Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 3 > Skupština - Za čuvanje i povremeno proveravanje
 
SKUPŠTINA
Odštampaj
Održana Treća redovna sednica Skupštine IKS, Beograd 13. april 2006.

Za čuvanje i povremeno proveravanje
 
Baš svaki član Komore u prilici je, ako sačuva ovaj broj "Glasnika", da prati i kontroliše kako se realizuju planovi i programi rada u narednih godinu dana
sednica Nema sumnje da je najvažniji segment u radu Sklupštine donošenje planova rada za period koji dolazi, a to znači u narednih godinu dana, do sledećeg "sastanka na vrhu". S obzirom da se "Glasnik" šalje na 15.374 adrese, odnosno, dolazi do svakog člana, u prilici smo da baš svakom članu "dostavimo" i programe rada uprave i četiri matične sekcije, kako bi ih polako, bez žurbe, što bi narod rekao - natenane, čitali i analizirali, a ponajviše kontrolisali koliko se planom obećano i ostvaruje. Na taj način svaki član može da utiče na rad svoje strukovne organizacije, a ako je to "malo preterivanje", onda je sasvim sigurno da će doći potpuno spreman na 4. sednicu Skupštine Inženjerske komore Srbije. Zato smo narečena dokumenta i naslovili - za čuvanje i povremeno proveravanje.

vukovic vukobratovic
Milan Vuković   Goran Vukobratović

PLAN I PROGRAM RADA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE U 2006. GODINI


I RAD NA ZAKONODAVNOJ I NORMATIVNOJ PRAKSI

Prioriteti
 • Stalni rad na poboljšanju zakonskih i podzakonskih akata, relevantnih za rad u delatnostima svih članova Inženjerske komore Srbije.
Kratkoročni ciljevi
 • Preko resornog ministarstva pokrenuti inicijativu za utvrđivanje uslova za izdavanje radnih dozvola za strana lica koja rade u našoj zemlji u oblasti primene Zakona o planiranju i izgradnji,
 • U saradnji sa resornim ministarstvima, pokrenuti inicijativu da Komora učestvuje u davanju ovlašćenja za rad sudskih veštaka iz oblasti primene Zakona o planiranju i izgradnji,
 • Pokretanje inicijative i utvrđivanje načina na koji Komora štiti svoje članove od ugrožavanja njihovog stručnog i profesionalnog integriteta.
Srednjoročni ciljevi
 • Nastaviti aktivnosti sa predstavnicima nadležnih ministarstava za donošenje Zakona o komorama,
 • Nastaviti aktivnosti na usaglašavanju propisa, standarda i normativa sa evropskom praksom.

II ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE KOMORE

Prioriteti u radu Komore
 • Izrada godišnjeg plana i programa rada, i finansijskog plana poslovanja,
 • Nastaviti rad na izradi Cenovnika usluga koje pružaju članovi Komore na tržištu,
 • Unapređivanje rada regionalnih kancelarija i regionalnih odbora u skladu sa usvojenim kriterijumima.
Kratkoročni ciljevi
 • Unapređenje saradnje sa strukovnim organizacijama,
 • Formiranje fonda solidarnosti.
Srednjoročni ciljevi
 • Proširenje materijalne osnove za funkcionisanje Komore,
 • Stalno ažuriranje baza podataka Komore.

III SERVISIRANJE POTREBA ČLANOVA KOMORE

Prioriteti u radu
 • Nastavak aktivnosti na oslobađanju vlasnika projektantskih biroa od obaveze uvođenja fiskalnih kasa,
 • Objavljivanje na sajtu Komore zakona, drugih podzakonskih akata, propisa i standarda koji su od značaja za članove Komore.
Kratkoročni ciljevi
 • Istraživanje mogućnosti kreditiranja i dobijanja olakšica (popusta) u kupovini licenciranih softvera za članove Komore,
 • Nastavak aktivnosti na iznalaženju mogućnosti povoljnijih uslova osiguranja članova Komore kod osiguravajućih društava i kompanija,
 • Unapređivanje opšteg glasila Komore.
Srednjoročni ciljevi
 • Razmatranje formiranja odeljenja za pravne savete članovima Komore,
 • Pružanje informacija o aktuelnim konkursima na sajtu Komore i formiranje berze rada,
 • Pružanje pomoći u objavljivanju stručno-naučne literature koja je od značaja za članstvo Komore,
 • Stalno unapređivanje sajta Komore.

