Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Izveštaji - U regionalnim odborima stotinu manifestacija
 
IZVEŠTAJI
Odštampaj
 
IzvršnI odbor Matične sekcije izvođača radova (IO MSIR)

U regionalnim odborima stotinu manifestacija
- Tatjana Đorđević -
 
Tatjana Đorđević Na početku 2007. godine Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova koncentrisao je svoj rad na raspisivanje izbora za nove članove Izvršnog odbora. Odluka o sprovođenju izbora za članove regionalnih odbora i imenovanju komisije za pripremu, organizaciju i realizaciju izbora za članove regionalnih odbora, doneta je na Drugoj zajedničkoj sednici, održanoj 2. februara. Na istoj sednici je utvrđen postupak predlaganja kandidata za predsednike podsekcija u matičnim sekcijama projektanata i izvođača radova. Izbori za članove regionalnih odbora su sprovedeni u periodu od 10. februara do 7. marta, u skladu sa usvojenom odlukom. Konačna lista kandidata za izbor predsednika podsekcija matičnih sekcija projektanata i izvođača radova je utvrđena na Trećoj zajedničkoj sednici, 12. marta, što je bio uslov za donošenje odluke o sprovođenju izbora za predsednika podsekcija i formiranje komisije za izbor. Utvrđen je postupak predlaganja kandidata za članove izvršnih odbora u matičnim sekcijama projektanata i izvođača radova koji nisu članovi Izvršnih odbora "po položaju".
U skladu sa ovom odlukom, predlaganje kandidata za članove Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova vršilo se u periodu od 14. do 19. marta 2007. godine. Na Četvrtoj zajedničkoj sednici, 22. marta, proglašeni su rezultati glasanja za izbor predsednika podsekcija u matičnim sekcijama projektanata i izvođača radova. Na osnovu Izveštaja sekretarijata Komore o rezultatima kandidovanja za izbor članova izvršnih odbora matičnih sekcija koji nisu članovi izvršnih odbora "po položaju", utvrđene su konačne liste kandidata. Na istoj sednici je usvojena i odluka o sprovođenju izbora za članove IO u MSP i MSIR koji nisu članovi izvršnih odbora "po položaju", u periodu od 26. marta do 2. aprila. Formirane su izborne komisije za sprovođenje izbora za članove izvršnih odbora u matičnim sekcijama. Konstitutivna sednica Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova održana je 12. aprila, na kojoj je za predsednika izabrana Tatjana Đorđević, diplomirani građevinski inženjer.

1Najznačajnija akcija IO MSIR organizovanje Dana inženjera Srbije održana u Vrnjačkoj Banji odlično je uspela, jer je pripremljena u saradnji sa IO MSP.

