:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Dokumenta - Komentar na Statut IKS
 
DOKUMENTA
Odštampaj
 
Komentar na Statut IKS
- Natalija Stojanović -
 
Operativniji rad Komore obezbeđen je odredbama kojima je Skupštini, kao najvišem organu Komore, ostavljena nadležnost za donošenje najviših akata - Statuta, Plana i Programa rada, Finansijskog plana, osnova regionalnog organizovanja Komore, kao i drugih opštih akata kojima se ostalim organima Komore daju smernice i okvir njihovog delovanja
U specijalnom dodatku "Dokumenti", naš list "Glasnik" objavljuje integralni tekst Statuta Inženjerske komore Srbije. Redakcijski komentar Statuta je prilog naše pravne službe koja ovim putem skreće pažnju na ključna poboljšanja i dopune prethodnog najvišeg dokumenta koje je Skupština usvojila na poslednjoj sednici. I u idućim brojevima ćemo nastaviti sa objavljivanjem ostalih normativnih akata Komore u cilju potpunijeg i svestranijeg informisanja članova Komore.

Donošenjem novog Statuta, koji je usvojila Skupština na sednici od 26. juna 2005. godine i koji je stupio na snagu 22. oktobra 2005. godine, nakon pribavljanja saglasnosti Ministarstva za kapitalne investicije Srbije, stvorene su normativne pretpostavke za operativniji rad Komore, konstituisanje Suda časti, kao i otklanjanje pravnih praznina koje se odnose na licence i svojstvo člana Komore.

Operativniji rad Komore obezbeđen je odredbama kojima je Skupštini, kao najvišem organu Komore, ostavljena nadležnost za donošenje najviših akata -Statuta, Plana i Programa rada, Finansijskog plana, osnova regionalnog organizovanja Komore, kao i drugih opštih akata kojima se ostalim organima Komore daju smernice i okvir njihovog delovanja. Imajući u vidu da se sednice Skupštine po pravilu sazivaju jedanput godišnje, a da postoji potreba za većom operativnošću same Komore neke nadležnosti Skupštine prešle su u nadležnost Upravnog odbora. Razlog za navedeno statutarno rešenje je karakter Upravnog odbora kao izvršnog organa koji u tom smislu i treba da donosi opšta akta kojima se izvršavaju odredbe Statuta.

statut Novousvojenim Statutom stvorene su i pretpostavke za početak rada Suda časti, uređenjem pitanja sastava suda, načina njegovog funkcionisanja, izbora sudija, nadležnosti i drugih pitanja koja su bitna za otpočinjanje i rad Suda časti u skladu sa Zakonom. Takođe je predviđeno da Pravilnik o Sudu časti donosi Upravni odbor Komore, koji će imenovati i sudije sa Liste sudija suda časti koju je prethodno utvrdila Skupština. Prenošenjem nadležnosti za donošenje Pravilnika o Sudu časti sa Skupštine (po prethodnom Statutu) na Upravni odbor, stvorene su pretpostavke za otpočinjanje rada Suda časti, odmah po stupanju na snagu Statuta. Na osnovu rešenja iz prethodnog Statuta to bi bilo moguće tek nakon naredne Skupštine.

Novim Statutom, otklonjene su i pravne praznine koje se odnose na licence i status člana Komore (momenat izdavanja licence, sticanje i prestanak statusa člana Komore), mirovanje članstva, postupak sa licencama i pečatima usled oduzimanja licence i prestanka članstva u Komori po bilo kom osnovu, brisanje iz evidencije i sva druga pitanja koja nisu regulisana odredbama prethodnog Statuta. Predložena rešenja nastala su kao posledica uočenih nedostataka, u prethodnom Statutu, koji su predstavljali smetnju za ostvarivanje prava članova Komore, što je izazivalo opravdano nezadovoljstvo članstva.

Novina u odnosu na ranije odredbe Statuta je i broj članova Upravnog odbora (sa 9 na 11 članova) čime se omogućava pravilna predstavljenost matičnih sekcija prema brojnosti njihovih članova.

Materijalno pravna rešenja data Statutom nastala su, pre svega, kao rezultat iskustva u primeni prethodnog Statuta i uočenih nedostataka koji u punoj meri nisu omogućavali ostvarenje ciljeva i nadležnosti Komore.

Iz oblasti "Dokumenti" možete preuzeti:

<<< Nazad na sadržaj