IV STRUČNI ISPITI I LICENCIRANJE

Kratkoročni ciljevi
 • Potpisivanje ugovora sa resornim ministarstvom i dogovor sa SGITS-om o preuzimanju organizovanja polaganja stručnih ispita za projektante i izvođače radova.
Srednjoročni ciljevi
 • Unapređivanje tehnike i procedure izdavanja licenci,
 • Unapređivanje sprovođenja polaganja stručnih ispita po matičnim sekcijama,
 • Pristupiti izradi programa za polaganje stručnih ispita i utvrđivanje predloga komisija za polaganje stručnih ispita,
 • Po završenoj izradi programa za polaganje stručnih ispita, pristupiti izradi priručnika za polaganje stručnih ispita.

V USAVRŠAVANJE I UNAPREĐIVANJE STRUKE

Prioriteti
 • Razvijanje i usavršavanje informisanja članstva o Komori i njenom radu,
 • Organizovanje stručnih seminara i drugih oblika unapređenja struke prema usvojenom planu i programu,
 • Uspostavljanje trajnih oblika saradnje sa sajmovima, izložbama i skupovima u zemlji (i inostranstvu) koji su od interesa za članstvo Komore.
Kratkoročni ciljevi
 • Unapređivanje informisanja javnosti o Komori i njenom radu,
 • Izrada Pravilnika o proglašenju počasnih članova Komore,
 • Utvrđivanje kriterijuma za dodeljivanje godišnje nagrade najuspešnijim studentima završnih godina tehničkih fakulteta,
 • Utvrđivanje kriterijuma za dodelu godišnje nagrade Komore.
Srednjoročni ciljevi
 • Utvrđivanje novih vrsta licenci,
 • Podrška razvojnim programima u cilju afirmacije struke,
 • Razvijanje i unapređivanje marketinga Komore.

PROGRAM RADA SEKCIJE PROSTORNIH PLANERA ZA 2006. GODINU


I RAD NA ZAKONODAVNOJ I NORMATIVNOJ PRAKSI

A) Prioriteti u radu Komore

1. AKTIVNOSTI NA IMPLEMENTACIJI ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI (savetovanja)
1.1. LICENCIRANI PLANERI ČLANOVI KOMISIJA ZA PLANOVE - SEMINARI UZ UČEŠĆE OPŠTINSKE UPRAVE I STRUČNIH SLUŽBI
SP će organizovati jednodnevne i dvodnevne seminare sa instruktažom za članove komisija o stručnoj kontroli koja se obavlja u komisijama, kao i predavanjima o vrstama, sadržaju i proceduri usvajanja prostornih planova.
Predavači - stručni tim sastavljen od članova IKS i predstavnika Agencije za prostorno planiranje.
Trajanje - dan ili dva, uvek u drugom centru Srbije.
Tačan naziv podtema biće određen od strane Izvršnog odbora sekcije planera koji će preuzeti organizaciju skupova.
 • Susreti PROSTORNIH PLANERA SRBIJE - u septembru (trodnevni skup)

II ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE KOMORE

A) Prioriteti u radu Komore

2. RADNE SEDNICE, SKUPŠTINE I AKTIVNOSTI PO OBAVEZAMA IZ STATUTA
2.1. REDOVNE SEDNICE IO SEKCIJE za 2006. godinu održavaće se najmanje jedanput mesečno u različitim centrima, uz razmatranje neke aktuelne planerske teme, problematike vezane za članove Komore i druge stručne teme, samostalno ili u saradnji sa Sekcijom odgovornih urbanista.

B) Planirane aktivnosti Komore do kraja godine

2.2. MEDUNARODNI KONTAKTI
2.3. KONGRESI
Suorganizacija i pomoć kroz pokriće troškova za naučne i stručne skupove i kongrese prema opštim pravilima Komore.

2.4. SKUPŠTINA SEKCIJE PLANERA

III SERVISIRANJE ČLANOVIMA KOMORE

V) Trajna aktivnost Komore

3. IZDAVAŠTVO
3.1. Pomoć i učešće u svojstvu suizdavača u publikovanju časopisa "PLANER" (dva broja godišnje).
3.2. Prevođenje i publikovanje najznačajnijih inostranih dokumenata iz oblasti prostornog planiranja.

