:: Naslovna strana > Glasnik broj 3 > Događaji - događanja - Važan element razvojne strategije
 
DOGAĐAJI - DOGAĐANJA
Odštampaj
Inženjerska komora Srbije i proces pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO)

Važan element razvojne strategije
- Ana Sivački -
 
Za članove Inženjerske komore Srbije svakako je najznačajniji Sporazum o trgovini uslugama (GATS)
Pristupanje Srbije instituciji kakva je Svetska trgovinska organizacija, svakako predstavlja jedan od prioriteta naše države. Značaj pristupanja naše zemlje ovoj organizaciji uvidela je i Inženjerska komora Srbije, koja je na nedavno održanom pripremnom kursu o trgovini uslugama i prijemu u Svetsku trgovinsku organizaciju, imala prilike da se upozna sa osnovnim prednostimačlanstva u STO, koje predstavlja jedan od ključnih koraka integracije jedne zemlje u moderne međunarodne ekonomske odnose. To je istovremeno i važan element podrške procesu unutrašnjih ekonomskih reformi, kao i neophodan korak u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji. U tom smislu, pristupanje STO predstavlja i važan element razvojne strategije kako zemalja u tranziciji, tako i zemalja u razvoju. Osnovne prednosti članstva u STO ogledaju se u mogućnostima pristupa tržištima drugih zemalja pod povoljnijim uslovima, umanjivanju faktora rizika za potencijalne ulagače, izgradnji tržišne privrede i podsticaju modernizacije i reformi privrednog zakonodavsta.

Svetska trgovinska organizacija predstavlja pravni i institucionalni okvir multilateralnog trgovinskog sistema na polju carina i trgovine robom, uslugama, kao i trgovinskim aspektima intelektualne svojine. Osnovana je 1. januara 1995. godine nakon takozvane "Urugvajske runde multilateralnih trgovinskih pregovora". Sedište ove organizacije nalazi se u Ženevi, a ona za sada broji 149 članica.

element Generalni savet Svetske trgovinske organizacije (STO) je 15. februara ove godine doneo odluku o početku procesa pristupanja Srbije u ovu međunarodnu organizaciju. Prema rečima predstavnika Direkcije za informisanje Saveta ministara, "reč je o značajnom procesu, koji zahteva intenzivno stručno sagledavanje implikacija na ekonomske i trgovinske interese Srbije, posebno zbog toga što uspešna integracija u ovu organizaciju treba da doprinese i uklanjanju prepreka za približavanje Evropskoj uniji". Rad na pripremi pregovora sa STO obavlja se u okviru tri radne grupe i brojnih podgrupa, među kojima je i radna grupa za usluge, nadležna za regulisanje propisa na polju arhitekture i građevinarstva.

Sporazum o osnivanju STO obuhvata nekoliko različitih opštih i specifičnih sporazuma, od kojih je za članove Inženjerske komore Srbije svakako najznačajniji Sporazum o trgovini uslugama (GATS), koji je i predstavljao predmet nedavno održanog pripremnog kursa o trgovini uslugama i prijemu u Svetsku trgovinsku organizaciju, kao i niza pripremnih i informativnih sastanaka u organizaciji Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom. Pomenuti seminar, odnosno pripremni kurs, održan je u periodu od 30. januara 2006. godine, do 3. februara 2006. godine, a okupio je sve relevantne institucije i stručnjake iz različitih oblasti, među kojima i predstavnike Inženjerske komore Srbije. Pored ostalih, učesnici ovog seminara bili su i predstavnici Ministarstva za kapitalne investicije, Privredne komore Srbije, Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva trgovine, turizma i usluga i drugi.

