Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 16 >-Krupan plan - Minimalni uslovi se moraju ispoštovati
 
KRUPAN PLAN
Odštampaj
 
 

Minimalni uslovi se moraju ispoštovati
- Radoš O. Dragutinović -
 
U proteklom periodu Nadzorni odbor je održao 13 redovnih sednica, od kojih čak 12 u punom sastavu, a samo je jedna bila 'krnja' iz opravdanih razloga Nadzorni odbor Inženjerske komore Srbije postoji koliko i sama Komora, od 2003. godine. Trenutno je aktuelan treći saziv, izabran 8. maja 2008, a na osnovu Statuta IKS (član 24). Odbor ima tri člana predsednika i jednog člana bira Skupština Komore iz reda članova, a jednog člana imenuje nadležno ministarstvo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, u narodu poznato kao "Dulićevo ministarstvo". Dokumenti pokazuju da je sadašnji saziv izabran dan pre proslave 63. godišnjice Pobede nad fašizmom, a tog su ga trenutka sačinjavali Gligor Obrenović, diplomirani građevinski inženjer predsednik, prof. dr Titoslav Živanović, diplomirani mašinski inženjer član, dok je treći član bila arhitekta Snežana Čupić, preostala iz prethodnog saziva, koju je kao svog predstavnika imenovalo Ministarstvo za kapitalne investicije, tada domicilno Komorino ministarstvo. Konačan, današnji sastav Nadzornog odbora nastao je 11. novembra 2008, kada je novo domicilno Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja za svog predstavnika imenovalo Dragana Milentijevića, diplomiranog građevinskog inženjera, umesto Snežane Čupić. Tokom proteklih meseci u Komori su se dešavali važni događaji, a pre svega izbori ne samo za treći skupštinski saziv nego i za sve rukovodne funkcije, od predsednika Komore do predsednika podsekcija, ali i redovna godišnja ocenjivanja rada Komore, odnosno godišnje Skupštine, što je sve znatno angažovalo i Nadzorni odbor. To je i bio razlog da u ovom broju "Glasnika" porazgovaramo sa predsednikom Nadzornog odbora Gligorom Obrenovićem.

Prošlo je više od 16 meseci od kada ste na čelu ovog izuzetno značajnog organa Komore kakvi su utisci i kakva su iskustva, odnosno šta ste sve radili i čime ste se bavili?

U proteklom periodu Nadzorni odbor je održao 13 redovnih sednica, od kojih čak 12 u punom sastavu, a samo je jedna bila "krnja" zbog bolesti jednog člana. Sve odluke i zaključke Nadzorni odbor je donosio jednoglasno, bez izuzetaka. Naša važna obaveza je praćenje rada Upravnog odbora i mi smo je više nego ozbiljno shvatili, pa smo prisustvovali svim njegovim sednicama, uglavnom u punom sastavu. Naravno da nismo morali, ali smo hteli "iz prve ruke" da vidimo kako se radi u najvažnijem izvršnom telu naše organizacije. Uz to, prisustvovali smo i na nemalom broju sednica izvršnih odbora matičnih sekcija, dakako da vidimo i kako se radi na nešto nižim nivoima izvršnih organa Komore.

Nadzorni odbor je zadužen da nadgleda zakonitost rada Komore da li je bilo propusta, da li ste morali da intervenišete i u kojim slučajevima?

U svom radu Nadzorni odbor se u najvećoj meri usredsredio na praćenje i kontrolu sprovođenja Plana rada i Finansijskog plana, koje je usvojila Skupština i zadužila Upravni odbor da to sprovede. Nadzorni odbor, da bi vršio kontrolu finansijskog poslovanja Komore, nastoji da sistematski prati tokove novca u Komori, počev od pravilnog i pravovremenog sticanja prihoda do upravljanja finansijskim sredstvima. U tom smislu, kako prilikom periodične kontrole finansijskih izveštaja tako i prilikom redovnih kontakata sa Službom računovodstva, Nadzorni odbor je insistirao na poboljšanju izrade svih finansijskih izveštaja tako da budu svima razumljivi. Poslednji godišnji finansijski izveštaj je po uverenju Nadzornog odbora bio dovoljno jasan za svakog člana Skupštine. Pored kontrole ispravnosti sprovođenja Finansijskog plana, Nadzorni odbor nastoji da prati da li se uredno i ispravno vodi finansijska i knjigovodstvena dokumentacija u skladu sa propisima. U ovom delu, po našoj oceni, do sada nije bilo potrebe za angažovanjem ovlašćenih stručnih lica, odnosno institucija za kontrolu vođenja knjiga. Ovo potvrđuje i najviša ocena ovlašćenog revizora koji vrši kontrolu i ocenu završnog računa.