IV STRUČNI ISPITI

B) Planirane aktivnosti Komore do kraja godine

4. UPUTSTVA, ODLUKE, PROGRAMI I PRIRUČNICI
4.1. PRIRUČNIK za polaganje stručnog ispita za odgovornog planera za 2006. godinu.
4.2. PROGRAM ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA za 2006. godinu.

V GENERALNO UNAPREĐIVANJE STRUKE

V) Trajna aktivnost Komore

5. REDOVNO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PLANERA ČLANOVA KOMORE (stručni skupovi)
5.1. NACIONALNI, REGIONALNI I STRUČNI SKUPOVI
Očekuje se da će, po zaključku sa sednice IO, članovi IO sekcije do kraja marta dobiti projekte za podršku stručnim skupovima iz oblasti prostornog planiranja. Procena je da će se podržati još tri skupa u toku ove godine (molimo Vas da kandidujete skupove, uz detaljnu prateću informaciju).
Četiri instruktivna seminara sa aktuelnim temama iz oblasti prostornog planiranja (jednodnevni seminari)

B) Planirane aktivnosti Komore do kraja godine

6. OSTALE AKTIVNOSTI
6.1. GODIŠNJE NAGRADE SEKCIJE PLANERA

7. AKTIVNOSTI KOJE NISU NAVEDENE U PROGRAMU A U TOKU GODINE IH KAO PROJEKTE PRIHVATI I ODOBRI IZVRŠNI ODBOR SEKCIJE

djordjevic
Predsednik IO Matične sekcije prostornih planera
Prof. dr Dejan Dorđević, dipl. pr. planer, s. r.

PLAN I PROGRAM RADA MATIČNE SEKCIJE URBANISTA ZA 2006. GODINU


1. RAD NA ZAKONODAVNOJ I NORMATIVNOJ PRAKSI

1.1. NASTAVAK RADA NA PRAĆENJU PROMENA ZAKONA
 • realizacija: komisija IO sekcije (M. Grozdanić)
 • vreme realizacije: permanentno
 • sredstva: 200.000 dinara
1.2. ANALIZA PODZAKONSKIH AKATA
 • realizacija: komisija IO sekcije (M. Grozdanić)
 • vreme realizacije: permanentno
 • sredstva: 200.000 dinara
2. ORGANIZOVANJE I FUNKCIONISANJE KOMORE

2.1. DALJI RAD NA IZRADI I USVAJANJU CENOVNIKA USLUGA ČLANOVA KOMORE I PRAĆENJE PRIMENE CENOVNIKA
 • realizacija: komisija IO sekcije (M. Stanković)
 • vreme realizacije: izrada do usvajanja cenovnika, praćenje permanentno
 • sredstva: 200.000 dinara
2.2. SKUPOVI ČLANOVA SEKCIJE KOMORE SA AKTUELNIM TEMAMA SEKCIJE (četiri: Beograd, Vojvodina, istočna Srbija i zapadna Srbija) zajedno se primerima strateške procene uticaja
 • realizacija: (V. Čarnojević)
 • vreme realizacije: od februara do maja
 • sredstva: 800.000 dinara
2.3. KONTAKTI I SARADNJA SA SLIČNIM KOMORAMA I ORGANIZACIJAMA U INOSTRANSTVU
 • realizacija: (Z. Čolović)
 • vreme realizacije: permanentno
 • sredstva: 650.000 dinara
3. REALIZACIJA POTREBA ČLANOVA KOMORE

3.1. IZABRANI PREVODI
 • realizacija: (B. Pavlović)
 • vreme realizacije: pripreme prva polovina godine, realizacija oktobar
 • sredstva: 500.000 dinara
3.2. RAD NA PRIPREMI STRUČNOG PRIRUČNIKA ZA URBANISTE
 • realizacija: (B. Pavlović)
 • vreme realizacije: priprema februar-april, realizacija maj-jun
 • sredstva: 300.000 dinara
3.3. PARTICIPACIJA U STRUČNOM GLASILU KOMORE
 • realizacija: (B. Petrović)
 • vreme realizacije: permanentno
 • sredstva: 300.000 dinara
3.4. POKRETANJE PITANJA ZAŠTITE ČLANOVA IKS KROZ DOPUNSKO SOCIJALNO I PENZIONO OSIGURANJE
 • realizacija: (Lj. Beloš)
 • vreme realizacije: permanentno
 • sredstva: 1,200.000 dinara
4. STRUČNI ISPITI

