Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Izveštaji - Složena i utemeljena procedura rada
 
IZVEŠTAJI
Odštampaj
 
Komisija za predstavke i predloge Skupštine Inženjerske komore Srbije

Složena i utemeljena procedura rada
- Predrag Cagić -
 
Komisija za predstavke i predloge Skupštine Inženjerske komore Srbije konstituisana je dana 21. jula 2005. godine. Imajući u vidu izričite odredbe člana 73. Poslovnika o radu Skupštine IKS, Komisija je konstatovala da zbog njegog specifičnog položaja, postoji potreba da se na početku aktivnosti precizira metod rada Komisije za predstavke i predloge, što je i bila njena prvo doneta odluka.

O metodu rada Komisije za predstavke i predloge
U prvoj donetoj odluci Komisije, konstatuju se dve stvari: prva - prema odredbama člana 73. Poslovnika o radu Skupštine IKS, Komisija za predstavke i predloge razmatra predstavke i predloge članova Komore upućene Skupštini i Upravnom odboru Komore i predlaže mere za rešavanje pitanja sadržanih u njima; druga - u realizaciji utvrđenih prava i obaveza, Komisija za predstavke i predloge (u daljem tekstu: Komisija) razmatraće: a) isključivo predstavke i predloge upućene od strane članova Komore, b) isključivo predstavke članova Komore upućene Skupštini i Upravnom odboru Komore, kao i neposredno Komisiji, koje se odnose na rad organa i stručnih službi Komore i primenu Statuta i opštih akata Komore i odluka Skupštine i Upravnog odbora Komore, kojima se uređuju prava i obaveze članova Komore.

1Između dve sednice Skupštine, podnet samo jedan prigovor koji je Komisija veoma profesionalno i odgovorno analizirala, i donela odgovarajući zaključak-izveštaj

Komisija za predstavke i predloge nije nadležna za razmatranje predstavki članova Komore koje se odnose na rad organa uprave i sudova i povrede profesionalnih standarda i normativa i etičkih normi, za čije razmatranje je isključivo nadležan Sud časti Komore.
Komisija će razmatrati sve predloge članova Komore upućene Skupštini Komore i predloge upućene Upravnom odboru za koje predsednik Upravnog odbora oceni da je, pre njihovog razmatranja, neophodno pribaviti mišljenje Komisije.
Predstavke i predloge Komisija će razmatrati po sledećoj proceduri: predstavke i predloge upućene Komisiji, sekretar Komisije će dostavljati pravnom savetniku Komisije; prilikom dostavljanja predstavki i predloga pravnom savetniku Komisije, sekretar Komisije dostaviće i fotokopije isprava koje se odnose na upućenu predstavku/predlog; nakon ocene osnovanosti podnete predstavke/predloga, pravni savetnik Komisije dostaviće predstavku/predlog sa svojim mišljenjem svim članovima Komisije; ukoliko se oceni neophodnim da se o podnetoj predstavci/predlogu pribavi mišljenje odgovarajućih stručnjaka, predsednik Komisije će angažovati odgovarajućeg stručnjaka radi davanja potrebnog mišljenja; nakon pribavljanja svih neophodnih mišljenja, predsednik Komisije će obaviti konsultacije sa članovima Komisije o sazivanju sednice Komisije radi donošenja odgovarajuće odluke; odluka Komisije sa svim materijalima dostavlja se Skupštini Komore, odnosno, Upravnom odboru Komore.
Radi obavljanja zadataka koji su stavljeni u nadležnost Komisiji, neophodno je da sekretarijat Komore svim članovima Komisije i pravnom savetniku Komisije dostavi sva opšta akta Komore i odluke organa Komore kojima se uređuju prava i obaveze članova Komore i rad organa Komore.
Odluka komisije dostavljena je Upravnom odboru Komore radi upoznavanja.
Radi potpunijeg informisanja svih članova Komore sa metodom rada Komisije, Odluka o metodu rada Komisije objavljena je na vebsajtu Komore.

