Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Izveštaji - Pojačana Regionalna saradnja
 
IZVEŠTAJI
Odštampaj
 
Komisija za informisanje Skupštine Inženjerske komore Srbije

Pojačana Regionalna saradnja
- Jovan Despotović -
 
Saglasno Statutu i Odluci Skupštine Inženjerske komore Srbije od juna 2004. godine, Komisija za informisanje konstituisana je 26. jula 2005. Za predsednika je imenovan prof dr Jovan Despotović, dipl. građ. inž. a za članove: Svetlana Bogdanović, dipl. inž. el. Lazar Kuzmanov, dipl. inž. arh. i Vladimir Lojanica, dipl. inž. arh. Komisija za informisanje je učestvovala u pripremama svih brojeva Glasnika u prošloj i ovoj godini, inicirajući grafičke i likovne izmene (na sastancima održanim 26. januara, 27. aprila i 12. decembra 2007. godine, kao i 24. januara 2008. godine), predlagala novi koncept Glasnika (predat Predsedniku Komore na usaglašavanje sa Upravnim odborom), ali i pripremila anketu za ocenu Glasnika i rada Komore uopšte (dostavljena UO IKS na razmatranje). Glavne teme na sednicama Komisije bile su međukomorski skupovi u Segedinu i Mariboru, otvaranje Regionalne kancelarije u Čačku i Dani inženjera Srbije u Vrnjačkoj Banji. Slede opširni izvešataji sa navedenih skupova i događaja.

Skup "Problemi odbrane od poplave reke Tise"
Nakon potpisivanja sporazuma o saradnji Inženjerske komore Srbije i Mađarske inženjerske komore, oktobra 2006. godine, predloženo je zajedničko razmatranje problema poplava koje su na slivu Tise imale ogromne negativne posledice tokom 2006. godine. U tom smislu je prihvaćen predlog mađarskih kolega, pa je održan sastanak u Segedinu, 22. i 23. maja 2007. godine. Učesnici sastanka bili su predsednik Mađarske inženjerske komore, gospodin Gabor Kovač, sa ekipom saradnika iz Segedina i Budimpešte, predsednik Komisije za informisanje Inženjerske komore Srbije, prof. dr Jovan Despotović, prof. dr Srđan Kolaković i Gabor Silađi, tehnički direktor "DTD Senta". Domaćin skupa bio je Šandor Šimon, vlasnik vodoprivrednog preduzeća "Donja Tisa" u južnoj Mađarskoj. Posle oficijelnih razgovora, kolege iz Direkcije "Donje Tise" prikazali su iskustva stečena tokom poplava na Tisi. Iskustva su ukazala na propuste i probleme, kako kod objekata za zaštitu od poplava, tako i u aktivnostima koje se izvode u okviru operativnog plana zaštite od poplava. Uključujući procenjene štete, aktivnosti i radove na odbrani u aprilu 2006. godine, ukupno je potrošeno oko 120 miliona evra. Takođe, prikazan je film o istoriji poplava na Tisi. Posle radnog dela sastanka, mađarske kolege su organizovale posetu vodotornju izgrađenom 1904. godine koji je u prethodnih nekolika godina rekonstruisan, tako da osim svoje osnovne namene u sistemu vodosnabdevanja Segedina, ima i muzejske sadržaje, kao i Centar za upravljanje odbranom od poplava na donjem delu Tise. Delegacija je posetila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Segedinu, sa objašnjenjem svih faza, kapaciteta i tehnologije prečišćavanja, 23. maja 2007. godine. Postrojenje ukupnog kapaciteta 200.000 ES pušteno je u pogon 2006. godine, što je vrlo bitno za očuvanje životne sredine donjeg dela Tise, jer se zagađenje iz područja Segedina taložilo ispred brane "Bečej". Izgradnjom postrojenja na nizvodnom delu Tise, može se očekivati znatno poboljšanje u životnoj sredini Tise i priobalja. Predložen je zajednički rad na modeliranju tečenja na Tisi, na primer modelom HEKRAS. U okviru tog projekta analizirali bi se uslovi u gornjem toku Tise, uslovi u gradskim sredinama (poput Segedina), uslovi u donjem delu Tise, kao i efekti uspora Dunava na ušću Tise. U vezi sa ovim održaće se stručni sastanak sa Komisijom za Tisu. Interesantna je preporuka da građani koji žive na slivu Tise budu u prilici da izaberu između očuvanja životne sredine i visokog stepena zaštite od poplava. Naime, jasno će biti diskutovana dva dokumenta "Plan uređenja prema Okvirnim direktivama o vodama" i "Plan zaštite od poplave na slivu Tise". Predloženo je uspostavljanje zajedničke ocene ugroženosti od poplava i na uzvodnom i na nizvodnom delu Tise, uključujući sve građevine nasipe, propuste, mostove, kao i planove za odbranu od poplava u gradskim i vangradskim uslovima, i drugo. Obe komore podržavaju i spremne su da stručno pomognu radu Međudržavne komisije za Tisu, dok će se naknadno ugovoriti način kako da se ova inicijativa i zvanično realizuje. Povodom Skupa "Problemi odbrane od poplave reke Tise", organizovana je konferencija za novinare za koju je interesovanje iskazalo nekoliko TV mreža i više novinskih kuća. Delegacija Inženjerske komore Srbije izrazila je veliko zadovoljstvo povodom pokretanja inicijative za zajednički rad i saradnju dve komore, i predložila da se sledeći sastanak održi u Srbiji (Beograd, Novi Sad i Senta) i odmah predložila datum 26. i 27. novembar 2007. Za sastanak dve komore u Srbiji Komisija za informisanje predlagala je šest tema i aktivnosti: zajednička stručna monografija o događajima na Tisi u 2006. godini, u koju bi trebalo uključiti i jedan istorijski uvod sa podacima počev od 70ih godina; modeliranje događaja iz 2006. godine; analiza i ispitivanje mogućnosti projekata za građevinarstvo u domenu zaštite od poplava na slivu Tise; jedinstvena koordinacija zaštite od poplava plan zaštite od poplava i operativni planovi duž Tise; organizacija skupa zemalja koje mogu da učestvuju u projektima EU, u kojima bi Srbija mogla da dobije do 10 odsto vrednosti projekta; projekti koji će se zajednički raditi za Tisu, što bi mogla da bude prva, ali ne i jedina tema za saradnju dve komore. Iako je Inženjerska komora Srbije uputila poziv za dvodnevni sastanak (2627. novembar 2007), Mađarska inženjerska komora nije mogla da ga prihvati, ali je predloženo da do susreta dođe u 2008. godini.