4.1. ORGANIZOVANJE POLAGANJA STRUČNIH ISPITA
 • realizacija: komisija IO sekcije
 • vreme realizacije: permanentno
 • sredstva: -
4.2. IZDAVANJE LICENCI

5. USAVRŠAVANJE I UNAPREĐENJE STRUKE

5.1. LETNJA ŠKOLA (u saradnji sa UUS, Arhitektonskim fakultetom, IAUS-om, i drugim)
 • realizacija: (V. Trifunović)
 • vreme realizacije: permanentno
 • sredstva: 2,400.000 dinara
5.2. PODRŠKA SALONU URBANIZMA (saradnja sa UUS)
 • realizacija: (M. Ralević)
 • vreme realizacije: novembar
 • sredstva: 500.000 dinara
5.3. PRIMERI IZ PRAKSE PRIMENE ZAKONA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA (jedan do dva skupa u različitim delovima Republike organizovani zajedno sa skupovima članova)
 • realizacija: (G. Nedeljković)
 • vreme realizacije: povezana aktivnost sa sastancima članstva
 • sredstva: 800.000 dinara
5.4. ORGANIZACIJA SEMINARA SA AKTUELNIM STRUČNIM TEMAMA (dva ili tri seminara sa saradnjom prema potrebi)
 • realizacija: (V. Čarnojević)
 • vreme realizacije: jesen 2006. godine
 • sredstva: 300.000 dinara
5.5. PODRŠKA UČEŠĆU NA MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA
 • realizacija: (Z. Čolović)
 • vreme realizacije: permanentno
 • sredstva: 650.000 dinara
5.6. PODRŠKA INDIVIDUALNIM AKCIJAMA I AKTIVNOSTIMA
 • realizacija: (Lj. Beloš)
 • vreme realizacije: permanentno
 • sredstva: 500.000 dinara
5.7. PODRŠKA STRUČNIM IZDANJIMA
 • realizacija: (G. Nedeljković)
 • vreme realizacije: permanentno
 • sredstva: 500.000 dinara
5.8. PROCEDURA KORIŠĆENJA SREDSTAVA MSU
 • sredstva: 200.000 dinara
6. BRUTO NAKNADE ČLANOVIMA IO - 2,.200.000 dinara
Potrebno 12,400.000 dinara + 800.000 dinara neraspoređenih sredstava

trifunovic
Predsednik IO Matične sekcije urbanista
Dr Veroljub Trifunović, dipl. inž. arh.

PLAN I PROGRAM RADA MATIČNE SEKCIJE PROJEKTANATA ZA 2006. GODINU


I RAD NA ZAKONODAVNOJ I NORMATIVNOJ PRAKSI
 • Matična sekcija projektanata nastojaće, u okviru aktivnosti IKS, da se uključi i utiče na započete pripreme nadležnog ministarstva na izradi novog, odnosno izmene i dopune postojećeg Zakona o planiranju i izgradnji.
 • Utvrđivanje prioriteta u potrebi za propisima, standardima i normativima za projektantsku delatnost - saglasnih dokumentima Evropske unije (Evrokodovi) i definisanje učešća Komore u predstojećim poslovima na usaglašavanju propisa (u saradnji sa Sekcijom izvođača radova, UO i nadležnim ministarstvima).
 • Izrada Preporuka za projektovanje stambenih zgrada (koje obuhvataju delatnosti svih relevantnih struka).
  - Ove aktivnosti će biti započete paralelno sa pripremom organizacije planiranog stručno-naučnog skupa u ovoj oblasti i nastavljene posle njega.
 • IO će podržati aktivnosti regionalnih odbora na analizi i preispitivanju regulative na nivou lokalnih samouprava u vezi sa uslovima i kriterijuma za nadgradnju i dogradnju objekata.
 • U saradnji sa Sekcijom izvođača radova i UO pokrenuće se kod nadležnih ministarstava pitanje potrebe za licenciranjem službenih lica koja rade na izdavanju dozvola i inspekcijskim poslovima u organima lokalne samouprave.

II ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE KOMORE
 • Organizovanje savetovanja sa regionalnim odborima podsekcija na sagledavanju njihovog delokruga rada u organizaciji Komore, uspostavljanju saradnje sa organima lokalne samouprave, izradi i usaglašavanju planova i programa rada i unapređenje njihove i aktivnosti članova Komore na regionalnim nivoima - (nosioci aktivnosti: predsednici podsekcija i u saradnji sa sekcijom izvođača).
 • Nastavljanje aktivnosti na formiranju regionalnih odbora u sredinama gde su se stekli uslovi, odnosno gde postoje zahtevi i uslovi za formiranje odbora podsekcija za pojedine gradove u postojećim regionima.
 • Podrška aktivnostima na regionalnim nivoima kojima se unapređuje organizovana saradnja sa organima lokalnih samouprava i uticaj Komore na rešavanju pitanja iz struke.
 • Saradnja sa strukovnim organizacijama na nivou Republike i lokalnim nivoima na organizovanju zajedničkih aktivnosti na planu unapređenja i afirmacije struka i članstva Komore. Preispitivanje regionalnog organizovanja Komore.
 • IO će takođe i nastojati da na organizovan način materijalno pomogne i pojedinim samostalnim aktivnostima strukovnih udruženja na organizovanju tradicionalnih i značajnih stručnih javnih manifestacija, izdavanju stručne periodike, izložbi i drugo.

III SERVISIRANJA POTREBA ČLANOVA
 • Donošenje Preporuke o (minimalnim) cenama projektatskih usluga za stambene i stambeno-poslovne objekte. Pre usvajanja Predloga preporuka na IO biće organizovane diskusije na regionalnim odborima.
 • Pokretanje aktivnosti na donošenju preporuka o cenama projektantskih usluga i za ostale objekte visokogradnje, niskogradnje i za područja drugih projektantskih poslova.
 • Stvaranje uslova da članovi Komore mogu elektronskim putem preuzimati stručno-naučne članke iz časopisa/zbornika koje kao periodiku objavljuju fakulteti i instituti, kao i drugih materijala sa stručno-naučnih skupova.
 • Obezbeđivanje uslova članovima Komore da pod povoljnim uslovima mogu doći do stručne literature, priručnika i drugog za savlađivanje kompjuterskih i drugih programa za veću primenu računara u projektantskim i drugim poslovima - u elektronskoj ž formi.
 • Pokretanje inicijative i stvaranje uslova za formiranje elektronske i klasične izdavačke delatnosti u Komori.

IV STRUČNI ISPITI I LICENCIRANJE
 • Stvaranje uslova i za organizovanje polaganja stručnih ispita u Komori (u koordinaciji sa UO i matične Sekcije izvođača radova), posebno na revitalizaciji programa stručnih ispita i proširenju kadrovske baze ispitnih komisija (na osnovu širih konsultacija).
 • Preispitivanje i dogradnja opisa i prava u postojećim dokumentima o izdavanju licenci i ustanovljavanje novih licenci, na bazi:
  • analize zakonske regulative koja je osnova za izdavanje licenci i istovremeno osnova za "razvrstavanje" poslova - priloga projektne dokumentacije za koju je potrebna licenca, uključujući i pitanja stečenih prava
  • afirmacije pristupa da licenca sublimira određeno fakultetsko obrazovanje (nastavni planovi i programi) i projektantsko iskustvo u određenim oblastima osnovne struke za koje se traži licenca
  • zahtevima za novim licencama prispelim Komori
  • preispitivanja potrebe za posebnim licencama u slučajevima gde je broj odbrenih licenci vrlo mali - sa ciljem da se broj licenci smanji.
 • Pokretanje inicijative i aktivnosti na nivou podsekcija da se sagledaju potrebe i mogućnosti licenciranja pojedinih poslova u proizvodnji.
 • Organizovanje savetovanja sa dekanima (predstavnicima) tehničkih fakulteta na kojima bi se razmotrio uticaj aktuelne reforme nastavno-naučnog procesa na licenciranje.

