
Projekti konstrukcija novih objekata, rekonstrukcija i sanacija konstrukcija:
 • svih objekata visokogradnje; svih vrsta i složenosti konstrukcijskih sistema, materijala, raspona, spratnosti i visina;
 • visokih i nasutih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili pepelom;
 • nuklearnih objekata i drugih objekata koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih otpadnih materija;
 • mostova svih konstrukcijskih sistema, materijala, raspona i složenosti;
 • tunelskih i podzemnih konstrukcija, potpornih zidova, temeljnih jama, sanacija klizišta i drugih oblika nestabilnosti terena;
 • temelja svih vrsta objekata;
 • zaštite temeljnih jama;
 • pristupnih i gradilišnih puteva i prilaza;
 • stadiona svih konstruktivnih sistema i kapaciteta;
 • hidroelektrana sa pripadajućom branom, termoelektrana, toplana i dalekovoda;
 • telekomunikacionih objekata odnosno mreža;
 • hidrograđevinskih objekata na plovnim putevima i brodskih prevodnica;
 • silosa i rezervoara;
 • tornjeva i jarbola (stubova sa više reda užadi);
 • dalekovoda i žičara svih raspona;
 • rashladnih tornjeva;
 • industrijskih objekata i postrojenja
 • projekti svih vrsta skela;
Izrada arhitektonskih projekata jednostavnih individualnih objekata do 300 m2, spratnosti P+1+PK, na lokacijama koje ne uživaju bilo kakav stepen ambijentalne zaštite.
311 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinsko arhitektonskog fakulteta u Nišu - smer visokogradnja (1971. do 1995.) ili opšti građevinski smer ili
 • Diploma Tehničkog fakulteta Univerziteta u Prištini, Građevinski odsek - smer opšti, stečena pre stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS br 47/03), ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Građevinski odsek - smer za organizaciju i tehnologiju građenja ili građevinski menadžment (pod uslovom da je prethodno završio konstruktivni smer u trajanju od 4 godine) ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Beogradu - smer planiranje i građenje naselja ili odsek za menadžment, tehnologiju i informatiku u građevinarstvu ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - urbanističko komunalni smer;
 • Diploma Fakulteta za graditeljski menadžment - Union (studijski program: opšte građevinarstvo na master akademskim studijama) *

 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010.),iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010.)

Opis delatnosti:
Projekti konstrukcija novih objekata, rekonstrukcija i sanacija konstrukcija:
 • svih objekata visokogradnje, svih vrsta i složenosti konstrukcijskih sistema, materijala, raspona, spratnosti i visina;
 • temelja svih vrsta objekata visokogradnje i manje složenih projekata zaštite temeljnih jama;
 • pristupnih i gradilišnih puteva i prilaza;
 • manjih potpornih zidova i propusta;
 • mostova raspona do 15 m;
 • sekundarne mreže i priključaka vodovoda i kanalizacije;
 • stadiona kapaciteta do 10000 gledalaca konstruktivnog raspona do 50 m;
 • silosa i rezervoara kapaciteta do 10000m3
 • običnih kanala i cevi, manjih postrojenja za pripremu vode za piće, otpadnih voda, crpnih stanica, rezervoara i objekata za opremu, komade i armaturu;
 • projekti svih vrsta skela;
Izrada arhitektonskih projekata jednostavnih individualnih objekata do 300 m2, spratnosti P+1+PK, na lokacijama koje ne uživaju bilo kakav stepen ambijentalne zaštite.

* Odluka o izmeni i dopuni Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 4078/1-3 od 20.12.2012. godine
312 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinsko arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek, saobraćajno - konstruktorski smer;
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010.), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010.).