Na samom početku rada, na drugoj redovnoj sednici održanoj 9. maja, IO MSIR imenovao je novu Komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licenci koja je nastavila sa pregledom pristiglih zahteva. Takođe, Izvršni odbor pokrenuo je inicijativu ka Upravnom odboru IKS za preispitivanje roka završetka rada Zajedničke komisije za inoviranje opisa postojećih i utvrđivanje predloga novih licenci odgovornih projektanata i izvođača radova. Predloženo je i da se izmeni član Komisije delegiran ispred MSIR, prof. dr Kosi Franc, i delegiran je novi prof. dr Titoslav Živanović. Kako bi se unapredio rad regionalnih odbora, u skladu sa Planom i programom rada IO MSIR u saradnji sa IO MSP, formirana je Zajednička komisija za razmatranje i usaglašavanje predloga planova i programa rada regionalnih odbora za 2007. godinu i razmatranje zahteva regionalnih odbora, čiji je jedan od glavnih zadataka bio da razmotri i usaglasi predloge Planova i programa rada regionalnih odbora za 2007. godinu, u cilju unapređenja njihove delatnosti i delatnosti članova IKS, kao i da razmotri predloge finansijskih planova regionalnih odbora za aktivnosti koje su planirane za 2007. godinu. Naime, svi regionalni odbori pripremili su predloge planova i programa rada u skladu sa usvojenim planovima i programima rada izvršnih odbora matičnih sekcija koje je Komisija usaglasila, i na Drugoj zajedničkoj sednici IO MSIR i IO MSP, održanoj 4. jula, usvojen je Plan i program rada, kao i finansijski plan regionalnih odbora za 2007. godinu. Kako ne bi bilo zastoja u radu regionalnih odbora, IO MSIR, pre usvajanja Plana i programa rada regionalnih odbora za 2007. godinu, odobrio je novčana sredstva za održavanje aktivnosti, koje su od interesa za razvoj regionalnih odbora, i to: za organizaciju izložbe "Arhijenale 2007" koja je održana od 15. do 25. maja u Nišu; za organizaciju tribine "Investicije koliko i šta gradimo", 7. juna u Nišu; za organizaciju stručnih predavanja, održanih polovinom maja u Kragujevcu, sa tri teme "Nova atestirana rešenja u odvođenju dima i ventiliranju prostora za gasne kotlove namenjene za unutrašnju gradnju", "Primenjeni propisi i standardi u termo proračunima građevinskih elemenata u objektima visokogradnje" i "Razvod tople i hladne sanitarne vode i tople i hladne vode centralnog grejanja (sistem podnog grejanja, sistem podnog razvoda radijatorskog grejanja) novi materijali i tehnologije"; za organizaciju tribine "Novi aspekti opravdanosti gradnje akumulacije Rovni iznad Valjeva, u projektovanom gabaritu", održane u drugoj polovini maja u Valjevu; stručno predavanje "Upotreba cevastih stubova naponskih nivoa od 0,4 KV do 400 KV", koje je održano u prvoj polovini maja u Valjevu. Takođe, na Prvoj zajedničkoj sednici, održanoj 1. juna u Nišu, Izvršni odbori MSP i MSIR podržali su: održavanje okruglog stola "Projektovanje i izvođenje gromobranskih instalacija za stambene, stambenoposlovne i poslovne objekte u užem gradskom jezgru", održanog 19. juna u Kragujevcu; prezentacija SIEMENS Building "Telekomunikacioni sistemi i mreže u nekoliko većih javnih objekata trenutno tehnološki najsavremenijih u Srbiji, koji su izgrađeni ili je njihovo projektovanje u toku" koje je održano 30. juna u Beogradu. Nakon toga, u skladu sa Planom i programom rada regionalnih odbora za 2007. godinu, odobrena su novčana sredstva za održavanje stotinak manifestacija, tačno 91, u svih osam regionalnih odbora.

Regionalni odbor Beograd
Ovaj Regionalni odbor organizovao je 16 manifestacija: konferencija "Zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica kao faktor održivog upravljanja rečnim slivovima"; stručna poseta Jesenjem sajmu tehnike "Plovdiv 2007" (Bugarska); predavanje "Primena tehničkih normi tehnički propisi za projektovanje i izvođenje gromobranske instalacije"; predavanje "Upoznavanje članova sa Cenovnikom za izvođenje i projektovanje"; predavanje "Sistem upravljanja kvalitetom, implementacija i sertifikacija"predavanje i prezentacija "Solarna arhitektura, istorijat i opšti principi pasivni"; predavanje "Strukturno kabliranje u savremenim poslovnim zgradama sa primerima u izvođenju"; predavanje "Predstavljanje i rad u programskom paketu TeleCADGIS"; stručno usavršavanje članova Regionalnog odbora Beograd kroz posetu postrojenju za preradu pijaće vode u Subotici; stručno usavršavanje članova Regionalnog odbora Beograd kroz posetu HE "Bajina Bašta"; predavanje "Zaštita podzemnih metalnih objekata od lutajućih struja"; manifestacija Drugi salon pejzažne arhitekture"; predavanje "Uticaj projekata na životnu sredinu"; predavanje "Srpsko crkveno graditeljstvo i autorsko pravo"; anketa "Prepoznavanje kompetencija svršenih studenata arhitekture koji ih kvalifikuju za uključivanje u profesionalnu praksu"; predavanje "Transponovanje tradicionalne gradnje u savremena projektantska rešenja".

Regionalni odbor Novi Sad
Regionalni odbor u Novom Sadu organizovao je i finansirao 17 manifestacija: predavanje "Visoke tehnologije u oblasti obnovljivih izvora energije i njihova primena u arhitekturi"; tribina "Problemi pri projektovanju i pokretanje inicijative za izmenu Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara"; izložba "Tabakovićeva nagrada za arhitekturu"; predavanje "Projektovanje računske mreže"; Proslava svetskog dana arhitekture u Novom Sadu; tribina "Tunel ispod Fruške Gore kao deo saobraćajnice koja spaja Temišvar, Novi Sad i Šabac"; predavanje SATV; predavanje "Harmonizacija naše regulative za projektovanje seizmički otpornih konstrukcija zgrada i mostova sa Eucorde 8"; naučnostručni skup "Pravci razvoja traktora i mobilnih sistema"; predavanje "Kontrolni sistemi osvetljenja"; tribina "Pasivna solarna energija u arhitekturi poboljšanje termičke zaštite objekata"; stručni skup "Izveštaj o radu RO sa pregledom svih dešavanja u Regionu Novi Sad"; predavanje "KNXEIB"; predavanje "Strukturno kabliranje u savremenim poslovnim objektima, standardi, projektna rešenja sa primerima u izvođenju"; predavanje "Betoni u 21. veku"; tribina "Izgradnja objekata za stranog investitora"; savetovanje podsekcije diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka Regionalnog odbora Novi Sad.