V USAVRŠAVANJE I UNAPREĐENJE STRUKE
 • Organizovanje i suorganizovanje tematskih stručno-naučnih skupova
  • Organizovanje stručno-naučnog skupa na temu: Projektovanje stambenih zgrada, na kome će biti obuhvaćena stručna problematika svih podsekcija. Skup treba da definiše pitanja i oblasti koje bi trebalo da sadrže buduće Preporuke za projektovanje stambenih zgrada, na kojima bi sekcija radila.
 • Organizovanje stručnih predavanja
  • IO matične sekcije će se obratiti institutima i svim fakultetima koji formiraju stručnjake pripadajućih podsekcija da ponude teme (zasnovane na svojim i inostranim istraživanjima) koje mogu da izlažu ili učine dostupnim članovima Komore projektantske sekcije - u funkciji usavršavanja i unapređenja svih struka koje čine sekciju.
  • IO matične sekcije projektanata će predložiti jednog svog člana za praćenje predavanja koja organizuje Komisija za permanentno usavršavanje.
  • U saradnji sa regionalnim odborima podsekcija i članovima Komore proveriće se interesovanje članstva za pojedine teme i saglasno tome predvideti način i mesta njihovog prezentovanja.
 • Saradnja sa strukovnim organizacijama, na republičkom i regionalnim nivoima i organizovanje zajedničkih aktivnosti na afirmaciji i unapređenju inženjerske struke.
  • Podržati i pomoći u organizaciji višednevnih skupova, koje organizuju savezi, društva i druga stručna udruženja.
 • Uraditi godišnji plan održavanja višednevnih seminara, kao i blagovremeno informisanje članstva u vezi seminara.
 • Organizovanje jednog ili dva velika međunarodna skupa u toku godine.
 • Organizovanje prezentacija proizvođača i distributera savremenih materijala iz zemlje i inostranstva u funkciji povećanja informisanosti projektanata i ostvarenja prihoda od marketinga.
Predsednik IO matične Sekcije projektanata
Milovan Glavonjić, dipl. inž. el., s. r.

PLAN I PROGRAM MATIČNE SEKCIJE IZVOĐAČA RADOVA ZA 2006. GODINU


I Učešće u zakonodavnoj i normativnoj aktivnosti

A) Prioriteti u radu Matične sekcije
 • Učešće Matične sekcije u pripremi i izradi izmena i dopuna podzakonskih akata, odluka i propisa.
B) Kratkoročni ciljevi Matične sekcije
 • Pokrenuti inicijativu da resorno ministarstvo i Ministarstvo pravde omoguće da IKS učestvuje u davanju ovlašćenja za rad sudskih veštaka iz oblasti graditeljstva. Utvrditi vrstu licenci.
 • Pripremiti predlog da Upravni odbor preko resornog ministarstva sprovede inicijativu za utvrđivanje uslova za izdavanje radnih dozvola stranim licima koja rade u našoj zemlji u oblasti graditeljstva.
 • U okviru usklađivanja naših propisa, standarda i normativa sa evropskim, inicirati i pomoći prevođenje dela Evrokodova uz prethodno precizno utvrđene oblasti.
V) Srednjoročne aktivnosti
 • Nastavak aktivnosti vezane za donošenje Zakona o Komorama.
 • Stalna aktivnost na izmenama i dopunama Zakona od interesa za članove Komore.
 • Nastavak aktivnosti na izradi propisa, standarda i normativa iz oblasti graditeljstva.
 • Učešće u izradi novih propisa za nadziđivanje zgrada.
 • IO Matične sekcije će nastaviti rad na utvrđivanju tehničkih uslova i predlagati ih kao "Interne preporuke IKS", za oblasti koje nisu dovoljno standardizovane.

II Organizacija i funkcionisanje Matične sekcije
A) Prioriteti u radu Matične sekcije
 • Izrada godišnjeg plana i programa rada i finansijskog plana Matične sekcije.
 • Formiranje preostalih regionalnih odbora u regionalnim centrima u kojima su ispunjeni uslovi po broju licenciranih inženjera.
 • Utvrđivanje kriterijuma i izrada Pravilnika o organizovanju regionalnih odbora i otvaranje regionalnih kancelarija, u saradnji sa Matičnom sekcijom projektanata u Novom Sadu, Subotici i Beogradu.
 • Opremanje regionalnih kancelarija u centrima u kojima budu ispunjeni uslovi na osnovu Statuta, Pravilnika o organizovanju i otvaranju regionalnih kancelarija i odluka Upravnog odbora IKS.
B) Kratkoročni ciljevi Matične sekcije
 • Utvrđivanje regionalnih planova i planova podsekcija (nosioci posla regionalni odbori i odbori podsekcija).
 • Uspostavljanje saradnje sa strukovnim organizacijama i Privrednom komorom. U saradnji sa odgovarajućim odborima Matične sekcije projektanata (odbori podsekcija i regionalni odbori) održaće serije sastanaka sa strukovnim organizacijama radi zajedničkog razmatranja i rešavanja problema iz oblasti graditeljstva. Povezivanje sa Privrednom komorom u svim regionalnim centrima treba da omogući korišćenje velikog iskustva u komorskom organizovanju.
V) Trajne aktivnosti Matične sekcije
 • Pregled zahteva i prijem novih članova u IKS.
 • Unapređenje i dopuna postojećih opisa licenci.
 • Utvrđivanje novih vrsta licenci i izrada njihovih opisa.
 • Formiranje i ažuriranje baze podataka Matične sekcije po podsekcijama i regionalnim odborima.

