:: Naslovna strana > Glasnik broj 14 >-Druga Sednica Skupštine - Decentralizacija obezbeđuje veći značaj regionalnih centara
 
DRUGA SEDNICA SKUPŠTINE
Odštampaj
 
 

Decentralizacija obezbeđuje veći značaj regionalnih centara
- Olga D.Damnjanović -
 
Javna rasprava o izmenama i dopunama Statuta Komore, koje je trebalo usvojiti na drugoj sednici Skupštine, intezivno je vodila Radna grupa Komore Upravni odbor Inženjerske komore Srbije, na sednici održanoj 6. februara 2009. godine, usvojio je Odluku po kojoj se omogućava prijem zahteva za licence, izdavanje licenci i izdavanje potvrda za članove Komore u regionalnim kancelarijama. Na taj način će se najdirektije ostvariti ideja o decentralizaciji Komore što je jedan od najvažnijih ciljeva za koji se zalaže rukovodstvo na čelu sa prof. dr Dragoslavom Šumarcem, a značajno će se uštedeti vreme i novac članova. U cilju promovisanja ove novine kao i prezentacije Plana i programa rada Inženjerske komore Srbije za 2009. godinu i Odluke o izmenama i dopunama Statuta, regionalni centri su tokom februara ove godine bili mesto održavanja niza sastanaka. Tim sastancima prisustvovalo je više od 150 članova Skupštine Inženjerske komore Srbije, predstavnika svih regionalnih odbora, kancelarija Komore, preduzeća, kao i ostalih uvaženih gostiju. Skupove su pozdravili predsednik Komore, dipl.građ.inž prof. dr Dragoslav Šumarac, potpredsednik UO Komore dipl.inž.el Milovan Glavonjić, predsednik IO MSIR i član Upravnog odbora Komore dipl. građ. inž Tatjana Đorđević i drugi. Prisutni su aktivno učestovali u diskusijama na brojne teme: Radna verzija Nacrta zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji, Plan i program rada Inženjerske komore Srbije za 2009. godinu, Nastavak razvoja Inženjerske komore Srbije na regionalnom novou, Izmene i dopune Statuta Inženjerske komore Srbije.

Radna verzija Nacrta zakona... Imajući u vidu da je 19. januara 2009. godine počela Javna rasprava o radnoj verziji Nacrta zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji, Inženjerska komora Srbije formirala je Radnu grupu, čiji je cilj bio da "pročešlja" Nacrt zakona kao i pristigle primedbe i predloge članova Komore. Na sastancima su razmatrane primedbe članova Komore na Nacrt zakona, a sve u cilju objedinjavanja i upućivanja istih Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

Plan i program... Prezentovani su prioriteti u radu Komore, kratkoročni i srednjoročni ciljevi u sledećim oblastima : rad na zakonodavnoj i normativnim aspektima, organizacija i funkcionisanje Komore, servisiranje potreba članova Komore, licenciranje, usavršavanje i unapređenje struke, međunarodna saradnja i saradnja sa komorama u okruženju, kao i učešće u projektima od javnog značaja. Prilikom prezentovanja Plana i programa rada Komore za 2009. godinu predsednik Inženjerske komore Srbije, prof. dr Dragoslav Šumarac izdvojio je najznačajnije aktivnosti Inženjerske komore Srbije u narednom periodu :

Saradnja sa nadležnim ministarstvom na izradi Zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji kao i izradi podzakonskih akata, utvrđivanje uslova za izdavanje radnih dozvola za strana lica koja rade u našoj zemlji, kao i pokretanje inicijative da za rad sudskih veštaka iz oblasti primene Zakona o planiranju i izgradnji bude neophodno posedovanje licence Komore.

Unapređivanje rada i tehničko opremanje regionalnih kancelarija, kao i regionalnih centara, a sve u cilju pružanja podrške radu regionalnih odbora i članstvu Komore.

Pokretanje projekta pod nazivom "Lepa Srbija", čime bi obezbedili besplatne projekte od strane Inženjerske komore Srbije za tipske porodične kuće brdsko-planinskog, šumadijskog i vojvođanskog tipa za sve građane Republike Srbije koji žive u ruralnom području. Cilj ovog projekta je očuvanje tradicionalnih vrednosti života na selu. Tom prilikom predsednik Komore prof dr. Dragoslav Šumarac istakao je da će projekti biti u skladu sa najsavremenijim principima projektovanja energetski efikasnih kuća.

