Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Deset sednica, samo jedna van Beograda
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Angažovanje IO Matične sekcije projektanata od 3. decembra 2004. do 20. januara 2006.

Deset sednica, samo jedna van Beograda
- Dr Dušan Ilić -
 
Pored prvog konstitutivnog sastanka, Izvršni odbor je održao još devet sednica sa unapred određenim dnevnim redom, od toga devet sednica je održano u Beogradu, a jedna sednica u Nišu
Na prvoj i drugoj sednici razmatrana je tekuća problematka vezana za struku i delatnost IO, kao i pitanja koja treba uvrstiti u Plan i program rada.

Na trećoj sednici, održanoj 28. februara 2005. godine, usvojen je okvirni Plan i program rada IO za tekuću godinu, a na narednim i definitivan po usaglašavanju sa Planom i programom rada UO - što je poslužilo kao osnova za naredne sednice.
U pripremu Plana i programa rada, pored članova IO pozvani su neposredno na saradnju svi regionalni odbori podsekcija i svi članovi Skupštine (projektanske sekcije).
desetsednica U okviru stvaranja uslova za realizaciju Plana i programa rada IO Matične sekcije projektanata, upućen je dopis svim strukovnim savezima u Republici i dekanima odgovarajućih tehničkih fakulteta, sa molbom da dostave svoje planove rada, odnosno izdavačke planove, da bi Komora eventualno mogla neke od njih da finansijski pomogne, saglasno svom planu. Na ovaj poziv javilo se, sa obimnom dokumentacijom, dva saveza, tri društva i sedam fakulteta. Naime, krajem avgusta, Upravni odbor je doneo odluku o pokretanju konkursnog postupka za učešće Komore u finansiranju aktivnosti strukovnih udruženja i izdavačkih publikacija - pa odgovarajuće odluke po prispelim materijalima nisu donete, već je upućen dopis svim učesnicima na poziv IO da se ponovo jave na Konkurs Komore.

Na četvrtoj sednici, održanoj u Nišu, formirana je Komisija za izmene i dopune opisa licenci i uvođenje novih, koja je verifikovana na UO krajem avgusta. Ova Komisija (koju čine predsednici podsekcija) se do sada sastajala četiri puta i na ovim sednicama je usvojila platformu za svoj rad, zaključila da je neophodno mišljenje Instituta za uporedno pravo u vezi sa pitanjima pravnog okvira. UO je usvojio tu inicijativu, a Institut dostavio mišljenje. Na narednim sednicama IO je informisan o stanju aktivnosti na ovim pitanjima. Komisija i podkomisije (za svaku podsekciju) završiće sa radom februara meseca.
Tom prilikom održan je sastanak i sa dekanima tehničkih fakulteta u Nišu na kome se razgovaralo o aktivnostima Komore i mogućnostima za uvođenje novih licenci. Dekani su informisali IO i o aktivnostima fakulteta na reformi nastavno-naučnog procesa, saglasno Bolonjskoj deklaraciji.

Na petoj sednici je doneta Odluka da se izrada Preporuka o minimalnim cenama projektantskih usluga za stambene i stambeno-poslovne objekte, poveri po pozivnom konkursu nezavisnoj instituciji. Zahtev za ponude upućen je "Institutu za arhitekturu i urbanizam" i "Energoprojektu".

Izvršni odbor je započeo aktivnost (zaduživši nekoliko svojih članova) na izradi Pregleda svih važećih i zakonskih i drugih propisa relevantnih za sva polja projektantske delatnosti. Najveći deo materijala, do kojih je moglo da se dođe, je prikupljen.
Takođe, upućen je dopis svim predsednicima i potpredsednicima regionalnih odbora podsekcija Matične sekcije projektanata, sa inicijativom da regionalni odbori sačine popis lokalnih propisa i drugih akata od značaja za projektantsku oblast koju pokriva svaka podsekcija. Odziv je bio sporadičan.

U skladu sa Planom i programom rada doneta je i Odluka o pomoći organizaciji naučno-stručnog savetovanja "Geotehnički aspekti građevinarstva", u organizaciji Društva konstruktera, otkupom 40 kotizacija za članove Komore koji su se prijavili na poziv.
Razmatrana je i podržana i inicijativa Komisije za međunarodnu saradnju da se pruži finansijska pomoć organizaciji uzvratne posete ruske delegacije u okviru manifestacije "Nedelja ruskog graditeljstva". Ocenivši vrlo značajnom ovu manifestaciju za uspostavljanje i razvoj strukovnih i poslovnih veza IO je odlučio da je finansijski pomogne sa 350.000 dinara.
Doneta je Odluka o izborima predsednika podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera (zbog ostavke na funkciju prof. dr Dejana Bajića).
Nakon sprovedenog kandidacionog i dva kruga izbornog postupka (zbog nedovoljnog odziva članstva putem elektronske pošte, sproveden je neposredan postupak putem glasačkih listova), izabran je predsednik podsekcije dr Đorđe Lađinović, iz Novog Sada.
Razmatrani su uslovi za formiranje regionalnih odbora podsekcija (A i G) u Novom Sadu (na osnovu prethodno sprovedene ankete članova) i u svim drugim sredinama gde još nisu formirani zbog nedovoljnog broja članova. Na istoj sednici usvojen je sastav inicijativnih odbora za svaku sredinu i sve struke.