III Servisiranje potreba planova Matične sekcije
A) Prioriteti u radu Matične sekcije
 • Nastavak aktivnosti na utvrđivanju minimalnih cena usluga članovima IKS pri izvođenju radova i vršenju stručnog nadzora.
 • Objavljivanje na sajtu Komore značajnih aktivnosti i predloga Matične sekcije.
B) Kratkoročni ciljevi Matične sekcije
 • Izrada softverskih paketa u oblasti normiranja i izrade analiza cena građenja.
 • Izrada Pravilnika o minimalnim cenama usluga članova IKS pri izvođenju radova i vršenju stručnog nadzora.
 • Davanje predloga za korišćenje sajta Komore u reklamne svrhe.
 • Snabdevanje regionalnih odbora stručnim časopisima i štampanim materijalima sa održanih seminara i savetovanja koje organizuje IKS i Matična sekcija.

IV Stručni ispiti
B) Kratkoročni ciljevi Matične sekcije
 • U saradnji sa IO Matične sekcije projektanata izvršiti dogovor sa SITS na koji način i u kom obliku preuzeti organizovanje polaganja stručnih ispita.
 • Izrada programa za polaganje stručnih ispita u saradnji sa Matičnom sekcijom projektanata.
 • Utvrđivanje predloga Komisija i izbora članova komisija za polaganje stručnih ispita, u saradnji sa Matičnom sekcijom projektanata.
V) Dugoročni ciljevi Matične sekcije
 • Priprema predloga za izradu priručnika za polaganje stručnih ispita po strukama u saradnji sa Matičnom sekcijom projektanata, u cilju bolje informisanosti i pripremi kandidata za polaganje.

V Seminari, savetovanja, inovacije znanja - usavršavanje i unapređenje struke
B) Planirane aktivnosti Matične sekcije do kraja godine
 • Učešće na 32. međunarodnom sajmu građevinarstva u Beogradu početkom maja 2006. godine. Učešće u pratećem programu u svečanoj sali (zajedno sa SGITS).
 • Organizovanje savetovanja sa pratećom izložbom "Nove tehnologije u građevinastvu" (Vrnjačka Banja, jesen 2006. godine, organizacija zajedno sa SGITS).
Program:
 • Stručna predavanja po pozivu iz oblasti novih tehnologija u građevinarstvu.
 • Izložba najboljih programa sa Sajma građevinarstva u Beogradu i stručna prezentacija najboljih programa.
 • Stručna predavanja u regionima.
 • Učešće u organizaciji skupa pod nazivom "INDIS 2006" u Novom Sadu zajedno sa Tehničkim fakultetom iz Novog Sada u novembru 2006. godine.
 • Podrška razvojnim programima regiona, organizacija skupova zajedno sa strukovnim organizacijama i sa lokalnom samoupravom (iz programa regionalnih odbora).
 • Održavanje jednodnevnih predavanja (skupova) po regionima. Tema predavanja prema potrebama članova IKS i predlozima podsekcija i regionalnih odbora.
 • Organizovanje jednodnevnih kurseva na temu "Nove tehnologije u građevinarstvu".
B) Trajne aktivnosti Matične sekcije
 • Izrada predloga Pravilnika godišnje nagrade za najuspešnije svršene studente - diplomce tehničkih fakulteta (Arhitektonskog, Građevinskog, Mašinskog, Elektrotehničkog). Izrada Pravilnika.
 • Utvrđivanje predloga pravilnika za godišnje nagrade članovima Komore za najuspešnije izvedene objekte. Nagrada će se dodeljivati jednom godišnje. Način izbora najuspešnije izvedenog objekta, visina nagrade i načini dodele nagrade biće regulisani Pravilnikom i odlukom UO.
 • Uspostavljanje trajnih oblika saradnje sa sajmovima, izložbama i skupovima, u zemlji i inostranstvu koji su od interesa za članstvo.
obrenovic
Predsednik IO Matične sekcije izvođača radova
Gligor Obrenović, dipl. građ. inž.

Pročitajte iz oblasti "Skupština" i:

<<< Nazad na sadržaj
26. mart 2023.