Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Informacione tehnologije u službi kontrole gradilišta i velikih objekata i sistema
Zvonimir Predić, dipl. građ. inž.
Dušan Džopalić, dipl. inž. el.
Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni izvođači radova > Diplomirani građevinski inženjeri
Odgovorni izvođači radova ::: DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI
Vrste licenci odgovornog izvođača radova za diplomiranog građevinskog inženjera:

410 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.
411 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje
412 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima niskogradnje
413 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje
414 - Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije
415 - Odgovorni izvođač radova saobraćajnica
418 - Odgovorni izvođač radova drumskih saobraćajnica


410 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - konstruktivni odsek ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - Građevinski odsek - procena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata; konstruktivni smer, smer za industrijsku gradnju (prema planovima i programima pre 1999. god.) ili
 • Državni Univerzitet u Novom Pazaru- diplomske akademske studije - odsek građevinarstvo ili
 • Diploma Građevinsko - arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek, konstruktorski smer ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - konstruktivni smer
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na građenju građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • svih objekata visokogradnje; svih vrsta i složenosti konstrukcijskih sistema, materijala, raspona, spratnosti i visina;
  • visokih i nasutih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili pepelom;
  • nuklearnih objekata i drugih objekata koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih otpadnih materija;
  • mostova svih konstrukcijskih sistema, materijala, raspona i složenosti;
  • tunelskih i podzemnih konstrukcija, potpornih zidova, temeljnih jama, sanacija klizišta i drugih oblika nestabilnosti terena;
  • temelja svih vrsta objekata;
  • zaštite temeljnih jama, pristupnih i gradilišnih puteva i prelaza;
  • stadiona svih konstruktivnih sistema i kapaciteta;
  • hidroelektrana sa pripadajućom branom, termoelektrana, toplana i dalekovoda;
  • telekomunikacionih objekata odnosno mreža;
  • hidrograđevinskih objekata na plovnim putevima i brodskih prevodnica;
  • silosa i rezervoara;
  • tornjeva i jarbola (stubova sa više reda užadi);
  • rashladnih tornjeva;
  • industrijskih objekata;
  • gradskih saobraćajnica i svih nekategorisanih puteva;
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova
  • terenskih i laboratorijskih ispitivanja za potrebe izrade geotehničkih elaborata;
  • na poboljšanju tla za potrebe fundiranja;
  • izvođenje različitih tipova geotehničkih ankera;
  • izrada različitih sistema za obaranje podzemne vode;
 • Izrada projekata tehnologije izvođenja radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata;
 • Izrada projekata zavarivanja i montaže nosećih čeličnih konstrukcija.
411 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - odsek za planiranje i građenje naselja ili odsek za menadžment, tehnologiju i informatiku u građevinarstvu ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Građevinski odsek - smer za organizaciju i tehnologiju građenja ili građevinski menadžment (pod uslovom da je prethodno završio konstruktivni smer u trajanju od 4 godine) ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - urbanističko komunalni smer
 • Diploma Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek, smer visokogradnja ili opšti građevinski smer ili
 • Diploma Tehničkog fakulteta Univerziteta u Prištini, Građevinski odsek - smer opšti, stečena pre stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS br 47/03)
 • Diploma Fakulteta za graditeljski menadžment - Union (studijski program: opšte građevinarstvo ili organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata, na master akademskim studijama) *

 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • svih objekata visokogradnje;
  • drumskih mostova raspona do 15 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • tornjeva raznih namena;
  • temeljenja objekata visokogradnje;
  • temeljenja ostalih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • potpornih zidova;
  • zaštite temeljnih jama;
  • jednostavnih hidrotehničkih objekata;
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pristupnih i gradilišnih puteva;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije izvođenja radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.
* Odluka o izmeni i dopuni Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 4078/1-3 od 20.12.2012. godine
412 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima niskogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek, saobraćajno - konstruktorski smer ili
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • puteva, aerodroma i gradskih saobraćajnica, železničkih pruga i železničkih stanica;
  • kolovoznih konstrukcija;
  • gornjeg stroja železnica;
  • sve vrste zemljanih radova;
  • tunela i galerija;
  • nasutih brana;
  • drenažnih sistema i sistema kišne kanalizacije;
  • sanacija klizišta
  • uređenja terena i slobodnih površina;
  • drumskih i železničkih mostova raspona do 30 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • inženjerskih objekata i objekata visokogradnje raspona odnosno visine do 30 metara;
  • temeljenja svih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije izvođenja radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.
413 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek ili Hidrotehničko - konstruktorski smer
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje;
  • spoljnih mreža vodovoda i kanalizacije i pratećih hidrotehničkih objekata;
  • melioracionih radova;
  • uređenja vodnih tokova;
  • odbrambenih nasipa;
  • drumskih i železničkih mostova raspona do 30 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • hidrotehničkih tunela;
  • hidrotehničkih podzemnih i nadzemnih objekata;
  • nasutih brana;
  • brana visine do 30 metara;
  • gradskih saobraćajnica i pristupnih i gradilišnih puteva;
  • inženjerskih objekata i objekata visokogradnje raspona odnosno visine do 30 metara;
  • stabilnih instalacija za gašenje požara vodom;
  • propusta i mostova raspona do 12 m;
  • temeljenja svih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.
414 - Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - hidrotehnički odsek ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - Hidrotehnički smer
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - Građevinski odsek - smer hidrotehnika
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje;
  • stabilnih instalacija za gašenje požara vodom;
  • spoljnih mreža vodovoda i kanalizacije i pratećih hidrotehničkih objekata;
  • melioracionih radova;
  • uređenja vodnih tokova;
  • odbrambenih nasipa;
  • drumskih i železničkih mostova raspona do 30 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • hidrotehničkih tunela;
  • hidrotehničkih podzemnih i nadzemnih objekata;
  • nasutih brana;
  • brana visine do 30 metara;
  • pristupnih i gradilišnih puteva;
  • inženjerskih objekata i objekata visokogradnje raspona odnosno visine do 30 metara;
  • propusta i mostova raspona do 12 m;
  • temeljenja svih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.
415 - Odgovorni izvođač radova saobraćajnica

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - odsek za puteve i železnice ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - smer saobraćajnice ili
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • puteva, aerodroma i gradskih saobraćajnica, železničkih pruga i železničkih stanica;
  • kolovoznih konstrukcija;
  • gornjeg stroja železnica;
  • svih vrsta zemljanih radova;
  • tunela i galerija;
  • nasutih brana;
  • drenažnih sistema i sistema kišne kanalizacije;
  • uređenja terena i slobodnih površina;
  • drumskih i železničkih mostova raspona do 30 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • inženjerskih objekata i objekata visokogradnje raspona odnosno visine do 30 metara;
  • temeljenja svih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije izvođenja radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.
418 - Odgovorni izvođač radova drumskih saobraćajnica

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - studijski program građevinarstvo smer/modul putevi
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 94/2010, 44/2010), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 94/2010, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • Svih vrsta puteva i gradskih saobraćajnica,
  • kolovoznih konstrukcija;
  • svih vrsta zemljanih radova;
  • tunela i galerija;
  • nasutih brana;
  • drenažnih sistema i sistema kišne kanalizacije;
  • uređenja terena i slobodnih površina;
  • drumskih i železničkih mostova raspona do 30 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • inženjerskih objekata i objekata visokogradnje raspona odnosno visine do 30 metara;
  • temeljenja svih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije izvođenja radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.


 
20. jul 2018.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (6)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka


Pretraga sajta