U okviru informativnih sastanaka, predstavnici i saradnici Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom upoznali su učesnike sa radom podgrupe za arhitektonske, inženjerske i građevinske usluge, u okviru Radne grupe za usluge. Gospođa Amalija Pavić, savetnik za trgovinu u Savetodavnom centru za ekonomska i pravna pitanja (PLAC II), održala je prezentaciju pod nazivom "Profesionalne usluge (arhitektonske i inženjerske usluge) i građevinarstvo", koja je obuhvatila objašnjenje klasifikacije ovih vrsta usluga u okviru STO, pravila unutar sektora, ponude u okviru Doha runde pregovora, kao i analizu relevantne opšte i sektorske regulative od značaja za pregovore.

Sa druge strane, predstavnici Inženjerske komore Srbije ukazali su na potrebu izrade liste svih bilateralnih sporazuma u ovoj oblasti i ispitivanja usklađenosti domaćih standarda sa standardima EU, kako bi našim diplomiranim inženjerima bio što više olakšan pristup tržištu i potražnji usluga na teritoriji zemalja članica STO. Predstavnici Komore izrazili su spremnost da doprinesu otklanjanju prepreka slobodnog kretanja ljudi i protoka usluga u okvirima nadležnosti Inženjerske komore, na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji.

Pored informativnih, održan je i pripremni sastanak za pomenuti seminar, koji se prevashodno odnosio na upoznavanje učesnika sa osnovnim pravilima GATS-a (Opšti sporazum o trgovini uslugama), fazama procesa pristupanja STO, koje se sastoje od multilateralnih pregovora, bilateralnih pregovora, "paketa", to jest, izveštaja Radne grupe, liste obaveza za robe i usluge, kao i usvajanja "paketa". Govoreno je i o pripremi dokumenata neophodnih za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Predstavnici Komore upoznati su i sa dokumentom koji definiše buduću pregovaračku poziciju u smislu zakonskih i podzakonskih elemenata koji se odnose na oblast urbanizma, arhitekture i građevinarstva, kao elemenata za početnu poziciju u pregovorima za pristupanje Srbije STO. Ovaj dokument (ACC5) sadrži listu specifičnih obaveza, ali i ograničenja koja se odnose na pristup tržištu, nacionalni tretman i dodatne obaveze unutar pojedinih sektora. Primedbe predstavnika Komore uglavnom su se odnosile na relevantne zakone, pravilnike i slično, koji se tiču arhitektonske, građevinske i drugih inženjerskih struka, a koji u ovom dokumentu nisu bili navedeni, kao i pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji koje su u pomenutom dokumentu bile protumačene na pogrešan način. Nakon okončanja zajedničkog rada predstavnika Komore i Ministarstva za kapitalne investicije i brojnih konsultacija, konačna verzija dokumenta ACC5 za oblast arhitekture i građevinarstva, predata je predstavnicima Ministarstva za kapitalne investicije, koji će isti proslediti predstavnicima Svetske trgovinske organizacije.

Iako se seminar uglavnom odnosio na pregled i upoznavanje sa načinima pristupanja drugih zemalja kandidata za članstvo u STO, obaveze koje svaka zemlja kandidat preuzima na sebe pre i nakon pristupanja STO, kao i načine pregovora koji će biti vođeni između Srbije i STO, predavači, gospodin Pierre Sauvé i gospodin Pietro Paretti, su učesnicima predstavili i brojne druge aspekte članstva naše zemlje u ovoj organizaciji.

Drugi deo seminara odnosio se na detaljniju analizu specifičnih obaveza svakog od mnogobrojnih sektora obuhvaćenih GATS-om, kao što su: sektor telekomunikacija, energetike i zaštite životne sredine, transport, zdravstvo i socijalne usluge, kao i arhitektura, građevinarstvo i druge inženjerske struke, od značaja za rad Komore i njenih članova.

Na samom kraju seminara, učesnicima su bile predstavljene i direktive usvojene od strane Saveta Evrope, koje bliže uređuju postupak međusobnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija, obrazovanja i drugih dokaza neophodnih za obavljanje arhitektonskih i građevinskih poslova, što je od izuzetnog značaja za rešavanje ovog problema na adekvatan način.

Pročitajte iz oblasti "Događaji - događanja" i:

<<< Nazad na sadržaj