Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Aktuelne tri grupe tema
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Matična sekcija urbanista u 2005. godini posebno radila na polaganju stručnih ispita

Aktuelne tri grupe tema
- Dr Veroljub Trifunović -
 
Komisija Matične sekcije urbanista uključila se u izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji
Iz blokade rada nastale tokom 2004. godine Matična sekcija urbanista je počela da izlazi konstituisanjem novog Izvršnog odbora 29. novembra 2004. godine.

Decembar je bio u znaku priprema za vanrednu skupštinu Komore koja je održana 13. januara 2005. Skupština je imala izborni karakter. Izabrani su novi organi Komore, a time je i Izvršni odbor MSU dobio pun legitimitet.

Tokom prve polovine ove godine težište rada Komore bilo je na pripremi baznih dokumenata - Program rada, Finansijski plan, Statut, Sud časti, Etički kodeks, osnovane su stalne komisije IK i drugo.

Izvršni odbor MSU je sarađivao na ovim poslovima kroz rad na sednicama, ali i kroz učešće svojih članova u radnim telima Inženjerske komore. Paralelno su se odvijale i samostalne aktivnosti MSU: Nastavljen je proces polaganja stručnih ispita u saradnji sa Ministarstvom za kapitalne investicije. Tokom godine polagalo je značajan broj kandidata. Pripremane su licence za odgovorne urbaniste. Broj odgovornih urbanista bio je 869 krajem novembra 2005. (Najviše arhitekata - 584, zatim građevinaca - 102 i prostornih planera - 46). Intenziviran je rad na pripremi Cenovnika. Komisija IO MSU je pripremila radnu verziju Nacrta koji treba da u narednoj godini prođe proveru i verifikaciju. Sa Udruženjem urbanista Srbije organizovana je Letnja škola "Investicije na zapadnom Balkanu" - vrlo uspeo stručni skup koji prerasta u stalnu godišnju aktivnost. Pripremljeni su Program rada i Finansijski plan MSU. Program je u celini usvojen na Skupštini IK, ali su finansijska sredstva za rad dodeljena MSU znatno ispod iskazanih projekcija. Formirane su komisije i radne grupe IO MSU za sve programske aktivnosti. Uključeni su svi članovi IO i tokom cele 2005. godine su veoma aktivno radili na realizaciji zaduženja.

Redovna skupština Komore održana je 27. juna 2005.godine. Usvojeni dokumenti su stvorili normativne i programske okvire za rad IO MSU. U drugoj polovini 2005. godine MSU je realizovala sledeće programske pozicije:
  • Komisija Matične sekcije urbanista uključila se u pripremu izmena Zakona o planiranju i izgradnji. Amandmani su pripremljeni posle prolaska Izmena kroz Vladu RS tako da se ne može očekivati pravi efekat.
  • Urađen je kompakt disk sa zbirkom propisa obuhvaćenih stručnim ispitom za odgovorne urbaniste. Zbirka može da olakša rad svim članovima sekcije.
  • Četiri člana MSU su predložena za sudije Suda časti. Tri člana MSU su predloženi za članove stalnih komisija Komore. Svi predloženi su imenovani od UO IK.
  • Nastavljen je rad na Cenovniku. Dostignuti stepen pripremljenosti omogućava da ovaj važan statusni priručnik bude operativan u 2006. godini.
  • Uspostavljena je početna saradnja sa resornim ministarstvom i sa strukovnim organizacijama (UUS, APP, SAJ, SITS).
  • Pružena je materijalna i organizaciona podrška Udruženju urbanista Srbije pri održavanju stručnih skupova (Letnja škola, 50 godina UUS, 14. salon urbanizma), omogućena je poseta članstva sajmovima građevinarstva, organizovano je veoma uspelo savetovanje o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.
Može se zaključiti da je Matična sekcija urbanista tokom 2005. godine, koja je za Inženjersku komoru bila stabilizaciona, izvršila najveći deo Programa rada usvojenog sredinom godine.

Izvršni odbor je radio sa minimalnim finansijskim sredstvima. Sednice IO su redovno održavane. Saradnja sa organima Komore i stručnom službom je bila veoma dobra.

Pri pripremi Programa rada MSU za 2006. godinu, pored nastavljanja aktivnosti, nameću se kao aktuelne tri grupe tema: Statusna pitanja među kojima su: mesto urbanističke delatnosti, privatizacija javnih preduzeća, podrška MSP, osiguranje i penzioni sistem članova IK.

Unapređenje struke: priručnici, prevodi, stručni skupovi. Kontakti sa javnošću: glasila IK, Bilten MSU, medijske prezentacije.

Izvršni odbor očekuje da članovi Matične sekcije urbanista svojim sugestijama doprinesu kvalitetnoj pripremi za rad u 2006. godini.

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
06. jun 2023.