:: Naslovna strana > Glasnik broj 11 > Regionalne kancelarije - Novi ciklus - izrada predloga
 
REGIONALNE KANCELARIJE
Odštampaj
Novi ciklus - izrada predloga
- Vera Bubonja -
 
Vera Bubonja U svim regionalnim kancelarijama - Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo,Subotica, Kragujevac, Valjevo, Čačak i Vranje - održano je više sastanaka na kojima se razgovaralo, odnosno na kojima su pravljeni predlozi planova i programa rada za tekuću i prvi kvartal iduće godine. Tako "spakovani" materijali prosleđivani su Izvršnim odborima matičnih sekcija, na razmatranje i usaglašavanje. Naravno, nije izrada planova i programa bila jedina aktivnost regionalnih kancelarija između dva broja "Glasnika", jer u njima tek slede aktivnosti, u periodu april - maj 2008. godine, i to u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu i Subotici.

Regionalna kancelarija BEOGRAD
U organizaciji Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera mašinstva, 17. aprila održano je stručno predavanje "Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada", predavača dr Dimitrija Lilića. Izuzetno velik broj članova, preko 90 njih, prisustvovalo je ovom zanimljivom predavanju na kom je, nakon uvodne reči Olge Milosavljević, predsednika RO navedene podsekcije, skup pozdravio i Dragoslav Šumarac, predsednik Komore, kao i mr Bojan Kovačević, zamenik direktora Agencije za energetsku efikasnost Srbije. U interesantnom stručnom izlaganju atraktivne teme, korisne za svakog profesionalnog inženjera (kako projektanta, tako i izvođača radova), dr Dimitrije Lilić je kroz tri dela predavanja, prisutnima približio i objasnio evropske norme i direktive iz ove oblasti, navodeći veliki broj primera iz prakse. Na kraju predavanja, predstavio se i sponzor predavanja - firma "Knauf Insulation" . Pomenute su i najnovije metode proračuna vezanih za temperaturski izolacione materijale.
Podsekcija elektroinženjera regiona Beograd, uz prisustvo 60 članova Komore, 9. maja organizovala je prezentaciju projekta "Planiranje pristupne mreže putem kablovskog i bežičnog pristupa u WiMAX tehnologiji". Prezentaciju su pripremili predstavnici Direkcije za mrežu "Telekoma Srbije". Jedan deo prezentacije posvećen je predstavljanju SW alata koji su korišćeni za stvaranje GIS okruženja kao preduslova za pravilno sagledavanje i planiranje pristupne mreže. S obzirom da je "Telekom Srbije", u skladu sa normama razvijenih zemalja, počeo da formira GIS orijentisanu bazu podataka o svojim kablovima na bazi programskog paketa TeleCAD-GIS, ali i zbog zahteva ponuđača na tenderima za projektovanje - da dokumentaciju izrađuju u pomenutom programu, kao i da se dokumentacija izvedenog stanja izrađuje u istom, neophodno je upoznavanje članstva sa projektovanjem infrastrukturnih telekomunikacionih mreža sa bakarnim i optičkim kablovima u programskom paketu TeleCAD-GIS. U uvodnom delu, sponzor predavanja, predstavnik firme "INOV", opisao je programski paket TeleCAD-GIS, čija je podloga softver Auto-Cad Map.
Regionalni odbor Podsekcije ostalih tehničkih struka organizovao je 16. maja savetovanje "Savremene tendencije u projektovanju i izvođenju radova u inženjersko - tehničkim strukama". Pred oko 70 prisutnih članova, ostvaren je cilj održavanja savetovanja: da se na jednom mestu iznesu problemi Podsekcije i ukaže na osnovne pravce budućeg delovanja u rešavanju uočenih problema. Postojeći propisi i standardi, koji regulišu ovu materiju po oblastima, nisu odgovorili na brojna pitanja, već su manjeviše doprineli još većem nerazumevanju pojmova i procesa. Nedostaju osnovni standardi, propisi i sve se više zaostaje u odnosu na ostale profesije, koje imaju više uticaja na donošenje istih. Na samom savetovanju su podeljeni zbornici radova sa CD prezentacijama. Nakon uvodnog izlaganja prof. dr Branka Božića, predsednika ove Podsekcije, iz sastava Matične sekcije projektanata, usledila su izlaganja po tehničkim strukama sa sledećim temama: postojeće stanje i pravci budućeg razvoja geodezije i metalurgije, problematika tehnologije tretmana voda, pejzažna arhitektura, poljoprivredna hidromelioracija, kao i uređenje bujica i zaštita od erozije u oblasti projektovanja i izvođenja radova. Na kraju seminara, predstavljen je sponzor, firma "Ekomat", što je pratilo poslednje izlaganje. Zaključak seminara u pisanom obliku izložio je Milutin Stefanović, predsednik Regionalnog odbora Podsekcije ostalih tehničkih struka Matične sekcije izvođača radova, i pročitao ga prisutnima.