Dopuna Živanke Tankosić
U periodu između aprila 2007. i aprila 2008. godine, Komisiji je podneta samo dopuna predloga za izdavanje licence za odgovornog projektanta saobraćajnica, licenca 315, i odgovornog izvođača radova saobraćajnica, licenca 415, koju je uputila Živanka Tankosić, diplomirani inženjer građevinarstva iz Zrenjanina, Brigadira Ristića B 4a 1/18. Nakon razmatranja podnete dopune predloga za izdavanje licence, Komisija je usvojila informaciju o osnovanosti predloga Živanke Tanasković. Sledi kompletna informacija.
Živanka Tankosić, dipl. inž. građ. iz Zrenjanina, Brigadira Ristića B 4a 1/18, uputila je dana 7. 11. 2007 godine Predsedniku Upravnog odbora, Upravnom odboru i Komisiji za predstavke i predloge Skupštine Inženjerske komore, dopunu zahteva za izdavanje licenci za odgovornog projektanta saobraćajnica - licenca 315, i odgovornog izvođača radova saobraćajnica - licenca 415. Dopuna predloga zavedena je u Komori dana 7. 11. 2007. godine pod brojem 7226 i dostavljena je Komisiji za predstavke i predloge 3. 12. 2007 godine.
Uz zahtev je dostavila i fotokopiju članova 71, 72. i 91. Zakona o izgradnji investicionih objekata ("Sl. list SAP Vojvodine" br.13/80) i fotokopiju rešenja br. 02-1785/2 od 5. 10. 1989. godine o imenovanju Vukmana Babića, građ. inž. za glavnog i odgovornog projektanta investicionotehničke dokumentacije "Rehabilitacijaobnova puta M24/1, deonica Stajićevo-Čenta". Prema odredbama člana 73. Poslovnika o radu Skupštine IKS, Komisija za predstavke i predloge Skupštine IKS isključivo je ovlašćena da razmatra predstavke i predloge članova Komore upućene Skupštini i Upravnom odboru Komore i predlaže mere za rešavanje pitanja sadržanih u njima. Iz iznetih razloga, Komisija za predstavke i predloge se opredelila da razmatra podnetu dopunu zahteva tretirajući ga kao podneti predlog Upravnom odboru Komore.
U postupku rzmatranja podnetog predloga, Komisija za predstavke i predloge je izvršila uvid u celokupnu dokumentaciju kojom Komora raspolaže i utvrdila: podnosilac predloga je dana 30. 8. 2007. godine pod br. 46942 podnela zahtev za izdavanje licence odgovornog projektanta saobraćajnica koji je u Komori zaveden dana 4. 9. 2007. godine pod br. 5591, i istoga dana pod br. 46391 podnela zahtev za izdavanje licence odgovornog izvođača radova saobraćajnica koji je zaveden u Komori dana 4. 9. 2007. godine pod br. 5590; uz zahteve za izdavanje licenci, podneta je sva potrebna dokumentacija: referenclista, preporuke, fotokopija diplome o završenom Građevinskom fakultetu u Subotici, fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopija radne knjižice, potvrda o radnom iskustvu, fotokopija licence odgovornog izvođača građevinskih radova na objektima niskogradnje br. 812 0662 07 izdata dana 21. 7. 2007. godine od strane IKS (licenca je imenovanoj izdata na osnovu više spreme u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji) i drugo; u dokumentaciji se nalaze navodne odluke Izvršnih odbora matičnih sekcija projektanata i izvođača radova u kojima se predlaže da se podneti zahtevi za izdavanje licenci odbiju, jer imenovana ne ispunjava propisane uslove za izdavanje licenci - nema tri godine radnog iskustva nakon diplomiranja. U odlukama nije naznačeno kada su donete, a odluke nisu ni potpisane, te se sa sigurnošću ne može utvrditi da li su odluke donete; prema odredbama člana 8. st. 4. Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera, licenca se izdaje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva - u ovom slučaju odluke o podnetom zahtevu za izdavanje licenci nisu donete iako je od podnošenja zahteva proteklo više od tri meseca; Upravni odbor Komore još nije doneo odluku o podnetim zahtevima za izdavanje licenci.
Prilozi koje je gospođa Tankosić dostavila uz dopunu zahteva za izdavanje licenci, nisu od uticaja na donošenje odluka o podnetim zahtevima za izdavanje licenci.
Uvidom u podnetu diplomu o stečenom visokom obrazovanju na Građevinskom fakultetu u Subotici, Komisija za predstavke i predloge je utvrdila da je imenovana diplomirala dana 13. 7. 2006. godine i da na dan podnošenja zahteva za izdavanje licenci nema tri godine radnog iskustva nakon stečenog visokog obrazovanja.
Prema izričitim odredbama člana 109. st. 2. i člana 117. st. 2. Zakona o planiranju i izgradnji licencu odgovornog projektanta, odnosno, odgovornog izvođača radova, može da stekne lice sa visokom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno, smera, položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva. Prema mišljenju Komisije za predstavke i predloge, navedene odredbe treba tumačiti tako da je za izdavanje licenci odgovornog projektanta, odnosno, odgovornog izvođača radova, pored ostalih uslova, neophodno radno iskustvo od najmanje tri godine nakon stečene visoke stručne spreme.
Po oceni Komisije, dodatnu zabunu u ovoj pravnoj stvari unela je Komisija za polaganje stručnog ispita koja je imenovanoj omogućila da već 19. 7. 2007. godine, odnosno, godinu dana nakon sticanja visoke stručne spreme, polaže stručni ispit za diplomiranog inženjera građevinarstva - smer za saobraćajnice. iako je članom 2. t. 2. Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja, izričito propisano da lice stiče pravo na polaganje stručnog ispita nakon dve godine radnog iskustva.
Iz svega izloženog, Komisija za predstavke i predloge donela je sledeće zaključke: uz dopunu zahteva za izdavanje licenci za odgovornog projektanta saobraćajnica - licenca 315, i odgovornog izvođača radova saobraćajnica - licenca 415, Živanka Tankosić, dipl. inž. građ. iz Zrenjanina, Brigadira Ristića B 4a 1/18, nije priložila dokaze da ispunjava propisane uslove za izdavanje licenci.
Upravnom odboru Komore se preporučuje da nadležnim službama i organima naloži da obezbede donošenje odluka o podnetim zahtevima za izdavanje licenci u propisanim rokovima. Ovu Informaciju dostaviti Upravnom odboru Komore i podnosiocu dopunskog zahteva Živanki Tankosić. Ovaj zaključak donet je 10. decembra 2007. godine.

Pročitajte iz oblasti "Izveštaji" i:
 • Za godinu dana održano trinaest sednica
 • Najaktivniji regionalni odbori podsekcija
 • U regionalnim odborima stotinu manifestacija
 • Komentari i sugestije
 • Dan urbanista i časopis
 • Pojačana Regionalna saradnja
 • Neophodno je brže reagovati na inicijative
 • <<< Nazad na sadržaj
   
  06. jun 2023.