Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Izveštaji - Za godinu dana održano trinaest sednica
 
IZVEŠTAJI
Odštampaj
 
Upravni odbor Inženjerske komore Srbije

Za godinu dana održano trinaest sednica
- Radoš O. Dragutinović -
 
S obzirom da se redovne i izborne Skupštine IKS uvek održavaju početkom godine, u martu ili aprilu, kada se pišu i godišnji izveštaji o radu Komore, uvek ili bar do sada, deo godišnje istorije dolazio je iz pera dva rukovodstva onog koje završilo mandat i onog koje je izabrano na sednici Skupštine. Drugim rečima, najviši izvršni organ Komore Upravni odbor tokom 2007. godine održao je četiri sednice u "starom" i devet u "novom" sastavu. "Stari" su "proradili" 37 tačaka od 1. januara do 27. marta, dok su "novi" za osam meseci, od 18. aprila do 31. decembra, na dnevnom radu imali 114 tačaka. Prvo donosimo, slobodno se može reći, komentare i objašnjenja "prvog čoveka" IKS, kojim su opisane najvažnije akcije i aktivnosti ne samo Upravnog odbora, nego i načina na koji je "radila i disala" kompletna organizacija. U drugom delu sledi komplatan popis sednica i tačaka o kojima je na njima raspravljano i kakve su odluke donete. Upravni odbor Inženjerske komore Srbije, u ovom sazivu u kome podnosi Izveštaj, izabran je na Četvrtoj redovnoj sednici Skupštine Komore održanoj 29. marta 2007. godine, u sastavu: prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Upravnog odbora, Milovan Glavonjić, potpredsednik, članovi po funkciji (predsednici IO matičnih sekcija) mr Nebojša Stefanović, Tatjana Đorđević, mr Dejan Vasović i Milorad Miladinović, članovipredstavnici Ministarstva za infrastrukturu Dragomir Acović, Damir Katalinić i Mirko Petrović, dok su dr Igor Marić i Dragan Stašić članovi koje imenovala Skupština iz dve najveće matične sekcije projektanata i izvođača radova. U toku 2007. godine Upravni odbor, u starom i novom sazivu, održao je ukupno 13 redovnih sednica na kojima su donete odluke i odgovarajuća opšta akta kojima je obezbeđena realizacija ciljeva Komore utvrđenih Zakonom o planiranju i izgradnji, Statutom Komore, Planom i programom rada Komore u 2007. godini, kao i odlukama donetim na Četvrtoj redovnoj sednici Skupštine Komore. U domenu rada na zakonodavnoj delatnosti od interesa za članstvo, UO IKS je podneo inicijativu Ministarstvu pravde Republike Srbije za izmene i dopune Zakona o sudskim veštacima, u smislu propisivanja licence kao obaveznog uslova sa sticanje zvanja sudskog veštaka iz oblasti tehničkih struka, dok su, u saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu Srbije, predstavnici Upravnog odbora učestvovali u pripremi Predloga pravilnika o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogoradnje (objavljen u "Službenom glasniku RS" br.15/08). Pored toga, doneo je i Odluku o pristupanju Komore u članstvo Instituta za standardizaciju Srbije i delegirao svog predstavnika koji je i izabran za predsednika Skupštine Instituta. Na planu međunarodne aktivnosti, a u cilju unapređenja saradnje sa drugim inženjerskim komorama i članstvom u Evropskom savetu inženjerskih komora (ECEC), predstavnici Inženjerske komore Srbije prisustvovali su 15. sednici Izvršnog odbora Evropskog saveta inženjerskih komora, održanoj u Austriji u maju mesecu, Četvrtoj generalnoj sednici Skupštine Evropskog saveta inženjerskih komora, održanoj u novembru u Hrvatskoj, prisustvovali Danima ovlašćenih inženjera građevinarstva, u junu mesecu u Hrvatskoj, uzeli učešće u radu skupa "7. dani inženjera", u organizaciji Inženjerske zbornice Slovenije, u oktobru mesecu u Sloveniji, bili prisutni na sastanku u vezi sa izgradnjom Koridora 10, organizovanog od strane Via Egnatia i Tehničke komore Grčke, održanog u septembru u Grčkoj, učestvovali na 11. balu inženjera, održanom u Budimpešti, januara 2008. godine, prisustvovali skupu u vezi sa problemima odbrane od poplava