1 Najvažnija aktivnost u regionalnim kancelarijama bila je izrada predloga za Plan i program rada regionalnih odbora za 2008. godinu

Regionalna kancelarija NOVI SAD
Tokom tri aprilska dana, od 9. do 11. aprila, održana je konferencija "Savremena građevinska praksa 2008. godine". Konferenciju su zajedničkim snagama pripremili Departman za građevinarstvo Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, Društvo građevinskih inženjera i tehničara Novog Sada i Regionalni odbor diplomiranih građevinskih inženjera IKS. Konferencija se održala u kongresnoj sali hotela "Norcev" na Iriškom vencu. Na samom početku rada Konferencije, prisutne su pozdravili prof. dr Radomir Folić, u ime Organizacionog odbora, dr Vlastimir Radonjanin, u ime DIGIT-a, Tatjana Đorđević, u ime IKS, i prof dr. Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka. Pored stručnih i naučnih radova izloženih u okviru Konferencije, organizovan je i okrugli sto "Licence prema Zakonu o planiranju i izgradnji". Pored toga, bilo je i više sponzorskih promocija i izložbi.

Stručni skup "Savetovanje diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka" preklopio se sa Konferencijom na Iriškom vencu, pošto je održan 11. aprila. Skup je otvorio mr Milan Samardžija, predsednik Organizacionog odbora, a zatim je učesnike pozdravio i mr Todor Balaš, savetnik predsednika Privredne komore Vojvodine. Skupu je prisustvovao i Oskar Kozma, predsednik Matične sekcije projektanata iz Regionalne kancelarije Subotica. Prvo predavanje je održao prof. dr Timofej Furman, na temu "Mesto tečnih energenata u obnovljivim izvorima energije". Stručni rad iz oblasti geodezije izložio je Đurica Ugrinov, a tema je bila "Tehnološke metode primene geodetskih podloga za potrebe agroekologije, agroindustrije, tehnologije, saobraćaja, ozelenjavanja i poljoprivrede". Vrlo zapaženo i efektno izlaganje imao je i Zoran Milić, na temu "Automatska kontrola i upravljanje saobraćajem". Odličan zajednički rad iz oblasti poljoprivrede prezentovao je direktor Departmana za uređenje voda, prof. dr Atila Salvai, i koleginica Jasna Piperski - "Upravljanje kvalitetom vode vodotokova Vojvodine". Sjajno predavanje iz oblasti pejzažne arhitekture održao je i Savo Vajić, na temu "Projektovanje i izvođenje radova na privatnim zelenim površinama". Na samom kraju Stručnog skupa, svoj rad iz oblasti geologije predstavio je Branislav Bogdanov, na temu "Stanje i problemi sa kojima se susreću inženjeri geologije, sa posebnim osvrtom na geotehniku.
Nakon izlaganja predavača, usledila je rasprava - diskusija učesnika i predavača. Skup je zatvorila dr Dobrila Šikoparija iznoseći zaključke "Savetovanja diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka".

U organizaciji Regionalnog odbora diplomiranih inženjera elektrotehnike, u "Žutoj sali" Elektrovojvodine, 29. maja održano je predavanje iz oblasti standardizacije, planiranja i projektovanja radio veza, na temu "Zakonska regulativa u izgradnji i postavljanju telekomunikacionih sistema i mreža". Predavač je bio dr Borislav Odadžić, direktor Sektora za standarde i sertifikate RATEL. Skupu je prisustvovalo oko 50 članova Komore.

Regionalna kancelarija VALJEVO
Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike Matične sekcije projektanata organizovao je, 23. maja, tribinu "Regionalne deponije kao proizvođači električne energije". Tribina je održana u Kaleniću, u Rudarskom basenu Kolubara, Tamnava - Istočno Polje, u velikoj sali Upravne zgrade, uz prisustvo 43 učesnika, među kojima su bili i predstavnici kompanije "Simens", Fabrike kotlova "Kirka suri" i "Ehor-esi" i Ekološkog pokreta Srbije, iz Saveza ekoloških organizacija.

