:: Naslovna strana > Glasnik broj 3 > Događaji - događanja - Domaća premijera na "Građevinarstvu 2006"
 
DOGAĐAJI - DOGAĐANJA
Odštampaj
Arhicad 10 počinje svoj globalni osvajački pohod početkom maja 2006. - planetarna promocija održana 28. aprila u Budimpešti

Domaća premijera na "Građevinarstvu 2006"
 
GS_LOGO Posle skoro dve godine razvoja, svetlost dana je ugledala nova verzija Archicada. U pitanju nije šminka, jer radi se o ozbiljnom unapređenju, čije su nove mogućnosti opisane čak na 125 strana teksta! Zainteresovani za detaljne Archicad novosti imaće prilike da se upoznaju sa novom verzijom, u čak dva obimna autorska teksta na srpskom jeziku. Prvi tekst ćete naći na sajtu Graphisoftovog distributera, na Internet adresi: www.hicad.co.yu, iz pera, beta testera, arhitekte Marina Račića, a u štampanom obliku u majskom broju časopisa PC PRESSa, dugogodišnjeg beta testera Archicada i moderatora ArchiTalka (http://archicad-talk.graphisoft.com), arhitekte Dorđa Grujića. Pored tekstova, Archicad 10 ćete moći videti uživo, već na Međunarodnom beogradskom sajmu "Građevinarstvo", od 3. do 7. maja, gde će u neposrednoj komunikaciji sa vama biti obučeni arhitekti - instruktori hiCADa! Pre nego što iskoristite neku od navedenih prilika za deteljnije upoznavanje sa AC 10, neke osnovne napomene: Archicad je specijalizovani alat za građevinarstvo. Primenjuje se od projektovanja enterijera do urbanizma jednako za idejna rešenja i glavne projekte. Archicad je zamišljen od strane arhitekata i realizovan koncept je saglasan uobičajenom, prirodnom, načinu razmišljanja projektanata.


Archicad posvećen građevinarstvu

Danas je Graphisoft, posle više od 20 godina iskustva na razvoju, obezbedio lidersko mesto u građevinskoj informatičkoj tehnologiji. Nagrade i priznanja stručnih udruženja, eksperata i urednika specijalizovanih časopisa su dobar primer. Archicad je prihvaćen kao alat, na PC platformama (Windows i Mekintosh), od strane preko 150.000 registrovanih projektanata širom sveta i korišćen je u više od milion urađenih projekata! Implementirana rešenja široko primenjuju i ostali proizvođači softvera, pre svega adekvatna primena 3D prikaza i rada, IFC standard, Virtual BuildingTM tehnologija iliti BIM, ... što pokazuje da je Archicad praktično nezaobilazni standard za ugled u projektovanju za građevinarstvo. Ova verzija pokazuje da razvojni tim Graphisofta, izuzetno pažljivo prati nove mogućnosti i rešanja informatičke tehnologije te sa organizovanom saradnjom sa korisnicima, generiše i realizuje - nove ideje!


AC Integracija i rukovanjem projektom

Virtual BuildingTM tehnologija (VB) integriše 3D grafiku i baze podataka. Kao neposredni rezultati te integracije je mogućnost izmena u bilo kom prilogu (osnova, presek ili 3D model) i njegovo automatsko ažuriranje, svugde gde ta izmena ima uticaja. Velika mora projektanata - konzistentnosti dokumentacije na ovaj način bačena je zapećak, oslobodila ga zamornih provera i izmena, i omogućila mu da svoje promišljanje usredsredi, pre svega, na uobličavanje objekta i kontrolu realizacije svojih ideja.

Baza podataka omogućuje da se u svakom momentu prikažu, po potrebi, na stotine izveštaja o površinama i zapreminama, količinama materijala itd. Na osnovu tih izveštaja, projektant jednostavno upoređuje rezultate sa projektnim zadatkom a investitor ima podatke za analizu investicije.

Arhitektonski projekti sadrže mnoštvo priloga. Upravljanje ovom masom informacija, uobičajena vremenska stiska za završni korak prikaza priloga, stvara, neki put, nesnošljivu napetost. Archicadov proces publikovanja crteža je integrisan u projekat i omogućuje da prati razvoj 3D modela, da pripremljene crteže automatski ažurira i ima ih spremne za štampanje kako kompletne finalne verzije tako i revizije. Crtežima se automatski dodeljuju brojevi strana i svi ostali podaci koji prate dokumentaciju.

