Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
 
:: Naslovna strana > Uslovi i informacije
 
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA STICANJE LICENCE

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA STICANJE LICENCE

 

Zahtev za izdavanje licence (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se Inženjerskoj komori Srbije. Na web-sajtu Komore objavljen je obrazac zahteva za izdavanje licence.

Zahtev za izdavanje ličnih licenci za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača radova, sadrži sledeće:

1. Zahtev za izdavanje licence sa referenc listom1 – dokazom o stručnim rezultatima, popunjen i potpisan obrazac od strane podnosioca zahteva;

- za dobijanje licence za prostornog planera: rezultati ostvareni na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva prostorna plana;

- za dobijanje licence za urbanistu i arhitektu urbanistu: rezultati ostvareni na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva urbanistička plana;

- za dobijanje licence za inženjera, arhitektu i pejzažnog arhitektu: rezultati ostvareni na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva projekta;

- za dobijanje licence za energetsku efikasnost zgrada: rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji na izradi najmanje dva elaborata energetske efikasnosti koji su prilog tehničkoj dokumentaciji;

- za dobijanje licence za izvođača radova: rezultati ostvareni na građenju objekata, odnosno izvođenju radova na najmanje dva objekta.

U slučaju da lice ima stečeno obrazovanje iz uže stručne oblasti koja je druga u odnosu na licencu za koju se podnosi zahtev za izdavanje licence za obavljanje stručnih poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno licence za obavljanje stručnih poslova građenja obkjekata, odnosno izvođenja radova, pod odgovarajućim stručnim rezultatima smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji na izradi najmanje pet projekta, odnosno izvođenju radova na najmanje pet objekta, iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti.

Obrasce dodatnih referenc listi sa potvrdom možete preuzeti na sledećim linkovima:

2. Potvrda o učešću u izradi planskog dokumenta ili urbanističko-tehničkog dokumenta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili elaborata i studije, za svaki od navedenih stručnih rezultata iz referenc liste, potpisanu od strane lica koje je rukovodilo njihovom izradom (odgovorni planer, odgovorni urbanista, odgovorni projektant, odgovorni izvođač radova ili odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada2);

Obrasce potvrda možete preuzeti na sledećim linkovima:

Lica koja podnose zahteve za izdavanje licence iz stručne oblasti arhitektura, na zahtev Komisije dostavljaju potvrdu pravnog lica koje potvrđuje da je lice bilo učesnik u izradi projekta, odnosno učesnik u izgradnji objekta

3. Izvod3 iz planskog dokumenta ili urbanističko-tehničkog dokumenta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili elaborata i studije, kojima se dokazuje da je lice učestvovalo u njihovoj izradi;

4. Fotokopiju lične karte ili očitana lična karta;

5. Overenu fotokopiju visokoškolske isprave o završenim akademskim, odnosno strukovnim studijama (diploma);

6. Overenu fotokopiju dodataka diplomama koji se izdaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja;

 U slučaju kada je Kandidat stekao odgovarajuće obrazovanje na osnovnim i master akademskim ili strukovnim studijama, kao dokaz o završenom visokoškolskom obrazovanju pored diplome o završenim master studijama, dostavlja i diplomu o završenim osnovnim studijama.

7. Fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, (lica koja su stručni ispit položila u Inženjerskoj komor Srbije, odnosno u periodu od novembra 2010. godine do danas prilažu neoverenu fotokopiju, a lica koja su stručni ispit položila u drugoj instituciji, odnosno do novembra 2010. godine, prilažu overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;

8. Dokaz o odgovarajućem stručnom iskustvu – potvrda poslodavca4 u kojoj je podnosilac zahteva zaposlen ili radno angažovan, odnosno bio zaposlen ili radno angažovan, a kojom se potvrđuje stečeno odgovarajuće stručno iskustvo na poslovima koji su u obuhvatu licence za koju se podnosi zahtev i to:

- za dobijanje licence za prostornog planera: najmanje pet godine stručnog iskustva na izradi dokumenata prostornog planiranja;

- za dobijanje licence za urbanistu i arhitektu urbanistu: najmanje pet godine stručnog iskustva na izradi dokumenata urbanističkog planiranja;