Sprovođenje realizacije projekta "Osiguranje od profesionalne odgovornosti"; čime bi se svi licencirani inženjeri osigurali za štetu nastalu usled smrti, telesnih povreda i narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja imovine trećih lica, a koja nastaje kao neposredna posledica nepažnje, greške ili propusta u profesionalnim poslovima osiguranika.

Preispitivanje opisa i uslova objavljivanja postojećih licenci, kao i nastavak aktivnosti na dopuni opisa istih i utvrđivanja posebnih uslova za sticanje novih vrsta licenci.

Izmene i dopune... Prilikom prezentovanja ove tačke, prof. dr Dragoslav Šumarac izneo je kao osnovne razloge za donošenje izmena i dopuna Statuta Inženjerske komore Srbije neophodnost da se smanji neefikasnost Komore u procesu odlučivanja, učestalost izbornih procesa kao i nedovoljno definisane nadležnosti i odgovornosti. Po rečima predsednika Komore osnovna načela novog statuta su: Skupština Komore je najviši organ Komore; Izbori za organe i tela Komore održavaju se jednom u četiri godine; Predsednik Upravnog odbora je i predsednik Komore; Izvršne odbore Matičnih sekcija bira Skupština Komore izuzev predsednika podsekcija kod projektanata i izvođača radova; Bolja definisanost hijerarhije odlučivanja, nadležnosti i odgovornosti; Jačanje regionalnih centara. Izmene i dopune Statuta Inženjerske komore Srbije usvojene su na Drugoj redovnoj sednici Skupštine i objavljujemo ih u ovom broju.

Nastavak razvoja... Inženjerska komora Srbije nastavlja jačanje na regionalnom nivou i "spuštanje" određenih nadležnosti Sekretarijata Komore na regionalne kancelarije. Naime, radi se o tome da će članovi Komore biti u mogućnosti da podnesu zahtev za izdavanje licenci i pečata, kao i da ih podignu u svim regionalnim kancelarijama Komore. Takođe, predsednik Komore najavio je da će svi tehnički sekretari regionalnih kancelarija koji su do sada bili zaposleni na određeno vreme preći u stalni radni odnos. Po rečima predsednika Komora će raditi na tehničkom opremanju regionalnih kancelarija, a sve u cilju što kvalitetnijeg pružanja podrške radu regionalnih odbora i članstvu Komore. Prezentacija pomenutih tema i planova održana je u svim regionalnim centrima počev od Kragujevca, Valjeva, Čačka, Kraljeva, Subotice do Novog Sada i Niša.

Regionalna kancelarija Kragujevac

U Svečanoj sali Regionalne privredne komore organizovan je 25. decembra 2008. "prvi u nizu" regionalnih sastanaka. Sastanak je otvorila i prisutne pozdravila predsednik RO podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera MSP Kragujevac, Jelena Bojović i, predsednik RO podsekcije diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka MSIR Kragujevac, Stanko Božilović. Pored Predsednika Komore sastanku su prisustvovali i predstavnici Službe za informatičku podršku IKS - Miša Angeleski i Olga Damnjanović. Prisutni su podržali ideju projekta "Lepa Srbija" kao idealno rešenje da se obezbedi besplatan projekat tipskih kuća, za sve zainteresovane, a koji će ispratiti najsavremenije principe projektovanja energetski efikasnih kuća. Takođe su davali sugestije na Nacrt zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji.

Regionalna kancelarija Valjevo

Sastanak je održan u sali zgrade opštine Valjevo 5. februara 2009. godine. Skup je izuzetno medijski propraćen od strane lokalnih sredstava informisanja. U ime domaćina sasatanak je otvorio, predsednik Podsekcije diplomiranih inženjera građevine MSP Valjevo i član Skupštine IKS Milan Petrović. Predsednik opštine Valjevo, Zoran Jakovljević, dipl. građ. inž, istaknuti član Inženjerske komore Srbije, takođe, je pozdravio prisutne, naglasivši veliku važnost ovakvih sastanaka koji doprinose boljem umrežavanju i upoznavanju lokalnih samouprava sa aktivnostima IKS. Sastanak je protekao u dobrom raspoloženju i kreativnoj atmosferi. Mnogo ideja je pokrenuto po pitanju radne verzije Nacrta zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji i započeti su prvi koraci ka ostvarivanju istih. Sastanak je omogućio i produbljivanje već postojeće saradnje među predstavnicima rukovodstva Komore i čelnika opštine Valjevo. Sastanku su prisustvovali i član Skupštine Komore, Vladeta Mitrović, a ispred sekretarijata Komore Katarina Đoković i Olga Damnjanović.