reke Tise, u maju mesecu, u organizaciji Inženjerske komore Mađarske, u Segedinu, i posetili Jesenji sajam tehnike "Plovdiv 2007" u septembru, u Bugarskoj. Svojim odlukama UO IKS je pružio finansijsku podršku realizaciji planiranih aktivnosti vezanih za saradnju sa strukovnim organizacijama za održavanje stručnih skupova i sa časopisima od interesa za struku i članove Komore, u ukupnom iznosu od 2,18 miliona dinara. Na planu stručnog usavršavanja i servisiranja potreba članova, UO IKS je nastavio aktivnosti vezane za program permanentnog usavršavanja članova Komore, u okviru koga je realizovano 12 predavanja koje je pohađalo 412 članova Komore, omogućena je poseta sajmovima održanim u Beogradu, od interesa za članove Komore (Sajam građevinarstva, Sajam tehnike, Sajam energetike, Sajam knjiga i dr.), koje je iskoristilo 4.710 članova Komore. Na planu regionalnog organizovanja i funkcionisanja regionalnih odbora, UO IKS je doneo dve posebno važne odluke o otvaranju regionalnih kancelarija Inženjerske komore Srbije u Novom Sadu, Subotici i Čačku, koje su počele sa radom u pružanju podrške radu regionalnih odbora, i o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 3,8 miliona dinara na osnovu kojih su realizovane 64 aktivnosti u organizaciji regionalnih odbora (tribine, izložbe, predavanja, okrugli stolovi, sajmovi i dr.) na regionalnom nivou, a u ove aktivnosti bilo je uključeno 4.647 članova Komore. Organizovao i održao prvu proslavu "Dan Inženjerske komore Srbije" 14. juna, na kojoj su uručene nagrade najistaknutijim članovima Komore. UO je odobrio i novčana sredstava u ukupnom iznosu od 6.997 miliona dinara, za sufinansiranja 40 projekata po raspisanim konkursima izvršnih odbora tri matične sekcije urbanista, projektantata i izvođača radova. U vezi sa aktivnostima vezanim za donošenje ostalih opštih akata, UO IKS je doneo: Pravilnik o izdavačkoj delatnosti, Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju i utvrdio Listu kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, Odluku o utvrđivanju prioriteta u pružanju finansijske podrške za realizaciju planiranih aktivnosti saradnje sa strukovnim organizacijama za održavanje stručnih skupova i sa časopisima od interesa za struku i članove Komore, Odluku o visini sudskih troškova i paušala u postupku pred Sudom časti IKS, Odluku o postupku za dodelu nagrada Inženjerske komore Srbije, Odluku o postupku dodele statusa počasnog člana Inženjerske komore Srbije. I to nije sve, pošto je UO IKS otpočeo aktivnosti na utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije i nastavio aktivnosti na izradi opšteg akta o načinu određivanja cena projektantskih usluga za objekte visokogradnje. UO IKS donosio je odluke i po prigovorima na odluke koje donosio Suda časti IKS, odnosno, Tužilac Suda časti. Upravni odbor IKS posebno je vodio računa da redovno donosi odluke o izdavanju licenci i rešenja o odbijanju zahteva o izdavanju licenci, na predlog izvršnih odbora matičnih sekcija. U cilju informisanja članstva o njenom radu, nastavio je i aktivnosti u vezi sa izdavanjem informativnog glasila Glasnik, kao i aktivnosti na unapređenju sajta Komore, a donošenjem Pravilnika o izdavačkoj delatnosti, stvorio je uslove da Komora otpočne izdavačku delatnost od interesa za članstvo Komore. Ono što dalje sledi je In exteso popisan redosled održanih sednica Upravnog odbora u 2007. godine sa gotovo svim temama i dilemama, odnosno, zahtevima i odlukama koje su donošene. Stari sastav XXXV redovna sednica (29. januar) 1. Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije u 2006.godini 2. Usvojen je Izveštaj o radu Matične sekcije planera za 2006. godinu 3. Usvojen je Izveštaj o radu i izvršenju plana i programa Matične sekcije urbanista za 2006. godinu 4. Usvojen je Izveštaj o radu Matične sekcije projektanata za 2006. godinu 5. Usvojen je Izveštaj o radu Matične sekcije izvođača radova za 2006. godinu 6. Usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju Komore u 2006. godini 7. Doneta je Odluka o privremenom finansiranju Inženjerske komore Srbije za period januarmart 2007. godine 8. Usvojena je Inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o sudskim veštacima 9. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja prevođenja, pripreme i štampe prve publikacije FIDICa (Crvena knjiga) 10. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstva na ime finansijske pomoći 4. konferenciji studenata saobraćaja Evrope, koja je održana na Fakultetu tehničkih nauka Saobraćajni odsek, u periodu od 25. do 30. aprila 2006. godine 11. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime novčane naknade za organizaciju i realizaciju XV salona urbanizma i stručnog skupa "Svetski urbani forum", u Novom Sadu 12. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime autorskih honorara članovima autorskog tima za realizaciju projekta izrade Priručnika za izradu prostornih planova I faza: Program za izradu prostornih planova i strategija razvoja planskog područja 13. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime troškova štampanja stručnog časopisa prostornih planera Planer, broj 3. XXXVI redovna sednica (22. februar) 1. Usvojen je Završni račun Inženjerske komore Srbije za period od 1. januara do 31. decembra 2006. godine 2. Usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju Inženjerske komore Srbije od 1. januara do 31. decembra 2006. godine 3. Utvrđen je Predlog plana i programa rada Inženjerske komore Srbije u 2007. godini 4. Utvrđen je Predlog odluke o naknadi za izdavanje licenci 5. Utvrđen je Predlog odluke o članarini za članove Inženjerske komore Srbije za 2007. godinu 6. Utvrđen je Predlog finansijskog plana Inženjerske komore Srbije za 2007. godinu 7. Utvrđen je Predlog plana i programa rada Matične sekcije planera za 2007. godinu 8. Utvrđen je Predlog plana i programa Matične sekcije urbanista za 2007. godinu 9. Utvrđen je Predlog plana i programa Matične sekcije projektanata za 2007. godinu 10. Utvrđen je Predlog plana i programa Matične sekcije izvođača radova za 2007. godinu 11. Doneta je odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime troškova sprovođenja izbora za članove Izvršnog odbora Matične sekcije planera 12. Donete su odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime troškova organizacije i realizacije izbora za članove regionalnih odbora podsekcija u matičnim sekcijama projektanata i izvođača radova XXXVII redovna sednica (21. mart)
 1. Doneta je Odluka o odobravanju inicijalnih novčanih sredstava za održavanje Četvrte redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije
 2. Usvojen je Izveštaj o radu Komisije za permanentno usavršavanje članova Inženjerske komore Srbije
 3. Usvojen je Izveštaj Komisije za međunarodnu saradnju za 2006 .godinu
 4. Razmatran je Predlog programa rada Komisije za međunarodnu saradnju za 2007. godinu
 5. Usvojen je Izveštaj Komisije za pripremu, organizaciju i realizaciju izbora za članove regionalnih odbora u matičnim sekcijama projektanata i izvođača radova
 6. Usvojen je Izveštaj o radu Komisije za pripremu, organizaciju i realizaciju izbora za članove regionalnih odbora za područje regiona Subotica, Beograd, Niš, Kragujevac, Valjevo, Novi Sad, Čačak i Kraljevo
 7. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja prevođenja, pripreme i štampe druge publikacije FIDICa ( Žuta knjiga Ugovori za postrojenja i projektovanja)
 8. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja prevođenja, pripreme i štampe treće publikacije FIDICa (Narandžasta knjiga Ugovori za projekte po sistemu "ključ u ruke")
XXXVIII redovna sednica (27. mart)