Regionalni odbor Kragujevac
Kragujevački regionalni odbor organizovao je i finansirao devet manifestacija: okrugli sto "Projektovanje i izvođenje elektro instalacija u podzemnim garažama"; predavanje "Ispitivanje sleganja objekata inženjerskim geodetskim metodama"; predavanje "Geo Info softver za digitalnu predstavu prostora"; predavanje "Toplotna pumpa i njena primena"; predavanje "Primena sistema suve gradnje u mokrim čvorovima uz upotrebu adekvatnih materijala"; prezentacija "Sistem suve ugradnje u mokrim čvorovima WEDI materijala"; predavanje "Zaštita od požara u objektima visokogradnje namenjenim poslovanju i višeporodičnom stanovanju"; prezentacija "Kompjuterski programi za proračune termotehničkih instalacija"; predavanje "Ušteda električne energije u industrijskoj, javnoj i individualnoj potrošnji".

Regionalni odbor Kraljevo
Regionalni odbor u gradu na Ibru bio je među najvrednijim, pošto je organizovao i finansirao 13 manifestacija: predavanje "Od urbanizma do građevinske dozvole kako primenjujemo Zakon o planiranju i izgradnji"; predavanje "Projekat inteligentne kuće"; predavanje "Daljinska kontrola podstanica i aktivacija podataka u praksi"; predavanje "Primena savremenih geodetskih metoda u projektovanju i izvođenju geodetskih radova"; predavanje "Protivpožarna zaštita norme i propisi"; predavanje "Seizmičko pojačanje objekata prilikom nadgradnje i izrada novih seizmičkih karata Srbije"; tribina "Problem nadgradnje i lokalna samouprava"; predavanje "Studija o mogućnostima proizvodnje električne energije iz mini hidroelektrana na području Nacionalnog parka Kopaonik"; predavanje "Obnovljivi izvori energije, teorija i praksa"; tribina "Uloga i položaj geodetske struke na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji"; predavanje "Prenos optičkih signala i primena"; predavanje "Niskoenergetski objekti ušteda energije"; predavanje "Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada".

1Za licence kandidovano 1.997 inženjera

Tokom prošle godine, nadležne komisije MSIR pregledale su i predložile za dobijanje licenci 1.997 inženjera i 12 diplomiranih inženjera struka/specijalnosti. Najbrojniji zahtevi za dobijanje licenci stigli su od inženjera građevinarstva 509, odnosno, diplomiranih građevinski inženjera 501 . Na trećem mestu su diplomirani inženjeri mašinstva 278, a odmah posle njih diplomirani inženjeri elektrotehnike 269. Peto mesto pripada inženjerima elektrotehnike 131, dok su na šestom diplomirani inženjeri arhitekture 130. Sedmo mesto je pripalo inženjerima mašinstva 75, na osmom su diplomirani inženjeri geologije 43, deveti su diplomirani saobraćajni inženjeri 27, deseti diplomirani inženjeri geodezije 23, dok su na pretposlednjem, jedanaestom mestu, diplomirani inženjeri šumarstva 15. Na poslednjem, dvanaestom mestu je jedini zahtev od inženjera arhitekture.


Regionalni odbor Valjevo
Regionalni odbor Valjevo finansirao je i organizovao 10 događaja sedam predavanja: "Mini hidroelektrane u Regionu", "Lasersko skeniranje terena i objekata iz vazduha", "Geološke i geotehničke podloge kao sastavni deo projektne dokumentacije", "Primer sanacije krovnih nosača industrijske hale", "Arhitektonskourbanistički aspekti razvoja turizma u regiji", "Seizmičko ojačanje objekata prilikom nadgradnje i izrade seizmičkih karata" i "Opravdanost toplifikacije grada sa aspekta smanjenja produkcije ugljen dioksida u atmosferi", i tri tribine: "U susret izradi saobraćajne studije Valjeva", "Odredbe aktuelne regulative iz oblasti zaštite od požara zidnih konstrukcija" i "Projekti saobraćajne signalizacijepotrebna i zakonska obaveza".

