Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 15 >-Treća sednica skupštine - Izbori završeni, sledi ozbiljan i efikasan rad
 
TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE
Odštampaj
 
 

Izbori završeni, sledi ozbiljan i efikasan rad
- Radoš O. Dragutinović -
 
Treća sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije bila je posvećena, pre svega izborima za najviše izvršne organe Komore, matičnih sekcija i njihovih podsekcija, ali su na njoj donete odluke o visini članarine u 2009. godini i nadoknadi za izdavanje licenci, odnosno, utvrđivanju regionalnih centara, a izglasan je i Poslovnik o radu. Skupština IKS imala je ukupno 11 tačaka, sa podtačkama ukupno 15, od kojih je sedam "odrađeno" 24. aprila, a ostatak dve nedelje kasnije.

1Treća redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije počela je 24. aprila u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu, a završena 8. maja u Kongresnom centru hotela Prezident u Kovilovu

Pitanje koje se logično postavlja je - zašto se Treća Skupština "dogodila" u dva dela? Jedini razlog bio je nedostatak kvoruma - u sali je bilo 59 članova Skupštine, a ispred "četvorka" koja nije želela da se donese odluka, odnosno, da se izglasa Poslovnik o radu za koji se inače prozivkom izjasnilo 56 članova Skupštine IKS.

Posle herojske Druge redovne sednice Skupštine IKS koja je trajala više od deset sati i koja je održana u vreme velikog nevremena u Srbiji tih dana (20. februar), Treća redovna sednica održana je u znatno opuštenijoj atmosferi, pa je valjda zato i produžena na dva dana, mada je njeno ukupno trajanje bilo kraće od predhodne.

Treća sednica Skupštine Inženjerske komore SrbijeTrećoj sednici Skupštine (24. april) prisustvovalo je 79 članova i na samom početku, po već stvorenoj tradiciji, bilo je poteškoća sa prihvatanjem Dnevnog reda. Naime, na ponuđeni Dnevni red stigao je veliki broj predloga za njegovu izmenu i dopunu (da se neke tačke - skinu", a druge - uvrste), koje je Upravni odbor IKS analizirao i kao neosnovane i nepotrebne odbio da prihvati. Iako je Poslovnikom o radu Skupštine predviđeno da se o predloženim dopuna ne raspravlja, to nije smetalo jednom broju članova da, bez dobijanja reči od predsedavajućeg, "iz sale" iznose svoja mišljenja i stavove, zbog čega je izgubljeno mnogo vremena - niokočega.

Kada je, konačno, usvojen Dnevni red krenulo se sa donošenjem odluka, naravno, posle rasprave povodom svake tačke.

Prva odluka koju je donela Skupština bila je visina članarine za 2009. godinu. Prihvaćen je predlog da godišnja članarina bude 6.000 dinara, odnosno, da ostane na prošlogodišnjem nivou. Posle nevelike rasprave za ovakvu doluku je glasalo 64 člana Skupštine.

GlasanjeMeđutim, kod donošenja odluke o naknadi za izdavanje licenci, da i ona ostane na prošlogodišnjem nivou - 3.000 dinara, pozitivan glasački entuzijazam je opao, pa je "za" glasalo samo 52 člana Skupštine Komore. Treća tačka bila je donošenje odluke o obrazovanju regionalnih centara, na šta je obavezivao Statut donet na predhodnoj sednici.Trebalo je zapravo samo da se potvrde postojeći regionalni centri u Subotici, Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Čačku, Kraljevu, Nišu i Kosovskoj Mitrovici. Za predloženi raspored regionalnih centara glasalo je 63 člana Skupštine, ali moramo da kažemo da je Ana Popović iz Užica uložila veliki trud i napor ne bi li njen grad dobio to zvanje umesto nekog od suseda (Čačak, Kraljevo, Valjevo). Prvih sedam "beogradskih" tačaka

Pre nego što su krenuli izbori za izvršne organe predsednik Skupštine Milisav Damnjanović predložio je Izbornu komisiju (Đorđe Pavkov, predsednik, Dubravka Pavlović, Aleksandar Milanović, Milovan Glavonjić, Slobodan Cvetković i Zoran Banković) za koju je glasalo 72 člana Skupštine. Prvo su birani čelnici Upravnog odbora, predsednik i potpredsednik, a zatim po jedan član iz dve najveće matične sekcije - Projektanata i Izvođača radova. Za četiri "upražnjena" mesta u Upravnom odboru IKS bilo je devet kandidata.

