:: Naslovna strana > Glasnik broj 14 >-Permanentno usavršavanje - Tokom četiri meseca šest predavanja
 
PERMANENTNO USAVRŠAVANJE
Odštampaj
 
 

Tokom četiri meseca šest predavanja
- Milana Milović -
 
Program permanentnog usavršavanja članova Komore za 2009. godinu podrazumeva da se predavanja i kursevi realizuju po oblastima, jednom ili dva puta godišnje (kao i u 2008.). Teme se odnose na oblast građevinarstva, ter-motehnike, energetske efikasnosti, gasne tehnike, protivpožarne zaštite, električnih instalacija - projektovanje, iz-vođenje i održavanje, prostorno planiranje, urbanizma i drugo. Takođe, predavanja koja su održana u 2008. godi-ni, a za koje je članstvo imalo najviše interesovanja, ponavljaju se ove godine, u Beogradu, ali i drugim regional-nim centrima. Od decembra 2008. godine do kraja marta 2009. godine, održano je šest predavanja u okviru Programa permanentnog usavršavanja.

Na isteku 2008. godine, tokom decembra, održana su dva predavanja, od kojih jedno u Nišu, a drugo u Beogradu. Predavanje na temu "Seizmički aspekt nadogradnje objekata", održano je 6. decembra u Beogradu, predavači su bili vanredni profesor BU dr Ratko Salatić, i mr Slavica Radovanović. Cilj predavanja bio je da se polaznici upo-znaju sa savremenim seizmološkim kvantifikacijama za potrebe seizmičkog proračuna,kao i sa definisanjem po-stupka proračuna za slučaj nadogradnje objekata. Prisustvovalo je 59 ljudi, koji su imali priliku da saznaju više o analizi izvedenih nadogradnji, zakonskoj i tehničkoj regulativi, principima nadogradnje, konstruktivnoj kvantifika-ciji, postupku proračuna, karakteristikama materijala, ojačanju konstruktivnih elemenata,i čuju komentar pravilni-ka. U ovom broju "Glasnika"objavljujemo kompletno predavanje.

Zbog velikog interesovanja u Nišu je, 10. decembar, održano predavanje na temu "Električne instalacije u javnim zgradama". Predavanju je prisustvovalo 33 učesnika, a predavači su bili Milovan Glavonjić, diplomirani inženjer elektrotehnike i Dragan Vićović, diplomirani inženjer elektrotehnike. Cilj predavanja je bio da se članstvo upozna sa elektropropisima za javne objekte, kako bi ih na pravi način primenjivali. Inače, isto predavanje je održano i u Beogradu, 11. juna, i imalo 87 učesnika.

Nakon zimske pauze, održana su četiri predavanja u Beogradu.

Predrag Jeremić, diplomirani građevinski inženjer, održao je 13. februara predavanje na temu "Model kontrole troškova za potrebe upravljanja projektima u građevinarstvu i stvaranje baze normativa za građevinske radove". Predavanju je prisustvovalo 70 učesnika. Cilj predavanja je bio da se pokrene razmišljanje o bazi normativa koja se već više decenija koristi u našoj zemlji, u smislu načina prikupljanja podataka (stvarnih učinaka), na osnovu kojih se formiraju normativi. Želja predavača je bila da slušaocima prenese iskustvo koje je stekao u kreiranju i ko-rišćenju ovog modela troškova. Imajući u vidu veliki odziv članova Komore, Komisija za permanentno usavršava-nje podržava inicijativu da se predavanje ponovi u narednom periodu.

1Na predavanjima održanim u Beogradu (četiri) i Nišu bilo je prisutno 264 polaznika


Predavanje na temu "Zelena arhitektura - uloga ekoloških materijala", održano je 23. februara, a predavač je bila Milica Miletić Šerbedžija, diplomirani inženjer arhitekture. Na predavanju razmatrala se uloga ekoloških materijala u realizaciji energetski efikasnih, ekoloških i bioklimatskih objekata, sa ciljem razvoja svesti o značaju primene ekoloških materijala, odgovornosti prema okruženju i prirodi uopšte. Ali i o razvoju svesti o uticaju materijala na zdravlje ljudi i globalnu održivost kao i upoznavanje sa ekološkim materijalima i mogućnostima njihove primne (razlike u odnosu na klasične materijale, raspoloživost, osobine, troškovi koji utiču na izbor materijala). Predavanju prisustvovao je 21 učesnik.

Goran Petrović i Darko Polić, diplomirani inženjeri arhitekture, održali su predavanje na temu "Primena Priručnika za urbani dizajn u praksi". Predavanje je održano 19. marta u Beogradu, a prisustvovalo mu je 21 učesnik. Cilj pre-davanja je bio mogućnost da se metodologija Priručnika primeni u procesima izrade planskih dokumenata ili kao osnova za izradu Lokalnih priručnika za urbani dizajn, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, zatim, uspo-stavljanje kontakta i umrežavanje arhitekata i urbanista, kao i promocija rezultata aktivnosti do sada podržanih od strane Inženjerske komore Srbije - same publikacije i internet bloga kao sredstva za razmenu znanja i iskustava na temu Priručnika i njegove upotrebe.

Predavanje na temu "Evropske direktive i standardi o opremi pod pritiskom", održano je 27. marta u Beogradu, a predavač je bila tročlana ekipa eksperata u koju su sačinjavali: profesor dr Aleksandar Petrović, dr Predrag Popo-vić i Nenad Mitrović, svi diplomirani mašinski inženjeri. Na predavanju je bilo izlaganja o direktivi, projektovanju, izgradnji, ispitivanju, standardima za ispitivanje i kontrolu opreme pod pritiskom. Cilj predavanja je bio da se učesnici upoznaju sa evropskom regulativom o opremi pod pritiskom, razlikama u odnosu na domaće zakonodav-stvo, strukturom direktive PED, ispitivanjem i kontrolisanjem opreme, obimom i sadržajem dokumentacije za opre-mu pod pritiskom. Predavanju je prisustvovalo 66 učesnika.

Pohađanje predavanja i kurseva za članove Komore je besplatno, a svi polaznici dobijaju odgovarajući štampan materijal i CD.

O mestu, datumu i terminu održavanja narednih predavanja i kurseva u okviru Programa permanentnog usavrša-vanja svi zainteresovani (članovi i ostali) se mogu blagovremeno obavstiti na sajtu Komore www.ingkomora.rs

Procitajte iz oblasti "Permanentno usavršavanje" i:
  • Seizmički aspekt nadogradnje objekata
  • <<< Nazad na sadržaj