- za dobijanje licence za inženjera, arhitektu i pejzažnog arhitektu: najmanje tri godine stručnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije;

- za dobijanje licence za energetsku efikasnost najmanje tri godine stručnog iskustva na izradi elaborata energetske efikasnosti i energetske sertifikacije zgrada;

- za dobijanje licence za izvođača radova: lica koja imaju stečeno obrazovanje obima od najmanje 300 ESPB najmanje tri godine stručnog iskustva na građenju objekata odnosno izvođenju radova a lica koja imaju stečeno obrazovanje obima od najmanje 180 ESPB najmanje pet godine stručnog iskustva na građenju objekata, odnosno izvođenju radova.

U slučaju kada lice ima odgovarajuće stručno iskustvo stečeno nakon završetka osnovnih akademskih, odnosno strukovnih studija, kao i za vreme sticanja višeg nivoa akademskog ili strukovnog obrazovanja (master), a podnosi zahtev nakon sticanja višeg nivoa studija, to stručno iskustvo priznaje se u potrebno iskustvo u trajanju do najviše jedne godine.

9. Dve preporuke – lice koje podnosi zahtev za izdavanje licence za obavljanje stručnih poslova izrade tehničke dokumentacije, dostavlja preporuke najmanje dva lica sa licencom odgovornog projektanta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti;

Obrasce preporuka možete preuzeti na sledećim linkovima:

10. Dokaz o izvršenoj uplati naknade za obradu zahteva za izdavanje licence, odosno za donošenje rešenja.

Instrukcija za uplatu naknade:

Svrha uplate: Naknada za obradu zahteva za izdavanje licence, odosno za donošenje rešenja
Primalac: Inženjerska komora Srbije
Iznos: 5.000,00 dinara
Račun primaoca: 160-40916-33
Broj modela: (ostaviti nepopunjeno)
Poziv na broj (odobrenje): 01- broj zahteva

Licencu za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača radova rešenjem izdaje ministar nadležan za poslove planiranja i izgradnje.

Napomene:

  • U slučaju da jedno lice podnosi zahteve za više licenci, overene fotokopije potrebne dokumentacije se prilažu uz jedan od zahteva, dok se uz drugi ili druge prilažu fotokopije overenih fotokopija dokumentacije (diploma, dodatak diplome, uverenje o položenom stučnom ispitu);
  • Ako zahtev za licencu podnosi lice koje već poseduje licencu potrebno je uz zahtev priložiti fotokopiju te licence ili kopiju rešenja o izdavanju licence, kao i fotokopiju dokumentacije iz tački 5, 6 i 7;
  • Overena dokumenta koja su dostavljena uz prijavu za polaganje stručnog ispita a koja se dostavljaju i za izdavanje licence (diploma i dodatak diploma) nije potrebno ponovo overavati, već se dostavljaju samo fotokopije.

1U okviru obrasca zahteva data je mogućnost popunjavanja tri reference s tim da su dve reference obavezne.

2Licencirana lica koja potpisuju potvrdu za stručne rezultate navedene u referenc listi potvrđuju da je podnosilac zahteva učestovao u izradi navedenih planova, projekata ili elaborata, odnosno učestvovao u građenju objakta i izvođenju radova. Lica koja dostave potvrdu (tačka 2) nisu u obavezi da dostave Izvod (tačka 3).

3Ukoliko je u izvodu navedeno da je lice učestvovalo kao saradnik u izradi planskog dokumenta ili urbanističko-tehničkog dokumenta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili elaborata i studije, umesto potvrde iz tačke 2 dostavlja izvod.  Lica koja dostave izvod (tačka 3) nisu u obavezi da dostave potvrdu (tačka 2).

4Izuzetno, u slučaju kada nije moguće dobiti potvrdu poslodavca, kao dokaz o radnom iskustvo dostavlja se overena fotokopija radne knjižice.

 

Zahtevi za izdavanje licenci se šalju na adresu:
Inženjerske komore Srbije
Bulevar vojvode Mišića br. 37
11000 Beograd

ili se predaju na pisarnici Komore, na navedenoj adresi

 
   
01. oktobar 2022.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (31)
Potražnja zaposlenja (1)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

peri

iksmobnet


hram