:: Naslovna strana > Glasnik broj 16 >-Permanentno obrazovanje - Alltech-Fermin izvorište u Senti
 
PERMANENTNO OBRAZOVANJE
Odštampaj
 
Prečišćavanje podzemnih voda Severnog Banata

Alltech-Fermin izvorište u Senti
- Mileta Perišić i Miroljub Gaon -
 
Više inostranih i domaćih firmi je tokom proteklih 30 godina na brojnim pilot modelima bezuspešno pokušavalo da reši problem prečišćavanja podzemnih voda Severnog Banata. Da bi se sagledali uzroci koji su u dugom periodu ograničavali neophodna unapređenja, izvršena je analiza sledećih faktora: stanja tehnike u ovoj oblasti u svetu, metodologije rešavanja ovog problema u razvijenim zemljama i kod nas, kao i gazdovanje vodama. U nastavku se, u kratkim crtama, daje objašnjenje ove pojave i rešenje problema.

S obzirom na sastav podzemne vode i Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list. SRJ br. 42/98), rešenje analiziranog problema zahteva netipično visok stepen uklanjanja velikog broja štetnih i opasnih materija iz podzemne vode: boja (od > 80 na < 5 mgPt/l), utrošak KMnO4 (od > 50 na < 8 mg/l), arsen (od > 0,100 na < 0,010 mg/l), natrijum (od > 300 na < 150 mg/l), amonijak (od > 2,00 na < 0,1 mg/l), bor (od > 3,00 na < 0,3 mg/l) itd. Očigledno je da se za najznačajnije parametre sastava, prirodne organske materije (POM) i arsen (As), zahteva efikasnost uklanjanja iz sirove vode iznad 85%, odnosno iznad 95%. Dakle, radi se o izuzetno složenom zadatku za čije rešenje, prema podacima iz literature, nema uglednog primera u svetskoj praksi. To je bio razlog da se analiziraju postupci rešavanja parcijalnih problema ovog zadatka u svetskoj praksi, i ovi uporede sa dosadašnjim pokušajima rešavanja sličnih zadataka kod nas.

Već u analizi najsloženijeg parcijalnog problema, uklanjanje POM, ustanovljene su suštinske razlike u metodologiji rešavanja ove problematike u razvijenim zemljama i našoj praksi. Tako se na postrojenjima za tretman vode za piće (uklanjanje ovog tipa POM) u Norveškoj, Engleskoj i dr., koriste klasične metode prečišćavanja, bez ozona (O3) i aktivnog uglja (AU). U okviru primene membranskih tehnologija za uklanjanje POM ne koristi se reversna osmoza (RO). Budući da se na ovim sistemima postiže uklanjanje POM od oko 50% ukupnog organskog ugljenika (UOS), što kod manjih opterećenja obezbeđuje EU standard (boja vode 20 mg Pt po litru i utrošak KMnO4 od 16 mg/l), utvrđeno je da se primenom ovih tehnologija ne mogu rešiti analizirani problemi u našoj praksi. Ali ni primena najkompleksnijih i najskupljih rešenja sa dvostepenim ozoniranjem i sorpcijom na biološki aktivnom AU ne obezbeđuje značajnije uklanjanje UOS, što je saglasno literaturnim podacima i raspoloživo u priručnicima za projektovanje koji se, očigledno, u našoj praksi slabo koriste.

Autori predavanja: Mirolju Gaon i dr Mileta PerišićAnalizom brojnih bezuspešnih pokušaja uklanjanja POM na postrojenjima ili pilot modelima kod nas dolazi se do pouzdanih dokaza da je reč o neprofesionalno realizovanim radovima. Primer uvoza tehnologije bazirane na RO za uklanjanje POM na postrojenju na Divčibarama pokazatelj je nesaglasnosti rešenja sa praksom u svetu. Naravno, kao rezultat se ima nenamensko ulaganje značajnih sredstava i više decenija isporučivanja vode bez obezbeđenog standarda kvaliteta vode za piće.

Brojni bezuspešni pokušaji da se na pilot modelima definiše postupak prečišćavanja podzemnih voda Severnog Banata mogli su biti izbegnuti da je izvršena kvalitetna revizija planiranih istražnih radova. Naime, samo elementarno stručno znanje projektanta, tehnologa, obezbeđuje pouzdanu ocenu validnosti određene tehnologije, što je izostalo u ovim višedecenijskim radovima. Tako, npr., tehnologija prečišćavanja koju je pre 30 godina firma Degremon primenila na podzemnim vodama Zrenjanina, a koja uključuje aeraciju, predozonizaciju, koagulaciju sa taloženjem i filtracijom, ozonizaciju, sorpciju na AU i dezinfekciju, omogućuje pouzdanu ocenu domena njene primene. Iz date sheme jasno je da ovde nisu rešeni problemi visoke mineralizacije, Na, POM, As, B, Al i dr. Dvostepena ozonizacija u uslovima visokih sadržaja bromida (Br) generiše enormne sadržaje bromata (BrO3), pa se tako najskuplja tehnologija, ozoniranje, koristi za proizvodnju nedozvoljenih sadržaja kancerogenih supstanci, BrO3, u vodi za piće!

Slična metodologija ispitivanja, sa primenom ozona, bila je planirana i na pilot modelu prečišćavanja podzemnih voda Kikinde. Komisija, od četiri inženjera tehnologije, utvrdila je da predložena ispitivanja nisu zasnovana na validnim rešenjima, što je uslov za svako pilot testiranje, pa je investitoru ukazala da ta ispitivanja neće dati elemente za projektovanje postrojenja za prečišćavanje vode za piće. Nešto kasnije ova ispitivanja su ipak izvršena, naravno bez validnih rezultata.

Posle nekoliko godina izvršena su ispitivanja istog tipa i na izvorištu u Zrenjaninu. I u ovim ispitivanjima se koristi O3, a sadržaj BrO3 se i ne kontroliše!

Predavanje o prečišćavanju voda za piće bilo je vrlo dobro posećeno i ako se održalo tokom letnje 'mrtve' sezoneTZW iz Karslruea ponavlja istu grešku 2005-07, ignorišući praksu u evropskim zemljama, gde je kontrola bromida u sirovoj vodi obavezna, a primena O3 za slučaj da je Br > 0,010 mg/l isključena (u podzemnoj vodi Zrenjanina sadržaj Br je oko 0,200 mg/l). Ne može se objasniti ovaj, veoma obiman istraživački poduhvat koji je za rezultat imao zaključak da ove podzemne vode zahtevaju primenu veoma skupih rešenja sa dozom O3 iznad 8 mg/l, sa AU i konačno RO. Eksperti iz TZW su tako isključili ove vode iz daljih analiza kao izvorišta za vodosnabdevanje, iako su bili obavešteni o mogućnosti njihovog efikasnog prečišćavanja!

Budući da se za uklanjanje UOS iz sirovih voda najčešće, i sa najboljim efektima, koristi unapređena koagulacija, težište analize usmereno je na primenu ove metode. Prema opsežnim literaturnim podacima, ova faza prečišćavanja obezbeđuje uklanjanje UOS u opsegu od 30% do 50%, zavisno od sastava sirove vode, što je govori o ograničenju i ove metode za rešenje postavljenog projektnog zadatka.

Sa inovativnim rešenjima unapređene koagulacije: PCT/YU2001/000012 i PCT/YU2006/000017 (nacionalna prijava P-2005/0606), povećani su efekti uklanjanja UOS na 65-70%, odnosno 85-90%. Sa patentnom prijavom iz 2001. godine postignuta su unapređenja efekata uklanjanja POM i obezbeđenje standarda kvaliteta vode za piće na većem broju lokaliteta kod nas. Ovo je ustanovljeno brojnim laboratorijskim testovima, jartest, i kontrolom sastava sirove i prečišćene vode u više ovlašćenih laboratorija ZZZ Srbije. Testiranjem efikasnosti prve metode dokazano je obezbeđenje standarda kvaliteta vode za piće na lokalitetima Kopaonik, Divčibare, Lebane, dok se za podzemne vode sa visokim sadržajem POM, As i dr. (Zrenjanin, Kikinda i dr.) obezbeđenje standarda postiže tek sa novim metodom, P-2005/0606.

