Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 12 >-Regionalne Kancelarije - Aktuelne teme dovode veliki broj učesnika
 
REGIONALNE KANCELARIJE
Odštampaj
 
Aktuelne teme dovode veliki broj učesnika
- Vera Bubonja -
 
Predavanje 'Interakcija između Eurocode 7 – geotehničko projektovanje, i Eurocode 8 – projektovanje seizmički otpornih temelja' Regionalni odbor BEOGRAD
U organizaciji regionalnih odbora podsekcije diplomiranih inženjera građevine i Srpskog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, održano je, 9. juna, predavanje Interakcija između Eurocode 7 - geotehničko projektovanje, i Eurocode 8 - projektovanje seizmički otpornih temelja. Predavač je bio gost iz Portugala, prof. dr Pe-dro Seko e Pinto (Pedro Seco e Pinto), predsednik Međunarodnog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjer-stvo. U sali Privredne komore Beograd, pred oko 40 prisutnih, ostvaren je cilj predavanja: informisanost članova Komore o najnovijim trendovima i evropskim normama i direktivama iz oblasti građevinskog projektovanja.

Regionalna kancelarija NOVI SAD

Regionalni odbor podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera bio je organizator predavanja Metode na-knadnog ispitivanja kvaliteta betona koje je održano 3. juna u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka. Predavači su bili dr Vlastimir Radonjanin, dr Mirjana Malešev i dr Zoran Drakulić.
Reč je o izuzetno atraktivnoj temi i problemetici povodom koje su u nedavnoj prošlosti, razvijane brojne nedestruktivne, poludestruktivne i destruktivne metode ispitivanja, ali još uvek nema one koja bi bila brza, jednostavna, jeftina i pouzdana, uz minimalno razaranje postojeće konstrukcije. Mogućnost primene nove metode za izračunavanje čvrstoće betona pri pritisku, prikazana je na rezultatima dobijenim tokom osnovnog eksperimentalnog istraživanja, a u skladu sa algoritmom, odnosno postupkom koji je opisan na predavanju. Prikazana je provera primene ove metode upoređivanjem vrednosti izračunate čvrstoće pri pritisku Frach, sa vrednostima dobijenim ispitivanjem čvrstoće pri pritisku na etalonskim kockama Fk.
U organizaciji Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike, 20. juna održano je predavanje Video nadzor, savremene tehnologije i standardi u Žutoj sali Elektrodistribucije Vojvodine. Predavači su bili Aleksandar Taš i Vladimir Kos. Cilj je bio da se odgovorni projektanti i odgovorni izvođači radova telekomunikacionih sistema i mreža, upoznaju sa osnovama projektovanja sistema video nadzora, sa osvrtom na najnovije tehnologije i standarde u oblasti IP sistema video nadzora. Prisutni su saznali koje su to osnovne komponente sistema video nadzora i način na koji se vrši proračun i izbor komponenata sistema. Bila je to multimedijalna prezentacija sa poređenjem kvaliteta određenih realizacija korišćenjem opreme na različite načine. Izložena je i praktična realizacija sistema video nadzora na naplatnim mestima na autoputu Horgoš - Niš i pretakalištu tečnog naftnog gasa u Rafineriji Novi Sad. Obe praktične realizacije su izazvale veliko interesovanje, između ostalog i zato što je među učesnicima bila i Tatjana Krunić, diplomirani inženjer elektrotehnike, projektant sistema video nadzora na pretakalištu TNG u RNS-u.
Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera građevine samo pet dana kasnije, 25. juna, organizovao je predavanje Praktična iskustva iz realizacije projekta DREPR (Danube River Enterprise Pollution Reduction), a predavač je bio Jovo Smiljanić, diplomirani inženjer građevine. Predavanje je održano u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka, a za cilj je imalo upoznavanje stručne javnosti sa savremenim načinom izgradnje objekata za prihvatanje tečnog stajnjaka, sa ekološki bezbednim postupkom prikupljanja i skladištenja stajnjaka sa farmi i mogućnošću proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. U sklopu opšteprihvaćenih načela zaštite životne sredine, Svetska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, kreditira realizaciju programa DREPR, što znači zaštitu priobalja Dunava od zagađenja.
Regionalni odbor podsekcije ostalih tehničkih struka bio je organizator okruglog stola održanog 26. juna - Projekti i izvođački radovi iz oblasti ostalih tehničkih struka. Okrugli sto je održan u Privrednoj komori Vojvodine, odnosno - Master centru Novosadskog sajma. Skup je otvorio Milan Samardžija, predsednik Organizacionog odbora, a odmah je usledilo i njegovo uvodno predavanje: Akcioni plan zaštite životne sredine sa usmerenjem na poljoprivredu. Zatim su usledila tri predavanja i šestoro izlagača. Prva je nastupila mr Jelena Kneževič - Tomić (DP Poljoprivredna stanica Novi Sad ) sa temom Kontrola plodnosti zemljišta kao preventivna mera zaštita od degradacije, gde je stručno objašnjeno da je zemljište najvažniji priprodni resurs i glavni potencijal u poljoprivredi i, kao takav, podleže kontroli i zaštiti od degradacije. Usledilo je efektno izlaganje dr Lazara Savina i Milana Tomića, na temu Ekološki standardi za ograničenje emisije izduvnih gasova. Profesor dr Mile Klašnja govorio je o aktuelnoj temi Otpadne vode prehrambene industrije - problem sa aspekta zaštite okoline i pravci rešavanja. Poslednji izlagači bili su profesor dr Gordana Ušćebrk i dr Dragan Žikić, docent na Poljoprivrednom fakultetu Novosadskog univerziteta, departman stočarstvo, sa temom Sistemi i standardi u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, gde su izloženi standardi Evropske unije Stage i američki standardi Tier, koji definišu nivo emisije izduvnih gasova kod dizel motora.
Dr Dobrila Šikoparija, predsednik RO, otvorila je vrlo zanimljivu diskusiju, posle koje su usledili zaključci. Predsednica je pročitala i pisane zaključke, naslovljene Pregled stanja i novi predlozi za reviziju postojećih i uvođenje novih licenci.