Dozvolite mi da parafraziram osnovnu ideju jednog predavanja, osnivača Graphisofta, gosp. Gabor Bojara: U razvoju informatike odnosno razmene informacija, tri su revolucionarna međaša. Prva dva su se desila veoma, veoma davno, a to je kada je čovek počeo da govori, i kasnije kada je izumeo pismo. Do 20. veka, pronalasci su se odnosili, na polju razmene informacija, pre svega na tehničku stranu čuvanja podataka i omogućilo stvaranje enormnih dokumentacija, što je kao posledicu dovelo da rapidnog usporavanja njegovog korišćenja. Pojava sistema za rukovanje bazama podataka je taj treći revolucionarni međaš, koji je omogućio da projektant kontroliše kompletan projekat.

VB tehnologija, omogućuje potpunu kontrolu nad projektom, ona je pre svega trodimenzionalna i obezbeđuje osnovnu funkciju projektovanja: oblikovanje prostora.


Razmena podataka / komunikacija

Ključno pitanje efikasnosti rada na izradi projektne dokumentacije je razmena podataka unutar projektanskog tima, bez obzira na formalnu organizaciju. Projekat je rezultat saradnje i delo zajedničkog rada većeg broja specijalizovanih stručnjaka, saradnika. Posao izrade projekta, skopčan sa velikim brojem izmena, koji se generišu iz okruženja i iz rezultata saradnika, koji više ili manje utiču na prethodne faze. Jedan deo problema se može rešti što ranijim uključivanjem saradnika u projekat i brzom razmenom njihovih rešenja. Rešenje ovog pitanja, za velike projekte, nalazi se u opciji Archicada - Teamwork, koji na osnovu idejnog rešenja omogućuje samostalno i paralelno angažovanje više projektanata i njihovu međusobnu komunikaciju na grafičkom i tekstualnom nivou.

Razmena, konverzije podataka iz jednog programa u drugi su često zamorne procedure. "Save as", "Export" i slične komande davale su čudne rezultate, čak i kod proizvoda iste firme. Za neophodne korekcije trošeno je dodatno vreme. Rešenje problema na pravi način, postoji u Archicadovom konverteru. Definisan zahtev saradnika, se jednom memoriše i kasnije se po potrebi, sa nekoliko klika automatski generiše set priloga za određenog saradnika uvek na isti način, koji podrazumeva lejer, boju i debljinu pera, šrafure, vrstu fonta i njegovu veličinu itd.

Drugo rešenje je prihvatanje tvz. IFC inicijative - standarda za industrijsku razmenu podataka. Inicijativa je prihvaćena od strane više od 200 svetskih softverskih kompanija. IFC standard omogućuje razmenu podataka između tekstualnih programa, Archicada, velikog broja softvera za proračun građevinskih konstrukcija, predmer i predračun, izrade instalacija, vođenje projekata i finansijski manadžment i to u oba pravca. Na primer, ako saradnik mašinske instalacije, svoj 3D projekt vrati u IFC fajl, glavni projektant može uključiti instalaciju u dokumentaciju i omogućiti rad na enterijeru ili na analizi mogućeg sudaranja instalacija. Detaljnije o IFCu, videti na: http://www.graphisoft.com/support/ifc


ifc Sve u jednom paketu

U istom okruženju obezbeđena je pored standarne dokumentacije izrada fotorealističnih slika i kvalitetnih bilborda, animacija, prelet kroz objekat, ...

Na osnovu 3D modela ArchiCADom se generišu prilozi:
 • osnove,
 • 2D i 3D preseci,
 • izgledi/perspektive,
 • tablice površina, zapremine i predmer količina.
Ugrađeni alati olakšavaju rad arhitekte i omogućuju mu da se koncentriše na dizajn i funkciju projektovanog objekta. Alati su:
 • Zidovi, ploče, stubovi, grede, otvori (vrata i prozori), šrafure, zone,
 • Kompletna paleta za 2D crtanje
 • 3D Open GL
 • izrada krovnih ravni,
 • RoofMaker (konstrukcija krova),
 • StairMaker (izrada stepeništa),
 • Mesh (prikaz terena),
 • TrussMaker,
 • automatsko asocijativno kotiranje,
 • SunStudy (studija senki na određenom mestu, vremenu),
 • TeamWork (rad više saradnika na istom projektu)
 • I tako dalje
Izmene se mogu izvršiti: u 3D prikazu, osnovi ili preseku a računar automatski ažurira dokumentaciju u svim prilozima.

Poseduje preko 1700 parametarskih bibliotečkih elemenata: nameštaja, kuhinjskih elemenata, svetlosnih tela, sanitarija, urb mobilijara, vozila, ljudi, flore i faune itd.