 1. Razmatrane su izmene i dopune predloženog Dnevnog reda Četvrte redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije, a koje su u ingerenciji Upravnog odbora kao predlagača
 2. Razmatrani su amandmani na predložene materijale Dnevnog reda Četvrte redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije, a koji su u ingerenciji Upravnog odbora kao predlagača
 3. Razmatrana je potreba obrazovanja Komisije za zakonodavnu materiju kao komisije Upravnog odbora
 4. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime suorganizacije konferencije "Savremena građevinska praksa", koja je održana na Fruškoj Gori 19. i 20. aprila 2007. godine
Novi sastav I redovna sednica (18. april)
 1. Konstituisan je Upravni odbor Inženjerske komore Srbije izabran na Četvrtoj redovnoj sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije
 2. Izvršena je primopredaja dužnosti predsednika Upravnog odbora i predsednika Komore
 3. Doneta je Odluka o produženju osiguranja imovine i radnika Inženjerske komore Srbije sa akcionarskim društvom za osiguranje i reosiguranje DDOR Novi Sad, za 2007. godinu
 4. Razmatran je dopis Društva za podizanje Hrama Svetog Save i odobravanja novčanih sredstava za 2007. godinu na osnovu članstva Inženjerske komore Srbije u Društvu za podizanje Hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu
 5. Doneta je Odluka o uplati godišnje članarine Inženjerske komore Srbije za članstvo u ECEC
 6. Usvojen je Izveštaj Izborne komisije o sprovođenju izbora za članove Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista
 7. Usvojen je Izveštaj Izborne komisije o sprovođenju izbora za članove Izvršnog odbora Matične sekcije planera
 8. Usvajen je Izveštaj Izborne komisije o sprovođenju izbora za članove Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata
 9. Doneta je Odluka o utvrđivanju Dana Inženjerske komore Srbije
 10. Doneta je Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje realizacije Plana i programa rada i Finansijskog plana Inženjerske komore Srbije
II redovna sednica (11. maj)
 1. Doneta je Odluka o izmeni Pravilnika o nagradama Inženjerske komore Srbije
 2. Doneta je Odluka o postupku za dodelu nagrada Inženjerske komore Srbije
 3. Doneta je Odluka o formiranju Komisije za dodelu nagrada Inženjerske komore Srbije
 4. Doneta je Odluka o postupku dodele statusa počasnog člana Inženjerske komore Srbije
 5. Usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju Inženjerske komore Srbije za period od 1. januara do 31. marta 2007. godine
 6. Doneta je Odluka o konačnom obračunu troškova organizacije Četvrte redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije
 7. Doneta je Odluka o razrešenju i imenovanju Tužioca i Zamenika tužioca Suda časti Inženjerske komore Srbije
 8. Doneta je Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izmenama i dopunama Statuta
 9. Doneta je Odluka o formiranju Organizacionog odbora za obeležavanje Dana Komore
 10. Doneta je Odluka o odobravanju inicijalnih novčanih sredstava za obeležavanje Dana Komore
 11. Doneta je Odluka o izdavanju 6. broja informativnog glasila Inženjerske komore Srbije pod nazivom Glasnik Inženjerske komore Srbije
 12. Doneta je Odluka o otvaranju Regionalne kancelarije Inženjerske komore Srbije u Čačku
 13. Doneta je Odluka o pristupanju nabavci nameštaja za opremanje poslovnih prostorija Komore
 14. Doneta je Odluka o pristupanju nabavci putničkog automobila za potrebe Komore
 15. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime troškova štampanja knjige Pregled izabranih prostornih planova evropskih zemalja
 16. Usvojen je Izveštaj Izborne komisije o sprovođenju izbora za članove Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova
 17. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja naučnostručne literature, časopisa Arhitekt
 18. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime suorganizacije, pripreme i novčane naknade članovima organizacionog odbora za izložbu "Arhienale 2007", koja je održana u Nišu
