:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Iz rada regionalnih kancelarija - Kroz programe prošlo 5.427 članova
 
IZ RADA REGIONALNIH KANCELARIJA
Odštampaj
 
Iako su regionalni odbori sa realizacijom planova rada 2007. startovali tek u julu, do sada su realizovane 73 aktivnosti u svim regionima, uz podršku regionalnih kancelarija, kroz regionalne programe prošlo je 5.427 članova. Ličnim angažovanjem i entuzijazmom oko 114 članova regionalnih odbora se uključio u realizaciju plana i kroz aktivnosti u reginalnim kancelarijama dali su novi intenzitet regionalnom organizovanju IKSa, u cilju unapređenja uslova rada članova Komore na području regiona.

Kroz programe prošlo 5.427 članova
- Vera Bubonja -
 
Vera Bubonja Iako su na isteku prošle godine svih devet kancelarija pokazale izuzetnu aktivnost, početak 2008. godine nije bio tako dinamičan. Slede izveštaji iz šest kancelarija, s tim da o akcijamaizložbama koje su organizovale ragionalne kancelarije u Subotici i Vranju, pišemo na posebnom mestu stranama 40. i 41.

Regionalna kancelarija Novi Sad

U organizaciji Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike, u Master centru Novosadskog sajma, u sali Privredne komore Vojvodine, 1. februara je održano predavanje "KNXEIB - Energetska efikasnost i upravljanje objektima" pred oko 70 prisutnih učesnika. Predsednik KNX Srbija, Nenad Milijanović, dipl. inž. el., detaljno je prezentovao temu, njene ciljeve, kao i strukturu instalacije, uključujući njene prednosti i mogućnosti korišćenja. Nakon izlaganja, predstavljen je film o instalacijama sa softverskim i hardverskim elementima. Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu bila je 7. februara mesto održavanja predavanja "Betoni u XXI veku - svojstva i primena", u organizaciji Regionalnog odbora diplomiranih građevinskih inženjera. Predavanje su zajedno pripremili građevinski inženjeri dr Mirjana Malešev i dr Vlastimir Radonjanin, i prisutnima su prezentovali betone kompozita, gde su date osnovne karakteristike, prednosti u odnosu na klasičan beton i mogućnosti njihove racionalne primene. U Žutoj sali zgrade "Elektro Vojvodine" u Novom Sadu održano je, 12. februara, u organizaciji Regionalnog odbora diplomiranih inženjera elektrotehnike, efektno i edukativno predavanje "Strukturno kabliranje u savremenim poslovnim objektima. Standardi i projektna rešenja sa primerima u izvođenju". Izlagala su petorica predavača, pred oko 90 prisutnih. Predavanje je otvorio Zoran Banković, dipl. inž. el., član Izvršnog odbora Matične Radoslav Lekićsekcije izvođača radova, dok su ostali učesnicipredavači bili: Slobodan Ivančević, dipl. inž. el., Saša Tomović, dipl. inž. el., odgovorni projektant i izvođač radova iz oblasti telekomunikacija, Mihajlo Urban, dipl. inž. el., i Stane Škrabar, dipl. inž. el., član Komisije za polaganje stručnih ispita iz firme "Centroprojekt". Firma "OBO BETTERMANN d. o. o." iz Beograda, koju zastupa istoimeno preduzeće u Novom Sadu, upriličilo je, 20. februara, predavanje "Zaštita od atmosferskih i sklopnih prenapona prema IEC 62305". Predavač je bio Goran Vasić, dipl. inž. el. Cilj predavanja i prezentacije potencijala ove firme jeste saradnja i upoznavanje članova Komore sa standardom IEC 62305, odabir odvodnika prenapona prema standardu IEC 62305 sa primerima, kao i prikaz prenaponske zaštite. Regionalni odbor diplomiranih inženjera elektrotehnike u saradnji sa Pokrajinskim sekreterijatom za privredu AP Vojvodine, organizovao je, 13. marta, prezentaciju "Strategija širokopojasnih telekomunikacionih mreža AP Vojvodine za period 2007-2010. godine" sa panelraspravom kojoj je prisustvovalo 75 učesnika. Predavači su bili Siniša Isakov, pomoćnik Pokrajinskog sekretara za privredu, saobraćaj i telekomunikaciju, i mr Mirjana Kranjac, dipl. inž., ispred tima koji je bio angažovan na izradi projekta. Prezentacija je imala za cilj da projektante upozna sa Strategijom razvoja širokopojasnih telekomunikacionih mreža u Vojvodini do 2010. godine, sa osvrtom i diskusijom o problemima na koje nailaze projektanti prilikom izrade telekomunikacionih projekata, kao i predlaganje mogućih rešenja.

Jelena BojovićRegionalna kancelarija Kragujevac

Dragan Čolaković, dipl. inž. maš., održao je 4. marta u Svečanoj sali Regionalne privredne komore, predavanje "Kompjuterski programi za proračun termotehničkih instalacija", prezentujući nekoliko programskih modula za proračune termotehničkih instalacija, odnosno - klimatizaciju, grejanje i hlađenje. Predavanje je, pre svega, bila namenjeno projektantima podsekcije dipl. inž. maš., ali i ostalima zainteresovanima za ovu oblast, da u praksi pokažu svu vrednost ovakvih programskih modula za projektovanje.

Regionalna kancelarija Kraljevo

Goran CvetkovRegionalni odbor podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera organizovao je 6. februara predavanje "Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada". Predavač je bio dr Dimitrije Lilić, savetnik u Agenciji za energetsku efikasnost, a predavanje je bilo podeljeno u dva dela. U prvom delu, prisutni su upoznati sa podacima o energetskoj efikasnosti u Srbiji, a zatim je predstavljen uporedni pregled ovih podataka sa podacima iz zemalja Evropske unije. U drugom delu je dat pregled evropskih normi iz oblasti energetske efikasnosti zgrada, sa osvrtom na direktivu 2002/91 o energetskim karakteristikama zgrada. Posle predavanja, usledila je diskusija koja se naročito odnosila na mogućnost realizacije urađenih regionalnih projekata za energetsku efikasnost po opštinama.

Regionalna kancelarija Čačak

Miloš MilosavljevićRegionalni odbor elektroinženjera organizovao je 1. februara u Čačku stručno predavanje "Detekcija požara u objektima različitih profila". Kao predavač angažovan je Milan Erić, dipl. inž. el., inspektor Odseka za spasavanje MUPa u Čačku. Prisutnima su se obratili i predstavnici kompanije "Siemens" - Miroslav Damjanović i Zoran Polić, obojica dipl. inž. el. Predavanju je prisustvovao i aktivno učešće uzeo i Milovan Glavonjić, potpredsednik Upravnog odbora IKS. Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture 8. februara je u Čačku organizovao predavanje "Nove tehnologije u građenju drvetom" kojoj je prisustvovalo 40 članova IKS. Obrađena je i tema "Sistemi LKV i LLD". U Užicu je, 20. februara, održan skup koji je za cilj imao edukaciju inženjera građevinske i saobraćajne struke. Predavači su bili profesori sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Mr Miroslav Osoba govorio je o "Označavanju radova na putu", dok je dr Branimir Stanić izlagao na temu "Studijska i projektna dokumentacija u oblasti saobraćaja". Predavanje "Označavanje radova na putu" obuhvatilo je prezentaciju postojećih pravilnika, zakona, ideja i predloge načina označavanja radova na putu i upravljanja saobraćajem u zoni gradnje, dok je predavanje "Studijska i projektna dokumentacija u oblasti saobraćaja" obuhvatilo i prezentaciju metodologije izrade studija i projekata iz oblasti saobraćaja i obuhvatnost i namenu studija i master plana iz oblasti saobraćaja. Skupu je prisustvovalo 40 inženjera iz Zlatiborskog i Moravičkog okruga.

Regionalna kancelarija Niš

Aleksandar KekovićRegionalni odbor podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera organizovao je 8. februara u Skupštinskoj sali opštine Vranje, tribinu "Primena propisa u projektovanju i izgradnji", kojoj je prisustvovalo 60 učesnika. Cilj je bio da se kroz analizu prostornih, planskih, urbanističkih, lokalnih i ekonomskih problema, oni prepoznaju, sagledaju i iniciraju se njihova rešenja. Takođe, blagovremenim informisanjem i edukacijom članova, a kroz razmenu iskustava kolega u Regionu, postiže se praktičan cilj - uključivanja članstva u realizaciju planirane izgradnje infrastrukturnih objekata. Regionalna kancelarija Niš učestvovala je u pripremi i realizaciji "SCHIEDEL tehničke akademije" i prezentaciji programa iz oblasti savremenih dimnjačkih i ventilacionih sistema. Prezentaciji su prisustvovala 52 člana, a održana je 12. marta u prostorijama Regionalne kancelarije Niš.

Region Beograd

Miroslav StanojevićPolovinom januara, u zajedničkoj akciji Regionalnog odbora arhitekata i Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, sprovedena je anketa "Prepoznavanje kompetencija svršenih studenata arhitekture koje ih kvalifikuju za uključivanje u profesionalnu praksu". Anketa je obuhvatila više od 1.000 arhitekata, među kojima su bili i nastavnici, a cilj je bio prepoznavanje kompetencija svršenih studenata kako bi se, pomoću dobijenih podataka, moglo reagovati u procesu obrazovanja. U or ganizaciji Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture, 13. februara je održano predavanje "Srpsko crkveno graditeljstvo" predavača prof. Peđe Ristića. Kao naučnik, graditelj i umetnik, imao je veoma složen i sadržajan pristup ovoj temi. Za svoj rad profesor Ristić je dobio Orden Svetog Save 1988, a u Velikoj Britaniji Nagradu princa Čarlsa, za Crkveni dom u Birmingemu 1989. Predavanju je prisustvovalo preko 50 posetilaca. Regionalni odbori podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera, organizovali su 17. marta predavanje "Uticaj projekta na životnu sredinu kao sastavni deo projektnotehničke dokumentacije". Predavač je prof. dr Aleksandar Jovović, koji je u dinamičnom, interesantnom, stručnom izlaganju atraktivne teme, korisne za svakog profesionalnog inženjera (kako projektanta, tako i izvođača radova), pokazao put procene, definisanja i izrade studije, odnosno - konkretnog projekta. Ukazao nam je na sve faktore i potencijalne učesnike koji čine sastavni deo ove studije ili su u lancu odlučivanja i prihvatanja izrađene studije. Drugi predavač bio je doc. dr Dejan Radić, koji je govorio o propisima, naredbama, uredbama, standardima i direktivama EN, koji se primenjuju u studijama uticaja projekata na životnu sredinu. Na kraju se predstavio i sponzor predavanja, firma "CamCad Data", predavanjem "Softverska rešenja za upravljanje životnim ciklusom proizvoda".

<<< Nazad na sadržaj