Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Izveštaji - Neophodno je brže reagovati na inicijative
 
IZVEŠTAJI
Odštampaj
 
Komisija za propise Skupštine Inženjerske komore Srbije

Neophodno je brže reagovati na inicijative
- Milan Marić -
 
Komisija za propise inicirala je ili razmotrila sledeća pitanja: dopis Narodne banke Srbije br. 52 od 14. 4. 2007. godine; prenošenje polaganja stručnih ispita na Inženjersku komoru Srbije; nacrt pravilnika o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje; inicijativu Saveza arhitekata Srbije za reorganizaciju IKS u cilju formiranja Matične sekcije arhitekata i urbanista u okviru IKS; inicijativu Društva arhitekata Novog Sada za donošenje Pravilnika o projektovanju stambenih objekata; inicijativu Komisije za propise IKS za dopunu Pravilnika o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta; inicijativu Komisije za propise IKS za dopunu Zakona o autorskim i srodnim pravima posebno autorskim pravima u arhitekturi; inicijativu Komisije za propise IKS za hitno kompletiranje i zvanično objavljivanje Cenovnika IKS minimalnih cena za izradu projektne dokumentacije, vršenje stručnog i projektantskog nadzora i vršenje tehničke kontrole projektne dokumentacije za sve vrste i klase objekata; klasifikacija vrsta građevina Evropske zajednice, koja je uvedena u statistički sistem Republike Srbije; pregled pojedinih od niza dosadašnjih inicijativa Komisije za propise IKS, upućenih Skupštini i Upravnom odboru IKS, i njihovo sprovođenje i realizacija; plan i program rada Komisije za propise IKS u 2008. godini; izveštaj o radu Komisije za propise IKS u periodu od četvrte do pete sednice Skupštine IKS. Slede svi doneseni zaključci i odluke.

1U periodu između održavanja IV i V sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije, april 2007 april 2008. godine, Komisija za propise je održala tri sednice na kojima je razmotrila 12 pitanja


Odluke
Posle razmatranja Dopisa NBS, Komisija je donela sledeću odluku:
Komisija za propise Skupštine IKS nije ovlašćena da daje tumačenje Zakona o planiranju i izgradnji i podzakonskih akata kojima se uređuje izgradnja objekata. Tumačenja Zakona o izgradnji objekata i podzakonskih akata daje isključivo nadležno ministarstvo.
Komisija za propise Skupštine inženjerske komore Srbije smatra potrebnim da ukaže na sledeće: a) prema odredbama člana 6. Pravilnika o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta ("Sl. glasnik RS" br.105/03), stručni nadzor se može obezbediti i za izvođenje pojedinih radova na građenju objekta, kao i nadzor projektanta objekta; b) vršenje projektantskog nadzora može se ugovoriti između investitora i projektanta u slučajevima izgradnje kompleksnih objekata i u drugim slučajevima kada postoji zainteresovanost da se obezbedi realizacija projekta bez ikakvih odstupanja (uslovi za vršenje projektantskog nadzora preciziraju se ugovorom); v) vršilac projektantskog nadzora ne može preuzeti nijedno od ovlašćenja stavljenih u nadležnost vršiocu stručnog nadzora; g) vršenje projektantskog nadzora može obavljati autor projekta ili odgovorni projektant koji je rukovodio izradom tehničke dokumentacije.
Ovu odluku dostaviti Narodnoj banci Srbije.
Nakon razmatranja Nacrta pravilnika o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje, Komisija je donela sledeću odluku:
Usvajaju se sledeće primedbe na Nacrt Pravilnika o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje:
 1. U članu 1. stav 2. Nacrta, iza broja "7)", dodati broj "8)";
 2. U članu 2. potrebno je precizirati objekte za javne namene ili uneti samo formulaciju "objekti za javne namene";
 3. U članu 4. stav 2. alineja 4. Nacrta, iza reči "osmatranja", dodati reč "sleganja" (Komisija je stavila načelnu primedbu da se preispitaju nazivi projekata datih u stavu 2. ovog člana);
 4. U članu 6. stav 1. tačka 3. Nacrta, Komisija predlaže da se reč "glavnog" briše, s obzirom da Zakon o planiranju i izgradnji ne poznaje termin "glavni odgovorni projektant";
 5. Na član 8. Nacrta Komisija je stavila primedbu da nije dovoljno precizan, te bi u tom smislu trebalo tačno precizirati šta sadrži tehnička dokumentacija za svaku vrstu objekta;
 6. U glavi Nacrta koja nosi naziv "Idejni projekat", Komisija je stavila primedbu da za sve faze idejnog projekta nedostaju razmere;
 7. Član 24. nalazi se u poglavlju "Idejni projekti gasnih instalacija" predlaže se da se ispred člana 24. doda novi naziv, s obzirom da ovaj član reguliše izradu idejnog projekta za izgradnju objekata visokogradnje do 400 kvadratatnih metara bruto površine;
 8. U članu 32. dodati reč "odimljavanje";
 9. Član 35. koji uređuje sadržaj glavnog projekta za izgradnju objekta do 400 kvadratnih metara, nalazi se u poglavlju "Glavni projekat gasnih instalacija"; potrebno je ispred ovog člana uneti novi naziv poglavlja ili član 35. uneti iza člana 24;
 10. U glavi "Završne odredbe" ispred člana 36, dodati novi član koji glasi: "Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o minimumu tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju investicionih objekata visokogradnje"("Sl. glasnik RS" br. 25/73, 31/74, 28/76, 6/77, 30/77 i 6/79);
 11. Ovu odluku dostaviti Sekretarijatu Komore radi upućivanja Komisiji za pripremu Nacrta pravilnika o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje.
Zaključci
Posle razmatranja inicijative Saveza arhitekata Srbije za reorganizaciju IKS, Komisija je donela zaključak u tri stava:
 1. Komisija za propise informisana je o Inicijativi Saveza arhitekata Srbije za reorganizaciju IKS;
 2. o inicijativi iz tačke 1. ovog zaključka, u cilju informisanja, obavestiće se Upravni odbor IKS;
 3. nakon objavljivanja Nacrta odluke o izmenama i dopunama Statuta Komore, Komisija će na posebnoj sednici razmatrati Nacrt i utvrditi odgovarajuće Predloge.
Nakon razmatranja Inicijative Društva arhitekata Novog Sada za donošenje Pravilnika o projektovanju stambenih objekata, Komisija je donela sledeći zaključak:
Upravnom odboru IKS se predlaže da inicira donošenje odgovarajućih akata u vezi sa projektovanjem stambenih objekata.
Nakon razmatranja inicijative Komisije za dopunu Pravilnika o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta, Komisija je donela zaključak:
Upravnom odboru IKS se predlaže da Ministarstvu za kapitalne investicije predloži (sada Ministarstvu za infrastrukturu) da se Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u toku građenja objekta ("Sl. glasnik RS" br.105/20003), u kome je u članu 6. predviđena mogućnost vršenja nadzora od strane projektanta objekta, dopuni odredbama o vršenju projektantskog nadzora.
Nakon razmatranja inicijative Komisije za dopunu Zakona o autorskim i srodnim pravima posebno o autorskim pravima u arhitekturi, Komisija je donela sledeći zaključak:
Upravnom odboru Komore se predlaže da inicira pokretanje postupka za izmenu i dopunu Zakona o autorskim i srodnim pravima i celovitije uređivanje autorskih prava u arhitekturi.
Posle razmatranja informacije gospodina Milovana Glavonjića o dosadašnjem radu na donošenju Cenovnika, Komisija je donela zaključak:
Komisija za propise informisana je o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa izradom Cenovnika Komore.
Nakon razmatranja Klasifikacije vrsta građevina Evropske zajednice, koja je uvedena u statistički sistem Republike Srbije, Komisija je donela zaključak u dva stava:
 1. Komisija za propise konstatuje da je upoznata sa klasifikacijom vrsta građevina koju je utvrdio Zavod za statistiku Republike Srbije;
 2. Upravnom odboru Komore se predlaže da inicira da se u okviru nadležnih ministarstava, obrazuju posebna radna tela koja bi pratila usklađenost tehničkih propisa u izgradnji objekata sa propisima Evropske unije i predlagala donošenje neophodnih propisa.
Inicijative
Komisija je razmatrala neke od inicijativa koje je u dosadašnjem radu dostavila Upravnom odboru Komore, kao na primer: otvaranje posebnog dela na sajtu Komore koji bi isključivo služio za predloge i primedbe članova Komore na postojeća zakonska i podzakonska akta od značaja za članove Komore; popis i objavljivanje, na sajtu i u "Glasniku" Komore, Zakona, podzakonskih akata, propisa i standarda (iz svih oblasti) koji su od značaja za članove Komore; predlog Upravnom odboru IKS da pokrene inicijativu da Ministarstvo za kapitalne investicije (sada Ministarstvo za infrastrukturu) donese nove Pravilnike o uslovima programa i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja i Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu.
Novim pravilnicima neophodno je: a) uslove za polaganje stručnog ispita u pogledu stručne spreme usaglasiti sa izvršenim promenama u sistemu obrazovanja; b) detaljno preispitati sadržaj programa posebnog dela stručnog ispita i isti usaglasiti sa izvršenim promenama u obrazovnom sistemu; v) precizno utvrditi kriterijume za imenovanje članova Komisija za polaganje stručnog ispita.
Upravnom odboru IKS predloženo je da Vladi republike Srbije i Ministarstvu za kapitalne investicije (sada Ministarstvu za infrastrukturu) predloži investicije za donošenje novog Zakona o standardizaciji.
Uredništvu glasila IKS preporučeno je da u jednom od narednih brojeva objavi redigovanu analizu Zakona o standardizaciji autora mr Branislava Vujinovića, dipl. inž. građ.
Upravnom odboru IKS predloženo je da Vladi Republike Srbije i Ministarstvu za kapitalne investicije (sada Ministarstvu za infrastrukturu) predloži da predstavnici Komore aktivno učestvuju u pripremi novih zakona kojima se uređuje planiranje i izgradnja objekata.
Upravnom odboru IKS predloženo je da Vladi Republike Srbije i Ministarstvu za kapitalne investicije (sada Ministarstvu za infrastrukturu) predloži donošenje posebnog Zakona o IKS.
Posle razmatranja svih pokrenutih inicijativa, Komisija za propise je, u vidu zaključka, "u paketu" usvojila Pregled dosadašnjih inicijativa Komisije za propise, ali i konstatovala da joj se odluke Upravnog odbora Komore o pokrenutim inicijativama ne dostavljaju blagovremeno.
Nakon razmatranja dostavljenog predloga, Komisija za propise donela je i Plan rada za 2008. godinu koji će biti objavljen posle usvajanja na godišnjoj Skupštine Komore, koja se očekuje u aprilu.

Pročitajte iz oblasti "Izveštaji" i:
 • Za godinu dana održano trinaest sednica
 • Najaktivniji regionalni odbori podsekcija
 • U regionalnim odborima stotinu manifestacija
 • Komentari i sugestije
 • Dan urbanista i časopis
 • Pojačana Regionalna saradnja
 • Složena i utemeljena procedura rada
 • <<< Nazad na sadržaj
   
  06. jun 2023.