 19. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime novčane naknade za isplatu honorara predavačima na manifestaciji Dan Saveza građevinskih inženjera i tehničara Srbije i Inženjerske komore Srbije, na 33. međunarodnom sajmu građevinarstva u Beogradu, održanom 13. aprila 2007. godine
 20. Doneta je Odluka o pristupanju u članstvo Instituta za standardizaciju Srbije
III redovna sednica (8. jun)
 1. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime uređenja poslovnih prostorija Komore
 2. Razmatran je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj Reviziji računovodstvenih izveštaja za 2006. godinu
 3. Doneta je Odluke o dodeli nagrada Komore
 4. Razmatran je Izveštaj o učešću predsednika Inženjerske komore Srbije na 15. sednici Upravnog odbora Evropskog saveta inženjerskih komora
 5. Razmatran je Izveštaj o učešću predstavnika Inženjerske komore Srbije na skupu u vezi sa problemima odbrane od poplava reke Tise
 6. Doneta je Odluka o visini sudskih troškova i paušala u postupku pred Sudom časti Inženjerske komore Srbije
 7. Doneta je Odluka o imenovanju Zamenika tužioca Komore
 8. Doneta je Odluka o izdavanju 7. broja iformativnog glasila Inženjerske komore Srbije, Glasnik Inženjerske komore Srbije
 9. Doneta je Odluka o prihvatanju Ponude za sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala
 10. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pripreme i organizacije otvaranja Regionalne kancelarije u Novom Sadu
 11. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime troškova pripreme i organizacije sastanka svih regionalnih odbora
IV redovna sednica (6. juli)
 1. Doneta je Odluka o predlogu kandidata za Skupštinu, Upravni odbor i Nadzorni odbor Instituta za standardizaciju
 2. Razmatran je Izveštaj Organizacionog odbora za proslavu Dana Komore
 3. Razmatran je Izveštaj o učešću Gorana Vukobratovića, predsednika Komisije za međunarodnu saradnju, na Danima ovlašćenih inženjera građevinarstva, koji je održan od 14. do 16. juna 2007. godine, u Opatiji
 4. Razmatrani su prioriteti u pružanju finansijske podrške od strane Inženjerske komore Srbije i donošenje Odluke o utvrđivanju prioritete u pružanju finansijske podrške
 5. Doneta je Odluka o uplati novčanih sredstava na ime uloga Inženjerske komore Srbije u Investicioni fond "Delta Plus" u Beogradu
 6. Usvojen je Izveštaj Komisije za razmatranje i usavršavanje Predloga planova i programa rada regionalnih odbora za 2007. godinu i razmatrani su zahtevi regionalnih odbora
 7. Usvojen je Izveštaj Komisije za izbor preostalih članova regionalnih odbora matičnih sekcija projektanata i izvođača radova
 8. Usvojen je Izveštaj Organizacionog odbora za pripremu i organizaciju sastanka svih regionalnih odbora radi međusobne saradnje na izradi i usavršavanju planova i programa rada i unapređenja njihove i delatnosti članova Komore
 9. Doneta je Odluka o formirmiranju Komisije za pripremu Nacrta pravilnika o sadržini i obimu tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje
 10. Doneta je Odluka kojom je proširen sastav Komisije za Statut
V redovna sednica (31. avgust)
 1. Usvojen je Finansijski izveštaj za period od 1. januara do 30. juna
 2. Utvrđen je Nacrt pravilnika o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje
 3. Donet je Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
 4. Usvojen je Izveštaj o podnetim prijavama Tužiocu Komore zaključno sa 15. avgustom
 5. Doneta je Odluka o izdavanju 8. broja informativnog glasila Inženjerske komore Srbije
 6. Usvojen je Izveštaj Komisije za permanentno usavršavanje članova Komore
 7. Razmatran je Izveštaj Komisije za izmene i dopune Statuta Komore
 8. Doneta je Odluka o izmeni odluke o obrazovanju Komisije za izmene i dopune Statuta Komore, kojom je Komisiji produžen mandat za još tri meseca
 9. Usvojen je Izveštaj o radu regionalnih odbora od 28. avgusta
 10. Usvojen je Izveštaj o utrošenom gorivu za službena vozila Komore u periodu od aprila do 31. avgusta.
 11. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava za organizaciju skupa "Susreti prostornih planera Srbije"
 12. Usvojen je Izveštaj Komisije za sufinansiranje projekata Matične sekcije urbanista
 13. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime novčane naknade za sufinansiranje projekata Matične sekcije urbanista
 14. Doneta je Odluka o odobravanju finansijskih sredstava, na ime donacije za organizaciju gostovanja izložbe Barcelona in Progress
VI redovna sednica (28. septembar)
 1. Doneta je Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja
 2. Usvojen je Izveštaj Komisije za praćenje realizacije Plana i programa rada i Finansijskog plana Inženjerske komore Srbije od 21. septembra
 3. Usvojen je Izveštaj o učešću predsednika Inženjerske komore Srbije na sastancima sa predstavnicima EGNATIA ODO a. e. i Tehničke komore Grčke (TEE), koji su održani 20. i 21. septembra
 4. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansijske podrške za izdavanje časopisa Geodetski žurnal, čiji je izdavač Savez geodeta Srbije
 5. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansijske podrške za izdavanje časopisa Put i saobraćaj, čiji je izdavač Društvo za puteve Srbije
 6. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansijske podrške za izdavanje časopisa Forum +, čiji su saizdavači Savez arhitekata Srbije i Društvo arhitekata Beograda
 7. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime izdavanja časopisa Planer, čiji je izdavač Asocijacija prostornih planera Srbije
 8. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime donacije za izradu dokumentarnog filma o Milutinu Milankoviću, čiji je autor Udruženje građana "Milutin Milanković"
 9. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime donacije za održavanje 16. međunarodnog salona urbanizma, u organizaciji Udruženja urbanista Srbije
VII redovna sednica (19. oktobar)
 1. Usvojen je finansijski Izveštaj za period 1. januar 30. septembar
 2. Doneta je Odluka o razrešenju i imenovanju Branioca Komore
 3. Usvojen je Izveštaj Komisije za izmene i dopune Statuta Komore za period od 29. avgusta do 15. oktobra
 4. Doneta je Odluka o prihvatanju veštačenja na osnovu naloga Trgovinskog suda u Beogradu od 4. oktobra, o poveravanju veštačenja Inženjerskoj komori Srbije u predmetu br.VIII P 748/2005.
 5. Formiran je Savet za obezbeđenje poslovnog prostora u vlasništvu Komore
 6. Usvojen je Izveštaj o učešću predstavnika Inženjerske komore Srbije na Jesenjem sajmu tehnike 2007, koji je održan od 24. do 29. septembra u Plovdivu, u Bugarskoj
 7. Usvojen je Izveštaj o učešću predstavnika Inženjerske komore Srbije na Danima inženjera koji su održani od 8. do 10. oktobra u Mariboru, u Sloveniji
 8. Usvojen je Izveštaj o radu i izvršenju Plana i programa Matične sekcije planera za period od konstituisanja 26. marta, do 30. septembra
 9. Usvojen je Izveštaj o radu i izvršenju Plana i programa Matične sekcije urbanista za period od konstituisanja 4. aprila, do 30. septembra
 10. Usvojen je Izveštaj o radu Matične sekcije projektanata za period od 16. aprila do 30. septembra
 11. Usvojen je Izveštaj o radu Matične sekcije izvođača radova za period od 12. aprila do 30. septembra
 12. Usvojen je Izveštaj o stručnim efektima i namenskom trošenju sredstava zbog manifestacije "Kreativna Barselona u Beogradu", koja je održana od 13. do 30. septembra
 13. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sponzorstva za izdavanje dvobroja časopisa Izgradnja, čiji je izdavač Savez građevinskih inženjera i tehničara Srbije
 14. Usvojen je Izveštaj Organizacionog odbora u vezi sa organizacijom i realizacijom Susreta prostornih planera Srbije 2007.