Regionalni odbor Niš
Regionalni odbor u Nišu bio je treći po broju organizovanih manifestacije sa 14 događanja: tribina "Zaštita na radu"; savetovanje "Nove tehnologije u građevinarstvu"; prezentacija "Dani inženjerske komore Srbije na Četvrtom sajmu građevine i opreme"; prezentacija u Leskovcu "Dani inženjerske komore Srbije na Međunarodnom sajmu građevine 'Neimar'"; tribina u Leskovcu "Investicije koliko i šta gradimo"; manifestacija Osmi dani arhitekture Niša, sa pratećim sadržajem; tribina "Problemi gasifikacije u Nišu"; organizovana poseta Danima inženjera Srbije u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji podsekcije dipl. inž. arhitekture Regionalnog odbora Niš; organizovana poseta Danima inženjera u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji podsekcije dipl. građ. inženjera Regionalnog odbora Niš; okrugli sto "Uloga organa lokalne samouprave u planiranju i izgradnji komunalnih objekata"; tribina "Energetska efikasnost podizanje pritiska vode u višespratnicama"; savetovanje "Nove tehnologije u građevinarstvu"; seminar "Primena važećih propisa u projektovanju i izgradnji"; izložba u Nišu Arhienale 3.

Regionalni odbor Subotica
Subotički regionalni odbor organizovao je, finansirao i realizovao pet manifestacija: predavanje "Upoznavanje članova sa Cenovnikom za projektovanje i izvođenje radova"; dva okrugla stola "Važeća normativna akta, zakoni, pravilnici, uredbe, te primena na nivou regiona" i "Nove tehnologije za građevinsku stolariju, protivpožarna vrata, materijali za protivpožarnu zaštitu i paneli", i dve izložbe "Đorđe i Olgica Mijić" i "Savremena arhitektura arhitekta regiona".

