:: Naslovna strana > Glasnik broj 11 > Izbori - Novi Izbori po novoj proceduri
 
IZBORI
Odštampaj
 
Povodom ponavljanja Izbora za novi saziv Skupštine Inženjerske komore Srbije

 
Novi Izbori po novoj proceduri
- Sekreterijal Inženjerske Komore Srbije -
 


Predsednik Skupštine Inženjerske Komore Srbije, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 43. stav 1. Statuta Inženjerske Komore Srbije ("Službeni glasnik RS" 88/05), doneo je Odluku broj: 03/406 od 12.03.2008. godine, kojom je raspisao izbore za članove Skupštine Komore kojoj mandat ističe 24. juna 2008. godine, utvrdio je broj članova Skupštine koje bira svaka matična sekcija, kao i broj članova Skupštine Komore koji se biraju po regionima u okviru predstavnika matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.

Prema ovoj Odluci, Izbori su sprovedeni u vremenu od 24. marta do 25. maja 2008. godine, a sprovođenje izbora je povereno izvršnim odborima matičnih sekcija, u skladu sa posebnim odlukama o sprovođenju izbora matičnih sekcija. Na ovaj način, data je autonomnost matičnim sekcijama da odrede način sprovođenja celokupnog izbornog postupka, uz obavezu da izvršni odbori i njihove izborne komisije dostave izveštaje o izvršenim izborima najkasnije do 1. juna 2008. godine.

Sve matične sekcije su donele odluke o sprovođenju izbora za članove Skupštine Komore, kojima su propisala sva bitna pitanja izbornog postupka, počev od utvrđivanja biračkih spiskova, izbornih komisija, načina glasanja, kandidacionog postupka do utvrđivanja rezultata glasanja.

Izvršni odbori svih matičnih sekcija, u pogledu načina predlaganja kandidata i glasanja, opredelili su se za elektronsko glasanje, koje se ostvarivalo na taj način što je birač unosio svoj broj licence i jedinstveni matični broj. O samom sprovođenju kandidovanja i glasanja za članove Skupštine, starale su se izborne komisije matičnih sekcija, čiji članovi nisu mogli da budu kandidati za izbor člana Skupštine Komore.

Po okončanju izbora, izborne komisije su utvrdile i proglasile rezultate izbora za članove Skupštine Komore, a izveštaje o održanim izborima, dostavile su izvršnim odborima matičnih sekcija, koji su ih i usvojili.

Nakon održanih izbora, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Komore, predsednik Skupštine bi sazvao konstitutivnu sednicu na kojoj bi se izvršila verifikacija mandata novoizabranih članova Skupštine, ukoliko je postupak izbora zakonit i regularno sproveden, a što bi komisija konstatovala na osnovu izveštaja izbornih komisija i izvršnih odbora, nadležnih za sprovođenje izbora.

Pre okončanja izbornog postupka, odnosno usvajanja izveštaja izvršnih odbora, a pogotovo nakon slanja SMS poruka zahvalnosti članovima Komore za iskorišćeno biračko pravo za izbor članova Skupštine Komore, u Sekretarijat Komore su pristigli prigovori članova Komore da je neko iskoristio njihovo biračko pravo tako da su time bili sprečeni da glasaju.

O prispelim prigovorima obavešten je i Nadzorni odbor koji je konstatovao da je došlo do grube zloupotrebe biračkog prava članova Komore i to na taj način što su N. N. lica , koristeći jedinstven matični broj i broj licence članova Komore, glasala umesto članova Komore pod njihovim imenom. Kako je ova pojava u većem obimu uočena u Matičnoj sekciji projektanata i Matičnoj sekciji izvođača radova, što nije isključivalo eventualnu zloupotrebu i u ostale dve matične sekcije, Nadzorni odbor je predložio da sve četiri matične sekcije sazovu i održe vanredne sednice na kojima bi razmotrili podnete prigovore u vezi zloupotrebe izbornih prava pojedinih članova Komore i preispitaju svoje ranije donete odluke o izvršenim izborima, a sve u cilju zaštite zakonitosti rada Komore. O svemu navedenom Nadzorni odbor, kao organ koji u skladu sa aktima Komore vrši kontrolu zakonitosti rada Komore obavestio je i Ministarstvo za infrastrukturu koje u skladu sa članom 133. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji vrši nadzor nad zakonitošću rada Komore.

Od Ministarstva za infrastrukturu dana 16.06.2008. godine upućen je dopis predsedniku Skupštine kojim je ukazano da je neophodno da preduzme sve neophodne mere za otklanjanje uočenih nepravilnosti u pogledu načina izbora članova Skupštine kako bi se obezbedio nesmetan i na zakonu zasnovan rad Komore. Istovremeno je istim dopisom ukazano da Zakonom, Statutom Komore, niti Odlukom o raspisivanju izbora od strane predsednika Skupštine nije propisano da se predlaganje kandidata i izbor članova Skupštine vrši elektronskim putem.