 15. Formirana je Komisija čiji je zadatak da zajedno sa Nadzornim odborom, izvrši proveru izdatih licenci za odgovorne prostorne planere
 16. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime troškova štampanja kataloga svih izloženih radova, a povodom održavanja XVI salona urbanizma i stručnog skupa "Urbani izazovi", u Nišu
VIII redovna sednica (30. novembar)
 1. Utvrđen je Predlog pravilnika o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje i dostavljen je Ministarstvu za infrastrukturu, sa inicijativom za njegovo donošenje
 2. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije
 3. Razmatran je Nacrt pravilnika o izdavačkoj delatnosti
 4. Doneta je Odluka o izmeni odluke o obrazovanju Komisije za izmene i dopune Statuta Komore, kojom je Komisiji mandat produžen do 31. decembra
 5. Doneta je Odluka o istupanju iz Investicionog fonda "Delta plus"
 6. Usvojen je Izveštaj o izvršenom popisu osnovnih sredstava, sitnog inventara i nematerijalnih ulaganja na dan 30. septembra
 7. Doneta je Odluka o izdavanju 9. broja informativnog glasila Inženjerske komore Srbije
 8. Usvojen je Izveštaj o učešću predstavnika IKS na Četvrtoj generalnoj sednici Skupštine Evropskog saveta inženjerskih komora, koja je održana 23. i 24. novembra u Zagrebu, u Hrvatskoj
 9. Doneta je Odluka o pristupanju nabavci sistema za video nadzor i prijemnog pulta sa pratećom opremom za potrebe Sekretarijata Komore
 10. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime troškova štampanja stručnog časopisa prostornih planera Planer broj 5
 11. Usvojen je Izveštaj Komisije za sufinansiranje projekata Matične sekcije urbanista
 12. Usvojen je Izveštaj Komisije za praćenje potreba članstva Matične sekcije urbanista
 13. Doneta je Odluka za odobravanje novčanih sredstava na ime donacije ULUPUDSu, za dodelu Nagrade "Ranko Radović"
 14. Doneta je Odluka o odobravanju inicijalnih novčanih sredstava za održane Dane inženjera Srbije u Vrnjačkoj Banji
 15. Usvojen je Izveštaj Komisije za sufinansiranje projekata matičnih sekcija projektanata i izvođača radova
IX redovna sednica (27. decembar)
 1. Donet je Pravilnik o izdavačkoj delatnosti
 2. Usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju Inženjerske komore Srbije za period 1. januar 30. novembar
 3. Doneta je Odluka o oročavanju slobodnih dinarskih sredstava IKS
 4. Usvojen je Izveštaj Komisije za izmene i dopune Statuta Komore od 15. oktobra do 31. decembra
 5. Usvojen je Izveštaj Komisije za permanentno usavršavanje za 2007. godinu
 6. Doneta je Odluka o pristupanju Inženjerske komore Srbije organizovanju Treće konferencije građevinara Srbije, koja će biti održana u maju 2008. godine u Beogradu
 7. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime donacije za manifistaciju Danima arhitekture Niša 2007, koja je održana od 30. oktobra do 5. novembra u Nišu
 8. Doneta je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sponzorstva za izdavanje dva broja časopisa Teorijska i primenjena mehanika, čiji je izdavač Srpsko društvo za mehaniku
 9. Usvojen je Izveštaj Organizacionog odbora o održanom trodnevnom skupu "Dani inženjera Srbije" u Vrnjačkoj BanjiPročitajte iz oblasti "Izveštaji" i:
 • Najaktivniji regionalni odbori podsekcija
 • U regionalnim odborima stotinu manifestacija
 • Komentari i sugestije
 • Dan urbanista i časopis
 • Pojačana Regionalna saradnja
 • Neophodno je brže reagovati na inicijative
 • Složena i utemeljena procedura rada
 • <<< Nazad na sadržaj
   
  06. jun 2023.