1Na glavnoj strani sajta Komore u delu "Najave predavanja iz programa regionalnih odbora" mogu da se preuzmu matrijali sa održanih predavanja


Regionalna kancelarija VALjEVO

Saobraćajno - tehnička dokumentacija naseljenih mesta bila je tema tribine održane 24. juna, u maloj sali Opštinske uprave. Cilj tribine bio je sagledanje stanja u saobraćaju, u regionu Valjevo, kroz obavezu izrade saobraćajno - tehničke dokumentacije shodno važećim saobraćajnim propisima, kroz animiranje i podsećanje lokalnih samouprava na zakonsku obavezu, preko angažovanja sabraćajnih stručnjaka u ovoj oblasti rada, odnosno izradu dokumentacije za sve segmente saobraćajnog uređenja naseljenih mesta, kroz takozvane katastre - vertikalne, horizontalne, svetlosne, informacione, turističke, pešačke signalizacije, rešenja mirujućeg saobraćaja, usmeravanje tranzitnog saobraćaja, zone škola, zone sportskih objekata, vođenja saobraćaja JMP i vođenja saobraćaja za hendikepirana lica. Na tribini se još savetovalo oko uvođenja i korišćenja savremenih metoda i tehnoloških dostignuća, u cilju pojednostavljenog praćenja svih izmena na terenu, kao i o redovnom ažuriranju stanja uz obavezno usagla-šavanje sa projektnom dokumentacijom.
Valjevska regionalna kancelarija se opredelila da sa članstvom komunicira preko tribina. Tako je samo dva dana posle predhodne, održan novi susret članstva na predavanju Problematika elektroenergetskih i tehničkih uslova pri izgradnji objekata. Skup je održan 26. juna u maloj sali Opštinske uprave. Uvodno predavanje je održao Milan Grković, republički elektroenergetski inspektor - Priključenje objekata kupaca na elektroenergetsku mrežu. Pored članova Komore, skupu su prisustvovali prestavnici JP EPS, JP EMS, predstavnici opštinskih odeljenja za urbanizam, kao i pojedini vlasnici privatnih firmi. Nakon uvodnog predavanja, usledila je duža diskusija, a jedan od zaključaka je da bi predstavnici Inženjerske komore Srbije trebalo da uzmu aktivno učešće pri donošenju zakonske regulative iz ove oblasti.
Nova tribina organizovana je 30. jula, a tema je bila Nove tehnologije u oblasti antikorozione zaštite čeličnih konstrukcija, u sali poreske uprave u Koceljevi. Cilj tribine bilo je upoznavanje sa savremenim tehnološkim reše-njima antikorozione zaštite čeličnih konstrukcija, koja garantuju minimalni vek trajanja 15 godina. U opsežnom izlaganju, ukazano je na razliku u osobinama starih i novoproizvedenih sredstava. Predavač Dragan Stojanović predočio je pravac u kom će se razvijati nove boje i metodologije antikorozione zaštite. Posle predavanja, otvorena je rasprava u kojoj je učestvovao veliki broj prisutnih. Naglašeno je da je najveći problem primene novih tehnolgija - cena, koja je visoka za naše uslove. Posebno je istaknut napredak u tehnologiji koja ne zahteva peskarenje čelične konstrukcije. Od domaćih proizvođača boja, učesnici tribine su upoznati sa novim dostignućima u proizvodnji epoksinih boja, a od stranih proizvođača boje, predstavljena je USVA tehnologija.