Istovremeno po saznanju o navedenim događajima, a smatrajući da ima osnova da se utvrđuje odgovornost za zloupotrebu biračkog prava, Sud časti Inženjerske komore Srbije, odnosno, tužilac i zamenik tužioca, pokrenuli su po sopstvenoj inicijativi postupak protiv N. N. lica. Tužilac je u svom izveštaju od 24.06.2008. godine upućenom Upranom odboru konstatovao da će imati teškoće u prikupljanju dokaza koji će nesporno ukazati na počinioce, a kako se radi o zloupotrebi prava glasanja koje je Krivičnim zakonikom predviđeno kao krivično delo, predložio je da se nadležnom tužilaštvu podnese krivična prijava protiv N. N. lica.

U tom smislu prdsednik Komore je podneo krivičnu prijavu dana 26.06.200.8 godine Trećem opštinskom tužilaštvu u Beogradu.

Izvršni odbori Matične sekcije urbanista na vanrednoj sednici održanoj dana 11.06.2008. godine i Matične sekcije prostornih planera dana 16.06.2008. godine su konstatovale da u ove dve sekcije nije bilo nepravilnosti u izbornom postupku, ali da u cilju očuvanja integriteta i zaštite zakonitosti rada Komore donose odluku da se ponište izbori za članove Skupštine u celini.

Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova dana 13.06.2008. godine je razmotrio prigovore u vezi zloupotrebe prava glasanja, konstatovao nepravilnosti i doneo odluku da se postupak i rezultati izbora poništavaju, kao i da se poništava Odluka Izvršnog odbora kojom je usvojen izveštaj izborne komisije.

Izvršni odbor Matične sekcije projektanata na vanrednoj sednici održanoj dana 19.06.2008. godine nije se izjašnjavao o prigovorima koje su podneli članovi ove sekcije čije je pravo zloupotrebljeno, te je samim tim, prešao preko zloupotreba prava glasanja i istovremeno doneo odluku kojom je potvrdio Odluku o usvajanju Izveštaja izborne komisije o sprovođenju izbora za članove Skupštine.

Predsednik Inženjerske Komore Srbije je na osnovu ovlašćenja iz člana 43. stav 1. Statuta, mišljenja Ministarstva za infrastrukturu od 16. 06.2008. godine, preporuka Nadzornog odbora Inženjerske Komore Srbije, dana 24.06.2008. godine doneo Odluku o poništavanju postupka i rezultata izbora i raspisivanju izbora za članove Skupštine inženjerske Komore Srbije. Istom odlukom predsednik Skupštine se obavezao da u narednom roku od deset dana propiše postupak i način sprovođenja izbora u matičnim sekcijama, kao i način utvrđivanja liste kandidata i izbora koji će onemogućiti zloupotrebe (putem glasačkih listića) kao i da imenuje jedinstvenu Izbornu komisiju za sprovođenje izbora na nivou Komore. O preduzetim aktivnostima predsednik Skupštine je istovremeno obavestio i Upravni odbor na sednici od 30.06.2008. godine, kojoj su prisustvovali i članovi Nadzornog odbora, predsednik i tužilac Suda časti Komore. U svom dopisu upućenom Upravnom odboru predsednik Skupštine je između ostalog naveo "smatram da bi i Upravni odbor Komore, pored svih drugih organa i tela Komore, trebalo da ima punu informaciju o stavovima Ministarstva, Nadzornog odbora i izvršnih odbora matičnih sekcija, te da mi kao predsedniku Skupštine da svoje mišljenje o ovom pitanju koje je od velikog značaja za kredibilitet i poverenje članova Komore u način izbora i izabrane organe, odnosno zakonitost rada Komore."

Upravni odbor, kao i prisutni članovi Nadzornog odbora, predsednik i tužilac Suda časti Komore podržali su odluke i stavove predsednika IKS, a sve u cilju očuvanja kredibiliteta Komore.

Pridržavajući se svoje odluke o poništavanju sprovedenih i raspisivanju novih Izbora za članove Skupštine, predsednik Skupštine će imenovati Komisiju za sprovođenje izbora i propisati postupak i način sprovođenja Izbora, o čemu će članovi Komore biti obavešteni preko sajta Komore. U tom smislu je izuzetno značajno da što veći broj članova uzme učešće u ponovnim izborima za novi saziv Skupštine Inženjerske komore Srbije.


<<< Nazad na sadržaj