Regionalni odbor Čačak
Iako su poslednji u izveštaju, "čačanski regionalci" su bili među aktivnijim među osam regionalnih odbora, pošto su organizovali sedam manifestacija: pet predavanja "Značaj i izrada planske dokumentacije" (Gornji Milanovac), "Analiza i razmatranje normativa za elektroradove", "Nove tehnologije u građenju drvetom", "Zamena dotrajalih azbestcementnih i drugih cevi", "Detekcija požara u objektima različitih profila", i stručni skup "Označavanje radova na putu" i okrugli sto "Kako gradimo uslovi investiranja od zahteva do dozvole". Uz pomoć već konstituisanih regionalnih odbora, završeni su izbori preostalih članova regionalnih odbora koji nisu izabrani na prošlim izborima zbog nedovoljnog odziva članstva u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Subotici, Čačku i Nišu. Takođe, Izvršni odbor je učestvovao i u svečanom otvaranju regionalnih kancelarija u Novom Sadu, Subotici i Čačku. Izvršni odbor MSIR u saradnji sa IO MSP, formirao je i zajedničku Komisiju za sufinansiranje projekata, koja je uradila Pravilnik o sufinansiranju projekata, koji je usvojen na Drugoj zajedničkoj sednici Izvršnih odbora, nakon čega je raspisan Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove naše dve matične sekcije, u periodu od 14. jula do 10. septembra. Na konkurs su pristigle 103 prijave. Na Trećoj zajedničkoj sednici projektanata i izvođača radova, održanoj 7. novembra, usvojen je Izveštaj Komisije za sufinansiranje projekata MSIR i MSP o podnetim prijavama na konkurs, kojim je usvojeno sufinansiranje 31 projekta, odbijeno je 55 zahteva, dok je 17 zahteva "ostavljeno" za konkurse u 2008. godini. Radovi Na drugoj redovnoj sednici IO MSIR formiran je i Organizacioni odbor za pripremu i organizaciju manifestacije Dani inženjera Srbije, koja je održala u Vrnjačkoj Banji od 22. do 24. oktobra, u saradnji sa MSP. Na četvrtoj redovnoj sednici, održanoj 15. oktobra, usvojen je Plan i program manifestacije i odobrena su inicijalna novčana sredstva. Skup "Dani inženjera Srbije" svečano je otvorila Tatjana Đorđević, čelnica Matične sekcije izvođača radova, 22. oktobra tačno u 10 časova, dok je dešavanja na Skupu, po tradiciji, vodio Gligor Obrenović. Prvog dana Dane oko 70 učesnika je posetilo i pratilo izlaganje, uglavnom članova Komore iz cele Srbije. Drugog dana predavanje je pratilo preko 200 učesnika, a okupljene članove pozdravili su predsednik Inženjerske komore Srbije prof. dr Dragoslav Šumarac, državni sekretar Ministarstva za infrastrukturu Milan Miljević, predsednik opštine Vrnjačka Banja Rodoljub Džamić, predstavnik Konferencije glavnih arhitekata Srbije Miloš Radovanović, potpredsednik Privredne komore Srbije Anđelko Kovačević, predstavnik Inženjerske zbornice Slovenije Uroš Kranjc, predstavnici Saveza građevinskih inženjera Makedonije, prof. Aleksandar Dimitrov i prof. Hristina Spasevska, sekretar Inženjerske komore Crne Gore Svetislav Popović, predsednik Srpske akademije nauka prof. dr Nikola Hajdin, dobitnik Nagrade za životno delo Inženjerske komore Srbije za 2007. godinu, Milena Pištalo, dobitnik Nagrade za izuzetno dostignuće u oblasti klimatizacije, grejanja i hlađenja, i Slaviša Kondić dobitnik Nagrade za izuzetna ostvarenja na početku karijere. Poslednjeg dana održavanja Skupa, 24. oktobra, pored redovnog programa predavanja, održan je i okrugli sto "Licence ovlašćenih inženjera u skladu sa Bolonjskom deklaracijom", gde su glavni učesnici bili predstavnici iz inženjerskih komora u okruženju, kao i profesori tehničkih fakulteta iz Beograda, Novog Sada i Niša. Na Danima je pokrenuta i inicijativa da se Inženjerska komora Srbije priključi Zavodu za standardizaciju u izradi strateškog projekta "Usaglašavanje nacionalnih standarda sa evropskim normama iz oblasti graditeljstva". Na petoj redovnoj sednici, održanoj 11. decembra, upućen je predlog Upravnom odboru IKS da se formira Komisija na nivou Komore, za koordinaciju rada na sinhronizaciji srpskih standarda sa EN i da se Institutu za standardizaciju uputi dopis o eventualnom sklapanju ugovora o zajedničkom radu na predlaganju prioriteta, usvajanju pojedinih standarda, prevođenju pojedinih EN, kao i na formiranju zajedničkih tela koja treba da pripreme predloge nacionalnih dokumenata kako bi pojedine EN standarde bilo moguće primeniti u Srbiji. U skladu sa usvojenim planom i programom rada, Matična sekcija izvođača radova nastavila je i sa svojim već ustaljenim aktivnostima kakva je, na primer, stručna prezentacija "Novi programi u građevinarstvu". Tako je 27. marta u Kragujevcu održano savetovanje "Nove tehnologije u građevinarstvu", 24. maja je održana stručna prezentacija tehnologije brze gradnje "EMMEDUE Italija" i sistema prefabrikacije za stambenu izgradnju i predstavljanje tehnologije gradnje i opremanje sportskih hala, terena i fiskulturnih sala "ELAN Slovenija", dok je 29. maja održana stručna prezentacija firme "NOESCHALTECHNIK 50 godina razvoja oplatnih sistema. Osnovni principi projektovanja oplatnih sistema, praktični primeri oplatnih sistema na referentnim objektima i predstavljanje firme REMMERS iz Nemačke. Industrijski i dekorativni podovi, sanacija zidova i podova; fasade i materijali". Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova je takođe učestvovao i kao suorganizator: na konferenciji "Savremena građevinska praksa" održanoj na Fruškoj Gori 19. i 20. aprila, na naučnostručnom skupu "Elementi od betona na bazi lakog i normalnog agregata, elementi od autoklaviranog aerisanog betona, elementi od veštačkog kamena i elementi od prirodnog kamena", na manifestaciji "Dani Saveza inženjera i tehničara Srbije i Inženjerske komore Srbije" na 33. međunarodnom sajmu građevinarstva u Beogradu, u sufinansiranju prevođenja, pripreme i štampe tri publikacije FIDICa (crvena, žuta i narandžasta knjiga) i u sufinansiranju izdavanja knjige Aerodinamički proračun parnih kotlova, autora dr Ljubiše Brkića, dr Titoslava Živanovića, dr Dragana Tucakovića i Radomira Galića.


Pročitajte iz oblasti "Izveštaji" i:
 • Za godinu dana održano trinaest sednica
 • Najaktivniji regionalni odbori podsekcija
 • Komentari i sugestije
 • Dan urbanista i časopis
 • Pojačana Regionalna saradnja
 • Neophodno je brže reagovati na inicijative
 • Složena i utemeljena procedura rada
 • <<< Nazad na sadržaj
   
  06. jun 2023.