1U toku 2007/2008. godine, Komisija za informisanje Skupštine Inženjerske komore Srbije održala je četiri sednice na kojima je razmatrala desetak aktuelnih tema i događaja, ali i prisustvovala skupovima u Mađarskoj, Sloveniji, ...


"Sedmi dan" Inženjerske zbornice Slovenije
Dan inženjera, sedmi po redu, Inženjerske zbornice Slovenije, održan u Mariboru od 8. do 10. oktobra 2007. godine, imao je i radnu temu "Gazdovanje vodama". Na "Sedmom danu" bila je i delegacija Inženjerske komore Srbije u kojoj su bili: predsednik IKS prof. dr Dragoslav Šumarac, članovi Upravnog odbora, Tatjana Đorđević, Igor Marić i Damir Katalinić, predsednik Komisije za informisanje prof. dr Jovan Despotović i Natalija Stojanović, generalni sekretar IKS. U okviru Skupa, Inženjerska zbornica Slovenije je organizovala Okrugli sto na kom su inženjerske komore predstavile svoje organizacije. Predsednik Inženjerske zbornice Slovenije, Črtomir Remec, naglasio je da se okrugli sto održava na inicijativu prof. dr Dragoslava Šumarca, koja je potekla na proslavi Dana Inženjerske komore Srbije, održanoj 14. juna 2007. godine, kao i značaj osnivanja inženjerskih komora za status inženjera, za svako društvo u kome je osnovana. Nakon toga su predstavnici Slovenije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije izložili koncept organizacije svojih komora. U daljoj diskusiji učesnici okruglog stola su razmenili informacije i iskustva u funkcionisanju komora, posebno u segmentima načina organizovanja i podrške od strane države kroz saradnju sa resornim ministarstvom, naročito u domenu učešća, odnosno uticaja na zakonske propise koji se odnose na struku. Osim ovih, razmatrana su i pitanja uslova za dobijanje licenci stranih državljana u kontekstu međusobnog priznanja licenci, pitanje postojanja i sprovodljivosti Cenovnika usluga, kao i mogućim oblicima međusobne saradnje komora učesnica. Nakon završenog Okruglog stola, predstavnici naše Komore prisustvovali su radnom delu "Sedmog dana inženjera" na kom je predsednik IKS, prof. dr Dragoslav Šumarac, pozdravio prisutne u ime svih inženjerskih komora. U okviru globalne teme "Gazdovanje vodama", izlaganje je imao i prof. dr Jovan Despotović, na temu "Saradnja članova Inženjerske zbornice Slovenije i IKS na projektima kanalisanja i prečišćavanja kišnih i upotrebljenih voda u regionu", što je ponudilo i oblik zajedničkog rada članova komora u regionu.

Dani inženjera Srbije
Tradicionalni skup Dani inženjera Srbije organizovan je u Vrnjačkoj Banji od 22. do 24. oktobra, u zajedničkoj organizaciji matičnih sekcija projektanata i izvođača radova IKS. Manifestacija je održana u hotelu "Fontana" gde su se okupili predstavnici Inženjerske komore Srbije, eminentni stručnjaci iz oblasti građevinarstava i privrede, kao i predstavnici strukovnih organizacija. Dane je tradicionalno vodio Gligor Obrenović, a okupljene članove pozdravili su organizatori skupa Tatjana Đorđević i mr Dejan Vasović, čelnici IO matičnih sekcija projektanata i izvođača radova, zatim predsednik Inženjerske komore Srbije prof. dr Dragoslav Šumarac, državni sekretar Ministarstva za infrastrukturu Milan Miljević, predsednik Opštine Vrnjačka Banja Rodoljub Džamić, predstavnik Konferencije glavnih arhitekata Srbije Miloš Radovanović i potpredsednik Privredne komore Srbije Anđelko Kovačević. Prisutne su pozdravili i predstavnici "esnafskih" organizacija iz regiona: Svetislav Popović, sekretar Inženjerske komore Crne Gore, Uroš Krajnc, iz Inženjerske zbornice Slovenije, i Aleksandar Dimitrov, iz Inženjerske institucije Makedonije.

Svečano otvaranje Regionalne kancelarije u Čačku
U prisustvu članova, gostiju i zvanica, Inženjerska komora Srbije je u petak, 16. novembra 2007. godine, u Svečanoj sali Skupštine opštine Čačak, svečano obeležila otvaranje Regionalne kancelarije u Čačku. Otvaranju Regionalne kancelarije prisustvovao je resorni ministar mr Velimir Ilić, koji je pozvao inženjere da učestvuju u razvojnim projektima i strukovnim aktivnostima od značaja za region. Među gostima su bili, pored članova IKS i članova Skupštine (iz regiona), i predstavnici opštinske uprave, Tehničkog fakulteta, strukovnih udruženja i javnih preduzeća iz Čačka. Prisutni su imali prilike da čuju prezentaciju projekta "Modernizacija i revitalizacija sistema grejanja: izgradnja novih, rekonstrukcija starih i uvođenje novih tehnologija", predavača N. Ocokoljića, tehničkog direktora JKP Čačak. Svečanost je završena predavanjem profesora J. Despotovića na temu "Inicijativa za pripremu materijala za konkurs EU za infrastrukturne projekte vezane za vodu i ekologiju", sa posebnim osvrtom na pripremu programa pod naslovom "Integralni plan upravljanja slivom Zapadne Morave".

Pročitajte iz oblasti "Izveštaji" i:
 • Za godinu dana održano trinaest sednica
 • Najaktivniji regionalni odbori podsekcija
 • U regionalnim odborima stotinu manifestacija
 • Komentari i sugestije
 • Dan urbanista i časopis
 • Neophodno je brže reagovati na inicijative
 • Složena i utemeljena procedura rada
 • <<< Nazad na sadržaj
   
  06. jun 2023.