Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Izveštaji - Komentari i sugestije
 
IZVEŠTAJI
Odštampaj
 
IzvršnI odbor Matične sekcije izvođača radova (IO MSIR)

Komentari i sugestije
- Nebojša Stefanović -
 
Nebojiša Stefanović U toku prošle godine, Izvršni odbor Matične sekcije planera održao je devet sednica. Od početka 2007. godine do konstituisanja novog Izvršnog odbora, održana je jedna sednica Izvršnog odbora, na kojoj je doneta Odluka o sprovođenju izbora za članove Izvršnog odbora i imenovana tročlana Izborna komisija u sastavu: mr Aleksandar Vučićević, predsednik, prof. dr Dejan Đorđević i Ivana Lazin.
Izbori za članove Izvršnog odbora su održani u periodu od 9. februara do 26. marta, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora br. 6630/19 od 14. decembra 2006. godine. Predlaganje kandidata je vršeno elektronskim putem od 12. do 18. februara, a konačna lista predloženih kandidata utvrđena je 20. februara. Izbor kandidata je vršen putem glasačkih listića do 15. marta. Pošto su dva kandidata imala isti broj glasova, glasanje je ponovljeno elektronskim putem, i to u periodu od 21. do 25. marta.
Konstitutivna sednica novog Izvršnog odbora Matične sekcije planera održana je 26. marta 2007. godine, na kojoj je za predsednika izabran mr Nebojša Stefanović, diplomirani prostorni planer.
U periodu od 26. marta do 31. decembra održano je osam redovnih sednica (pet u Beogradu, dve na Kopaoniku i jedna u Sremskoj Mitrovici). Tokom aprila meseca formirane su odgovarajuće komisije koje su počele sa aktivnostima vezanim za realizaciju Plana i programa Matične sekcije planera za 2007. godinu, koji je usvojen od strane Skupštine Inženjerske komore Srbije 29. marta.
Pored uobičajenih aktivnosti koje se odnose na organizaciju i funkcionisanje Matične sekcije planera, potrebno je izdvojiti i nekoliko aktivnosti koje su obeležile prošlogodišnji rad.
Kao prva realizovana aktivnost, izdvaja se izdavanje publikacije Pregled izabranih prostornih planova evropskih zemalja, i to kao treće publikacije prevoda koje je pripremila i štampala MSU. Publikacijom su obuhvaćeni prevodi šest prostornih planova iz različitih evropskih zemalja (Španija, Irska, Francuska, Holandija, Švajcarska), sa ciljem da se članstvu MSU približe iskustva i predstavi sadržaj planova u pomenutim zemljama.
U toku jula i avgusta, aktivnosti MSU bile su usmerene prvenstveno na organizaciju skupa Susreti prostornih planera Srbije 2007, koji je održan u periodu od 12. do 14. septembra, na Kopaoniku. Važno je napomenuti da se organizacija Susreta ne odnosi samo na rad Organizacionog odbora, već i na aktivno učešće članstva prilikom razmatranja i definisanja svih pitanja značajnih za uspešno odražavanje Skupa. Pored stalnog kontakta putem interneta i telefona, članstvo je imalo priliku i da prisustvuje otvorenoj sednici IO MSU koja je održana 3. jula u Beogradu, i na kojoj su razmatrana pitanja organizacije skupa na Kopaoniku, kao i realizacije kompletnog Plana i programa za 2007. godinu (poziv za sednicu je upućen svim članovima Matične sekcije planera).
U periodu od maja do kraja avgusta, napravljene su i članstvu prosleđene tri informacije, odnosno program Skupa, koji je istovremeno bio izložen i na sajtu Inženjerske komore Srbije. Kako je jedan od ciljeva rada Matične sekcije planera produbljivanje saradnje sa drugim strukovnim organizacijama, posebno sa Asocijacijom prostornih planera Srbije (Organizacioni i Izvršni odbor su u junu mesecu održali sastanak sa predstavnicima Asocijacije prostornih planera Srbije), poziv sa programom Skupa upućen je i svim članovima Asocijacije i velikom broju institucija koje se bave planiranjem. Istovremeno je dogovoreno da jesenji broj časopisa "Planer" bude posvećen Susretima i da se u njemu objave radovi, odnosno prezentacije sa njih.
Za temu Skupa na Kopaoniku je izabran simboličan naziv "Prostorno planiranje danas, sutra...", pri čemu je osnovni cilj bio razmena iskustava između odgovornih planera. Rad je bio organizovan kroz tri odvojene sesije: prva sesija (12. septembra) bila je posvećena prezentacijama gostiju, i to na temu upotrebe geografskih informacionih sistema u izradi prostornih planova; u drugoj sesiji (12. i 13. septembra) održano je više prezentacija koje su se odnosile na probleme i dileme vezane za izradu prostornih planova; u trećoj sesiji (13. i 14. septembra) održana je kraća prezentacija o publikaciji Pregled izabranih prostornih planova evropskih zemalja, prilikom koje je mr Tijana Živanović predstavila osnovna rešenja i koncept šest planskih dokumenata. Na kraju Skupa diskutovalo se o aktuelnim pitanjima profesije prostornog planiranja.
U saradnji sa Matičnom sekcijom urbanista, Izvršni odbor je doneo odluku i predložio da se Ministarstvu za infrastrukturu uputi dopis sa sugestijom da Ministar, u skladu sa članom 34. Zakona o planiranju i izgradnji, za članove komisija za planove imenuje lica iz redova uglednih stručnjaka iz delokruga urbanizma, prostornog planiranja i drugih oblasti, a koja poseduju licence odgovornih urbanista i odgovornih planera, jer su tim licima utvrđena profesionalna prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju stručnih poslova urbanističkog i prostornog planiranja. Istovremeno je održan sastanak u Ministarstvu za infrastrukturu, nakon čega je spisak članova matičnih sekcija, sa osnovnim podacima, prosleđen Ministarstvu.
U periodu od oktobra do decembra, MSU je unapredila saradnju sa drugim sekcijama, što se prvenstveno odnosi na učešće naših članova na skupovima i tribinama organizovanim u različitim regionima.


Dani inženjera Vrnjačka Banja, 2224. oktobar
Članovi MSP su imali zapažene prezentacije koje su se odnosile na različitu problematiku izrade prostornih planova i njenu vezu sa aktivnostima drugih inženjerskih struka. Održane su prezentacije: "Veza planske i tehničke dokumentacije", "Pravila gradnje u prostornim planovima" i "Procena troškova realizacije planskih rešenja na primeru projektovanja i izvođenja infrastrukturnih sistema".
Tribina "Investicije koliko i šta gradimo" Leskovac, 15. novembar
Održana je prezentacija "Prostorno planiranje aktivnosti u Južnom Pomoravlju". Pošto je Tribina bila veoma posećena, prezentovana je i problematika izrade planske i tehničke dokumentacije, kao i pravila gradnje i inženjerski aspekti izrade prostornih planova.


Tribina "Lokalna problematika i nove tehnologije u građevinarstvu" Negotin, 13. decembar
Na Tribini su održane prezentacije "Prostorno planiranje aktivnosti od značaja za članove Inženjerske komore Srbije" i "Metodologija procene troškova realizacije planskih rešenja".


Matična sekcija planera je u okviru svojih redovnih aktivnosti, organizovala i jednodnevni seminar na temu "Strategija razvoja opštine još jedan nepotreban papir ili neminovni dogovor o budućnosti", koji je održan u Beogradu 11. decembra. Na Seminaru je prezentovana problematika vezana za strateško planiranje i lokalnu samoupravu, i to kroz nekoliko sesija čije su teme bile vezane za istorijat strateškog planiranja, uporišta u zakonu, pristup i vrste dokumenata, metodologiju izrade, kao i dosadašnja iskustva i pouke.
U skladu sa Planom i programom rada, MSP je pružila finansijsku pomoć Asocijaciji prostornih planera Srbije, za izdavanje stručnog časopisa prostornih planera "Planer" (broj 5), posvećenog održanim Susretima prostornih planera Srbije 2007.
U toku 2007. godine nastavljene su aktivnosti vezane za Priručnik za izradu prostornih planova. Zbog nedostatka finansijskih sredstava i pojedinih otvorenih pitanja struke prostornog planiranja, pomenute aktivnosti će se nastaviti i u 2008. godini.
Matična sekcija planera je preko sajta Inženjerske komore Srbije svoje članstvo redovno obaveštavala o sprovedenim i planiranim aktivnostima. U toku druge polovine godine, članstvu je omogućeno da daje komentare i sugestije vezane za realizaciju Plana i programa rada MSP za 2007, kao i da, po potrebi, predlaže i inicira organizaciju jednodnevnih instruktivnih seminara.
U sklopu redovnih aktivnosti MSP, razmatrana je i ispunjenost uslova za dobijanje i izdavanje licenci odgovornog planera. U toku 2007. godine izdato je 11 licenci. Ukupan broj izdatih licenci, zaključno sa 31. decembrom 2007. godine, iznosi 114 (od kojih je 112 aktivnih).


Pročitajte iz oblasti "Izveštaji" i:
 • Za godinu dana održano trinaest sednica
 • Najaktivniji regionalni odbori podsekcija
 • U regionalnim odborima stotinu manifestacija
 • Dan urbanista i časopis
 • Pojačana Regionalna saradnja
 • Neophodno je brže reagovati na inicijative
 • Složena i utemeljena procedura rada
 • <<< Nazad na sadržaj
   
  06. jun 2023.