Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni izvođači radova > Diplomirani građevinski inženjeri
Odgovorni izvođači radova ::: DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI
Vrste licenci odgovornog izvođača radova za diplomiranog građevinskog inženjera:

410 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.
411 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje
412 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima niskogradnje
413 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje
414 - Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije
415 - Odgovorni izvođač radova saobraćajnica
418 - Odgovorni izvođač radova drumskih saobraćajnica


410 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - konstruktivni odsek ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - Građevinski odsek - procena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata; konstruktivni smer, smer za industrijsku gradnju (prema planovima i programima pre 1999. god.) ili
 • Državni Univerzitet u Novom Pazaru- diplomske akademske studije - odsek građevinarstvo ili
 • Diploma Građevinsko - arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek, konstruktorski smer ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - konstruktivni smer
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na građenju građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • svih objekata visokogradnje; svih vrsta i složenosti konstrukcijskih sistema, materijala, raspona, spratnosti i visina;
  • visokih i nasutih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili pepelom;
  • nuklearnih objekata i drugih objekata koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih otpadnih materija;
  • mostova svih konstrukcijskih sistema, materijala, raspona i složenosti;
  • tunelskih i podzemnih konstrukcija, potpornih zidova, temeljnih jama, sanacija klizišta i drugih oblika nestabilnosti terena;
  • temelja svih vrsta objekata;
  • zaštite temeljnih jama, pristupnih i gradilišnih puteva i prelaza;
  • stadiona svih konstruktivnih sistema i kapaciteta;
  • hidroelektrana sa pripadajućom branom, termoelektrana, toplana i dalekovoda;
  • telekomunikacionih objekata odnosno mreža;
  • hidrograđevinskih objekata na plovnim putevima i brodskih prevodnica;
  • silosa i rezervoara;
  • tornjeva i jarbola (stubova sa više reda užadi);
  • rashladnih tornjeva;
  • industrijskih objekata;
  • gradskih saobraćajnica i svih nekategorisanih puteva;
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova
  • terenskih i laboratorijskih ispitivanja za potrebe izrade geotehničkih elaborata;
  • na poboljšanju tla za potrebe fundiranja;
  • izvođenje različitih tipova geotehničkih ankera;
  • izrada različitih sistema za obaranje podzemne vode;
 • Izrada projekata tehnologije izvođenja radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata;
 • Izrada projekata zavarivanja i montaže nosećih čeličnih konstrukcija.
411 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - odsek za planiranje i građenje naselja ili odsek za menadžment, tehnologiju i informatiku u građevinarstvu ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Građevinski odsek - smer za organizaciju i tehnologiju građenja ili građevinski menadžment (pod uslovom da je prethodno završio konstruktivni smer u trajanju od 4 godine) ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - urbanističko komunalni smer
 • Diploma Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek, smer visokogradnja ili opšti građevinski smer ili
 • Diploma Tehničkog fakulteta Univerziteta u Prištini, Građevinski odsek - smer opšti, stečena pre stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS br 47/03)
 • Diploma Fakulteta za graditeljski menadžment - Union (studijski program: opšte građevinarstvo ili organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata, na master akademskim studijama) *

 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • svih objekata visokogradnje;
  • drumskih mostova raspona do 15 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • tornjeva raznih namena;
  • temeljenja objekata visokogradnje;
  • temeljenja ostalih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • potpornih zidova;
  • zaštite temeljnih jama;
  • jednostavnih hidrotehničkih objekata;
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pristupnih i gradilišnih puteva;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije izvođenja radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.
* Odluka o izmeni i dopuni Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 4078/1-3 od 20.12.2012. godine
412 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima niskogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek, saobraćajno - konstruktorski smer ili
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • puteva, aerodroma i gradskih saobraćajnica, železničkih pruga i železničkih stanica;
  • kolovoznih konstrukcija;
  • gornjeg stroja železnica;
  • sve vrste zemljanih radova;
  • tunela i galerija;
  • nasutih brana;
  • drenažnih sistema i sistema kišne kanalizacije;
  • sanacija klizišta
  • uređenja terena i slobodnih površina;
  • drumskih i železničkih mostova raspona do 30 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • inženjerskih objekata i objekata visokogradnje raspona odnosno visine do 30 metara;
  • temeljenja svih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije izvođenja radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.
413 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek ili Hidrotehničko - konstruktorski smer
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje;
  • spoljnih mreža vodovoda i kanalizacije i pratećih hidrotehničkih objekata;
  • melioracionih radova;
  • uređenja vodnih tokova;
  • odbrambenih nasipa;
  • drumskih i železničkih mostova raspona do 30 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • hidrotehničkih tunela;
  • hidrotehničkih podzemnih i nadzemnih objekata;
  • nasutih brana;
  • brana visine do 30 metara;
  • gradskih saobraćajnica i pristupnih i gradilišnih puteva;
  • inženjerskih objekata i objekata visokogradnje raspona odnosno visine do 30 metara;
  • stabilnih instalacija za gašenje požara vodom;
  • propusta i mostova raspona do 12 m;
  • temeljenja svih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.
414 - Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - hidrotehnički odsek ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - Hidrotehnički smer
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - Građevinski odsek - smer hidrotehnika
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje;
  • stabilnih instalacija za gašenje požara vodom;
  • spoljnih mreža vodovoda i kanalizacije i pratećih hidrotehničkih objekata;
  • melioracionih radova;
  • uređenja vodnih tokova;
  • odbrambenih nasipa;
  • drumskih i železničkih mostova raspona do 30 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • hidrotehničkih tunela;
  • hidrotehničkih podzemnih i nadzemnih objekata;
  • nasutih brana;
  • brana visine do 30 metara;
  • pristupnih i gradilišnih puteva;
  • inženjerskih objekata i objekata visokogradnje raspona odnosno visine do 30 metara;
  • propusta i mostova raspona do 12 m;
  • temeljenja svih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.
415 - Odgovorni izvođač radova saobraćajnica

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - odsek za puteve i železnice ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - smer saobraćajnice ili
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • puteva, aerodroma i gradskih saobraćajnica, železničkih pruga i železničkih stanica;
  • kolovoznih konstrukcija;
  • gornjeg stroja železnica;
  • svih vrsta zemljanih radova;
  • tunela i galerija;
  • nasutih brana;
  • drenažnih sistema i sistema kišne kanalizacije;
  • uređenja terena i slobodnih površina;
  • drumskih i železničkih mostova raspona do 30 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • inženjerskih objekata i objekata visokogradnje raspona odnosno visine do 30 metara;
  • temeljenja svih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije izvođenja radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.
418 - Odgovorni izvođač radova drumskih saobraćajnica

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - studijski program građevinarstvo smer/modul putevi
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 94/2010, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 94/2010, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • Svih vrsta puteva i gradskih saobraćajnica,
  • kolovoznih konstrukcija;
  • svih vrsta zemljanih radova;
  • tunela i galerija;
  • nasutih brana;
  • drenažnih sistema i sistema kišne kanalizacije;
  • uređenja terena i slobodnih površina;
  • drumskih i železničkih mostova raspona do 30 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • inženjerskih objekata i objekata visokogradnje raspona odnosno visine do 30 metara;
  • temeljenja svih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije izvođenja radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.


 
24. februar 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (6)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta