Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Usvojeni cenovnici planerskih usluga
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Aktivnosti Izvršnog odbora Matične sekcije planera u periodu 2. decembar 2004 - 31. decembar 2005.

Usvojeni cenovnici planerskih usluga
- Dr Dejan Đorđević -
 
Urađen Predlog pravilnika za dodelu godišnje nagrade Matične sekcije planera IKS, a Konkurs objavljen na sajtu Komore na isteku 2005. godine
Izvršni odbor Matične sekcije planera, u novom sazivu, je konstituisan 2. decembra 2004. u skladu sa Izveštajem Izborne komisije. IO čine pet licenciranih planera, a osnovan je na regionalnom principu i čine ga planeri iz Niša, Novog Sada i Beograda.
Od konstituisanja novog Izvršnog odbora, pored prvog konstitutivnog sastanka, IO Matične sekcije planera, održao je još 10 sednica sa unapred određenim dnevnim redom (osam u Beogradu, jednu u Novom Sadu i jednu u Kruševcu). IO je u međuvremenu obavljao konsultacije elektronskom poštom i telefonom.

Na Prvoj redovnoj sednici razmatrana su tekuća pitanja vezana za struku, dok je na drugoj predloženo pet kandidata za Listu sudija Suda časti i to: Đorđe Milić, dipl. pr. planer, Branka Bajović, dipl. pr. planer, Smiljka Protić, dipl. inž. arh, Vesna Jeremić, dipl. pr. planer i Dragana Sinobad Petrović, dipl. inž. arh.

Na Trećoj redovnoj sednici donete su dve važne odluke: maksimalna cena Programa izrade prostornog plana opštine ne sme da prelazi 15 odsto od cene koja je predviđena Odlukom Upravnog odbora o minimalnim cenama izrade planskih dokumenata; minimalna cena naknade za rad članova sekcije u radu Planskih komisija bude 25 odsto od prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji.

Na Četvrtoj i Petoj redovnoj sednici, u skladu sa usvojenim Planom i programom sekcije planera za 2005. godinu, doneo je Odluku za održavanje tri seminara na temu:
  1. Izrada prostornog plana opštine sa posebnim osvrtom na strategiju razvoja planskog područja i definisanje pravila uređenja i građenja i drugo (rukovodilac je mr Aleksandar Vučićević).
  2. Izrada strateške procene na životnu sredinu za potrebe prostornih planova (rukovodilac je Đorđe Milić, dipl. pr. planer).
  3. Statusna pitanja članova sekcije, položaj struke i slično.
Na Šestoj redovnoj sednici odobrena se novčana sredstva za: prevođenje najznačajnijih inostranih dokumenata iz oblasti prostornog planiranja kao i publikovanje istih - 60.000 dinara; izradu CD-a sa kompletnim Priručnikom za polaganje stručnog ispita za odgovornog planera i Zbirkom propisa koji se odnose na oblast prostornog planiranja - 80.000 dinara; pružanje pomoći i učešća u svojstvu suizdavača u publikovanju časopisa "Planer" - 50.000 dinara; realizaciju seminara u vezi statusnih pitanja članova sekcije - 100.000 dinara (za štampanje materijala - 100.000); održavanje Skupštine sekcije planera - 30.000 dinara; suorganizaciju i pomoć kroz pokriće troškova za naučne i stručne skupove i kongrese prema opštim pravilima Komore - 80.000 dinara; održavanje redovnih sednica IO sekcije planera - 100.000 dinara; godišnju nagradu sekcije planera - 50.000 dinara.
Na ovoj sednici IO je predložio Draganu Sinobad Petrović, diplomiranog prostornog planera za člana Komisije za stručnu kontrolu i javni uvid Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Beograd - Požega.

Na Sedmoj redovnoj sednici, povodom održavanja predstojećih tribina, pozitivno je ocenio dostavljeni materijal Đorđa Milića, dipl. pr. planera, sa temom "Strateška procena uticaja na životnu sredinu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu u planskim dokumentima".

Na Osmoj redovnoj sednici doneta je Odluku da se seminar, Đorđa Milića, dipl. pr. planera, sa temom "Strateška procena uticaja na životnu sredinu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu u planskim dokumentima" održi 18. 11. 2005. godine; doneo je Odluku da se seminar, mr Aleksandra Vučićevića, sa temom "Izrada prostornog plana opštine" održi 9. 12. 2005. godine; doneo je Odluku da se treći seminar održi sredinom januara 2006. godine, uz poziv svim članovima sekcije koji bi se upoznali sa radom Komore i sekcije planera. Prisutnima bi bio podeljen sledeći materijal: disk na kome se nalazi Priručnik za polaganje stručnog ispita za odgovornog planera sa Zbirkom propisa koji se odnose na oblast prostornog planiranja i drugi materijali. Takođe, članovi bi mogli da daju sugestije koje bi se uvrstile u Plan i program sekcije za narednu godinu: usvojio je informaciju da počinje štampanje inostranog dokumenta "Ljubljanska deklaracija o teritorijalnoj dimenziji održivog razvoja".
Članovi Izvršnog odbora sekcije su zaključili, da će se sednice Izvršnog odbora održavati redovno svakog 20-og u mesecu do kraja 2005. godine, a po potrebi biće održane dopunske sednice petog u mesecu.

Na Devetoj redovnoj sednici, za članove Komisija IKS predložio je: mr Aleksandrar Vučićevića, dipl. pr. planera - Komisija za razmatranje prijava na Konkurs za održavanje višednevnog kursa-seminara i mr Nebojšu Stefanovića, dipl. pr. planera - Komisija za razmatranje prijava na Konkurs za sufinansiranje projekata.
Na sednici IO članovi su zauzeli stav da se uputi dopis Radnom timu za praćenje predavanja permanentnog usavršavanja, u vezi održavanja sledećih seminara: Đorđa Milića, dipl. pr. planera, sa temom "Strateška procena uticaja na životnu sredinu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu u planskim dokumentima", koji će se održati 18. novembar 2005. godine i mr Aleksandra Vučićevića, sa temom "Izrada prostornog plana opštine", koji će se održati 9. decembar 2005. godine.
Na zahtev Asocijacije prostornih planera Srbije, odobrena je finansijska pomoć za troškove štampanja prvog broja časopisa "Planer".

Na Desetoj redovnoj sednici, usvojio je Izveštaj o radu Sekcije i doneo predlog Plana i programa Matične sekcije prostornih planera.

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
06. jun 2023.