Priča se da vas, zbog insistiranja na žestokoj štednji, nemali broj članova Komore, mada znatno više oni iz rukovdnih struktura svih nivoa, već nazivaju "tvrdica", a oni duhovitiji Molijer, naravno zbog "Tartifa"?

Nadzorni odbor permanentno insistira na štednji. Svojim prisustvom na sednicama Upravnog odbora, Nadzorni odbor često sugeriše i usmerava na donošenje određenih odluka, bilo samoinicijativno ili na zahtev pojedinih članova Upravnog odbora, a sve u cilju ispravnog sprovođenja Plana rada i Finansijskog plana Komore. Za sada smo na sva upozorenja ili inicijative nailazili na razumevanje i prihvatanje Upravnog odbora i drugih organa Komore ili članova Sekretarijata.

Zašto Nadzorni odbor veliku, da ne kažemo najveću pažnju posvećuje izdavanju licenci?

Sva naša upozorenja i inicijative nailazili na razumevanje i prihvatanjeVeliku pažnju Nadzorni odbor, u poslednje vreme, polaže kontroli odobrenih i izdatih licenci. Naš zadatak nije i neizvodljivo je izvršiti kontrolu svih izdatih licenci, ali metodom slučajnih uzoraka permanentno se vrši kontrola. Zbog čega posvećujemo veliku pažnju ovom problemu? Pa, prosto jer smo uočili određene propuste prilikom pregleda zahteva od strane nekih komisija izvršnih odbora. Srećom, uočene greške su pojedinačni slučajevi i nisu sistemske. Uputili smo svim izvršnim odborima matičnih sekcija upozorenja da se Komisije za pregled zahteva strogo pridržavaju svih odredbi Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije, a za svaki konkretan slučaj gde je učinjen propust Nadzorni odbor je nalagao izvršnim odborima da otklone uočene greške i izveste o preduzetim merama. I ubuduće će Nadzorni odbor zahtevati da se svi uočeni pa i najmanji propusti otklone. Zakon je utvrdio, zaista, minimalne uslove za dobijanje licence. Pa ako su već minimalni, onda moraju biti apsolutno ispoštovani. Nadzorni odbor je sugerisao Upravnom odboru u više navrata da se što pre izvrše već započete dopune vrsta i opisa licenci i da u tom smislu donese celovitu Odluku o vrstama licenci. Kažem celovitu Odluku, celovitu za sada, a ona će biti dopunjavana novim vrstama licenci kako se bude ukazivala potreba za njima. Utvrđivanje vrsta licenci i njihovog "opisa", a zatim njihovo izdavanje, najodgovorniji je deo posla koji obavlja Komora, te svi organi i tela u Komori koji učestvuju u ovom radu to moraju da imaju na umu. Komora je do sada izdala nešto više od 34.000 licenci za više od 21.000 svojih članova, što znači da je pregledano više od 34.000 zahteva, formirano više od 34.000 predmeta. Svaki od ovih predmeta mora da sadrži kompletnu i ispravnu dokumentaciju na osnovu koje je izdata licenca.

Da li vas, Nadzorni odbor, obično članstvo, ali i stručna i rukovodna tela "zatrpavaju" zahtevima da intervenišete i spasete esnafsku imovinu i organizaciju?