Kandidati za predsednika Upravnog odbora bili su prof. dr Dragoslav Šumarac, dosadašnji predsednik, i Slobodan Ratković, diplomirani građevinski inženjer, zaposlen u Gemax-u i predsednik Saveza građevinskih inženjera i tehničara Srbije. Kandidaturu profesora Šumarca podržalo je 53,3, a Ratkovića 13,3 odsto članova Skupštine. Glasalo je 78 članova, zapravo toliko je izbrojano glasačkih listića. Ubedljivu većinu, 64 glasa, imao je dr Dragoslav Šumarac, čime je po drugi put izabran za predsednika Upravnog odbora, a time i za predsednika Komore. Kandidat Ratković dobio je 15 glasova.

Izborna komisijaKandidature za mesto potpredsednika Upravnog odbora istakli su Tatjana Đorđević, diplomirani građevinski inženjer, dosadašnji predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije Izvođača radova (IO MSIR) i Slobodan Pejković, diplomirani mašinski inženjer, član IO MS Projektanata. Mašinca Pejkovića podržalo je 16, a građevinku Đorđević 64 člana Skupštine. Od 78 prebrojanih glasačkih listića za Tatjanu Đorđević je glasao 56, a za Slobodana Pejkovića 20 članova, dok su dva listića bila nevažeća. Na taj način Tatjana Đorđević će u naredne četiri godine vršiti tešku i odgovornu dužnost - potpredsednika Upravnog odbora IKS, odnsono, biće "desna ruka" predsedniku Komore.

Samo kod izbora člana UO IKS iz redova Matične skecije Izvođača radova bilo je više od dva kandidata. Naime, kandidature su istakli dr Aleksandar Keković sa podrškom od 49, Petar Živanović - 17 i Dušan Lukić 16 članova Skupštine. Za predsednika IO MSIR izabran je dr Aleksandar Keković, profesor na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Nišu za koga je glasalo 46 članova Skupštine IKS.

Za izbor člana UO IKS iz redova Matične skecije Matične sekcije projektanata kandidovali su se dosadašnji "prvi čovek" IO MSP - Dejan Vasović, sa podrškom od 16 članova, i Radoslav Lekić koga je podržalo 60 članova Skupštine. Posle glasanja i prebrojavanja listića odnos je ostao, gotovo, nepromenjen - Vasović je dobio 17, a Lekić 59 glasova. Time je mr Radoslav Lekić, diplomirani građevinski inženjer iz Novog Sada postao član UO IKS iz redova najbrojnije Komorine matične sekcije koja ima više od 17.200 članova.

Sedma tačka Dnevnog reda bio je Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Inženjerske komore Srbije za 2008. godinu, koju je uradilo Preduzeće za reviziju, računovodstvo i finansijski konsalting "EuroAudi" iz Beograda. Nezavisni revizor je konstatovao da "finansijski izveštaj istinito i objektivno prikazuje položaj i obaveze Komore i njen poslovni rezultat", pa ga je Skupština usvojila velikom većinom glasova.

Ispred svečane sale Građevinskog fakulteta Kada je na red stiglo usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Inženjerske komore Srbije došlo je do nesporazuma, pre bi se reklo "kreativnog tumačenja" opštih društvenih zakona i propisa od strane "grupe dušebrižnika" za ispravan rad Komore. Najpre je primećeno da povodom narečenog Poslovnika... nije vođena javna rasprava na nivou Komore. Stručne službe i predsednik Komore objasnili su da je reč o dokumentu koji se tiče samo 120 članova Skupštine IKS i nije predviđena javna rasprava s obzirom na karakter dokumenta, pa se 56 članova izjasnilo za prihvatanje Poslovnika... (troje članova bilo uzdržano). Međutim, ispostavilo se da je u sali 59 članova Skupštine, što je za dva manje od kvoruma. Za to vreme četvoročlana grupa je bila ispred vrata i odbila da uđe u salu i omogući izglasavanje Poslovnika... Profesor Damnjanović, predsednik Skupštine, jedino je mogao objavi da se "rad Skupštine" prekida zbog nedostatka kvoruma.

Efikasno biranje i odlučivanje u Kovilovu

Nastavak Treće redovne sednice Skupštine IKS usledio je tačno dve nedelje kasnije - 8. maja, ali na novoj lokaciji - Kongresnom centru hotela "Prezident" u Sportskom centru "Kovilovo" nadomak Beograda. Sednici je prisustvovalo 64 člana Skupštine. Nastavak je započet - "završetkom" odnosno, pokušajem "grupe ispred vrata" da minira rad Skupštine. Naime, kada je Poslovnik stavljen na glasanje, sada tročlana grupa, napustila je salu i saopštila da je resornom ministarstvu uputila predstavku za poništavanje Statuta IKS, sa potpisom 20 članova Komore. S obzirom na to da kvorum nije bio ugrožen Skupština je sa 58 glasova za" i tri uzdržana konačno usvojila Poslovnik o radu Skupštine IKS. Sledeća tačka trebalo je da bude izbor članova izvršnih odbora matičnih sekcija, a odmah posle nje izbor predsednika podsekcija u dve najveće matične sekcije - projektanata i izvođača radova. Predsednik je predložio, a Skupština prihvatila,da se prvo izaberu predsednici podsekcija, budući da su oni "po funkciji" članovi izvršnih odbora tih matičnih sekcija.

