Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 13 >-Krupan plan - Maksimalno, profesionalno i brzo rešavanje sporova
 
KRUPAN PLAN
Odštampaj
 
Miroljub Gaon, predsednik Suda časti Inženjerske Komore Srbije

Maksimalno, profesionalno i brzo rešavanje sporova
- Slobodan Jovanović -
 
Miroljub Gaon, Predsednik Suda časti Inženjerske komore srbije Kako se to radi u Sudu časti Inženjerske komore Srbije razgovarali smo sa diplomiranim inženjerom građevinarstva Miroljubom Gaonom, predsednikom, koji u drugom mandatu obavlja tu funkciju, u skladu sa zakonskim propisima i Statutom Inženjerske komore Srbije.


Da li Sud časti može i koliko da uređuje i unapređuje uslove rada i organizuje zaštitu rada članova Inženjerske Komore Srbije?

Sud časti može da sugeriše da naši članovi, poštujući struku, primenjuju sve ono što je potrebno da bi njihovo delovanje bilo u skladu sa zakonskim propisima i strukovnim normativima i da ispunjavaju svoje obaveze koje iz svih tih poslova proističu. To znači da je potrebno da se pridržavaju planova, normativa i svega onog što zahteva rad na gradilištu, odnosno, na objektima. To bi značilo da gradilišta budu potpuno bezbedena, kako za one koji rade na njima, tako i za neposredno okruženje. Zapravo, da sve što se radi na njima bude po zakonskim propisima i normama koje su propisane za određene radove. Nije preporučljivo da se u okviru Suda časti formira takvo telo koje će da uređuje i unapređuje uslove rada i organizuje zaštitu rada. To je delokrug rada drugih resora, a mi imamo svoje nadležnosti koje nisu tako male. Za Sud časti posebno je bitno da svoje obaveze, svoje zadatke, rešava brzo i korektno, a da sve ono što nije u njegovoj nadležnosti ostavi da rešavaju oni koji su za to nadležni. Kaznena politika nije takva, da bi preplašila odnosno odgovorila nekog da ne poštuje pravila profesije i struke

Kako Sud časti radi kao institucija za razrešavanje sukoba interesa i prava članova Inženjerske Komore Srbije i da li je do sada nešto preduzeo u odnosu na urušavanje zgrada u Beogradu, na Vračaru?

Nije u daležnosti Suda časti da rešava probleme vezane za sukob interesa ili nadležnosti. To radi država, odnosno, nadležne insistucije vlasti, naravno, i članovi Inženjerske komore Srbije, ako se nađu u takvoj situaciji. To rade na osnovu svojih uzansi i stavova, zapravo rade kako zakon zahteva. Sa druge strane Sud časti IKS nikako ne želi da postane, tako da kažem, neki sud pravde. Mi rešavamo određene probleme koji se dešavaju u našoj struci i do sada smo bili veoma efikasni i pored mnogih smetnji. Na primer, urušavanje nekoliko kuća na Vračaru (u Čuburskoj ulici), veoma je snažno pokrenulo javno mnjenje, ali sve to što se govorilo i pisalo nije uticalo na naš rad u Sudu časti. Mi smo brzo na sve reagovali, bez ikakvog pritiska, po zahtevima koji su nužni za razumevanje nekih činjenica i da bi se očuvalo jedinstvo uslova za neometan rad profesije. Tada smo lancu učesnika u ovom poslu, posle detalnjih razmatranja svih činioca koji su doveli do tog udesa, oduzeli licence, što nam zakon nalaže i omogućava. Nažalost ponovo imamo slične slučajeve i to upravo u Beogradu, pa će i akteri tih događaja biti pred Sudom časti IKS.

1Sud časti, oformljen je u Inženjerskoj komori Sribije na osnovama uobičajenim pri staleškim organizacijama za raspravljanje i kažnjavanje nelojalnih postupaka učinjenih od strane članova, odnosno, zbog nepoštovanja profesionalnih pravila struke. U pojedinim zemljama postoje sudovi časti u advokatskim, lekarskim, studentskim i drugim organizacijama, zatim u vojsci, pri berzama i u drugim esnafskim i profesionalnim udruženjima. Kod nas postoje sudovi časti pri privrednim komorama koji odlučuju o povredama dobrih poslovnih običaja koje izvrše pojedine privredne organizacije ili pojedinci učlanjeni u neku od postojećih strukovnih komora lekari, advokati,.Koliko je Sud časti, kao organ koji poseduje vlast u okviru komorske strukture, učinio da se odgovorni za neprofesionalno ponašanje sankcionišu i da li svoja rešenja sukoba ukoliko su takvog stepena krivice, prosleđuje organima vlasti?

Sud časti ne može da utiče na članstvo koje je autonomno. Mi nemamo izvršnu vlast. Sud časti je samo instanca u Inženjerskoj Komori Srbije koja je tu kako bi zaštitila struku. Mi nismo u stanju da sankcionišemo firme, niti želimo tako nešto da radimo. Uostalom, mi smo esnafska institucija, komora pojedinaca, a ne firmi, tako da mi nemamo tu ulogu, niti je ona u našem slučaju poželjna. Smatram da nikako ne bi bilo dobro da uđemo u takav proces jer Sud časti nije izvršna vlast. U stvarnosti, odnosno, praksi koja je za nama dešavaju se sasvim obrnute stvari. Naime, nama se obraćaju inspekcijske službe opština i gradova i tu dolazi do određene saradnje i početka istraživanja uzroka za određene poslove koji su urađeni onako kako nije profesionalno.


U novom klasnom društvu u kome smo sada, uspostavljaju se i nova pravila ponašanja, S obzirom da je stiglo oko šest hiljada glasačkih listića, za mene je to potvrda da članstvo želi da bude pitano i to radi na direktan načinpravne norme i obaveze za sve članove IKS. Da li bi Komora trebalo da štiti privatnu i (još uvek postojeću) društvenu svojinu, a Sud časti da reguliše odnose privatnog interesa i uticaja bogatih i jakih na društvene odnose unutar IKS?

Kao što sam već naglasio sama institucija Inženjerske komore Srbije, kao i Sud časti ne mogu da utiču na određena ponašanja koja izlaze iz pravila kao i na norme koje su obaveza za sve članove Inženjerske komore Srbije. Naša ruka se pruža samo do svakog, ponaosob, člana Inženjerske komore. Nije naša dužnost da regulišemo odnose koje ste napomenuli, ali mi se bez obzira na sve to trudimo da budemo što efikasniji i da što kvalitetnije i brže rešavamo sporove. U tome u priličnoj meri i uspevamo.


Šta bi trebalo učiniti da Sud časti još efikasnije radi?

Da bi Sud časti bio još efikasniji trebalo bi da se precizira red po kome se vodi parnica i da se pravne uzanse, ali i tradicija, što bismo rekli običaji čuvaju. S obzirom da uvek nije tako, ne retko sve prelazi u neku drugu dimenziju. Tužilac bi morao da bude efikasniji, što nije uvek slučaj, i to iz najobjektivnijih razloga, jer pokušava da predmet dovede do faze u kojoj će sve biti kristalno jasno. Ponekad to nije moguće ili je potrebno mnogo vremena da se tako nešto uradi. A bez takvog delovanja, da slučaj bude kristalno jasan, Sud časti ne može da bude efikasniji nego što jeste. Sa druge strane, kaznena politika nije takva, tako da kažem, koja bi "preplašila", koja bi odgovorila onog koji nije sklon da poštuje pravila profesije i struke. Jednostavno, nemamo tu mogućnost da, u pravom smislu te reči, kažnjavamo, osim da ime i prezime ili naziv firme prekršioca objavimo u listu Inženjerske komore Srbije "Glasniku".


Sudska funkcija je oblik vršenja vlasti, u ovom slučaju u IKS. Koliko je Sud časti organ vlasti u odnosu na članove IKS i šta po Vašem mišljenju, treba uaraditi da efikasnije deluje?

To je dosta kompleksno pitanje, s obzirom na sastav članova Sudskog veća, jer su svi iz inženjerskih struka. Samim tim imamo i puno problema i veoma teško možemo da sastavimo Sudsko veće koje je kompentento da rešava određene predmete, s obzirom na to da je najviše predmeta iz oblasti građevinarstva i arhitekture. Interesantno, ali i istinito, iz drugih oblasti gotovo i nemamo sporova koje bi trebalo da rešavamo. Kada bi bli u mogućnosti da sastavljamo sudsko veće isključivo od stručnjaka i poznavalaca određene oblasti mislim da bismo bili mnogo efikasniji, pošto bi upravo ti stručnjaci, iz određenih oblasti, rešavali ono što dobro poznaju i čime se bave.


Kako Sud časti rešava sporove i uspostavlja korektan odnos između članova IKS, koji su bili poremećeni? Da li ste imali "priliku" da rešavate slučajeve nepouzdanih investitora?

Mi to ne radimo. Mi nismo organ koji analizira, već onaj koji deluje. Mi nismo zaduženi za tu vrstu odnosa, makar se radilo i o našim članovima, jer mi možemo da reagujemo samo u slučajevima gde je povređena struka. To sa nepouzdanim invetitorima je u nadležnosti drugih družavnih institucija, mislim na policiju i inspekciju. Međutim, ono što je za mene interesantno, ali i indikativno, to je da članovi Komore najčešće izbegavaju da podnesu predstavke prijave za nesavestan rad svojih kolega. Verovatno im se čini da nije lepo, ni pristojno, "tužakati" kolegu. Naravno, da je to pogrešan pristup koji direktno vodi u ruiniranje profesije, jer nepoštovanje profesionalnih pravila, direktno urušava i struku i strukovnu organizaciju kakva je Inženjerska komora Srbije.


Kojim putem utvrđujete najvažnije činjenice u nekom sporu i da li svaki spor može da se podvede pod zakonsku normu, odnosno, da se norma primeni na nepristrasan način?

To utvrđuje tužilac i on je taj koji kroz razgovor sa našim članom, protiv kojeg je podneta prijava , dolazi do određenih saznanja o predmetu koji je pred njim. Sve to podnosi veću Suda časti i to je ono što omogućava da se sve obavlja po zakonskim normama. Sve činjenice se nepristrasno razmatraju kako bi se došlo do kvalitetnih, to jest, objektivnih odluka o određenim sporovima. Inače, nije nam cilj da nekog proglasimo krivim. Sud časti, kao institucija, postoji da bi štitio interese struke i kolega.


Sud i pravo idu zajedno, ali Sud časti nije samo instrument prava IKS, jer ceni i meri odnose među sukobljenim članovima i meri stvarno pravo. Kako je reagovao u odnosu na izbore koji se sprovode za Skupštinu i na neke nepravilnosti koje su se pojavile?

Sva pitanja oko mogućih sporova upućuju se tužiocu, a što se tiče izbora za Skupštinu Inženjerske komore Srbije, koji su nedavno sprovedeni, sve je bilo urađeno najčistije i najkvalitetnije moguće. Naime, blizu 6.000 članova Komore učestvovalo je u izbornom procesu, odnosno, svaki treći je glasao, što je fantastičan pomak napred, pošto je na predhodnim izborima bilo manje od 2.000 birača. Ja kao predsednik Suda časti nisam mogao da se kandidujem, ali sam izbore pratio sa druge strane kao predsednik Jedinstvene izborne komisije koja je najregularnije moguće, sprovela zakonski postupak, tako da ni jedne prijave oko eventualnih mahinacija i grešaka nije bilo. U odnosu na ranije učinjene nepravilnosti, ovi izbori su pokazali najviši profesionalni odnos kako članova Komisije, tako i svih članova Komore. O onome što se ranije dešavalo ne bih želeo ni da giovorim, ali kada već insistirate, taj ceo postupak nije bio regularan, mislim na letošnje izbore, kada se elektronski glasalo. Na ovim novim izborima svako ko je gledao listiće, naravno da je reč o članovima Jedinstvene izborne komisije, stavljao je svoj pečat i to je bio način da dođemo do pravog, regularnog izbora svih 120 članova Skupštine Inženjerske komore Srbije.


Da li Sud časti primenjuje u nekim sporovima pisane zakone i izriče pravnu zaštitu i do kog stepena to ide?

Ne, apsolutno ne. Mi koristimo Zakon o planiranju i izgradnji i on je za nas najrelevantniji. Izricanje pravne zaštite i ostalo što ste napomenuli, nije u duhu Inženjerske komore Srbije. Ipak, mi se trudimo da u sav taj posao uvedemo i neke nove stvari, koje do sada nisu važile. Na primer, pripremam i uskoro ću dati predlog da prijavljeni slučajevi ne mogu da zastarevaju, već da Sud časti, ama baš svaki, mora da dovede do kraja, bez obzira koliko je vremena proteklo od nastanka spora. To nije samo moje, već mišljenje i drugih kolega da slučajevi ne mogu da zastare i morju, kad tad da se pred Sudom časti razreše..


Sud kao takav predstavlja podsistem u jedinstvenoj vlasti . Koliko je Sud časti samostalan u radu u okviru Ko-more?

Sud časti Inženjerske komore Srbije potpuno je samostalan u radu. Niko se ne meša u naš rad i ne pokušava da utiče na ono što radimo, znajući da bi tako nešto moglo da izazove potpuno suprotan efekat. Sudije i svi koji učestvuju u radu Suda časti imaju autonomiju do trenutka u kom sudsko veće ne okonča proces, a zatim završnu reč daje Upravni odbor. To je u najkraćem o ovom veoma važnom i za mnoge škakljivom pitanju. Kod nas se tako radi .


Koliko ste uspešni u zaštiti i koliko ste siguran oslonac članova IKS. Dajte nam podatke o radu u ovoj godini?

Mi nepristrasno štitimo naše članove, ponajviše od nesavesnih. Zagovornik sam da dođemo do mogućnosti da Sud časti kažnjava i nesavesne projektante, jer su do sada uvek "u prvom planu" bili izvođači radova. Mi smo ove godine imali ukupno 10 slučajeva koji su došli pred Sud časti. Ali zbog nekih pomeranja u datumima, došlo je do odlaganja naših sednica, pa ćemo neka od ročišta da prebacimo u 2009. godinu. Naime, konstituitivna sednica trećeg saziva Skupštine IKS zakazana je za 3. decembar, baš kada smo planirali naša ročišta. To ćemo uraditi u januaru, a prethodno ćemo analizirati sve preostale slučajeve/prijave. Verujem da ćemo već tada imati najmanje četiri podignute optužnice. Moram i to da kažem da trenutno imamo velike probleme u administraciji Suda časti. Radi se o kadrovskim problemima ,jer nemamo dovoljno pravnika. O tome ćemo da razgovaramo sa Predsednikom Komore kako bi te naše probleme rešili i ubuduće efikasnije radili. Na kraju bih želeo da kažem da su sve sudije koje su prošle kroz Sud časti i koje su u sastavu sudija, pokazale visoko moralne i ljudske kvalitete. Isto toliko, pa i malo više, očekujem i od troje novoizabranih sudija.

<<< Nazad na sadržaj
 
08. jul 2020.