Relevantnost podataka dobijenih u laboratorijskim testovima potvrđena je na fizičkom modelu, uređaju za prečišćavanje vode za piće naselja Lebane, gde su dobijeni izuzetno visoki efekti uklanjanja mutnoće, boje, utroška KMnO4, gvožđa i mangana, uz visoko smanjenje potrošnje koagulanata i minimalan sadržaj Al u vodi za piće.

Unapređenjem koagulacije, definisano prijavom P-2005/0606, obezbeđeni su efekti uklanjanja POM i iznad 85% uklanjanja UOS, odnosno obezbeđenje standarda za utrošak KMnO4 ispod 8,00 mg/l, uz istovremeno uklanjanje As sa efikasnošću iznad 90%. Kod prečišćavanja vode jednog izvora na Rudniku sa koncentracijom As od 0,194 mg/l obezbeđen je standard kvaliteta vode za piće, odnosno prečišćavanje As > 95%.

Unapređenom koagulacijom, P-2005/0606, postižu se visoki efekti uklanjanja POM i As nezavisno od jonskog sastava, temperature vode i specifične uv-absorbanse, efikasnije od najsloženijih rešenja koja se danas mogu naći u stručnoj literaturi. Metod ne zahteva primenu O3 i AU kao ni RO, te nema produkcije BrO3 i gubitaka vode, a istovremeno je za nekoliko puta jeftiniji u investicijama i pogonskim troškovima.

Firma Alltech-Fermin a.d. Senta postavila je oštre uslove prečišćavanja sirove vode: obezbeđenje našeg standarda kvaliteta vode za piće i dodatnim zahtevom da ukupne rastvorne soli budu < 500 mg/l, a broj bakterija E-coli i Enterococci 0/250 ml.

Predavanje o prečišćavanju voda za piće bilo je vrlo dobro posećeno i ako se održalo tokom letnje 'mrtve' sezoneNa laboratorijskom modelu dokazano je efikasno prečišćavanje podzemne vode: ukupna mineralizacija = 268 mg/l, boja < 5, utrošak KMnO4 = 6,2 mg/l, As = 0,006 mg/l, Na = 90 mg/l, UOS = 1,94 mg/l, NN4 = 0,35 mg/l. Projektovano rešenje, definisano prijavom, P-2005/0606, jednostavno je: deo toka sirove vode (oko 50%) vodi se na jako kiseli katjonski menjač radi uklanjanja Na, nakon čega se meša sa ostalim tokom sirove vode. Takvoj mešavini se uz intenzivno mešanje dodaju koagulanti (neorganski polimer Al i SiO2), u definisanim uslovima vrši se koagulacija, a flok uklanja flotacijom i filtracijom; na filtru se uklanja zaostali NH4 i obezbeđuje standard od 0,1 mg/l. Ovako prečišćena voda se nakon toga vodi na selektivni jonski menjač na kome se uklanja B (obezbeđuje se standard < 0,3 mg/l), potom na uv-dezinfekciju i završno hlorisanje, čime se obezbeđuje zahtevani bakteriološki standard i standard za THM.

Sa ciljem ocene P-2005/0606 izvršeno je poređenje ove metode sa rešenjem tretmana podzemnih voda Sente, koje je nešto ranije prikazao Zavod za vodoprivredu iz Subotice. Zavod je bazirao rešenje na podacima pilot ispitivanja koja su izvršena na podzemnim vodama Kikinde. Rešenje (cilj je obezbeđenje EU standarda) ima sledeće faze: degazacija, predozonizacija, koagulacija, taloženje, filtracija (peščani filtri), glavna ozonizacija i filtracija na granulovanom AU. Rešenje ne uključuje uklanjanje Na i B jer je ocenjeno da bi se primenom RO enormno povećali i investiciona ulaganja i eksploatacioni troškovi. Prema iskazanom vrednostima rešenje je, po l/s, pet puta skuplje u investicijama i tri puta u pogonskim troškovima od P-2005/0606. Treba, još jednom, naglasiti da u ponuđenom rešenju nisu uklonjeni Na i B (za As nema dokaza), te da nije obezbeđen naš standard za boju i utrošak KMnO4. Budući da podzemna voda ima visok sadržaj Br-, sa ozonom će se generisati enormni sadržaji BrO3!

