:: Naslovna strana > Glasnik broj 5 > Iz rada matičnih sekcija - Unapređenje cenovnika - početkom godine
 
IZ RADA MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Projektanti


Unapređenje cenovnika - početkom godine
- Milovan Glavonjić -
 
MSP je uvek nastojala da izađe u susret, da pomogne, da pozitivno odgovori na sve zahteve koji su joj tokom godine upućivani

U proteklom periodu Matična sekcija projektanata (MSP) je imala niz aktivnosti uglavnom vezanih za pripremu akata, koji su u nadležnosti sekcije, koje je trebalo usaglasiti sa Satutom komore a vezano za Regionalno organizovanje podsekcija, a sve u cilju organizacije i sprovođenja izbora kao i formiranje Regionalnih centara - kancelarija. Takođe, Matična sekcija projektanata je nastojala da uvek izađe u susret mnogim zahtevima koji su upućivani ne samo od strane članova IKS nego i pojedinih organizacija, udruženja i preduzeća, za pomoć i tumačenja nejasnoća kako iz delokruga njihovog rada tako i tumačenja rada pojedinih struka članova IKS. Takođe MSP je dobar deo svoje aktivnosti posvetila razmatranju kako bi pomogla kako u finansijskoj pomoć i tako i u organizovanju pojedinih aktivnosti strukovnih udruženja i članova Komore.

Zbog velikog broja zahteva za sufinansiranje projekata upućenih matičnoj sekciji, raspisan je Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove Komore. Ovim konkursom su bile obuhvaćene sledeće oblasti: podrška u izdavanju stručno - naučne literature, podrška značajnim javnim manifestacijama od interesa za struku i članove Komore (tematski skupovi, izložbe, predavanja, seminari, konferencije).

projektanti Komisija Izvršnog odbora za sufinansiranje projekata matične sekcije projektanata je sve zahteve, pristigle na Konkurs kao i pristigle zahteve koji su pristigli do objavljivanja konkursa, razmatrala u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti i organizovanje stručnih skupova članova Inženjerske komore Srbije, koje je utvrdio Izvšni odbor Matične sekcije projektanata. Odobreno je 16, a zbog neispunjavanja osnovnih uslova utvrđenih Pravilnikom o kriterijumima, odbijeno je 37 zahteva.
U cilju zaustavljanja procesa obezvređivanja rada projektantskih struka, a u skladu sa Planom i programom rada Matične sekcije projektanata za 2006. godinu, opredelili smo se da uradimo i Predlog cenovnika projektantskih usluga za poslovne, poslovno - stambene, javne, industrijske i ostale objekte visokogradnje. Početkom naredne godine biće urađen Nacrt predloga cenovnika od strane tima "Energoprojekt-Urbanizam i arhitektura a. d.", koji je izabran na pozivnom Konkursu, raspisanom od strane IO Matične sekcije projektanata. Izdavanje cenovnika projektantskih usluga za poslovne, poslovno - stambene, javne, industrijske ostale objekte visokogradnje nema za cilj samo propisivanje cena i definisanje prava projektanata, već i određivanje njegovih obaveza i odgovornosti. Po usvajanju cenovnika, pratiće se njegova primena i odgovori tržišta, kako bi se taj dokument predstavio kao obavezujući za članove Komore. Takođe veliki deo svoje delatnosti IO MSP je posvetio izradi cenovnika projektantskih usluga u stambenim i stambeno - poslovnim objektima, koji je već usvojen od strane Upravnog odbora IKS, i koga projektanti i drugi koriste i nalazi se na sajtu Komore.

S obzirom da je već u decembru ove godine, svim regionalnim odborima sekcija i podsekcija projektanata i izvođača istekao mandat, nužno je bilo napraviti pravnu regulativu kojom će se urediti nova Regionalna organizacija sekcija i podsekcija, a pri tome se moraju poštovati sve odredbe Statuta IKS. Po Odluci UO IKS formiranaje komisija koja je uradila predlog Odluke organizaciji regionalnih odbora sekcija i podsekcija i isti je usvojen od strane UO. Paralelno sa tim ista komisija je uradila i Predlog Pravilnika o načinu organizovanja i funkcionisanja podsekcija, koji su na zajednič koj sednici Izvršni odbori matičnih sekcija projektanata i izvođača usvojili. Takođe, oba IO MS su utvrdili broj članova Regionalnih odbora podsekcija i isti takođe na zajednič koj sednici usvojili. Takođe, doneta je odluka o raspisivanju i sprovođenju izbora u regionalnim odborima podsekcija, koje se moraju završiti do kraja februara 2006. godine. Shodno tome u narednom periodu osnovni zadatak svih članova Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata je da se uključe u pripremu i organizaciju izbora sekcija i podsekcija u svim regionima, kao i aktivno učešće u izborima za Izvršne odbore Matične sekcije projektanata koji se po Odluci UO moraju završiti do kraja februara.

U skladu sa tim, konstituisanju regionalnih odbora podsekcija u centrima, pristupiće se nakon određivanja vremena i datuma za sve Regione, koji će se uraditi zajedno sa Predsednikom IO MS izvođača, i najkasnije do 10 januara 2007. biće objavljen na sajtu IKS. Do tada - do izbora novih Regionalnih odbora podsekcija produžen je mandat svim izabranim članovima regionalnih odbora.

Pročitajte iz oblasti "Iz rada Matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj