:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Permanentno usavršavanje - Nova znanja, potrebe i želje članstva
 
PERMANENTNO USAVRŠAVANJE
Odštampaj
 
Dr Ratko Salatić, Predsednik Komisije za permanentno usavršavanje Inženjerske komore Srbije

Nova znanja - potrebe i želje članstva
- Dr Ratko Salatić -
 

RatkoSalatic U današnje vreme permanentno obrazovanje inženjera je od posebnog značaja, zbog ubrzanog razvoja nauke i tehnologije i čestih izmena tehničke i pravne regulative. Iz ovih razloga postoji potreba za organizovanim pristupom permanentnom usavršavanju i naknadnom obrazovanju, kako bi se inženjerski kadrovi pravovremeno upoznali sa svim novim tehnologijama i promenama vezanim za njihov delokrug rada. Treba naglasiti i inertnost osnovnog fakultetskog obrazovanja i pored usvajanja Bolonjske deklaracije i aktuelne reforme visokoškolskog obrazovanja. Količina baznog znanja jednog inženjera se svakodnevno bitno uvećava, što nije jednostavno, efikasno i racionalno ostvariti na osnovnim studijama, pa je to potrebno realizovati preko drugih vidova obrazovanja i usavršavanja. Zato u razvijenim zemljama postoji ceo sistem programa permanentnog usavršavanja inženjerskog kadra, koji je obavezujući za sve inženjere sa licencom odnosno za sve inženjere koji se aktivno bave stručnim poslovima.

Kako je bilo

Jedan od prioriteta, tokom četiri protekle godine, u radu Inženjerske komore Srbije i nešto što je članstvo sigurno očekivalo, je program dopunskog obrazovanja i usavršavanja inženjerskog kadra. Permanentnim usavršavanjem dopunjuju se znanja stečena u redovnom školovanju, kroz izabrane kurseve, seminare, predavanja i okrugle stolove. Imajući u vidu sve relevantne činjenice (veliki broj oblasti sa najrazličitijim temama, kratak period za pripremu programa, prva organizacija predavanja od strane IKS-a), imenovana Komisija za permanentno usavršavanje je za prvu fazu projekta permanentnog usavršavanja predložila realizaciju programa kroz jednodnevna predavanja (kurseve, seminare i okrugle stolove). Prednosti jednodnevnih predavanja u prvoj fazi projekta: za projekat jednodnevnih predavanja na kojima je prisustvo članova Komore besplatno, potrebno je obezbediti manja novčana sredstva; efikasno utvrđivanje zainteresovanosti i odziva za ovakav vid usavršavanja; objektivna ocena predavača i predavanja, kao kriterijum za dalja obimnija predavanja predavača (druga faza projekta); jednostanija organizacija.

Komisija za permanentno obrazovanje je sprovela anketu o najaktuelnijim temama, oblastima i pitanjima, koja su od značaja za dalji rad članova IKS preko interneta slanjem grupnih e-mailova svim članovima Komore (ukupno 10.193 e-mailova). Ova aktivnost naišla je na veliki odziv kod članstva, koje se aktivno uključilo u projekat. Veliki broj članova se prijavio sa željom da se preko Komore obezbede predavači na teme koje su veoma važne za dalji rad u struci. Takođe, na sajtu Komore postavljena je aplikacija za prijavu predavača koji su imali spreman materijal za održavanje nekog predavanja (kurseva, seminara ili okruglih stolova). Nakon sprovedenih anketa, dobijeni su sledeći podaci: 3.508 prijava za pohađanje predloženih predavanja; 90 prijavljenih predavanja tokom dva meseca; 75 predavanja objavljeno na sajtu Komore za prijavljivanje članovima Komore. Sva predavanja svrstana su na nekoliko oblasti: projektovanje - 36 sesije, izvođenje 6, urbanizam 4, prostorno planiranje 3, pravna regulativa 2, menadžment 13, informacione tehnologije 4 i ostalo 7 sesija. Tačno je 43 predavanja/sesija za koje je prijavljeno više od 25 polaznika. Pohađanje kurseva za članove Komore je bilo besplatno, a polaznici su dobijali odgovarajući štampani materijal i kompakt disk. Članovi Komore prijavljivali su se prema svom interesovanju i aktivno učestvovali u diskusijama. Kroz jednodnevne kurseve do sada, svoje znanje je usavršilo preko 1.000 članova Komore. Na osnovu sprovedenih aktivnosti, može se konstatovati velika zainteresovanost članova Komore za ovakav vid edukacije, kao i ostalih eksperata, da sarađuju sa Komorom i ponude odgovarajuće teme da bi ih prezentovali članovima Inženjerske komore Srbije. Nakon sprovedenih anketa polaznika predavanja, ocene su bile visoke kako za predavače, tako i za organizaciju.

Kako će biti

U narednoj fazi projekta predviđa se znatno ozbiljniji i obimniji pristup. Saglasno predlogu Programa permanentnog usavršavanja članova IKS-a, koji je usvojen od strane Upravnog odbora, Komisija je ustanovila predlog za sprovođenje permanentnog usavršavanja preko pet oblika i to: predavanja, kurseva, tribina/okruglih stolova, prezentacije novih tehnologija, materijala i proizvoda, stručnih obilazaka značajnih domaćih projekata.
Za svaki od predloženih oblika usvojeni su uslovi za održavanje definisani u obrascima za prijavu (obrasci su na raspolaganju svim zainteresovanim na sajtu Komore).
Tribine bi se organizovale u trajanju od dva do tri sata sa ciljem okupljanja članova Komore oko aktuelne teme, kako bi se uspostavila kvalitetna komunikacija između članova i inicijalizovali postupci i načini za rešavanje određenih problema iz inženjerske prakse i teorije. Izbor tema bi izvršio Upravni odbor, odnosno Izvršni odbori sekcija i podsekcija na osnovu interesovanja članova i angažovanja pojedinih stručnjaka po pozivu.
Predavanja i kursevi, za razliku od dosadašnjih, održavali bi se po pozivu eminentnih predavača i na višem nivou obimnosti i kvaliteta. Priprema predavanja bi se odvijala po definisanim uslovima i sa obaveznom primenom uslova. Produžilo bi se vremensko trajanje kurseva, od jednodnevnih, dvodnevnih, a u nekim slučajevima i trodnevnih kurseva. Polaznici na kraju predavanja, ako po oceni predavača zadovoljavajuće savladaju gradivo dobijaju uverenje o uspešnom pohađanju kursa.
Za pripremu predavanja predavači bi trebalo, pre održavanja predavanja, da obezbede sledeće: popunjen formular sa osnovnim podacima o kursu: naziv kursa, šira oblast, uža oblast, spisak predavača sa kontaktima, potreban fond časova, optimalan broj polaznika, kratak opis kursa, cilj kursa, potrebna oprema, očekivani rezultati; detaljan sadržaj kursa po časovima; štampani materijal za polaznike kursa (skripta, knjiga, itd); digitalni materijal za polaznike kursa; oblik provere savlađivanja gradiva polaznika kursa (test, ispit, seminarski rad, itd); referenc lista predavača iz predmetne oblasti; biografija predavača; predlog finansijskog plana realizacije kursa.
Prezentacija novih tehnologija, materijala i proizvoda ne bi smela da bude "čisto komercijalna", već je potrebno da se uključe i članovi IKS-a, a prezentacija bi sadržala obavezno i teorijsko-praktični deo sa analizom " pro et contra ".
Pomoć u realizaciji, kao i kontrolu ispunjenosti uslova, pružala bi Komisija za permanentno usavršavanje uz pomoć zaposlenih u Komori.
Tematski za pojedine sekcije formiraće se određeni serijal predavanja, koji bi se organizovao dvomesečno. Na primer, za izvođače serijal pod nazivom "Savremene tehnologije (materijali) građenja", dok bi za projektante tema "Projektant između teorije i prakse" za sve profile inženjera, bila verovatno veoma aktuelna i svrsishodna. Ostali kursevi, koji ne bi pripadali serijalu, pojedinačno bi se pripremili u zavisnosti od izbora predavača i predloga Izvršnog odbora sekcija i podsekcija. Uspešna predavanja održavaće se sve dok postoji interesovanje članova po svim regionima.
U daljem radu, Komisija će proveravati ispunjenost uslova za održavanje predavanja, kurseva, tribina, prezentacija i stručnih obilazaka.
Za naredni period predložen je i spisak prioritetnih tema (za članove svih sekcija i podsekcija) za koje je potrebno obezbediti predavače: zakonska regulativa vezana za planiranje i izgradnju (u saradnji sa nadležnim ministarstvima); Zakon o planiranju i izgradnji i prateća podzakonska regulativa (u saradnji sa nadležnim ministarstvom): studija opravdanosti; FIDIC; osiguranje u oblasti planiranja i izgradnje objekata; zaštita na radu u oblasti izgradnje objekata; ponuda i potražnja inženjerskih usluga (optimalan broj inženjera u Srbiji); upravljanje projektima; tenderske procedure i primena Zakona o javnim nabavkama; odnos domaćih i inostranih preduzeća na domaćem tržištu (Zaštita interesa domaćih inženjera); zaštita od požara; zaštita čovekove okoline; pravna pomoć inženjerima; standardi u inženjerskoj struci.
Po savlađivanju kurseva, uz prethodnu proveru, polaznici će dobijati odgovarajuće sertifikate o završenom kursu. Ceo sistem kurseva treba da značajno pomogne inženjerima u njihovoj profesionalnoj karijeri. Predviđa se da u početku permanentno usavršavanje bude izborna volja članova, a kasnije bi trebalo da ima obavezujući karakter preko ispunjavanja određenih kredita, koji se ostvaruju pohađanjem kurseva, za definisani vremenski period.


<<< Nazad na sadržaj