Značaj rešenja P-2005/0606 analiziran je i u odnosu na dokument ''Strategija vodosnabdevanja i zaštite voda u AP Vojvodini'', u kome se insistira na izmeni našeg Pravilnika i primeni EU standarda (povećanje dopuštenih sadržaja u vodi za piće - za boju četiri puta, a za utrošak KMnO4 dva puta). Treba imati u vidu da sve evropske zemlje nastoje da smanje, ili već imaju dva puta manje dopuštene vrednosti od okvirnih vrednosti koje su date EU standardom. Ovaj zahtev je u ''Strategiji...'' zasnovan na iskazu da se u Vojvodini ''zahtevaju mnogo složeniji tehnološki postupci prerade nego što je to slučaj u većini mesta''. Planiraju se dalja ispitivanja na pilot modelima sa O3, AU i sl., koja tokom 30 godina nisu dala validne rezultate.

Prečišćavanje vode i radnog prostora

Milana Milović

Komisija za permanentno usavršavanje prihvatila je predlog da se u okviru Programa permanentnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije održi predavanje na temu "Prečišćavanje podzemnih voda Severnog Banata sa obezbeđenjem standarda kvaliteta vode za piće - primer rešenje prečišćavanja podzemnih voda izvorišta Alltech-Fermin u Senti" Pomenuto predavanje održano je 16. juna 2009. godine u Beogradu, na kome je bilo prisutno 35 učesnika. Predavači su bili dr Mileta Perišić, diplomirani inženjer tehnologije, i Miroljub Gaon, diplomirani građevinski inženjer. Na predavanju su izneti opšti podaci o problematici prečišćavanja voda sa visokim sadržajima prirodne organske materije, amonijaka, natrijuma, arsena, bora... u svetskoj praksi. Zatim je prikazana metodologija rešavanja predmetne problematike: pilot ispitivanja i primenjena tehnologija na uglednim postrojenjima u svetu i dr. Cilj predavanja je bio upoznavanje zainteresovanih, ali i involviranih u problematiku vodosnabdevanja sa efektima prečišćavanja sirovih voda sa visokim sadržajima POM, As, Na, NN4, B i drugih supstanci, ali i primenom inovativnog rešenja, unapređene koagulacije, za šta autor ima registrovan patent (R-2005/0606), kao i upoznavanje prisutnih sa metodologijom ispitivanja na pilot modelima u svetskoj praksi i komparacija sa stanjem kod nas, sa akcentom na neutemeljena ispitivanja na pilot modelima. Kompletno predavanje dvojice autora donosimo u ovom broju "Glasnika". Druga letošnja akcija u okviru permanentnog usavršavanja bilo je predavanje arhitekte iz SAD Stanka Gakovića, dia, na temu "Reinterpretacija slobodnog plana", koje je održano u okviru IV Beogradske internacionalne nedelje arhitekture (BINA 09). Predavanje je održano 2. jula u Svečanoj sali opštine Vračar. Savremeni poslovni prostor u SAD zasnovan je na konceptu otvorenog plana. Radna mesta su opremljena sistemskim nameštajem i prostorno definisana lakim pregradama male visine za osnovnu privatnost, čime se obezbeđuje visok stepen produktivnosti, tako da se raspored nameštaja i opreme prilagođava novim zahtevima radnog procesa. Primena koncepta otvorenog plana treba da bude realizovana u skladu sa dužinom radnog vremena, radnim prostorom koji podstiče neposrednu komunikaciju i saradnju i dr. Ovom predavanju prisustvovalo je stotinak ljudi. Nakon letnje pauze, odnosno od septembra 2009. godine, nastaviće se realizacija predavanja iz Programa permanentnog usavršavanja o čemu će članovi Komore biti blagovremeno obavešteni putem sajta Komore www.ingkomora.rs i preko elektronske pošte.<<< Nazad na sadržaj