Regionalna kancelarija Čačak

...tokom januara i februara, koja je tokom tri nedelje obišla sve regionalne kancelarije Sastanak je održan u zgradi čačanske Elektrodistribucije, 12. februara 2009. godine, a i pored veoma lošeg vremena, pristvovao mu je veliki broj članova RO Čačak i Skupštine Komore iz tog regiona. Sastanak je izuzetno dobro medijski propraćen od strane vodećih medijskih kuća iz Čačka i okoline. Skup je otvorila i pozdravila predsednik RO Podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike MSP Čačak i član Skupštine IKS, Svetlana Bogdanović Nakon uvodnog izlaganja reč su uzeli čelnici Komore predsednik Dragoslav Šumarac, i potpredsednik UO IKS, Milovan Glavonjić koji je prezentirao ideje i stavove vezane za uvođenje licenci za procenu uticaja objekata na zaštitu životne sredine i licenci za investitore pojedince. Posebno se osvrnuo na usklađivanja nacionalnih sa standardima EU, na kome zajednički rade IKS i Zavod za standardizaciju Srbije.
Regionalna kancelarija Kraljevo

...i na 'licu mesta' razgovarala o globalnim i lokalnim problemima u radu najveće inženjerske asocijacije - Inženjerske komore SrbijeSkup je održan u sali zgrade Regionalne privredne komore uz prisustvo medijskih kuća Kraljeva. Pored članova RO Kraljevo i Skupštine Komore prisustvovali su i ugledni preduzetnici grada na Ibru, počev od čelnika firme Valve Profil, Amiga, Mašinac, KDS, Tehnoprofil, Energetra, Tehnomag, Tehnooprema i predstavnici Odeljenja za urbanizam i Direkcije za izgradnju i planiranje Kraljeva. Nakon uvodne reči, predsednika RO Podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture MSP Kraljevo i člana Skupštine IKS, Aleksandra Avramovića prisutnima se obratio predsednik Komore, Dragoslav Šumarac uz kraću video prezentaciju kojom je predstavio Plan i program rada Komore, Statut, Nacrt zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji i druge aktivnosti. Usledila je rasprava na ponuđeni predlog Nacrta zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji u kojoj su učestvovali Aleksandar Avramović, Saljahudin Muratović, Radojko Roglić i Rodoljub Šarac, članovi Skupštine Komore. Oni su na osnovu prakse i dugogodišnjeg iskustva prezentovali svoje stavove, odnosno predložili brojna poboljšanja na ponuđeni Nacrt zakona... od strane Ministarstva za životnu sredinu, prostorno plainaranje i izgradnju. Regionalna kancelarija Subotica Prilikom posete čelnih ljudi Inženjerske komore Srbije regionalnoj kancelariji Subotica, 13. februara, održan je sastanak koji je otvorio predsednik RO Podsekcije diplomiranih inženjera građevine MSIR Subotice,Laza Vukobrat. Posle toga prisutnima se obratio predsednik IKS, Dragoslav Šumarac i kroz kraću prezentaciju predstavio Plan i program Komore za 2009. godinu. Posebno je naglasio da je poslednje tehničko opremanje regionalnih kancelarija obezbedilo neposrednu i kvalitetniju tehničku podršku svim programima koje sprovode regionalni odbori. Potpredsednik Komore, Milovan Glavonjić je prisutne informisao o radu drugih regionalnih odbora, o aktivnostima koje su sprovedene i onima koje tek predstoje.

Regionalna kancelarija Novi Sad

Regionalna kancelarija Novi Sad održala je dva skupa u periodu decembar 2008. - februar 2009. godine. Prvi je bio 23. decembra (Žuta sala Elektrovojvodine) kada su u Novi Sad došli predstavnici svih osam regonalnih kancelarija. Skup je otvorio predsednik organizacionog odbora dipl.inž.maš, Stojan Galić i dao reč potpredsedniku Skupštine IKS Milanu Kasalici koji je pozdravio prisutne i zaželeo im uspešan rad. Skupu se obratila i Pokrajinski sekretar za urbanizam i graditeljstvo i ugledni član Komore, Dušanka Sremački. Potom je usledio izlaganje predsednika Inženjerske komore Srbije, Dragoslava Šumarca o aktuelnom stanju u organizaciji kojoj je na čelu. Predsednik je iskoristio priliku da finansijskom direktoru Elektrovojvodine, Nedeljku Rebiću uruči priznanje i zahvalnicu Inženjerske komore Srbije za dosadašnju uspešnu saradnju ove dve organizacije.

1Radna grupa Komore, u kojoj su bili članovi Skupštine, Upravnog odbora i Cekretarijata, krajem prošle i početkom ove godine, održala sastanke i skupove u svih osam regionalnih centara na kojima se razgovaralo o najaktuelnijim temama iz rada IKS

Za taj izuzetan skup organizator je pripremo i dva predavanja. Prvo je održala dr Nada Plavša sa Naučnog instituta za veterinarstvo Novog Sada, a tema je bila "Evropski propisi u uklanjanju rizičnih organiskih materijala". Predavanje je imalo za cilj da upozna stručnu javnost sa potrebom i mogućnostima bezbedne prerade opasnog organskog otpada spaljivanjem, prema važećim propisima Srbije i EU. Drugo predavanje održao je profesor Aleksandar Jovović sa temom "Tehnički aspekti procene uticaja na životnu sredinu" u kome je opisao kompletan postupak izrade neophodnih elaborata procene uticaja na životnu sredinu u skladu sa postojećim zakonima Srbije i regulativama Evropske Unije. Drugi skup u toj Regionalnoj kancelariji održan je 13. februara 2009. godine na Fakultetu tehničkih nauka. Otvorio ga je predsednik RO Podsekcije diplomiranih inženjera građevine MSP Novi Sad, Radoslav Lekić a nakon njega pozdravni govor održao je, prodekan za investicije i saradnju sa privredom Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, prof. dr Srđan Kolakov. Učesnike skupa pozdravio je i predsednik Komore, Dragoslav Šumarac i uz video prezentaciju predstavio Plan i program rada Komore za 2009. godinu, izmene i dopune Statuta IKS, Nacrt zakon o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji, ali je govorio i o drugim aktuelnim akcijama i aktivnostima Komore. Predednik je posebno istakao značaj regionalnih kancelarija i sekretara koji ih vode. Prisutni su uz odobravanje pozdravili najavljene novine i složili se da je neophodna veća efikasnost u radu svih regionalnih kancelarija. Novosadskom sasatanku prisustvovao je i potpredsednik Komore, Milovan Glavonjić.

Regionalna kancelarija Niš

Sastanak je održan 14. februara 2009. godine u prostorijama Regionalne kancelarije koja se nalazi u zdanju Saveza inženjersko tehničkih organizacija Niša. Skup je otvorio predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije,Milisav Damnjanović. Nakon toga prisutnima se obratila predsednik Izvršnog odbora MSIR i član Upravnog odbora Komore,Tatjana Đorđević. Prezentirala je Plan i program rada Komore za 2009. godinu, kao i izmene i dolune Statuta IKS.

Regionalna kancelarija Novi Sad održala je dva skupa u periodu decembar 2008. - februar 2009. godine. Prvi je bio 23. decembra (Žuta sala Elektrovojvodine) kada su u Novi Sad došli predstavnici svih osam regonalnih kancelarija. Skup je otvorio predsednik organizacionog odbora dipl.inž.maš, Stojan Galić i dao reč potpredsedniku Skupštine IKS Milanu Kasalici koji je pozdravio prisutne i zaželeo im uspešan rad. Skupu se obratila i Pokrajinski sekretar za urbanizam i graditeljstvo i ugledni član Komore, Dušanka Sremački. Potom je usledio izlaganje predsednika Inženjerske komore Srbije, Dragoslava Šumarca o aktuelnom stanju u organizaciji kojoj je na čelu. Predsednik je iskoristio priliku da finansijskom direktoru Elektrovojvodine, Nedeljku Rebiću uruči priznanje i zahvalnicu Inženjerske komore Srbije za dosadašnju uspešnu saradnju ove dve organizacije.

Zahvalnica svim direktnim i indirektnim učesnicima

Radna grupa Inženjerske komore Srbije koja je krajem prošle i početkom ove godine obišla sve regionalne kancelarije, a sačinjavali su je predstavnici Skupštine, Upravnog odbora i Sekretarijata zahvaljuje svim učesnicima sastanaka za radnu, otvorenu i prijatnu atmosferu u kojoj su protekli svi sastanci i razgovori, kao i za precizno sprovođenje plana svih poseta. Posebnu zahvalnost upućujemo čelnicima opština i uglednim privrednicima, članovima Komore koji su prisustvovali sastancima i posebno brojnim medijskim kućama koje su pratile sve sastanke i o njima izvešatavale lokalnu i širu javnost, najpre 21.500 inženjera učlanjenih u Komoru.


Procitajte iz oblasti "Druga sednica Skupštine" i:
  • Maratonska rasprava - odličan rezultat
  • <<< Nazad na sadržaj