:: Naslovna strana > Glasnik broj 11 > Regionalne kancelarije - Upravljanje kvalitetom vode vodotokova Vojvodine
 
REGIONALNE KANCELARIJE
Odštampaj
Upravljanje kvalitetom vode vodotokova Vojvodine
 
Izražena degradacija kvaliteta vode vodotoka u poslednjim decenijama dvadesetog veka, čiji su uzrok različiti izvori, ranije koncentrisani a danas sve češće rasuti, dovela je do razvoja zakonskih propisa čijom se primenom teži očuvanju kvaliteta vode vodotoka. Ove mere su uglavnom restriktivnog karaktera i najčešće ograničavaju ispuštanje zagađujućih materija u vodotoke, bilo da je zagađenje kvalitativno ili kvantitativno. Međutim, u mnogim slučajevima, navedene mere nisu dovele do zahtevanog kvaliteta voda, jer je problem mnogo kompleksniji i prevazilazi granice korita vodotoka i uskog priobalja. Radi rešavanja navedenog problema i postizanja cilja - održivog korišćenja voda, uveden je integralni pristup pri upravljanju kvalitetom voda, ko ji se izričito zahteva Okvirnom direktivom o vodi EU (Water Frame work Directive 2000, WFD Council Directive 2000/60/EC), kao i američkim konceptom ukupnog maksimalnog dnevnog opterećenja (TMDL - Total Maximum Daily Load).

Ovako kompleksan pristup zahtevao je razvoj kompleksnijih oruđa koja bi se koristila pri obradi brojnih ulaznih podataka, kao i pri uspostavljanju uzročno - posledičnih veza među različitim činiocima. Zato se savremena procena uticaja različitih faktora na životnu sredinu, a time i vodnih resursa, bazira na primeni modela kvaliteta vode. Opisani problemi narušavanja kvaliteta vode vodotoka karakterišu i stanje u kanalskoj mreži Vojvodine, tako da se i većina aktuelnih pristupa koji se odnose na održivo upravljanje vodotokovima, mogu primeniti i u našim uslovima. Ipak, da bi se integralni pristupi koji se primenjuju u EU i SAD uvrstili i našu stručnu praksu, neophodno je izvršiti niz provera i prilagođavanja klimatskim, socio - ekonomskim i drugim uslovima koji vladaju u našoj zemlji.

Kinetički model
Kinetički procesi su: razlaganje (ds), hidroliza (h), oksidacija (oh), nitrifikacija (n), denitrifikacija (dn), fotosinteza (p), izumiranje (d) i respiracija/izlučivanje (r).
Procesi transfera masa su: reareacija (re), taloženje (s), potrebe sedimenata za kiseonikom (SOD), razmena sedimenata (se) i fluks sedimenata neorganskog ugljenika (cf).
Sa indeksom x označena je stehiometrijska konverzija za hlorofil (a) i suvi ostatak (d) za fitoplanktone i alge na dnu, respektivno.
(Unutrašnji nivo azota i fosfora u algama na dnu nisu prikazani.)


Proteklih godina na Departmanu za uređenje voda Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu intenzivno je rađeno na problematici modeliranja kvaliteta vode kanalske mreže u Vojvodini. U radu su prikazana relevantna iskustva postignuta na tom polju i izložene smernice za implementaciju novih pristupa u našu stručnu praksu i regulativu.
Primena modela kvaliteta voda, u zemljama u kojima su oni u širokoj upotrebi, predstavlja deo jedne šire koncepcije, gde se pored određivanja graničnih vrednosti, za pojedine fluente nalaže sprovođenje i drugih mera na nivou sliva, radi postizanja željenog kvaliteta vodotoka. Planovi za održivo upravljanje kvalitetom vodotoka trebalo bi da integrišu abiotičke, biotičke i antropogene činioce (socio - ekonomske), uz korišćenje modela kvaliteta vode i GIS tehnologija. Pozitivna višegodišnja iskustva Departmana za uređenje voda Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu dala su zadovoljavajuće rezultate, te bi ovaj pristup sagledavanja kvaliteta voda vodotoka u Vojvodini trebalo da bude šire zastupljen u našoj stručnoj praksi. Implementacijom adekvatnih modela kvaliteta vodotoka u regulativne okvire, prilikom harmonizacije sa propisima EU, postići će se ne samo efikasnija kontrola zagađivača voda, već i održivo korišćenje pomenutih resursa prema najnovijim svetskim trendovima.
U poslednjih desetak godina vrše se veoma intenzivna istraživanja razvoja i poboljšanja postojećih modela kvaliteta voda, sve u cilju celishodnijeg rešavanja problema očuvanja kvaliteta voda u skladu sa zahtevnim pristupima baziranim na slivnom području. U tom pogledu, naša zemlja je u velikom zaostatku, te su neophodne krupne promene pristupa u cilju usklađivanja sa trendovima u EU.
Modeli kvaliteta vode koji se primenjuju u zemljama EU i SAD, omogućuju proračun maksimalno dozvoljenih količina opterećenja zagađujućim materijama, a radi primene u uslovima koji karakterišu kanalsku mrežu u Vojvodini, izvršena su prilagođavanja u slučaju modela QUAL2K. Model je linijski (jednodimenzionalan); simulira neravnomerno stacionarno tečenje, bilans toplote i 19 parametara kvaliteta vode, a njihove međuzavisnosti prikazane su na donjoj slici.
Da bi se obezbedilo integralno i održivo upravljanje kvalitetom vode u kanalskoj mreži, neophodno je sačinjavanje preciznog katastra zagađivača, obrađenog korišćenjem GIS tehnologija. Zatim, pored procenjivanja relativnog doprinosa svakog zagađivača putem modeliranja, potrebno je načiniti i integralni plan za očuvanjem kvaliteta vode. Plan bi, na prvom mestu, trebalo da obuhvati definisanje maksimalno dozvoljenih količina opterećenja za svakog zagađivača, koristeći samoprečišćavajuću moć vodotoka, ali i druge aktivnosti na nivou sliva.
Imajući u vidu direktive EU i iskustva SAD sa pomenutom problematikom, neophodno je sprovesti dalja istraživanja koja će pokazati u kojoj meri i na koji način bi se modeliranje kvaliteta voda vodotoka i primene GIS mogle uključiti u zakonsku regulativu i praksu naše zemlje.


Procitajte iz oblasti "Regionalne kancelarije" i:
  • Novi ciklus - izrada predloga
  • Uticaj projekata na životnu sredinu kao sastavni deo projektno - tehničke dokumentacije
  • <<< Nazad na sadržaj