:: Naslovna strana > Glasnik broj10 >- Odluke upravnog odbora - Kandidati su svi članovi Komore
 
ODLUKE UPRAVNOG ODBORA
Odštampaj
 
Izbori za članove Skupštine Inženjerske komore Srbije

Kandidati su svi članovi Komore
- Radoš O. Dragutinović -
 
U skladu sa odredbama članova 13, 14. i 43. Statuta Inženjerske komore Srbije i Odluke o raspisivanju izbora za članove Skupštine Inženjerske komore Srbije broj 03-406 od 12. 3. 2008. godine, sve četiri matične sekcije - projektanata, izvođača radova, planera i urbanista - donele su odluke o izboru članova Skupštine iz njihovih re-dova.
Izbornim akcijama i aktivnostima u svakoj matičnoj sekciji rukovode izborne komisije, ali sa jedinstvenim pravi-lima i zadacima - uz podršku Sekretarijata Komore, koji omogućava kandidovanje i glasanje za izbor članova Skupštine Komore u skladu sa Odlukom; objavljuju birački spisak članova IKS; potvrđuju i objavljuju kandidat-ske liste za izbor; staraju se o sprovođenju izbora; utvrđuju i proglašavaju rezultate izbora; izveštaje o održanim izborima dostavljaju izvršnim odborima svojih matičnih sekcija i objavljuju ga na sajtu Komore.
Predlaganje kandidata za članove Skupštine vrši se elektronskim putem.
O sprovođenju izbora članovi se obaveštavaju putem elektronske pošte ili na drugi način.
Članovi izbornih komisija ne smeju biti predlagani za kandidate za izbor člana Skupštine.
Kandidate za članove Skupštine može predložiti svaki član matične sekcije. Prilikom predlaganja kandidata za članove Skupštine, predlagač je u obavezi da za svakog predloženog kandidata dostavi ime, prezime i broj licen-ce. Predlagač je obavezan da, prilikom dostavljanja predloga, unese svoj broj licence i jedinstveni matični broj.
Maksimalan broj kandidata koji član matične sekcije može da predloži je 5.

1U novoj Skupštini IKS biće 120 mesta, koliko i do sada, a sačinjavaće je 5 planera, 9 urbanista, 49 izviđača i 57 projektanata

