:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Određeni planerski prioriteti
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Matična sekcija planera prošlu godinu analizirala i ovogodišnji plan donosila 7. februara

Određeni planerski prioriteti
- Prof. dr Dejan Đorđević, mr Nebojša Stefanović -
 
Veliki broj članova koji žive i rade van Beograda izrazio je želju i potrebu, da se instruktivni seminari i druge planirane aktivnosti, što više odvijaju u različitim krajevima Srbije
Izvršni odbor Matične sekcije planera održao je u prostorijama IKS 7. februara 2006. godine otvorenu sednicu kojoj je prisustvovalo tridesetak članova Sekcije (pozvani svi članovi Sekcije). Na sednici su posebno razmatrana sledeća pitanja: aktivnosti Sekcije u proteklom periodu, informacije o aktivnostima članova Sekcije u organima IKS, statusna pitanja članova Sekcije, cenovnik izrade planske dokumentacije, prioriteti u radu Sekcije u narednom periodu.

U cilju pokretanja diskusije i dogovora oko prioriteta u radu Sekcije u narednom periodu, Izvršni odbor je izvestio članstvo o aktivnostima koje su obavljene u proteklom periodu, kako od strane samog Izvršnog odbora, tako i od strane njegovih predstavnika u organima i komisijama Komore. Predstavljeni su osnovni rezultati i način rada komisija za propise, predstavke i predloge, razmatranje prijava na konkurse za sufinansiranje projekata i višednevnih skupova, javne nabavke i drugo.

Živa i otvorena diskusija, ali u veoma tolerantnom i konstruktivnom tonu, vođena je oko pitanja koja trenutno najviše interesuju članove Sekcije - mogućnosti unapređenja profesionalnog statusa i usklađivanje cenovnika usluga u oblasti prostornog planiranja sa stanjem na tržištu, uz jasno izraženu težnju da se nivo kvaliteta preuzetih poslova ne samo zadrži, već i poboljša. Jedan deo naših članova osvrnuo se na slabu saradnju sa upravom na republičkom nivou koja, u srpskim uslovima, još uvek predstavlja najznačajnijeg pojedinačnog finansijera za poslove iz oblasti prostornog planiranja. Uz nedostatak dobre komunikacije, istaknuta je i potreba razbijanja monopola u pristupu poslovima, kao i neophodnost da se održi paritet u pogledu sastava Komisija za planove na svim nivoima, budući da IKS u ovom trenutku raspolaže stručnim potencijalom toliko kvalitetnim da može da obavi sve poslove i zadatke iz domena struke koji se pred nju mogu postaviti. Inertnost lokalne (samo)uprave u primeni Zakona o planiranju i izgradnji je još uvek prisutna, te je potrebno dalje edukovati donosioce odluka o potrebi planiranja prostornog razvoja. Apostrofiran je i neizvestan položaj javnih preduzeća, zavoda i instituta u procesu privatizacije i latentna nesigurnost planera u pogledu njihovog budućeg radnog i profesionalnog statusa, a kao prioritet definisana je saradnja sa ostalim sekcijama u okviru IKS u pogledu zaštite prava članova Komore. Razumljivo, nije zaobiđena ni stalna tema razgovora - aktiviranje Suda časti, radi podizanja standarda rada i otklanjanja permanentne opasnosti neprofesionalnog pristupa poslu i nelojalne konkurencije.

pejsaz Članovi Sekcije posebno su istakli hitnost izrade novog cenovnika poslova i usluga koje mogu da obavljaju ovlašćeni planeri, a koji bi zamenio postojeći, po sadržaju krajnje simplificiran i nedovoljno precizan imajući u vidu sve veću složenost i raznolikost zahteva koji se pred planere postavljaju. Novi cenovnik bi trebalo da odražava stvarnu vrednost i važnost poslova koje struka obavlja, te da u nespornim tržišnim uslovima obezbedi i kvalitativni, a posebno kadrovski razvoj i obnavljanje. Na sednici je izabrana petočlana Komisija za izradu novog cenovnika, koji bi javnosti trebalo da bude prezentovan već na ovogodišnjem Sajmu građevinarstva, naravno u okviru ukupnog cenovnika IKS - nove "Plave knjige".

Veliki broj članova Sekcije koji žive i rade van Beograda jasno je izrazio želju i potrebu, sa veoma dobrom argumentacijom, da se instruktivni seminari i druge planirane aktivnosti, u skladu sa mogućnostima, što više odvijaju u različitim krajevima Srbije. U tom smislu je pozdravljena ideja da se Susreti prostornih planera, centralno okupljanje struke predviđeno planom za 2006. godinu, organizuju van teritorije glavnog grada u trajanju od dva do tri dana.

U toku sednice Izvršni odbor je više puta apelovao na članstvo Sekcije da se u većoj meri zainteresuje i informiše o aktivnostima Sekcije (prvenstveno preko internet prezentacije na kojoj se redovno objavljuju zaključci IO), da učestvuje u konkursima Komore koji su namenjeni razvoju struke i pomoći članstvu, kao i da svojim sugestijama pomogne rad Izvršnog odbora u narednom periodu.

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj