:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Uvodna reč - Komora će imati svoj dom
 
PISMO GLAVNOG UREDNIKA
Odštampaj
 
Komora će imati svoj dom
- Prof. dr Dragoslav Šumarac -
 
Dragoslav Šumarac Poštovani članovi Komore, drage koleginice i kolege,

U toku su pripreme za održavanje Pete redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije, koja će se održati 8. maja 2008. godine. Predsednik Komore i Upravni odbor podneće Skupštini Izveštaj o radu za proteklu godinu, kao i Plan i program rada za 2008. godinu. Zato u ovom broju dajemo izveštaje o radu svih segmenata Komore, od Upravnog odbora i izvršnih odbora matičnih sekcija, do komisija i Suda časti, koje mogu pročitati ne samo članovi Skupštine IKS, nego i svi članovi Komore.

Posle donošenja odluke da članovi Komore plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 5.000 dinara i to za neograničen broj licenci (Treća sednica Skupštine), došli smo u situaciju da članarina ne može da pokrije troškove poslovanja IKS. To podrazumeva obavezu smanjenja troškova na svim poljima. Kad se tome doda da Komora za zakup poslovnog prostora izdvaja 10 miliona dinara na godišnjem nivou, očigledno je da sredstva koja se dobijaju od članarine nisu dovoljna za njen rad.

Otvorene su još tri regionalne kancelarije (Subotica, Čačak, Novi Sad), čime su dodatno intenzivirane aktivnosti svih regionalnih centara kroz seminare, predavanja i tribine ali su u isto vreme povećani i troškovi poslovanja. Zato sam insistirao, a Upravni odbor je jednoglasno podržao ideju, da krenemo sa prikupljanjem sredstava i na druge načine, pre svega od sponzora i donatora. Primera radi, troškovi izdavanja "Glasnika" se sada većim delom pokrivaju na ovaj način. Po preporuci Upravnog odbora, regionalni odbori i autori projekata u regionalnim kancelarijama su uzeli na sebe obavezu da za svaki projekat obezbede donacije od najmanje 20 procenata vrednosti projekta.

IKS intenzivno prikuplja ponude kako bi pronašla "krov nad glavom" u sopstvenom vlasništvu, na jedan od sledećih načina: dodeljivanjem lokacije za izgradnju poslovne zgrade, kupovinom izgrađenog poslovnog prostora ili suinvestiranjem izgradnje poslovne zgrade. Formiran je Savet za utvrđivanje predloga na osnovu prispelih ponuda, koje će se uputiti Upravnom odboru komore, a konačnu odluku će doneti Skupština IKS. Nakon obezbeđivanja poslovnog prostora u Beogradu, to isto ćemo učiniti i u ostalim regionalnim centrima.

U ovom broju konačno objavljujemo Pravilnik o sadržini i načinu izrade tehničke dokumenatcije za objekte visokogradnje. Ministarstvo je Pravilnik objavilo u "Sl. glasniku" broj 15/08, od 6. februara 2008. godine, a na osnovu predloga naše Komisije u čijem su radu učestvovali i predstavnici Ministarstva za infrastrukturu. Kopredsednici Komisije smo bili državni sekretar Milan Miljević i moja malenkost. Desetočlanu Komisiju su, pored kopredsednika, sačinjavali: pomoćnik ministra Aleksandra Damnjanović i Milija Đalović, Jasminka Pavlović i Miroljub Todorović, svi iz Infarstrukturnog ministarstva, dok su naši predstavnici bili potpredsednik Milovan Glavonjić, sekretar Natalija Stojanović, predsednik IO MSP Dejan Vasović i Ratko Salatić. Pravilnik je usvojen posle javne rasprave, u toku koje je pristigao veliki broj primedbi i predloga na Nacrt Pravilnika. I ovom prilikom se zahvaljujem članstvu na doprinosu da Pravilnik bude što bolji. Osnovni cilj donošenja Pravilnika jeste da se precizno definiše minimalni obim tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje. Takođe, članovi IKS će biti "zaštićeni" od administracije, pre svega u opštinama. Sa druge strane, povećaće se odgovornost projektanata, a kvalitet projekata podići na viši nivo. Za objekte do 400 kvadrata smanjen je obim projektne dokumentacije, tako da je obim glavnog projekta sveden na obim idejnog projekta, a značajnije će se pojednostaviti i projekti za objekte do 3.000 kvadratnih metara.

Pokrenuli smo akciju harmonizacije naših standarda sa evropskim normama i formirali smo Komisiju za praćenje aktivnosti na usaglašavanju srpskih standarda sa evropskim, ali i održali sastanke sa Ministarstvom za ekonomiju i sa potpredsednikom Vlade Republike Srbije. Sada nastojimo da sa velikim kompanijama organizujemo donatorski skup na kom će se izdvojiti sredstva pre svega za rad članova komisija koje će odrediti Institut za standardizaciju. U ovom poslu imamo podršku Privredne komore Srbije.

Konačno, uveli smo praksu da se predavanja održana u okviru Programa permanentnog usavrašavanja, kao i Programa regionalnih odbora, sažeto prikažu u "Glasniku". Time će članstvo moći da se upozna sa kratkim sadržajem svih održanih predavanja i van svojih regionalnih centara.


<<< Nazad na sadržaj