:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Iz rada matičnih sekcija - Komisija usaklađuje planove
 
Iz rada matičnih sekcija
Odštampaj
 
Izvođači radova

Komisija usaklađuje planove
- Slobodanka Simić -
 

komisija Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova, od samog konstituisanja 12. aprila 2007. godine, gde je za predsednika Izvršnog odbora izabrana Tatjana Đorđević, diplomirani građevinski inženjer, u saradnji sa Izvršnim odborom Matične sekcije projektanata pristupio je realizaciji svog plana i programa rada i stavio akcenat na podršku razvojnim programima regionalnih odbora.

Kako bi se unapredio rad regionalnih odbora formirana je Komisija za razmatranje i usaglašavanje predloga planova i programa rada regionalnih odbora za 2007. godinu i razmatranje zahteva regionalnih odbora, čiji je jedan od glavnih zadataka da analizira i usaglasi predloge planova i programa rada regionalnih odbora, u cilju unapređenja njihove delatnosti i delatnosti članova Komore kao i da razmotri predloge finansijskih planova regionalnih odbora za aktivnosti koje su planirane u tekućoj godini. Naime, svi regionalni odbori pripremili su predloge planova i programa rada u skladu sa usvojenim planovima i programima rada izvršnih odbora matičnih sekcija, i dostavljeni su Komisiji na usaglašavanje, koja će završiti sa radom do 31. juna 2007. godine.

Kako ne bi bilo zastoja u radu regionalnih odbora, Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova, na drugoj redovnoj sednici, održanoj 9. maja 2007. godine, odobrio je novčana sredstva za održavanje aktivnosti, koje su od interesa za njihov razvoj. Odobrena su sredstva za organizaciju stručnih predavanja na tri teme: "Nova atestirana rešenja u odvođenju dima i ventiliranju prostora za gasne kotlove namenjene za unutrašnju gradnju", "Primenjeni propisi i standardi u termo proračunima građevinskih elemenata u objektima visokogradnje" i "Razvod tople i hladne sanitarne vode i tople i hladne vode centralnog grejanja (sistem podnog grejanja, sistem podnog razvoda radijatorskog grejanja) - novi materijali i tehnologije", koja su održana u drgoj polovini maja u Kragujevcu.

Pored toga data su sredstva za organizaciju Tribine i Stručnog predavanja, oba događaja održana u Valjevu. Stručno predavanje na temu "Upotreba cevastih stubova naponskih nivoa od 0,4 KV do 400 KV", prva polovina maja i Tribina sa temom - "Novi aspekti opravdanosti gradnje akumulacije Rovni iznad Valjeva u projektovanom gabaritu", druga polovina maja.

Na poslednjoj zajedničkoj sednici, izvršnih odbora MSP i MSIR, održanoj 1. juna 2007. godine u Nišu, podržani su sledeći projekti: održavanje "okruglog stola" na temu "Projektovanje i izvođenje gromobranskih instalacija za stambene, stambeno-poslovne i poslovne objekte u užem gradskom jezgru", 19. juna u Kragujevcu, odnosno, održavanje prezentacije "Telekomunikacioni sistemi i mreže u nekoliko većih javnih objekata trenutno tehnološki najsavremenijih u Srbiji koji su izgrađeni ili je njihovo projektovanje u toku", planiran za 30. juni u Beogradu.

Takođe, izvršni odbori pokrenuli su inicijativu da se IKS priključi Institutu za standardizaciju Srbije u izradi strateškog projekta "Usaglašavanje nacionalnih standarda sa evropskim normama iz oblasti graditeljstva". Na Dan Komore - 14. juna 2007. godine u Beogradu se organizuje sastanak svih regionalnih odbora zbog međusobne saradnje na izradi i usavršavanju planova i programa rada i unapređenja njihove delatnosti.

Pored prioriteta na unapređenju rada regionalnih odbora, Matična sekcija izvođača radova nastavila je i sa svojim već ustaljenim aktivnostima kao što je održavanje stručnih prezentacija "Novi programi u građevinarstvu". Tako je 24. maja održana stručna prezentacija: predstavljanje tehnologije brze gradnje "EMMEDUE" - Italija, sistema prefabrikacije za stambenu izgradnju i predstavljanje tehnologije gradnje i opremanje sportskih hala, terena i fiskulturnih sala "ELAN" - Slovenija, a je 29. maja 2007. godine održana je stručna prezentacija firme "NOE SCHALTECHNIK" - 50 godina razvoja oplatnih sistema, osnovni principi projektovanja, praktični primeri oplatnih sistema na referentnim objektima, kao i p redstavljanje firme "REMMERS" iz Nemačke - industrijski i dekorativni podovi, sanacija zidova i podova, fasade i materijal.


Pročitajte iz oblasti "Čelnici matičnih sekcija" i:
  • Mađarske kolege dolaze u Beograd krajem juna
  • Cenovnik obaveza i odgovornost
  • Priručnik za izradu prostornih planova

  • <<< Nazad na sadržaj