:: Naslovna strana > Glasnik broj 9 >-Iz rada matičnih sekcija- Aktivna saradnja i učešće na skupovima
 
IZ RADA MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
 
Aktivna saradnja i učešće na skupovima
- Nebojša Stefanović -
 
Nebojša Stefanović Pored redovnih aktivnosti koje je realizovala Matična sekcija planera u skladu sa Programom rada za 2007. godinu, ovu jesen je obeležila i aktivna saradnja sa drugim sekcijama, koja se najbolje ogleda u učešću članova MSP na skupovima i tribinama organizovanim u različitim regionima.

Prezentacije u Vrnjačkoj Banji

Na Danima inženjera Srbije (Vrnjačka Banja, 22-24. oktobar) članovi MSP imali su zapažene prezentacije vezane za različitu problematiku izrade prostornih planova i njenu vezu sa aktivnostima drugih inženjerskih struka. Predstavljena su tri rada. Prvo je mr Nebojša Stefanović održao prezentaciju na temu "Veza planske i tehničke dokumentacije" i tom prilikom analizirao sadržaj i značaj izrade planske i projektne dokumentacije na primeru velikih infrastrukturnih sistema, pri čemu je ukazao na loše primere iz prakse, koji se odnose na neusaglašenost dokumentacije i nepoštovanje zakonskih odredbi. Predstavljena je i sintezna tabela u kojoj su navedene faze pripreme planske i tehničke dokumentacije i njihov međusobni odnos, kao i sadržaj i drugi važni aspekti svake od faza. Drugi predavač je bio mr Aleksandar Vučićević sa radom na temu "Pravila gradnje u prostornim planovima" gde je ukazao na značaj i mogućnost direktne primene pojedinih planskih rešenja, prvenstveno onih koja se odnose na izgradnju u prostoru za koji nije urađen urbanistički plan. Pokazao je više primera iz prakse, odnosno pravila gradnje u poljoprivrednom, šumskom, vodnom i građevinskom zemljištu, a koja se odnose na objekte kompatibilne osnovnoj nameni prostora. Autor treće prezentacije bio je dr Saša Milijić sa radom na temu "Procena troškova realizacije planskih rešenja na primeru projektovanja i izvođenja infrastrukturnih sistema". Prezentovao je pojedina planska rešenja iz prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik i prostornog plana područja posebne namene parka prirode i turističke regije Stara planina, kao i korišćenu metodologiju procene potrebnih finansijskih sredstava za projektovanje i izvođenje infrastrukture na primeru putne mreže, vodovoda, kanalizacije, elektroenergetske mreže...

Tribine u Leskovcu i Negotinu

Na tribini u Leskovcu, čiji je radni naslov bio "Investicije - koliko i šta gradimo" (15. novembra), učestvovao je mr Nebojša Stefanović koji je održao predavanje na temu "Prostorno planiranje - aktivnosti u Južnom Pomoravlju". Predsednik IO MSP je predstavio sadržaj, obuhvatnost i ciljeve nekoliko prostornih planova koji se pripremaju u regionu Južnog Pomoravlja (regionalni prostorni plan opština Južnog Pomoravlja, prostorni plan područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Makedonije, prostorni plan područja posebne namene Vlasina, prostorni plan područja sliva akumulacije Ključ). Posebno je ukazao na značaj izrade prostornog plana opštine Leskovac, kao osnovnog i najvažnijeg dokumenta koji je u nadležnosti lokalne samouprave. Pošto je tribina bila veoma posećena, predstavljena je i problematika izrade planske i tehničke dokumentacije, kao i pravila gradnje i drugih "inženjerskih aspekata" izrade prostornih planova. Na tribini u Negotinu na kojoj se razgovaralo na temu "Lokalna problematika i nove tehnologije u građevinarstvu" (13. decembra), učestvovali su mr Nebojša Stefanović i dr Saša Milijić. Mr Nebojša Stefanović je održao prezentaciju na temu "Prostorno planiranje - aktivnosti od značaja za članove Inženjerske komore Srbije". Tom prilikom je predstavio sadržaj, obuhvatnost i ciljeve nekoliko prostornih planova koji se pripremaju u regionu Istočne Srbije (regionalni prostorni plan Timočke krajine, prostorni plan područja sliva vodoakumulacije Bogovina, prostorni plan arheološkog nalazišta Romulijana - Gamzigrad i dr.). Istovremeno je ukazao na značaj izrade prostornih planova opštine i definisanja pravila gradnje u njima. Dr Saša Milijić je održao prezentaciju "Metodologija procene troškova realizacije planskih rešenja". Prikazao je različita planska rešenja, kao i korišćenu metodologiju procene potrebnih finansijskih sredstava za projektovanje i izvođenje infrastrukture, pri čemu je ukazao na značaj inženjerskih struka i članova Komore koji učestvuju u timovima za izradu prostornih planova.

Seminar u Beogradu

Matična sekcija planera je u okviru svojih redovnih aktivnosti, organizovala jednodnevni seminar na temu "Strategija razvoja opštine - još jedan nepotreban papir ili neminovni dogovor o budućnosti". Seminar je održan u Beogradu 11. decembra; rukovodilac je bio mr Tihomir Obradović, dok su kao predavači uzeli učešća Zorica Čolović-Subotić i Radomir Milovanović, prostorni planeri. Predstavljena je problematika vezana za strateško planiranje i lokalnu samoupravu, i to u nekoliko sesija čije su teme bile vezane za istorijat strateškog planiranja, uporišta u zakonu, pristup i vrste dokumenata, metodologiju izrade, dosadašnja iskustva i pouke.

Pročitajte iz oblasti "IZ RADA MATIČNIH SEKCIJA" i:
  • Dani inženjera Srbije
  • U Srbiji preko hiljadu licenciranih urbanista

  • <<< Nazad na sadržaj