Na kandidatskoj listi može biti samo član kome nije izrečena mera u skladu sa odredbom člana 42. stav 1. Statu-ta IKS. Konačnu listu kandidata utvrđuje Izborna komisija, na osnovu broja pristiglih kandidatura po teritorija-ma.
Prilikom glasanja za izbor članova Skupštine, članovi matične sekcije obavezni su da unesu svoj matični broj (JMBG) i broj izdate licence. Nevažećim glasovima smatraće se oni koji nemaju upisana ta dva podatka.
Za članove Skupštine izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.
Matična sekcija projektanata
Za članove Skupštine bira se 57 članova, a izbori se vrše po izbornim jedinicama.
Izborna jedinica broj 1 - region Subotica - bira se 1 član iz podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera.
Izborna jedinica broj 2 - region Novi Sad - bira se 9 članova, i to po 2 člana iz podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture, diplomiranih građevinskih inženjera, diplomiranih mašinskih inženjera i diplomiranih inženjera elek-trotehnike, dok podsekcija diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka daje 1 člana.
Izborna jedinica broj 3 - region Beograd - bira se 30 članova - po 8 članova daju podsekcije diplomiranih inže-njera arhitekture i diplomiranih građevinskih inženjera, 6 članova daje podsekcija diplomiranih inženjera elektro-tehnike, 5 - podsekcija diplomiranih mašinskih inženjera, a podsekcija diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka bira 3 člana.
Izborna jedinica broj 4 - region Kragujevac - biraju se 4 člana - po 1 iz podsekcija diplomiranih inženjera arhi-tekture, diplomiranih građevinskih inženjera, diplomiranih mašinskih inženjera i diplomiranih inženjera elektro-tehnike.
Izborna jedinica broj 5 - region Valjevo - bira se 1 član iz podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera.
Izborna jedinica broj 6 - region Čačak - biraju se 3 člana - po 1 iz podsekija diplomiranih građevinskih inženje-ra, diplomiranih mašinskih inženjera i diplomiranih inženjera elektrotehnike.
Izborna jedinica broj 7 - region Kraljevo - biraju se 3 člana - po 1 iz podsekcija diplomiranih inženjera arhitek-ture, diplomiranih građevinskih inženjera i diplomiranih inženjera elektrotehnike.
Izborna jedinica broj 8 - region Niš i region Kosovska Mitrovica - bira se 6 članova - 2 iz podsekcije diplomira-nih građevinskih inženjera, a po 1 iz podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture, diplomiranih mašinskih inže-njera, diplomiranih inženjera elektrotehnike i diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka.
Izbornu komisiju čine: Slobodan Pejković, dipl. maš. inž., predsednik, i članovi - Marija Anđelković, dipl. inž.el., i Goran Veličković, dipl. inž. geod.
Izborna komisija konačan birački spisak objavila je 4. aprila.
Ispravke u biračkom spisku mogu se vršiti zaključno sa 11. aprilom, kada se birački spisak zaključuje.
Predlaganje kandidata za članove Skupštine obaviće se od 14. do 23. aprila.
Kandidatska lista i izjava kandidata o prihvatanju kandidature dostavljaju se Izbornoj komisiji najkasnije do 24. aprila.
Na kandidatskoj listi može se naći najviše trostruki broj kandidata po strukama od broja članova koji se biraju po strukama u okviru istog regiona.
Utvrđena kandidatska lista objavljuje se na sajtu Komore 30. aprila.
Izbor članova Skupštine vrši se elektronskim putem, u periodu od 5. do 18. maja.
Eventualni ponovni Izbori obaviće se od 20. do 25. maja.
Matična sekcija izvođača radova
Za članove Skupštine bira se 49 članova, a izbori se vrše po izbornim jedinicama.
Izborna jedinica broj 1 - region Subotica - biraju se 4 člana - podsekcija diplomiranih građevinskih inženjera bi-ra 2 člana, a po 1 člana podsekcija diplomiranih inženjera elektrotehnike i podsekcija diplomiranih mašinskih in-ženjera.
Izborna jedinica broj 2 - region Novi Sad - bira se 8 članova - podsekcija diplomiranih građevinskih inženjera bira 3, podsekcija diplomiranih mašinskih inženjera bira 2 člana, dok po 1 člana biraju podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture, podsekcija diplomiranih inženjera elektrotehnike i podsekcija diplomiranih inženjera osta-lih tehničkih struka.
Izborna jedinica broj 3 - region Beograd - biraju se 24 člana - podsekcija diplomiranih građevinskih inženjera bira 9 članova, podsekcija diplomiranih inženjera elektrotehnike - 5, po 4 člana - podsekcija diplomiranih inže-njera arhitekture i podsekcija diplomiranih mašinskih inženjera, a podsekcija diplomiranih inženjera ostalih teh-ničkih struka - 2 člana.
Izborna jedinica broj 4 - region Kragujevac - biraju se 3 člana, i to po 1 podsekcija diplomiranih građevinskih inženjera, podsekcija diplomiranih inženjera elektrotehnike i podsekcija diplomiranih mašinskih inženjera.
Izborna jedinica broj 5 - region Valjevo - bira 1 člana iz podsekcije građevinskih inženjera.
Izborna jedinica broj 6 - region Čačak - bira 1 člana iz podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera.
Izborna jedinica broj 7 - region Kraljevo - biraju se 2 člana - po 1 iz podsekcija diplomiranih građevinskih inže-njera i podsekcija diplomiranih inženjera elektrotehnike.
Izborna jedinica broj 8 - region Niš i region Kosovska Mitrovica - bira se 6 članova - podsekcija diplomiranih građevinskih inženjera bira 3 člana, dok po 1 člana biraju podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture, podsek-cija diplomiranih inženjera elektrotehnike i podsekcija diplomiranih mašinskih inženjera.
Izborna komisija ove matične sekcije radiće u sastavu: Zoran Banković, predsednik, i članovi - mr Slobodan Ratković i Mladenko Babić.
Izborna komisija konačan birački spisak objavila 4. aprila.
Ispravke u biračkom spisku mogu se vršiti zaključno sa 11. aprilom, kada se birački spisak zaključuje.
Predlaganje kandidata za članove Skupštine obavlja se u periodu od 14. do 23. aprila.
Kandidatska lista i izjava kandidata o prihvatanju kandidature dostavljaju se Izbornoj komisiji do 25. aprila.
Utvrđena kandidatska lista objavljuje se na sajtu Komore 30. aprila.
Izbor članova Skupštine vrši se elektronskim putem u periodu od 5. do 18. maja.
Eventualni ponovni Izbori obaviće se od 20. do 25. maja.
Matična sekcija planera
Za članove Skupštine bira se 5 članova.
Sa teritorije Beograda 3, dok se po 1 bira sa teritorije Vojvodine, kao i sa teritorije dela Srbije, izuzev teritorija Beograda i Vojvodine.
Izbornu komisiju čine: Đorđe Milić, dipl. pr. planer, predsednik, i članovi - Mirjana Vašut, dipl. pr. planer, i Saša Milijić, dipl. pr. planer.
Izborna komisija konačan birački spisak objavila je 25. marta.
Ispravke u biračkom spisku zaključene su 1. aprila.
Predlaganje kandidata počelo je 7. i traje do 14. aprila.
Kandidatska lista i izjava kandidata o prihvatanju kandidature dostavljaju se Izbornoj komisiji najkasnije do 21. aprila.
Utvrđena kandidatska lista objavljuje se na sajtu Komore 24. aprila.
Izbor članova vrši se u periodu od 29. aprila do 9. maja.
Eventualni ponovni Izbori će se obaviti od 13. do 19. maja.
Matična sekcija urbanista
Za članove Skupštine bira se 9 članova.
Sa područja regiona Beograd 3, a po 1 iz ostalih regiona: Subotice, Novog Sada, Niša, Čačka, Kraljeva i Kragu-jevca.
Izbornu komisiju čine: Milorad Miladinović, dipl. inž. arh., predsednik, dok su članovi Ljiljana Šubara, dipl. inž. arh., i Jožef Čipa, dipl. inž. arh.
Izborna komisija konačan birački spisak objavila je 25. marta.
Ispravke u biračkom spisku zaključene su 1. aprila kada je birački spisak zaključuje.
Predlaganje kandidata se obavlja u periodu od 10. do 21. aprila.
Kandidatska lista i izjava kandidata o prihvatanju kandidature dostavljaju se najkasnije do 29. aprila.
Utvrđena kandidatska lista objavljuje se na sajtu Komore 30. aprila.
Izbori se obavljaju od 5. do 13. maja.
Eventualni ponovni Izbori bi se održali od 15. do 20. maja.


Pročitajte iz oblasti "Odluke upravnog odbora" i:
  • Cenovnik projektantskih usluga za visokogradnju
  • Konkurs za godišnje nagrade Komore
  • <<< Nazad na sadržaj