:: Naslovna strana > Glasnik broj 11 > Skupština - Efikasno rešavanje prijava
 
SKUPŠTINA
Odštampaj
Izveštaj o radu Suda časti od 29. marta 2007. do 24. marta 2008. godine

 
Efikasno rešavanje prijava
- Miroljub Gaon -
 
U toku decembra 2007. godine, Sudu časti je upućeno sedam predmeta od kojih je pet rešeno i onokčano.
Miroljub Gaon U dva predmeta izrečena je mera - javna opomena sa objavljivanjem na sednici Uprvanog odbora IKS, dok je u dva naredna slučaja postupak obustavljen zbog odustanka tužioca od optužnog predmeta, a u poslednjem slučaju okrivljeni je oslobođen optužbe.

Krajem decembra 2007. godine, primljena su dva predmeta po kojima su obavljene sledeće radnje: jedan slučaj je u toku, prvo ročište zakazano je za 24. april, a drugi slučaj je okončan merom - javna opomena na sednici UO IKS.

Analizirani period karakteriše potpuno uhodani rad Suda časti, što se vidi u broju održanih suđenja i u onom što je još bitnije - broju donetih presuda. Naime, sudije su, kao članovi veća ili kao predsedavajući, u svemu uspevali da na pravi način sagledaju problem i donesu odgovarajuću odluku - presudu.

1 Za 35 meseci, koliko Sud časti postoji i radi, stigla 201 prijava, ali nijedna od članova Komore


U decembru 2007. godine, održan je Godišnji skup sudija Suda časti, koji je ovoga puta imao i status izbornog skupa. Na Godišnjem skupu analizirani su rad, problemi i dati predlozi za dalje i uspešnije funkcionisanje Suda časti. Istovremeno je izvršen reizbor Miroljuba Gaona, dosadašnjeg predsednika. Novi - stari čelnik Suda časti IKS izabrao je svog najbližeg saradnika, novog - starog zamenika, arhitektu Jovana Zorića. Nažalost, kolega Zorić je iznenada preminuo krajem januara ove godine. Zbog toga je predsednik Gaon imenovao - izabrao novog zamenika - diplomiranog građevinskog inženjera Slobodana Milenkovića.

Kada je reč o novim sudijama, u sekciju projekatanata izabran je arhitekta Slobodan Tošić, diplomirani inženjer arhitekture.

U toku 2007. godine, tačnije maja meseca, izvršena je zamena tužioca. Umesto dotadašnjeg Dejana Vasovića, koji je otišao na novu dužnost - imenovan - izabran je Miodrag Isailović, diplomirani inženjer mašinstva. Najveći problem u radu Suda časti IKS je što članovi Komore apsolutno izbegavaju da podnesu predstavke - prijave za nesavestan rad svojih kolega. Za sada, isključivo inspekcijske službe prijavljuju nestručne i nesavesne licencirane inženjere vezane za izgradnju građevinskih objekata. Nadam se da će ova "lažna solidarnost" u narednom periodu biti prevaziđena, odnosno da će prijave za nesavestan rad početi da stižu i od članova Komore. Sud časti kao institucija, ustvari i postoji da bi štitio interese struke i naših kolega koji svojim radom i profesionalnim odnosom inženjera doprinose afirmaciji struke.

1 Godišnja Skupština Komore naročita je prilika da se podseti na celokupan rad Suda časti, od njegovog osnivanja 21. decembra 2005, do aprila 2008. godine.

Prva prijava je stigla 24. marta 2004, a onda do isteka 2006. godina ukupno ih je bilo 135. U 12 meseci 2007. stiglo ih je 57, a za 85 dana u tekuće, 2008. godine - još devet. Tako konačan broj dostiže 201, za 35 meseci postojanja Suda časti. Od ukupnog broja prijava, 6 nije bilo u nadležnosti Suda časti, dok je 15 podneto protiv istih lica ili za ista dela od različitih podnosilaca, tako da je združivanjem formirano 9 predmeta. To drugim rečima znači da je Sud časti rešavao 188 prijava.

Do sada su okončani postupci u 84 prijave, rešenjem tužioca odbačene su 72 prijave, dok je na 7 rešenja tužioca upućen prigovor Komisiji UO IKS.

U postupku pred Sudom časti okončano je 10, a u toku je postupak po dvema prijavama.

Komisiji UO IKS podneta su 4 prigovora na rešenje tužioca, kome su vraćena 3 rešenja na ponovni postupak.

Tužilac je rešio 11 prijava i o tome obavestio podnosioce koji imaju mogućnost da se žale Komisiji UO IKS.

Za 65 prijava pribavljeno je izjašnjavanje prekršilaca, dopune i drugu dokazi od podnosilaca, i to su prijave koje će biti rešavane u narednom periodu. Trenutno je kod tužioca i njegovog zamenika 16 takvih prijava-predmeta. Do sada su tužilac i njegov zamenik ukupno rešili 113 prijava.
Procitajte iz oblasti "Skupština" i:
  • Malo čarki i puno efikasnosti
  • <<< Nazad na sadržaj