ArchiCAD prilozi su:
 • renderinzi (fotorealistička slika),
 • animacije: objekta, građenja odn. rušenja, studije senki
 • flythrough,
 • VR.
Archicad obuka

obuka Redovna obuka se održava u Beogradu u Školi računara Omega a povremeno u ostalim gradovima Teritorije koju pokriva hiCAD. Postoje dve ArchiCAD obuke, osnovna u trajanju od 32 časa i napredna. Napredna obuka se kreira po potrebama korisnika, i organizuje se kao workshop za iskusne korisnike CAD paketa (10 časova), za prelaak na aktuelnu verziju ili za obradu posebnih tema (predmer, rendering, AutoCAD Archicad komunikacija). Uobičajena praksa je i obuka kod korisnika. Drugi vid ArchiCAD obuke je ArchiCAD Akademija. ArchiCAD Akademija se održava jednom godišnje i osnovni cilj je unapređenje znanja korisnika ArchiCAD-a.
Do sada je za svaku verziju, pripremljeno srpsko izdanje ArchiCAD priručnika. Za Archicad 10 su izvršene preliminarne pripreme i očekuje se da srpski priručnik izađe iz štampe pre ArchiCAD Akademije.
Više o Akademiji na sajtu hiCAD: www.hicad.co.yu.

Graphisoft

graphisoft Graphisoft nudi rešenja od arhitektonskog projektovanje do upravljanja informacionim sistemima u građevinarstvu. Danas je jedan vodećih svetskih CAD softverskih kompanija, na personalnim računarima sa rešenjima u arhitektonskoj, inženjerskoj i građevinskih praksi. Graphisoft je globalna kompanija sa firmama u Nemačkoj, Japanu, Kini, Velikoj Britaniji, Španiji i Americi i distributerima u preko 80 zemalja. Osnovni podaci o kompaniji. Osnivači: Gabor Bojar i Mikloš Sovenyi-Lux. Predesednik kompanije: Gabor Bojar. Izvršni direktor: Domenik Galileo. Osnovan: 1982. Prva Archicad verzija: 1984, Apple Lisa Adresa: Budimpešta, Graphisoft Park 1. Web. www.graphisoft.com

Nagrade svetskih časopisa

Eddy
 • Nagrada Eddy, časopisa Mac User: Editors' Choice Award, najbolji nov CAD softver, 1994.
 • Nagrada časopisa Computer Graphics World's po izboru glavnog urednika, 1995. - QuickTime VR
 • Nagrada Evropske zajednice European IT Prize, 1997. - TeamWork
 • Američku nagradu Codie za Best Groupware, 1998.
 • Pobednik Architectual CADD Cup za najbolji arhitektonski softver, organizator BSA/AIA, 1999.
 • Nagrada Svetskog ekonomskog Foruma: Technology Pioneer Award, 2000.
 • Više puta nagrađivan u časopisu CADENCE Magazine po izboru Glavnog urednika, od 1998. do 2005.
 • i mnoge druge


hiCAD - distributer Graphisofta

Quill Osnovan: 1995. godine.
Osnivač i direktor: Ivan Hajzler.
Adresa: Novi Sad, Puškinova 17
Web: www.hicad.co.yu
Eksluzivni distributer za SCG, BiH i Republiku Makedoniju hiCAD d.o.o. distribucija CAD softvera. U svojoj ponudi podržava direktno i IFC kompatibline softverske pakete sa Archicadom:
SkretchUp, proizvođač: @Last Software, SAD, www.sketchup.com (3D crtanje)
MaxonForm, proizvođač: Maxon Computers, Nemačka, www.maxon.net (izrada slobodnih formi)
Artlantis R, proizvođač: Abvent, Francuska, web: www.abvent.com, (rendering)
ArchiPhisik, proizvođač: A-null, Austrija, web: www.a-null.com (građevinska fizika)
AxisVM, proizvođač: Inter-CAD, Mađarska, web: www.axisvm.com (proračun građevinskih konstrukcija)
Piranesi, Velika Britanija, web: www.informatix.co.uk, (3D slikanje)
Normag, proizvođač: AgTIM, SCG Niš, web: www.agtim.co.yu (predmer i predračun po YU propisima).
Change Manager, proizvođač Graphisoft, Mađarska, web: www.graphisoft.com (Upravljanje promenama u DWG/DXF filovima)

Brzina, obeležje savremene arhitekture

... "Jedno od osnovnih obeležja posla arhitekte danas je brzina.
Brzina razmišljanja, organizacije sadržaja, modelovanja i modelskih provera, transformacija u projektu ili prostoru, postavljanje i vrednovanje varijanti, njihova transformacija do promene segmenata već osmišljene strukture ili radikalne promene koncepta. ArchiCAD je tu nenadmašan.
Lakoća rada i opšti konfor komuniciranja sa programom koji dobijamo je izuzetno veliki kvalitet."...
Prof Petar Arsić, dia
Iz predgovora "Vodič kroz ArchiCAD 9"

Pročitajte iz oblasti "Događaji - događanja" i:

<<< Nazad na sadržaj