Opis delatnosti:
Projekti konstrukcija novih objekata, rekonstrukcija i sanacija konstrukcija:
 • aerodroma;
 • pristaništa;
 • svih vrsta puteva i gradskih saobraćajnica;
 • javne železničke infrastrukture sa priključcima i metroa;
 • zemljanih radova (nasipa, useka, zaseka...), galerija i tunela, potpornih zidova i propusta, zaštite temeljnih jama dubine do 5m i drenaža;
 • mostova srednje složenosti;
 • konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+8 ili 30 m visine, objekti manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 20 m;
 • uređenje terena i slobodnih površina;
313 - Odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinsko arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek, Hidrotehničko - konstruktorski smer
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
Izrada svih vrsta tehničke dokumentacije iz oblasti:
 • Inženjerske hidrologije (obrada, interpretacija, provera i analiza hidroloških i hidrometeoroloških podataka, kao i proračuni za potrebe planiranja, projektovanja, izgradnje i eksploatacije građevinskih objekata i sistema);
 • Komunalnog i sanitarnog inženjerstva (spoljne mreže vodovoda i kanalizacije sa pratećim objektima, unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje svih složenosti, sistemi za prečišćavanje otpadnih voda i sistemi za pripremu vode za piće);
 • stabilnih instalacija za gašenje požara vodom;
 • Hidrotehničke melioracije, eksploatacija voda i zaštita od voda (sistemi za odvodnjavanje i navodnjavanje, bunari, drenaže objekata, kaptaže, crpne stanice, drenaže saobraćajnica);
 • Uređenje vodotoka i plovne infrastrukture (regulacija vodotokova, sistemi zaštite od poplava, plovni putevi sa pratećim objektima, hidrotehnička problematika pristaništa);
 • Hidro-energetskih sistema (hidroelektrane i prateći objekti);
 • Hidrotehničkih i vodoprivrednih sistema (uključujući izradu vodoprivredne osnove, planova upravljanja slivovima i druge vodoprivredne planske dokumentacije);
 • Hidrotehničkih konstrukcija (hidrotehnički objekti svih namena, brane do 15m visine, hidrotehnički tuneli i podzemni objekti);
 • Vodno-ekološkog inženjerstva (zaštita voda od zagađenja, hidrotehnička problematika deponija otpada i deponija jalovine i pepela);
 • Konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+8 ili 30 m visine, objekti manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 20 m.
 • Konstrukcija propusta i mostova raspona do 12 m;
 • Pristupni i gradilišni putevi i prilazi;
 • Gradilišni i pomoćni objekti površine do 300m2;
 • Zemljani radovi, zaštita rovova i jama, uređenje terena i slobodnih površina);
314 - Odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Beogradu - Hidrotehnički odsek, ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - Hidrotehnički smer
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - Građevinski odsek - smer hidrotehnika
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010.), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
Izrada svih vrsta tehničke dokumentacije iz oblasti:
 • Inženjerske hidrologije (obrada, interpretacija, provera i analiza hidroloških i hidrometeoroloških podataka, kao i proračuni za potrebe planiranja, projektovanja, izgradnje i eksploatacije građevinskih objekata i sistema);
 • Komunalnog i sanitarnog inženjerstva (spoljne mreže vodovoda i kanalizacije sa pratećim objektima, unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje svih složenosti, sistemi za prečišćavanje otpadnih voda i sistemi za pripremu vode za piće);
 • stabilnih instalacija za gašenje požara vodom;
 • Hidrotehničke melioracije, eksploatacija voda i zaštita od voda (sistemi za odvodnjavanje i navodnjavanje, bunari, drenaže objekata, kaptaže, crpne stanice, drenaže saobraćajnica, odbrambeni nasipi);
 • Uređenje vodotoka i plovne infrastrukture (regulacija vodotokova, sistemi zaštite od poplava, plovni putevi sa pratećim objektima, hidrotehnička problematika pristaništa);
 • Hidro-energetskih sistema (hidroelektrane i prateći objekti);
 • Hidrotehničkih i vodoprivrednih sistema (uključujući izradu vodoprivredne osnove, planova upravljanja slivovima i druge vodoprivredne planske dokumentacije);
 • Hidrotehničkih konstrukcija (hidrotehnički objekti svih namena, brane do 15m visine, hidrotehnički tuneli i podzemni objekti, odbrambeni nasipi);
 • Vodno-ekološkog inženjerstva (zaštita voda od zagađenja, hidrotehnička problematika deponija otpada i deponija jalovine i pepela);
 • Konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+4 ili 18 m visine, objekti manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 12 m;
 • Konstrukcija propusta i mostova raspona do 12 m;
 • Pristupni i gradilišni putevi i prilazi;
 • Gradilišni i pomoćni objekti površine do 300m2;
 • Zemljani radovi, zaštita rovova i jama, uređenje terena i slobodnih površina);
315 - Odgovorni projektant saobraćajnica

