:: Naslovna strana > Glasnik broj10 >- Odluke upravnog odbora - Cenovnik projektantskih usluga za visokogradnju
 
ODLUKE UPRAVNOG ODBORA
Odštampaj
 
Inženjerska komora Srbije je na 12. redovnoj sednici Upravnog odbora, održanoj 31. marta 2008. godine, donela Odluku o načinu određivanja cena projektantskih usluga za objekte visokograd-nje, koja je u celosti objavljena na Internet stranici Komore

Cenovnik projektantskih usluga za visokogradnju
- Vera Jurjec -
 
Objekti visokogradnje, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje, jesu prizemni ili spratni objekti, sa ili bez podzemnih etaža, kakvi su: stambene i poslovne zgrade, objekti za javne namene (škole, obdaništa, bolnice, hoteli, pozorišta, biskopi, garaže, izložbene i sportske dvorane i sl.), stanice za snabdevanje gorivom motornih vozi-la, i slični objekti.
Predlog ove odluke uradila je Komisija za pripremu teksta predloga odluke o utvrđivanju mini-malnih usluga projektovanja, a na osnovu radnog materijala - Nacrta cenovnika minimalnih cena projektne dokumentacije za poslovne, poslovno-stambene, javne, industrijske i ostale objekte vi-sokogradnje, koji je izradilo preduzeće "Energoprojekt - urbanizam i arhitektura a. d." i teksta Odluke o načinu određivanja minimalnih cena izrade prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata i projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte, br. 3707/1-4 od 17. 7. 2006. godine, poglavlje IV - "Način određivanja minimalnih cena izrade pro-jektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte". Ova Komisija, koju je formirao Izvršni odbor matične sekcije projektanata, na šestoj redovnoj sednici, održanoj 27. 12.2007, to-kom rada je proširila svoj zadatak i umesto minimalnih cena, pripremila predlog odluke o određi-vanju cena projektantskih usluga. Razlozi koje je Komisija navela za ovo proširenje zadatka, od-nose se na preciznije definisanje obima projektantskih usluga i na raznovrsnije ponude istih, što će omogućiti konkurentnost različitih ponuda i njihovo tržišno vrednovanje.
Stupanjem ove odluke na snagu, prestaje da važi poglavlje IV - "Način određivanja minimalnih cena izrade projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte" - Odluke o nači-nu određivanja minimalnih cena prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata i projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte, br. 3707/1-4 od 17. 7. 2006. godine.
Donošenjem Odluke o načinu određivanja cena projektantskih usluga za objekte visokogradnje, stvoreni su uslovi za primenu člana 10. stav 1. tačka 5. Pravilnika o uslovima i postupku za izda-vanje i oduzimanje licence za odgovornog planera, urbanistu, projektanta i izvođača radova ("Slu-žbeni glasnik RS", br.116/06), kojim je propisano da se članu Komore koji dostavi ponudu za obavljanje poslova ili ugovori obavljanje poslova ispod minimalnih kriterijuma utvrđenih poseb-nim aktom Komore, izdata licenca može oduzeti.
Cena projektantskih usluga izražava se u bodovima, pri čemu vrednost jednog boda iznosi jedan evro, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan dostavljanja ponude.
Cena se određuje u ukupnom iznosu (bez poreza na dodatu vrednost - PDV) koji obuhvata sve troškove projektantskih usluga u skladu sa zakonom i Odlukom o načinu određivanja cena pro-jektnih usluga za objekte visokogradnje.
Poglavlje I ("Opšte odredbe") definiše cenu projektantskih usluga, koja je izražena u bodovima, pri čemu vrednost jednog boda iznosi jedan evro, po vrednosti srednjeg kursa na dan dostavljanja ponude. Cena projektantskih usluga obuhvata sve troškove izrade projekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.47/03 i 34/06). Ovo poglavlje definiše i radove, odnosno projekte koji nisu obuhvaćeni cenama projektantskih usluga, što je predmet ove Odluke (pribavljanje zakonom propisanih uslova nadležnih institucija, izrade istražnih radova i geotehnič-kih elaborata, preliminarne prostorno-programske analize i drugo).
Poglavlje II ("Način određivanja cene za izradu tehničke dokumentacije") propisuje način određi-vanja cene izrade arhitektonskog projekta, projekta konstrukcije, projekta mašinskih instalacija, projekta električnih instalacija, projekta vodovoda i kanalizacije, projekta uređenja slobodnih po-vršina, projekta unutrašnjeg uređenja prostora, tehnološkog projekta, projekta zaštite od požara, projekta lifta i eskalatora, kao i korektivne faktore.
Poglavlje III ("Ostale usluge vezane za izradu tehničke dokumentacije") definiše cene ostalih usluge, kakve su, na primer: tehnička kontrola glavnog projekta, stručni nadzor, izrada stručnog mišljenja, kontrole, ekspertize i drugo.
Prelaznim i završnim odredbama propisana je obaveza preispitivanja ove odluke, kao i dopuna odluke za objekte, radove i projekte koji nisu obuhvaćeni ovom odlukom.


Pročitajte iz oblasti "Odluke upravnog odbora" i:
  • Kandidati su svi članovi Komore
  • Konkurs za godišnje nagrade Komore
  • <<< Nazad na sadržaj