U Matičnoj sekciji projektanata za predsednike podsekcija izabrani su: Bora Radusinović, inženjeri arhitekture, Miško Gunjača - građevinski inženjeri, Zoran Hadžić - elektrotehnički inženjeri, Zoran Stajić - mašinski inženjeri i Milan Samardžija - ostale tehničke struke.
U Matičnoj sekciji izvođača radova za predsednike podsekcija izabrani su: Ljubica Bošnjak - inženjeri arhitekture, Latinka Obradović - građevinski inženjeri, Vesna Ilić Milovanović - elektrotenički inženjeri, Veljko Malbašić - mašinski inženjeri i Novica Petrović - ostale tehničke struke.
A onda se prešlo na biranje izvršnih odbora matičnih sekcija i to ovim redom: planeri, urbanisti, projektanti i izvođači radova.

Delegati Skupštine Matična sekcija planera, sa 126 članova, ima Izvršni odbor od petoro članova u koji su izabrani - Aleksandar Vučićević, dr Dejan Đorđević, Snežana Pavlović, Saša Milijić i Mirjana Vašut. Na sednici IO MSP održanoj 13. maja za predsednika je izabran mr Aleksandar Vučićević, diplomirani prostorni planer iz Beograda.

Matična sekcija urbanista, sa 1.113 članova, ima Izvršni odbor od 11 članova u koji su izabrani - Silvija Kacenberg, Tihomir Obradović, Žaklina Gligorijević, Tijana Aksentijević Adamović, Zorica Čolović Subotić, Dragana Sinobad Petrović, Vesna Savić, Nataša Danilović Hristić, Milorad Miladinović, Jožef Čipa i Valentina Arambašić. Na sednici održanoj 18. maja za predsednika IO izabran je Milorad Miladinović.

Kovilovo Matična sekcija projektanata, sa 17.174 članova, ima Izvršni odbor od 15 članova u koji je direktno, na Skupštini izabarno 10, dok je 5 članova "po funkciji", a reč je o predsednicima podsekcija. Deset direktno izabranih članova IO MSP su: Branislav Banjac, Zorica Savičić, Nada Pavlović, Zorica Nestorović, Duško Milićević, Milan Petrović, Svetlana Bogdanović, Aleksandar Avramović, Saljahudin Muratović i Radivoje Stojanović i predhodno izabrani predsednici podesekcija - Bora Radusinović, Miško Gunjača, Zoran Hadžić, Zoran Stajić i Milan Samardžija.Na konstituitivnoj sednici IO MSP, održanoj 21. maja, za predsednika je izabran Aleksandar Avramović.

Novi saziv Upravnog odbora Komore Matična sekcija izvođača radova, sa 14.725 članova, ima Izvršni odbor od 15 članova (10 direktnih i pet po funkciji) u koji su direktno izabrani - Ana Krakovski Nađ, Miloš Medić, Jovo Smiljanić, Biserka Švarc, Jelena Bojović, Branko Radomirović, Boško Furtula, Zoran Zlatković, Dragan Živković i Zoran Krstić, dok petorku "po funkciji" čine: Ljubica Bošnjak, Latinka Obradović, Vesna Ilić Milovanović, Veljko Malbašić i Novica Petrović.Na konstituitivnoj sednici održanoj 19. maja za predsednika IO MSIR izabrana je Biserka Švarc, diplomirani mašinski inženjer iz Beograda..

Pretposlednja tačka u Kovilovu bila je donošenje odluke o ukidanju radnih tela Skupštine IKS, odnosno, komisija za propise, informisanje i predstavke i predloge. Pomenute tri komisije će nastaviti sa radom, ali sada kao stalna radna tela Upravnog odbora IKS.
Na kraju mora se konstatovati da je Skupština radila više nego efikasno, jer je sa radom počela nešto pre 11 sati, a sve tačke dnevnog reda bile su "prorađene" pre nego je "izbilo" 13 sati. Poslednja tačka Treće redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije bila je najslasnija. Naravno, reč je o svečanom ručku priređenom za sve koji su prisutvovali sednici Skupštine - koji su platili novoizabarni članovi Upravnog odbora Dragoslav Šumarac, Tatjana Đorđević, Radoslav Lekić i Aleksandar Keković. Peti deo troškova samoinicijativno se prihvatio da plati prof. dr Milisav Damnjanović, predsednik Skupštine IKS.

<<< Nazad na sadržaj
 
04. jul 2020.