Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 4 > Iz rada matičnih sekcija - Jug i jugoistok na okupu
 
IZ RADA MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
 
Jug i jugoistok na okupu
- Bratislav Petrović -
 
Na osnovu Plana i programa rada Matične sekcije urbanista Inženjerske komore Srbije za 2006. godinu, Izvršni odbor organizovao je sastanak članova sekcije urbanista južnog i jugoistočnog dela Srbije. Sastanak je održan 26. maja 2006. godine u svečanoj sali Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu.

jug Skup je otvorio dr Veroljub Trifunović dipl. inž. arh., predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista. Prisutne je pozdravila prof. dr Veliborka Bogdanović, prodekan za nastavu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu.

Pored članova Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista sastanku su prisustvovali Natalija Stojanović sekretar Inženjerske komore Srbije, pet predavača i 59 učesnika.

Skup je organizovan u dva dela. Prvi deo odvijao se po sledećem dnevnom redu:
- Informacije o aktivnostima Komore i Upravnog odbora - dr V. Trifunović dipl. inž. arh.
- Informacija o godišnjem Planu i programu rada sekcije - V. Čarnojević dipl. inž. arh.
- Predlog cenovnika - M. Stanković, dipl. inž. arh.
- Informacije povodom predložene teme od strane članova iz regiona.

Osnovni cilj prvog dela sastanka je informisanje članova sekcije urbanista o sprovedenim aktivnostima Izvršnog odbora i Planu i programu rada Matične sekcije urbanista IKS.

Drugi deo skupa organizovan je kroz stručno predavanje: "Strateška procena uticaja planova i programa na životnu sredinu - primena i primeri". Osnovni cilj je da se ukaže na primenu Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004) na primerima u sadašnjim uslovima, obrazloženjem osnovnih metoda strateške procene i prikazom praktičnih problema u strateškoj proceni. U izboru tema pošlo se od činjenice da je strateška procena uticaja na životnu sredinu u korelaciji sa izradom urbanističke dokumentacije. Predavači su stručnjaci u oblasti strateške procene uticaja na životnu sredinu i predstavili su stručna saopštenja sa prezentacijom neposrednih iskustava.

Predavanje je sadržalo dve teme:

TEMA 1. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja planova na životnu sredinu u praksi Urbanističkog zavoda Beograda,
1.1. Polazne osnove za izradu strateške procene - primena Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu u proceduri izrade strateške procene - Siniša Novaković, dipl. biolog,
1.2. Prirodni uslovi, stvorene karakteristike i indikatori - Aleksandra Velzmar, dipl. geograf,
1.3. Identifikacija i procena mogućih uslova rizika i opasnosti sa predlogom mera za sprečavanje negativnih uticaja - Jelena Marinković, prostorni planer,
1.4. Ciljevi izrade strateške procene, prikaz korišćene metodologije i teškoće u izradi - Ljiljana Bajc, dipl. inž. pejz. arh.

TEMA 2. Postupak izrade plana i postupak izrade strateške procene - kada, kako i zašto - mr Evica Rajić, dipl. ekolog.

Po završenom izlaganju predavača otvoren je niz pitanja za diskusiju u kojoj su aktivno učestvovali predavači i učesnici skupa. Izvršni odbor doneo je zaključak da je sastanak u potpunosti uspeo i da je neophodno nastaviti sa skupovima ovakve vrste u drugim regionima Srbije. Savetovanje je svojevrstan medijatorski poligon za unapređenje urbanističke struke i doprinosi edukaciji urbanista. Prelepo okruženje i odlična organizacija (centrale i regionalne kancelarije) svakako su doprineli povoljnim utiscima.

Ako će saopštenja, preneta iskustva predavača i zajednička diskusija olakšati učesnicima skupa rad u svojoj sredini, onda je postignut potpun uspeh.

Pročitajte iz oblasti "Iz rada matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
 
25. maj 2020.