Na šestoj sednici je prihvaćena ponuda "Energoprojekta" za izradu Predloga cenovnika projektantsih usluga za stambene i stambeno-poslovne objekte i predloženo je UO da sačini Ugovor. Očekujemo da "Energoprojekt" završi ugovorenu obavezu krajem januara. IO će u februaru, posle razmatranja, dostaviti Predlog cenovnika regionalnim odborima na razmatranje i sugestije. IO je upoznat sa parcijalnim izveštajima o dosadašnjem radu Komisije i podkomisija (uključujući i radne materijale sa predlozima) na inoviranju postojećih i uvođenje novih licenci.

Na sedmoj sednici je prihvaćen Okvirni plan rada do kraja 2005. godine. Izvršni odbor je, u skladu sa svojim planom i programom, prihvatio inicijativu da se otkupi 100 primeraka knjige "Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija", prof. dr Miomira Kostića i podelio ih zainteresovanim članovima Komore (podsekcije elektroinženjera) koji su se odazvali na poziv.
Izvršni odbor je, u proteklom periodu, finansijski pomogao organizovanje brojnih manifestacija.
Odlučeno je da se finansijski podrži aktivnost Građevinskog fakulteta u Beogradu za organizovanje i održavanje seminara "Integritet i vek građevinskih konstrukcija" sa 150.000 dinara.

Na osmoj sednici podržana je inicijativa regionalnih odbora podsekcija elektroinženjera Niša u vezi organizacije stručnog predavanja na temu "Energetski efikasna pogonska tehnologija", koju je priredio "Simens" d.o.o. uz obavezu da obezbedi Komori uplatu za ciljano obaveštavanje učesnika.
Takođe, prihvaćena je inicijativa i poziv IO da njegovi predstavnici učestvuju na savetovanju u organizaciji regionalnog odbora u Kragujevcu o zadacima i pitanjima od interesa za tu sredinu.
IO je usvojio informaciju o uspešno održanim izbornim sastancima regionalnog odbora podsekcija A i G u Novom Sadu.

Na devetoj sednici je razmatrano stanje aktivnostri Komisije i podkomisija za inoviranje opisa postojećih i uvođenje novih licenci. Usvojen je u načelu izveštaj Komisije i sugerisano podkomisijama da nastoje da smanje broj licenci.
Prihvaćen je izveštaj o formiranom regionalnom odboru podsekcije elektroinženjera u Vranju i zaključeno da se nastavi formiranje regionalnog odbora u sredinama gde se stiču uslovi.
Razmatrani su predlozi Komisije UO za realizaciju Konkursa za sufinansiranje projekata i aktivnosti od interesa za struke i članstvo Komore. IO je formirao radnu grupu iz svojih redova, da detaljnije i kompletnije obrazloži predloge, kako bi se materijalno pomoglo čitavom nizu autora knjiga, aktivnostima i stručnim časopisima strukovnih udruženja i institucija, do kraja godine.
Odlučeno je da se prihvati inicijativa za otkup 200 primeraka knjige "Propisi o planiranju i izgradnji" autora dr M. Bognera sa saradnikom i primerci ustupe najmlađim članovima Komore i regionalnim kancelarijama.

Na desetoj sednici razmatrana je inicijativa UO i njegove Komisije za uključivanje Komore u započete aktivnosti Građevinskog fakulteta u Beogradu na stvaranju uslova za preuzimanje i uvođenje Evrokodova u naše propise. IO je formirao radnu grupu koja će globalno sagledati i sačiniti pregled do sada urađenih propisa u Evropskoj uniji (Evrokodova). Po sagledavanju celine predstojećeg posla, IO i Komora će u koordinaciji sa resornim ministarstvom i formiranom agencijom sagledati obim svoga udela u ovom značajnom za zemlju zajedničkom poslu.
Takođe, odlučeno je da se kotizacijama članovima Komore kao i sponzorstvom pomognu organizatori stručnih skupova na kojima se prezentuju do sada prevedeni Evrokodovi u oblasti građevinskih konstrukcija - sa 330.000 dinara.
IO je prihvatio inicijativu regionalnog odbora iz Vranja da se sa 60.000 dinara pomogne organizacija stručne manifestacije prezentovanja dostignuća u oblasti arhitekture. Odlučeno je i da se kotizacijama i donatorstvom organizatoru pomogne sa 350.000 dinara održavanje značajnog međunarodnog simpozijuma "Waterfronts in Danube Region", u organizaciji Univerziteta i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Usvojen je Plan i program rada za 2006. godinu, koji će biti usaglašen sa Planom i programom Komore, kao i prioritet po aktivnostima u prvoj polovini godine, uz obavezu da se sačini metodologija pristupa i realizacije svih delova Programa.

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
06. jun 2023.