RK Valjevo Tribina je imala dve tematske celine. U okviru prve teme - "Mikroturbine - proizvodnja električne i toplotne energije" - predavač Živorad Cvetković je prisutne upoznao sa brojnim pozitivnim efektima koji se postižu korišćenjem mikroturbina i gasa sa deponija, kao proizvođača električne i toplotne energije: smanjuju se zagađenja i efekat staklene bašte, ostvaruju se finansijske uštede za električnu i toplotnu energiju (s obzirom na stalan rast cena nafte i gasa) i prihod od prodaje energije, dobijaju se dotacije za energiju na obnovljive i otpadne energente i otvaraju se nova radna mesta.
Kroz drugu temu - "Reciklaža, spaljivanje i upravljanje energetskim resursom komunalnog otpada" - predavač Dragan Slavković je prisutnima objasnio da se boljim izborom energenata i opreme, uvođenjem novih tehnologija, boljom organizacijom i poboljšanjem kvaliteta u eksploataciji, mogu postići značajne uštede prirodnih izvora energije, uz očuvanje prirodne sredine.

Regionalna kancelarija SUBOTICA
U organizaciji Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike i Pokrajin-skog sekretarijata za privredu AP Vojvodine, 10. aprila je, na Otvorenom univerzitetu u Subotici, održana prezentacija sa panel raspravom "Strategija razvoja širokopojasnih telekomunikacionih mreža AP Vojvodine za period 2007-2010. godine". Prezentacija je za cilj imala upoznavanje projektanata sa postojećom strategijom razvoja do 2010. godine, sa osvrtom i diskusijom o problemima na koje projektanti nailaze prilikom izrade telekomunikacionih projekata i predstavljanjem mogućih rešenja za iste. Prezentaciji je prisustvovalo 25 učesnika i svima je podeljen materijal u štampanom obliku.

RK Subotica Podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture organizovala je u Somboru, od 15. do 28. aprila, izložbu arhitekata Đorđa i Olgice Mijić: "Ravangrad - ulica večernja". Izložba je održana u galeriji Kulturnog centra "Laza Kostić". Otvorio ju je prof. dr Vladimir Mako, dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dok je u ime Regionalnog odbora Subotica, prisutne pozdravila Ljubica Dašić, predsednica RO podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture, a u ime Kulturnog centra - upravnik Galerije, akademski slikar Milenko Buiša. Na otvaranju je bilo više od stotinu prisustnih, a tokom dvonedeljnog trajanja, izložba je imala zapažen broj posetilaca. Postavku je činio 31 pano, na kojima su izloženi arhitektonski projekti rađeni u proteklih 20 godina. Tematski deo Izložbe odnosi se na projekte kuća u kojima su autori, kreativnom upotrebom tradicionalnih arhitektonskih elemenata, uklapali (interpolirali) nove objekte u kontekst somborske građanske arhitekture. U drugom delu, autori su prikazali konkursne radove i projekte iz oblasti urbane rekonstrukcije centralnih gradskih zona, revitalizacije i rekonstrukcije objekata spomenika kulture i parterne arhitekture u Somboru, Novom Sadu, Rumi i Subotici.

Na subotičkom Otvorenom univerzitetu, u organizaciji Regionalnog odbora diplomiranih građevinskih inženjera, 23. maja održano je predavanje "Sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu". Cilj predavanja bio je upoznavanje sa problematikom, te razmena iskustava. Predavanje je održao Bela Alfaši, diplomirani inženjer zaštite na radu, a prisustovalo je 37 članova Komore, kojima je podeljen i štampani materijal. Prisutni su predavanje, koje je trajalo 120 minuta, ocenili kao vrlo interesantno i korisno.
Regionalni odbor diplomiranih inženjera arhitekture 28. maja, na Otvorenom univerzitetu, organizovao je tribinu na kojoj je članove upoznao sa Cenovnikom za projektovanje i izvođenje radova. Cilj održane aktivnosti bio je upoznavanje članova sa postojećom Odlukom o načinu određivanja cena projektantskih usluga za objekte visokogradnje, razmena i upoređivanje podataka na nivou regiona, te upoznavanje sa stavom članova IKS iz regiona, u vezi sa navedenom problematikom. Na tribini, pred 33 prisutnih, govorili su, odnosno narečena dokumenta tumačili: mr Dejan Vasović, predsednik Matične sekcije projektanata, i arhitekta Zorica Savičić, iz Beograda.


Procitajte iz oblasti "Regionalne kancelarije" i:
  • Uticaj projekata na životnu sredinu kao sastavni deo projektno - tehničke dokumentacije
  • Upravljenje kvalitetom vode vodotoka Vojvodine
  • <<< Nazad na sadržaj