Nisu svi koji su upućivali primedbe dobili pisane odgovore, ali nameravamo da u direktnom kontaktu otklonimo nastale nesporazumeNadzornom odboru su dostavljane određene primedbe na propuste u radu određenih organa ili tela Komore, popriličan je bio i broj pritužbi na rad i propuste Sekretarijata Komore. Sve dostavljene primedbe su razmatrane na sednicama Nadzornog odbora i proveravane upravo kod lica na koja se odnose. Nisu svi koji su upućivali primedbe dobili pisane odgovore, ali će Nadzorni odbor pozvati neke od članova Komore ili članova organa Komore koji su upućivali razne primedbe na jednu od svojih sednica i u direktnim kontaktima nastojati da otkloni nastale nesporazume. Na ovim sednicama bi trebalo da budu prisutni i oni na koje se primedbe odnose, kada je to moguće.

Jedan od najvećih izazova bili su skupštinski izbori, koji su morali i da se ponove. Sa kakvim ste "ožiljcima" izašli iz te prilično neprijatne situacije?

Ponovljeni skupštinski izbori imali su i loših i dobrih strana. Loša strana je što je moralo da dođe do ponavljanja izbora, odnosno što je došlo do pokušaja zloupotrebe glasačkog prava određenog broja članova Komore. Za mene kao "škrticu", kako ste čuli da me "kite" pojedina tela i članovi, ponovljeni izbori odneli su i nepredviđen iznos sredstava, para, da prosto kažem otišle su pare u loše i nepotrebne akcije, odnosno mogle su da budu znatno bolje i efikasnije utrošene. Dobra strana ponovljenih izbora je što je animiran velik broj članova Komore da uzme učešće u izborima, a najbitnije je to što je sačuvano dostojanstvo i ugled kako Skupštine, kao najvišeg organa Komore, tako i dostojanstvo i ugled svakog pojedinca člana Skupštine. Neprijatnosti koje su doživljavali članovi Nadzornog odbora prilikom ukazivanja na zloupotrebe prilikom glasanja su iza nas, te ih više ne treba spominjati.

Da li će netom usvojeni Zakon o planiranju i izgradnji uticati na promene Statuta Inženjerske komore Srbije, odnosno da li će morati da se komorski dokumenti, pre svega Statut, usaglašavaju sa novim zakonom?

Novousvojeni zakon o uređenju prostora i izgradnji, odnosno kako ga na samoj skupštinskoj sednici usvojiše pod nazivom Zakon o planiranju i izgradnji, tj. zadržaše mu dosadašnje ime, verujem i nadam se da će vrlo brzo biti u primeni. Upravni odbor, zajedno sa Pravnom službom Sekretarijata, moraće da odmah pristupi analizi svih odredbi Zakona koje se odnose na Inženjersku komoru Srbije, zatim polaganju stručnih ispita i izdavanju licenci, kako bismo u slučaju eventualne potrebe blagovremeno izvršili usaglašavanje naših akata i odluka sa novim zakonom. U svemu ovome Nadzorni odbor će biti aktivno prisutan.

U kom pravcu će raditi Nadzorni odbor u dolazećem periodu, odnosno imate li prioriteta i koji su?

U narednom periodu Nadzorni odbor će i dalje izvršavati obaveze određene Statutom. Svoju pažnju će posvetiti, pored do sada uobičajenih poslova, i radu izvršnih odbora matičnih sekcija. Ima ih četiri planera, urbanista, projektanata i izvođača radova, a mi ćemo se potruditi da ih sve ravnopravno pratimo i pomažemo, ako za tim bude potrebe. Čini nam se da malo duže traje uhodavanje u radu novoizabranih odbora, pa je tu potrebna i određena pomoć. U okviru rada dve najveće matične sekcije projektanata i izvođača radova, postoji i desetak podsekcija, koje takođe nećemo zaboraviti kao uostalom ni rad regionalnih kancelarija. Hoću još jednom da podvučem nećemo izostaviti ni jednu jedinu aktivnost koju nam je Statut IKS dao i naložio. A ono na čemu ćemo sigurno najviše insistirati jeste štednja, ali ni slučajno na štetu dobrih programa od interesa za šire članstvo.


<<< Nazad na sadržaj
 
10. jul 2020.