Regionalna kancelarija SUBOTICA

U organizaciji Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike, održano je predavanje Efikasna elektrifikacija naselja i područja - rešavanje problema isporuka električne energije niskog nivoa kvaliteta i prezentacija uređaja. Predavač je bio Vladimir Kulpinski, diplomirani inženjer elektrotehnike, a mesto događaja - sala Otvorenog univerziteta. Cilj predavanja bio je da se stručnim licima (fizičkim i pravnim), ali i drugim zainteresovanima, ukaže na veličinu problema isporuke električne energije u niskonaponskim mrežama (NN mreže) zbog nezadovaljavajućeg nivoa kvaliteta, odnosno - na mogućnosti da se ovaj problem celovito reši. Tehničko - tehnološko rešenje je produkt domaće pameti, nastalo kao sublimat više disciplina naučenih u dugogodišnjem radu u delatnosti distribucije električne energije. Predavanje
Posebno se naglašava da je konstruisan tipski uređaj koji je i ispitan (ispitivanje je obavio Institut Nikola Tesla iz Beograda, i izdao sertifikat), što znači da je spreman za serijsku proizvodnju, jer su za to obezbeđeni svi neophodni preduslovi. Drugi tehničko - tehnološki detalji konstrukcije (gabariti, masa, vrsta sastavnih delova, modularnost, organizacija sastavnih modula...), kao i način funkcionisanja (brzina odziva, trajnost u eksploataciji, nivo ugrađenih zaštita, daljinska komunikacija...) obezbeđuju ovim uređajima značajne prednosti u odnosu na slične uređaje koji se, gotovo čitavu deceniju, primenjuju u SAD, Kanadi i zemljama Skandinavije.

Regionalna kancelarija KRAGUJEVAC

Regionalni odbor podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera organizovao je 5. juna predavanje Revitalizacija sistema daljinskog grejanja u Kragujevcu na osnovu kredita KFW banke. Predavanje je održao Srđan Đokić, diplomirani inženjer mašinstva, u Svečanoj sali Regionalne privredne komore. Preduzeće Energetika nosilac je i izvođač projekta revitalizacije sistema daljinskog grejanja u Kragujevcu. Mere revitalizacije podrazumevaju zamenu i proširenje dotrajalih toplovoda, modernizaciju podstanica i izgradnju novih kotlarnica. Cilj predavanja je informisanje i edukacija članstva.
Dana 20. juna održano je predavanje Nove metodologije o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključka na sistem za prenos i distribuciju električne energije. Predavačica je bila Vanđelija Đurić, diplomirani inženjer elektrotehnike, a i ovaj skup je održan u Svečanoj sali Regionalne privredne komore. Predavanje je koncipirano tako da je u prvom delu objašnjen novi pristup obračuna troškova priključenja objekata novih kupaca, a potom i podela na tipske i individualne priključke i način obračuna tipskih, odnosno - individualnih priključaka. Ono što projektante i izvođače posebno zanima jeste odnos Elektrodistribucije Srbije (Elektrodistribucije Kragujevac) prema novim kupcima: postoji li obaveza EDS/EDK izgradnje priključka do mernog mesta i isporuka mernog uređaja.