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Beogradu - Odsek putevi i železnice, ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - Smer saobraćajnice
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
Projekti novih objekata, rekonstrukcija i sanacija:
 • aerodroma;
 • pristaništa;
 • svih vrsta puteva i gradskih saobraćajnica;
 • javne železničke infrastrukture sa priključcima i metroa;
 • zemljanih radova (nasipa, useka, zaseka...), galerija i tunela, potpornih zidova i propusta, zaštite temeljnih jama dubine do 5m i drenaža;
 • Konstrukcija propusta i mostova raspona do 12 m;
 • konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+4 ili 18 m visine, objekti manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 12 m;
 • uređenje terena i slobodnih površina;
 • gradilišni i pomoćni objekti, površine do 300m2;
316 - Odgovorni projektant objekata građevinske geotehnike

Uslovi za izdavanje licence:
 • Referenc lista odgovarajućih projekata (najmanje 2 projekata);
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Beogradu - konstruktivni odsek ili odsek putevi i železnice;
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - konstruktivni smer ili smer saobraćajnice;
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - građevinski odsek - konstruktivni smer, po programu iz 1999. godine i kasnije;
 • Diploma Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu - građevinski odsek - opšti građevinski smer ili saobraćajno-konstruktorski smer ili konstruktorski smer ili Studijski program građevinarstvo - konstrukcije ili Studijski program građevinarstvo - saobraćajnice;
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010),iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izrada geotehničkih podloga, izrada programa, interpretacije rezultata (laboratorijskih i terenskih ispitivanja), potrebne računske analize sleganja i nosivosti, u složenim geotehničkim uslovima sa predlozima varijantnih rešenja fundiranja;
 • Projekti specifičnih konstrukcija temelja (fundiranja u složenim geotehničkim uslovima, analize interakcije konstrukcije i tla, fundiranja na poboljšanom tlu, kombinovana plitka i duboka fundiranja, dinamički opterećeni temelji...);
 • Projekti sanacije klizišta i drugih oblika nestabilnosti terena;
 • Projekti nasutih brana i nasipa;
 • Projekti tunela i drugih podzemnih konstrukcija.
317 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija i arhitektonskih projekata

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinsko arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek, smer visokogradnja (1971-1995)

Opis delatnosti:
Projekti konstrukcija novih objekata, rekonstrukcija i sanacija konstrukcija:
 • objekata visokogradnje;
 • temelja svih vrsta objekata visokogradnje i manje složenih projekata zaštite temeljnih jama;
 • pristupnih gradilišnih puteva i prilaza, manjih potpornih zidova i propusta;
 • sekundarne mreže i priključaka vodovoda i kanalizacije;
 • običnih kanala i cevi, manjih postrojenja za pripremu vode za piće, otpadnih voda, crpnih stanica, rezervoara i objekata za opremu, komade i armaturu;
Izrada arhitektonskih projekata objekata do P+3+PK, površine do 2000 m2, koji ne uživaju bilo koji nivo ambijentalne zaštite.
318 - Odgovorni projektant drumskih saobraćajnica

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - studijski program građevinarstvo smer/modul putevi
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
Projekti novih objekata, rekonstrukcija i sanacija:
 • svih vrsta puteva i gradskih saobraćajnica;
 • zemljanih radova (nasipa, useka, zaseka...), galerija i tunela, potpornih zidova i propusta, zaštite temeljnih jama dubine do 5m i drenaža;
 • mostova srednje složenosti, raspona do 12m;
 • konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+4 ili 18 m visine, objekti manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 12 m;
 • uređenje terena i slobodnih površina;
 • gradilišni i pomoćni objekti, površine do 300m2;
381 - Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Mašinskog fakulteta, ili
 • Diploma Elektrotehničkog fakulteta, ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta, ili
 • Diploma Arhitektonskog fakulteta,
 • i
 • Položen Stručni ispit iz oblasti energetske efikasnosti zgrada;

Opis delatnosti:
 • Izrada elaborata;
 • Vršenje energetskih pregleda;
 • Učestvovanje u energetskoj sertifikaciji zgrada; 
 
28. februar 2020.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (3)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta