Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 6 > Uvodna reč - Otvoreno šest, u pripremi dve nove regionalne kancelarije
 
AKTIVNOSTI
Odštampaj
 
Otvoreno šest, u pripremi dve nove regionalne kancelarije
- Vera Bubonja-
 
Regionalno organizovanje Inženjerske komore Srbije Otvoreno šest, u pripremi dve nove regionalne kancelarije Regionalni odbori obezbedili da se veliki broj inženjera neposredno uključuje u rad kako bi na najbolji način ostvarili svoja prava i obaveze kao i interes zajednice u kojoj žive i rade

Na nedavno održanoj, Četvrtoj redovnoj sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije, još jednom je potvrđen stav članova Skupštine da se podržava regionalno organizovanje kao vid decentralizacije i odgovor na stvarni život - potrebu članstva da se neposredno uključuje u rad i na taj način ostvaruje svoja prava i obaveze kao i interes zajednice u kojoj živi i radi. Inženjerska komora Srbije sa 17.563 člana, u ovom momentu predstavlja jednu od najbrojnijih strukovnih organizacija u Republici Srbiji. Posle skoro četiri godine od osnivanja, nameće se potreba da se tako akumulirana energija i inelektualni potencijal izrazi kroz uključivanje što većeg broja članova u rad organa i tela Komore.

Od osnivanja Inženjerske komore do sada, u regionalno organizovanje Komore je uloženo mnogo truda i vremena, kako bi se stvorili uslovi za unapređenje rada članova podsekcije na području regiona. Prvi izbori za regionalne odbore su održani u toku 2004. godine kada su i konstituisani u 15 regiona. Na osnovu primedbi regionalnih odbora i evaulacije rada nametnula se potreba utvrđivanja kriterijuma i donošenje novog pravilnika kojim će se omogućiti brži i jednostavniji rad i istovremeno definisati delokrug rada i ovlašćenja regionalnih odbora.

Krajem 2006. godine doneta je nova Odluka i Pravilnik kojima se, poštujući princip teritorijalne pripadnosti i broja licenciranih inženjera za svaki region, na nivou matičnih sekcija organizuju sledeće podsekcije: diplomiranih inženjera arhitekture, diplomiranih građevinskih inženjera, diplomiranih mašinskih inženjera, diplomiranih inženjera elektrotehnike i diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka.

Na nivou podsekcija na izborima održanim u februaru i martu 2007. godine izabrani su regionalni odbori u VIII regiona koji obuhvataju područja koja su sastavni deo Odluke o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija. Na pomenutim izborima za regionalne odbore podsekcija izabrano je 318 članova. U Kosovskoj Mitrovici zbog malog broja članova nisu sprovedeni izbori za regionalne odbore.

Radi unapređenja uslova rada članova podsekcija sa područja regiona, i uključivanja što većeg broja licenciranih inženjera u rad organa i tela, otvorene su regionalne kancelarije Inženjerske komore Srbije kako bi se stvorili uslovi za efikasniji rad.

Prva kancelarija koja je počela sa radom bila je ona u Vranju, otvorena u decembru 2004. godine, a neposredno posle toga otvorene su kancelarije u Kragujevcu, Kraljevu, Valjevu, Nišu kao i novootvorena kancelarija u Novom Sadu - počela sa radom 7. maja 2007. godine. Do sada je održano 110 sednica regionalnih odbora, na kojima su razmatrana pitanja od interesa za unapređenje uslova rada članova podsekcije na području regiona.

karta U proteklom periodu ostvarena je saradnja sa organima lokalnih samouprava, regionalnim privrednim komorama, kao i raznim strukovnim udruženjima na regionalnom nivou. U organizaciji regionalnih odbora, a u saradnji sa matičnim sekcijama svakog meseca se pored uobičajenih aktivnosti, održavaju okrugli stolovi, tribine, izložbe i slične aktivnosti sa specifičnim temama koje su od interesa za članove Komore sa tog regiona. U toku su pripreme oko otvaranja regionalnih kancelarija u Subotici i Čačku.

Otvaranjem regionalnih kancelarija Komore stvaraju se uslovi: za upoznavanje svih članova Komore na nivou regiona o radu IKS i mogućnostima aktiviranja i uključivanja u akcije i aktivnosti u lokalu; efikasniji rad regionalnih odbora u cilju unapređenja uslova rada članova podsekcija na području regiona i sprovođenja godišnjeg plana i programa rada Komore; iniciranje i učestvovanje u razvojnim projektima i regionalnim-strukovnim aktivnostima od značaja za IKS; informatičko povezivanje kancelarija sa centralnom bazom podataka čime je omogućeno korišćenje aplikacija radi bržeg i jednostavnijeg servisiranja i pružanja usluga članovima sa regiona (povećanje broja ličnih prezentacija članova, uvid u status podnetog zahteva, evidencija članarine i izdavanje obaveštenja). Usvojenim planom i programom rada matičnih sekcija projektanata i izvođača radova za 2007. godinu, u okviru aktivnosti matičnih sekcija, predviđena su sredstva za realizaciju aktivnosti regionalnih odbora. U toku je izrada Plana i programa rada regionalnih odbora, a neke od osnovnih smernica su izvodi iz Plana i programa rada matičnih sekcija vezani za rad regionalnih odbora.

Otvaranjem dve nove regionalne kancelarije kao i unapređenjem rada postojećih kancelarija omogućiće se efikasniji i nesmetan rad regionalnih odbora u cilju realizacije plana i programa rada i podrške razvojnim projektima regiona. Pozivamo članove Inženjerske komore Srbije da kroz rad regionalnih kancelarija i regionalnih odbora svojom inicijativom i angažovanošću doprinesu daljem jačanju kompletne organizacije srpskih inženjera u oblasti planiranja, projektovanja i izgradnje objekata.

<<< Nazad na sadržaj
 
09. jul 2020.