Regionalna kancelarija KRALjEVO

U organizaciji Regionalnih odbora podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture i diplomiranih građevinskih inženjera, u velikoj sali Regionalne privredne komore, održano je stručno predavanje Uređenje obale Ibra - kompleks Maglič, 26. juna. Cilj je bio da se stručna javnost animira, kako bi se načinili prvi koraci u uređenju kompleksa srednjovekovnog grada Magliča. Predavač Zoran Radonjić promovisao je svoje idejno uređenje leve obale Ibra naspram istorijskog spomenika - utvrđenog grada Magliča, kao deo jednog daleko obimnijeg projekta. Izneto je više značajnih zapažanja i predloga koji bi mogli da budu smernice u uređenju čitavog kompleksa. Na slajdovima su prikazane ideje o rešavanju infrastrukturnih problema i uređenja površina na levoj obali Ibra (sanacije, nivelacije, plan površina, idejno rešenje mosta sa lokacijom, objekati koji bi se uklopili u postojeći ambijent...). Organizacioni odbor ovog predavanja je, shvatajući kompleksnost i značaj ove teme za grad Kraljevo i širu okolinu, uputio poziv za skup na mnoge adrese - od firmi i ustanova (Zavod za zaštitu spomenika Kraljevo), do institucija lokalne samouprave (inspekcijske službe, Regionalna privredna komora Kraljevo, direkcije za planiranje i izgradnju iz regiona), kako bi se čuli predlozi i zapažanja relevantnih stručnih lica i došlo do kvalitetnog pomaka u realizaciji ovog projekta. Ovo događanje su ispratili i lokalni mediji i u sklopu manifestacije Nedelja veselog spusta koja se tradicionalno održava u Kraljevu. Tako je predavanje ispunilo svoj cilj, a to je animiranje i, u pozitivnom smislu, provociranje stručne javnosti kako bi se krenulo u realizaciju ovog veoma velikog i značajnog projekta.

Regionalna kancelarija NIŠ

Regionalni odbor Komore grada na Nišavi organizovao je tribinu Lokalna problematika, koja je 26. juna održana u Zaječaru u sali Skupštine opštine. Poseta je bila veoma dobra, između ostalog i zato što su na tribini govorili Suzana Milošević, glavni gradski arhitekta, i predstavnici Komore - Milovan Glavonjić, potpredsednik, i Tatjana Đorđević, predsednik Matične sekcije izvođača radova. Namera je bila da se kroz analizu prostornih, planskih, urbanističkih, lokalnih i ekonomskih aspekata, problemi članova Komore ovog kraja prepoznaju, sagledaju i inciraju njihova rešenja. Tom prilikom, izvršena je i promocija i prezentacija mogućnosti IKS, ali je intenzivirano i uspostavljanje saradnje sa organima lokalnih samouprava na tom području. Upoznavanje se vrši kroz neposredni kontakt i edukaciju članstva, ali je sagledana i lokalna graditeljska problematika iz ugla investitora, projektanata, izvođača, organa lokalne samouprave, ali i preduzeća kojima je poverena javna funkcija. Na tribini su se mogli čuti i jasni zahtevi da Komora pomogne članstvu, pre svega kod nabavke određenih softverskih alata i opreme koja se koristi u izradi investiciono-tehničke dokumentacije.

Pročitajte iz oblasti "Regionalne kancelarije" i:
  • Vlasina kao model regionalnog razvoja
  • Saradnja sa Komorom - temelj razvoja čitavog kraja
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    06. jun 2023.