:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Permanentno usavršavanje - Normativ i komentari
 
PERMANENTNO USAVRŠANJE
Odštampaj
 
Normativ za elektro radove u građevinarstvu i Opšti komentar na Cenovnik za projektovanje

Normativ i komentari
- Dragan Stašić -
 
Dragan Stašić
1 Po programu permanentnog obrazovanja članova IKS, u Subotici je 12. februara održano predavanje na temu "Normativ za elektro radove u građevinarstvu - Normativ i Opšti komentar na Cenovnik za projektovanje". Predavač je bio Dragan Stašić, dipl. inž. el., autor "Normativa za elektro radove u građevinarstvu". Prilog koji sledi podeljen je u dve celine: Normativ za elektro radove u građevinarstvu i Opšti komentar na Cenovnik za minimalne cene za izradu tehničke dokumentacije po odluci IKS 3707/1-4 od 17. jula 2006. godine.

Normativ je nastao posle dugogodišnjeg praćenja izvođenja ove vrste radova, pa su njegovom primenom umanjene razlike kod vrednovanja ove vrste radova. To je pomoglo i projektantima i naručiocima radova, ali i izvođačima da dobiju realniju vrednost ovih radova, jer jasnost i stručnost u opisima pozicija, načinu obračuna i napomenama, umanjuju mogućnost različitog tumačenja pozicija.
Ovakva predavanja uklapaju se u osnovne ciljeve i zadatke Inženjerske komore Srbije, a to su: povećanje moralnog nivoa članstva, što se postiže Sudom časti; povećanje obrazovnog nivoa članstva, što se postiže permanentnim i sličnim obrazovanjem, i povećanje materijalnog nivoa članstva, što se postiže usvajanjem i primenom odgovarajućih normativa i cenovnika radova. Naravno, sve ovo se može postići ako se poznaju i primenjuju tehnički propisi i važeća zakonska regulativa.
Normativ ima za cilj da poveća materijalni nivo članstva, ali i članstvo mora da ovlada dodatnim znanjima, koja mu omogućavaju da svoje već stečeno tehničko obrazovanje primeni i materijalizuje u praksi.
Iskusni inženjer već u projektu i predmeru radova mora da vidi izgrađeni objekat. To zahteva određenu praksu na samoj izgradnji objekata, sa rešavanjem problema tehničke, organizacione i finansijske prirode u toku gradnje objekata. To je složen problem, pa ću cititati našeg uvaženog akademika profesora Nikolu Hajdina, koji kaže:
"Naši ljudi vrlo dobro znaju i poznaju tehniku, ali nisu svi vešti u oblasti menadžmenta, organizacije posla, sposobnosti da se naprave valjani tenderi... Sve nam to nedostaje, mada ima i onih koji to znaju. Zapravo, samo najbolji to znaju."
Realizacija svakog projekta počinje od projektovanja, jer sve što se projektuje projektuje se za izvođenje. Opisi pozicija u predmeru i predračunu moraju da budu stručni i jasni i treba da obuhvataju samo jednu radnu tehnološku celinu. Po završenoj licitaciji, izvođaču ostaju samo predmer i predračun, odnosno opisi pozicija, kao ugovorna obaveza i ugovor koji, pored ostalog, reguliše i način plaćanja, što je osnov za odvijanje i završetak posla. Ako po završetku nekog posla nema ekonomske opravdanosti i nema odgovarajućeg profita za neku proširenu reprodukciju, onda izvođač, kao privredni subjekt, ne može da postoji. I sve postaje besmisleno. Primer za nejasan i nestručan opis pozicije:
Isporuka materijala i izrada izvoda za osvetljenje kablom PPY 3 x 1,5 mm2, prosečne dužine do 7 m. Kabl se polaže delimično u gibljive PVC cevi F 16 mm, koje se postavljaju po drvenoj oplati pre livenja betona, delimično po regalu i delimično u parapetne kanale. Pozicija obuhvata i isporuku, ugradnju i povezivanje PVC mikro prekidača 220 V, 16 A i fluo svetiljke 4 x 36 W. Komplet. 1.950 kom. V/kom. V Primer za jasan i stručan opis pozicije: Isporuka materijala i izrada izvoda za osvetljenje kablom PPY 3 x 1,5 mm2 prosečne dužine do 7 m. Kabl se polaže: približno 50 odsto u gibljive PVC cevi F 16 mm, približno 20 odsto po regalu i približno 30 odsto u parapetne kanale. Pozicija obuhvata:
Isporuku i polaganje gibljive PVC cevi F 16 mm, prosečne dužine do 3,5 m, koja se polaže po drvenoj oplati pre livenja betona, komplet sa potrebnim brojem PVC razvodnih kutija F 78 mm i PVC završnih kutija F 60 mm. 1.950 kom . V/kom. V
Isporuka i postavljanje na betonske zidove FeZn kablovskog regala PNK 200 mm, sličnog tipu "Metal" Pirot, komplet sa spojnicama. 2.730 m V/m V
Isporuka i postavljanje na betonske zidove aluminijumskog parapetnog kanala dimenzija (130 h 65) mm, sličnog tipu "BC" Novi Sad, komplet sa poklopcem. 4.100 m V/m V
Isporuka i uvlačenje kabla PPY 3 x 1,5 mm2 prosečne dužine do 7 m, u već položene PVC cevi, na već postavljene kablovske regale (vertikalno) i u već postavljene parapetne kanale, sa potrebnim povezivanjem u razvodnim kutijama. 1.950 kom. V/kom. V
Isporuka, ugradnja i povezivanje bakelitnog mikro prekidača 220 V, 6A u već postavljene PVC završne kutije F 60 mm. 660 kom. V/kom. V
Isporuka, postavljanje na betonski plafon i povezivanje fluo nadgradne svetiljke sa sjajnim rasterom 4 h 36 W, u duo spoju, slična tipu "IKS" Beograd, komplet sa cevima i starterima. 1.950 kom. V/kom. V Iz navedenih razloga, Odlukom IKS broj 3707/14 od 17. jula 2006. godine, kojim je usvojen Cenovnik za projektovanje stambenih i stambenoposlovnih objekata, predviđeno je da se predmer i predračun radova u projektu radi po tehnološkim celinama i prema navedenom Normativu, koji je tako i koncipiran. Posle duže primene u praksi, a na predlog i izvođača i projektanata elektro radova, Normativ je usvojen kao važeći normativ za elektro radove u građevinarstvu i to: Rešenjem Privredne komore Beograda broj 12101/43 od 8. aprila 2002. godine; Preporukom Privredne komore Srbije broj 21124/26 od 12. jula 2003. godine; Odlukom Privredne komore Crne Gore broj 040198 od 20. maja 2003. godine; Preporukom Inženjerske komore Srbije broj 442/119 od 3. februara 2006. godine.
Sadržaj Normativa:
 • Uputstva i odredbe za primenu Normativa;
 • Prateći tehnički podaci i ostali prilozi
 1. Kopački građevinski i prateći radovi
 2. Polaganje PVC i čeličnih cevi
 3. Kablovski regali, konzole i ostali pribor
 4. Tipski razvod za električne instalacije u stanovima i poslovnim prostorijama
 5. Tipski električni razvod za velike struje u industriji
 6. Razvodne table i ormani i prateća oprema
 7. Ugradnja energetskih kablova i prateći radovi
 8. Ugradnja kablova slabe struje i prateći radovi
 9. Izrada kablovskih glava i spojnica za energetske kablove za napone do 1 kV, 10 kV i 35 kV
 10. Izrada kablovskih glava i nastavaka za kablove slabe struje
 11. Povezivanje električnih prijemnika jake i slabe struje
 12. Električne svetiljke i pribor
 13. Izrada uzemljenja i gromobrana
 14. Trafo stanice do 24 kV
 15. Dizel električni agregati 3 x 380 / 220 V u objektu
 16. Prateći bravarski radovi
 17. Inženjering poslovi za opremu jake struje
 18. Inženjering poslovi za opremu slabe struje
 19. Električna merenja i izdavanje atesta
 20. Revizije i održavanje elektroenergetskih objekata
 21. Predlozi tipskih ugovora
 22. Određivanje visine nadoknade za stručni nadzor
 23. Određivanje visine nadoknade za ostale profesionalne radove odgovornih izvođača i odgovornih projektanata;

Šta je postignuto Normativom u odnosu na dosadašnju praksu:
 1. Uvećani su manipulativni troškovi sa 6 na 812 odsto;
 2. Uvedeni su Ostali prateći troškovi PST, koji se odnose na osiguranje, depozite, garancije, akreditive itd.;
 3. Uvećan je rastur materijala sa najviše 5 na najviše 10 odsto;
 4. Rastur materijala se koristi i kod obračuna ukupne cene materijala i kod obračuna ukupne cene radne snage;
 5. Uvećano je prosečno potrebno jedinično vreme za izradu jedinične pozicije sa jasnim i stručnim opisima pozicija po tehnološkim celinama;
 6. Uveden je prosečan radni čas umesto radnih časova kvalifikacionih struktura, čime je povećan kvalitet cena za oko 30 odsto;
 7. Sve gore navedeno je prihvaćeno Statutom IKS, odlukama Upravnog odbora IKS, Službenim glasnikom Srbije itd;
 8. Kao rezultat svega navedenog, povećana je ekonomska korist za korisnike, koja iznosi približno 1.000 evra po zaposlenom godišnje.
Sve navedeno se odražava na kvalitet cena i kod ugovaranja, posebno dopunskih izvođačkih radova, kao i kod ugovaranja projektantskih usluga.

 • Primeri iz normativa
  ( Preuzmite dokument u pdf formatu )

 • Pročitajte iz oblasti "Permanentno usavršavanje" i:
 • Opšti komentar na cenovnik za minimalne cene za izradu tehničke dokumentacije po odluci IKS 3707/1-4 od 17.07.2006. godine
 • Ocena rizika od požara
 • <<< Nazad na sadržaj