:: Naslovna strana > Glasnik broj 9 >-Permanentno usavršavanje- Novi-stari čelnici - Gaon i Zorić
 
PERMANENTNO USAVRŠAVANJE
Odštampaj
 
Proverena kompetentnost predavača
-Ivana Kocić -
 
Novi ciklus permanentnog usavršavanja realizuje se preko četiri komunikacione forme: tribine i okrugli stolovi, predavanja i kursevi, prezentacije novih tehnologija, materijala i proizvoda i stručni obilasci značajnih domaćih projekata u realizaciji

Ivana Kocić Inženjerska komora Srbije ponovo je pokrenula projekat Program permanentnog usavršavanja članova Komore. Usled burnog razvoja nauke i tehnike, što uslovljava i česte izmene tehničke i pravne regulative, permanentno usavršavanje je u današnje vreme od neprocenjivog značaja. Ono zahteva organizovan pristup naknadnom obrazovanju, kako bi se inženjerski kadrovi pravovremeno upoznali sa svim novim tehnologijama i promenama vezanim za njihov delokrug rada. Ipak, ono što je najvažnije - kadrovi tako ostaju konkurentni na tržištu rada i znanja. Planom je predviđeno da se projekat realizuje u četiri oblika: tribine i okrugli stolovi, predavanja i kursevi, prezentacije novih tehnologija, materijala i proizvoda i stručni obilasci značajnih domaćih porjekata u realizaciji.

"Za razliku od dosadašnjeg načina održavanja predavanja, kada su predavači sami predlagali temu, a predavanja se realizovala prema zainteresovanosti članova, u novom ciklusu je predviđeno da se eminentni predavači pozivaju da održe predavanja na posebno izabrane i aktuelne teme", kaže dr Ratko Salatić, predsednik Komisije za program permanentnog usavršavanja. "Odabrane teme su od opšteg interesa za članove svih sekcija, npr. iz oblasti zakonske regulative, standardizacije, zaštite od požara, osiguranja, energetske efikasnosti... Očekujem da u novom ciklusu predavanja budu na znatno višem nivou po obimnosti i kvalitetu, s obzirom da se očekuju predavači čija je kompetentnost utvrđena na osnovu referenc-liste i dosadašnjeg rada. U novom ciklusu su predviđeni i višednevni kursevi sa proverom savladanog gradiva, na osnovu koje će se dodeljivati potvrda da je polaznik uspešno završio kurs."

Posle letnje pauze, Komora je intenzivirala održavanje predavanja i kurseva. Permanentno usavršavanje Prvo predavanje, na temu "Evropski sistem za akreditaciju inženjerskog obrazovanja: EUR-ACE STANDARD", održano je 26. juna 2007. godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Koordinator predavanja je bila prof. dr Snežana Pejčić-Tarle. Cilj predavanja je upoznavanje akademske zajednice sa evropskim sistemom za akreditaciju inženjerskog obrazovanja i trendovima u uspostavljanju "Europen Label" za akreditovane inženjerske studijske programe kroz pripremu standarda EUR-ACE (EURopean ASredited Engineer) i ocene mogućnosti uključivanja u Evropsku mrežu za akreditaciju inženjerskog obrazovanja (ENAEE)

Posle ovog, s jeseni, usledilo je i predavanje na temu "Primena propisa iz oblasti zaštite od požara u projektovanju i izvođenju". Predavači su bili Milovan Glavonjić, Zoran Hadžić, Ivan Pešić i Dragana Radosavljević. Ova tema je okupila veliki broj slušalaca koji su predavačima unapred postavili pitanja, a na samom predavanju su dobili odgovore i savete iz prakse. Svim polaznicima bio je podeljen materijal sa relevantnim propisima i zakonima iz ove oblasti.

Kurs na temu "Primena propisa o proceni uticaja na životnu sredinu" održali su Slavko Bogdanović, Aleksandar Vesić, Mirjana Gucić, Aleksandar Jovović, Hristina Stevanović-Čarapina i Milena Bečelić. Kroz interaktivni odnos između predavača i polaznika, polaznici su se upoznali sa novim propisima o proceni uticaja na životnu sredinu, ulogom javnosti u postupcima koji se vode pred organima uprave o pitanjima vezanim za zaštitu životne sredine, pravima i obavezama organa pred kojima se vode postupci, pravima i obavezama nosilaca projekata, kao i o pravima javnosti i zainteresovane javnosti, čije ostvarivanje može uticati na realizaciju planiranih privrednih projekata.

Kurs na temu "Upravljanje investicijama u građevinarstvu", predavača Gorana Ćirovića i Darka Plamenca, imao je za cilj da informiše i poduči građevinske inženjere kako da ovladaju procedurama za efikasno upravljanje investicionim projektima. Permanentno usavršavanje
Predavanje "Nova urbana genetika - dizajniranje reciklažnim materijalom", održao je, pored Suzane Stanković-Aleksić, i Jan Jongerta, gost-predavač, arhitekta iz Holandije. Predavanje je obuhvatilo i razgovor o promeni načina i obima proizvodnje, kao i o promeni u procesu gradnje počev od vremena industrijske revolucije. Prikazani su "alati" koje su razvili biro "2012 arhitekte" i fonda za reciklažu, kojima se dati otpadni protok pokreće u proces proizvodnje/izgradnje sa vrlo malo dodatne energije i transporta. U galeriji "Ozon", gde je održano predavanje, predstavljeno je i desetak inspirativnih projekata arhitekata iz celog sveta, među kojima i Lok-Ek, Rural Studios, Milleumgomme i drugi.

Na predavanju "Osiguranje profesionalne odgovornosti inženjera", koje u ovom trenutku u našem neposrednom okruženju nije u potpunosti aktuelizovano, za razliku od razvijenih država, predavači Dragan Odžaklijević i Mirko Matijević govorili su o osiguranju projekata tokom planiranja i izgradnje, kao i o osiguranju profesionalne odgovornosti inženjera (projektanata). Ukratko, bilo je reči o pojmu i vrsti osiguranja (podele na životna i neživotna, osiguranja imovine, lica, transporta, finansijskih rizika), svrsi i zakonskoj potpori, reosiguranju, učesnicima na tržištu osiguranja - ugovaranju osiguranja, odštetnim zahtevima, sličnostima i razlikama između srpskog i ino tržišta osiguranja; o osiguranju objekata u izgradnji i/ili montaži (osnovni pojmovi, osigurani rizici, primeri iz prakse), rizicima koji se ne mogu osigurati u osiguranju objekata u izgradnji i/ili montaži i osiguranim rizicima u osiguranju profesionalne odgovornosti inženjera (projektanata); govorilo se i o specifičnostima u osiguranju profesionalne odgovornosti inženjera (projektanata), domaćoj i inostranoj praksi u osiguranju profesionalne odgovornosti inženjera (projektanata), postupcima kod odštetnih zahteva u osiguranju profesionalne odgovornosti inženjera (projektanata)... Permanentno usavršavanje Licencirani inženjer Dragan Stašić održao je u Nišu predavanje na temu "Normativi za elektro radove u građevinarstvu i opšti komentar na cenovnik za projektovanje". Najviše je govorio o inženjering poslovima za jaku i slabu struju, reviziji i održavanju elektroenergetskih objekata, predlozima tipskih ugovora, određivanju visine nadoknade za stručni nadzor kod izvođenja elektro radova u građevinarstvu, određivanju visine nadoknade za ostale profesionalne radove odgovornih izvođača radova i odgovornih projektanata kod izvođenja elektro radova u građevinarstvu i elektro radovima kod elektrodistributivnih mreža. Pohađanje predavanja i kurseva za članove Komore je besplatno, a svi polaznici dobijaju odgovarajući štampani materijal i kompakt-disk. Posle novogodišnjih praznika, nastavljaju se nova predavanja, kursevi, seminari, pa pozivamo članove Komore da se blagovremeno prijave i osiguraju polazničko/učesničko mesto.

<<< Nazad na sadržaj